คำศัพท์ หมวด ง (หน้า 1/22)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (d) Future operating lease receivables (ง) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานในอนาคต
2 Heavy (งาน) ยาก, (งาน) ลำบาก
3 Bad (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ
4 For the asking (ง่ายสำหรับคุณ) ถ้าคุณขอ
5 D 2 ง 2
6 The creators will receive protection as soon as they are created by having to register. ง ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างโดยต้องจดทะเบียน
7 1989 ง พ.ศ. 2532
8 1989, 1984 ง พ.ศ. 2532 2527
9 Is a software to try before buying ง เป็นซอฟต์แวร์ให้ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
10 To prevent attacks ง เพื่อป้องกันการโจมตี
11 D. ง.
12 D . ง.
13 A. A and B are correct. ง.ข้อ ก.และขข. ถูกต้อง
14 Half Dome Price ง.จานครึ่งโหลราคา...บาท
15 Covet งก
16 Shakily งก
17 School rules งกฏของโรงเรียน
18 Be greedy งกเงิน
19 Do you go? งกไปไหม
20 Following words งคำต่อไปนี้
21 Confuse งง
22 Sluggish งง
23 Stun งง
24 The ass งงงงง
25 Aback งงงวย
26 Be stunned งงงวย
27 Be stunned งงงวย
28 Perplexed งงงวย
29 Thunderstruck งงงวย
30 We have come together. งงพวกเราได้มาอยู่ด้วยกัน
31 Very confused งงมาก
32 What are you confused about งงอะไร
33 Be puzzled งงเต้ก
34 Get confused งงเป็นไก่ตาแตก
35 Forgone   งด  
36 Stop งด
37 Keep off งด, ละเว้น, ยกเลิก
38 Abstain from alcohol งดการดื่มแอลกอฮอล์
39 Abstain from alcohol งดการดื่มแอลกอฮอล์
40 Eating meat is a philanthropic one. งดการทานเนื้อสัตว์เป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง
41 Stop smoking งดการสูบบุหรี่
42 Be beautiful งดงาม
43 Seemly งดงาม (ทางวรรณคดี), หมดจด, หล่อ, น่าชม, น่ารัก, งาม, สวยงาม
44 Pretty งดงาม, น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย
45 Sweet งดงาม, มีเสน่ห์, น่ารัก, น่าดึงดูด
46 Magnificent งดงาม, สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า
47 Comely งดงาม, สวย, น่ารัก, น่ามอง
48 Brilliant งดงาม, สวยงาม
49 Dainty งดงาม, สวยงาม, ประณีต
50 Gorgeous so what do you like to do I am Graham by the way งดงามดังนั้นคุณชอบทำอะไรฉันคือเกรแฮม
51 As fairy งดงามดั่งนางฟ้า
52 Beautiful with water and forest. งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า
53 Idyllic งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท, เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท
54 Beautiful like Thailand งดงามอย่างไทย
55 Do not eat foods that are not useful, a lot of sugar, eat less or reduce the amount of food. งดทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ น้ำตาลเยอะ กินจุบจิบหรือลดปริมาณอาหารลง วิธีที่สาม การออกกำลังกายลดความอ้วน
56 No water งดน้ำงดอาหาร
57 Eat meat. งดรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์
58 Stop smoking in this area. งดสูบบุรี่ในบริเวณนี้
59 Fuji Shibazakura (Fuji Shibazakura) is a popular place to visit flowers. งดอกไม้ชิบะซากุระ (Fuji Shibazakura) เป็นสถานที่ชมดอกไม้ยอดฮิตติดอันดับต้นๆ
60 Do not drink alcohol and desserts. งดเครื่องดือแอลกอฮอลล์และของหวาน
61 Do not drink alcohol, soft drinks and fast food. งดเครื่องดื่มแอลกลอฮอล์น้ำอัดลมและอาหาจานด่วน
62 The beer will eat a lot of strength. งดเบียร์กินข้าวเยอะๆจะได้ปข็งแรง
63 Refrain from งดเว้น
64 Abstain งดเว้น, ละเว้น
65 Refrain งดเว้น, หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก
66 Prevent from งดเว้นจาก, ละเว้นจาก
67 Forbear from งดเว้นจาก, ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก
68 To refrain from meat งดเว้นเนื้อสัตว์เป็นอาร
69 Not to distribute to plastic. งดแจกถึงพลาสติก
70 Do not give a plastic bag. งดแจกถุงพลาสติก
71 I do not think so. งดแชร์เรื่องการเมือง สงคราม
72 Break up the plastic. งดแตกถึงพลาสติก
73 Do not use plastic tubes. งดใช้หลอดพลาสติก
74 Give me food, I can only feed you one person. งดให้อาหาร , ฉันให้อาหารคุณได้แค่คนฉันคนเดียว
75 Judge your interview results. งตัดสินผลสัมภาษณ์ของพวกคุณ
76 You are busy today. งนาคุณคงยุ่งมากวันนี้
77 Budget งบ
78 Statements gloss over many engineering details that pre งบ gloss มากกว่ารายละเอียดทางวิศวกรรมจำนวนมากที่ก่อน
79 Cash Flow Statement งบกระแสเงินสด
80 Cash Flow Statement งบกระแสเงินสด
81 Financial budget งบการเงิน
82 The pre-acquisition financial statements งบการเงินก่อนการได้มา
83 The financial statements of a company are the งบการเงินของ บริษัท คือ
84 Their financial statements using the standards งบการเงินของพวกเขาใช้มาตรฐาน
85 Consolidated financial statements งบการเงินรวม
86 Separate financial statements งบการเงินเฉพาะกิจการ
87 Finished Financial Statement งบการเงินเสร็จแล้ว
88 Financial statements and ratios งบการเงินและอัตราส่วน
89 Profit and Loss Statement งบกำไรขาดทุน
90 Profit and Loss Statement งบกำไรขาดทุน
91 PUBLIC INTEREST STATEMENT งบดอกเบี้ยสาธารณะ
92 Such statements gloss over many engineering details   งบดังกลาวเปนไปตามรายละเอียดทางวิศวกรรม  
93 Balance sheet งบดุล
94 Balance งบดุล
95 Balance sheet งบดุล
96 Balance the books งบดุลบัญชีลงตัว
97 Balance sheet, and statement of cash flows. งบดุลและงบกระแสเงินสด
98 Billion Dollar Income Consolidated งบบานิค รายได้รวมกัน
99 Allowance งบประมาณ
100 Budget งบประมาณ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่