คำศัพท์ หมวด ช (หน้า 1/90)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "name," called its address. "ชื่อ" เรียกที่อยู่
2 'Young man, do you have any money?' 'ชายหนุ่มคุณมีเงินไหม?'
3 (g) deduct the fair value of any plan assets from the carrying amount of the obligation. (ช) หักมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการจากมูลค่าตามบัญชีของภาระผูกพัน
4 Petty (ชนชั้น) ต่ำ, (ระดับ) ซึ่งไม่สำคัญ
5 Doom to (ชะตา) กำหนดให้, ตัดสินให้, พิพากษาให้
6 (Top floor, stairs from the 21St floor) (ชั้นบนบันไดจากชั้น 21)
7 (Grades 4-6) (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 )
8 Butch (ชาย) ที่ตัวใหญ่และก้าวร้าว
9 Boss man (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
10 Burly (ชาย) ร่างใหญ่ แข็งแรงและหนัก
11 Beat (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
12 Backless (ชุด) ที่ไม่มีผ้าด้านหลัง (ของสตรี), (ชุด) เปลือยหลัง
13 (1st grade, 1st - 3rd grade) (2nd grade, 4th - 6th grade) (3rd grade, 1st - 3rd grade) and 4th grade (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3) (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6) (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม 3)และ ม 4
14 (1st grade, 1st - 3rd grade) (2nd grade, 4th - 6th grade) (3rd grade, 1st - 3rd grade) and (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3) (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6) (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) และ
15 (1st grade, 1st - 3rd grade) (2nd grade, 4th - 6th grade) (third grade, 1st - 3rd grade) and 4th grade (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3) (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6) (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) และ ม.4
16 (The high season will be a lot of booking. So you want to book quickly.) (ช่วงฤดูท่องเที่ยวจะจองเป็นจำนวนมากดังนั้นคุณจึงต้องการจองได้อย่างรวดเร็ว)
17 Go out (ช่วงเวลา)จบสิ้น
18 Gears i.e. MV (medium voltage ranges between 630 and 2,500 A) and LV (low voltage ranges between 25 and 40 kA). (ช่วงแรงดันไฟฟ้าปานกลางระหว่าง 630 ถึง 2,500 A) และ LV (ช่วงแรงดันต่ำระหว่าง 25 ถึง 40 kA)
19 (Helping the exchange of information is convenient and fast) (ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว)
20 - Bowl -ชามมีม
21 - Helps to excrete easily without constipation -ช่วยการขับถ่ายให้สะดวก ไม่ท้องผูก
22 - Helps reduce the amount of radiation for patients and workers -ช่วยลดปริมาณรังสีให้แกผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
23 - Helps solve indigestion -ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อย
24 - Helps to warm the body -ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
25 - Helps the blood flow well -ช่วยให้เลือดลมดี
26 - less distribution channels -ช่องการจัดจำหน่ายน้อย
27 Helps to relax. .ช่วยให้ผ่อนคลาย.
28 1 hour later 1ชมต่อมา
29 1 Hour 1ชั่วโมง
30 What are the 1 series? 1ชุด มีอะไรบ้าง
31 How many sets can I get? 1ชุด ได้กี่ชิ้น
32 2 hours later 2ชมต่อมา
33 2 helps in many tasks simultaneously 2ช่วยในการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน
34 5 pcs 800 baht Thai 5ชิ้น800บาทเงินไทย
35 6 pieces, price 5500 baht 6ชิ้น ราคา 5500บาท
36 7 pcs. 7ชิ้น20บาท
37 [Title: [to be inserted] ] (delete if not juristic person) [ชื่อ: [ถูกแทรก]] (ลบถ้าไม่ใช่นิติบุคคล)
38 ¥ Adept at identifying ¥ชำนาญในการระบุ
39 · Name of authorized employee who locked out equipment; ·ชื่อพนักงานที่ได้รับอนุญาตซึ่งปิดอุปกรณ์
40 Chalat
41 [...] Changing [] does not change ช.ม.ที่ใช้ …[ ] เปลี่ยน [ ]ไม่เปลี่ยน
42 Who plays as a forward ชwho plays as a forward
43 Box ชก
44 Clump ชก
45 Punch in ชก
46 Punch on ชก
47 Rack up ชก (คำไม่เป็นทางการ), ต่อยจนร่วง
48 Put in ชก, ต่อย
49 Land on ชก, ต่อย, ตี
50 Land upon ชก, ต่อย, ตี
51 Put on the gloves ชก, ต่อยมวย
52 Punch ชก, ไล่ถลุง, ต่อย
53 Strike back ชกกลับ
54 Box ชกต่อย
55 Punch up ชกต่อย (คำไม่เป็นทางการ), ชก, ต่อย
56 Grapple with ชกต่อยกับ, ชกกับ
57 Strike home ชกถึงเป้าหมาย, ชกโดนเป้าหมาย, เข้าเป้า
58 Box ชกมวย
59 Perform shadow-boxing ชกลม
60 Uppercut ชกหมัดเสยขึ้น
61 Uppercut ชกหมัดเสยขึ้น
62 Land a blow (somewhere) ชกหรือตี (ด้วยมือ)
63 Hit oneself with anger ชกหัว
64 Strike out ชกเปะปะ, ต่อยสะเปะสะปะ
65 KO ชกให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout)
66 Brew ชง
67 Brew ชง
68 Brew with hot water about 85 degrees to mainta ชงกับน้ำร้อนประมาณ 85 องศาถึงเมนต้า
69 Brew with hot water about 85 degrees to main ชงกับน้ำร้อนประมาณ 85 องศาเป็นหลัก
70 Make coffee ชงกาแฟ
71 Green tea> Put the green tea powder into the filter bag soaked in hot water for 3-5 minutes or stir fry the chicken with hot water to dissolve. ชงชาเขียว > นำผงชาเขียวลงในถุงกรอง แช่ในน้ำร้อน 3-5 นาที หรือชงผงมัทชะกับน้ำร้อนคนให้ละลาย
72 Drink 1 packet before breakfast 15-30 minutes. ชงดื่มวันละ 1 ซอง ก่อนอาหารเช้า 15-30 นาที
73 Easy to drink both at the office and at home. ชงดื่มได้สะดวกทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้าน
74 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค
75 Ashley ชช
76 Chayanon Suwanasri ชญานนท์สุวรรณศรี
77 Headdress ชฎา
78 Chadathip Srichai ชฎาทิพย์ ศรีชัย
79 Chada ชฎานุช
80 Gentle ชดช้อย
81 Gently ชดช้อย
82 Compensate ชดเชย
83 Compensate ชดเชย
84 Compensate ชดเชย
85 Compensated ชดเชย
86 Countervail ชดเชย
87 Make up ชดเชย
88 Make up ชดเชย
89 Offset ชดเชย
90 Supply ชดเชย (คำทางการ), ทดแทน, เสริมให้
91 Satisfy ชดเชย (ทางกฎหมาย), ชำระหนี้
92 Make up ชดเชย (เวลาหรือเงิน), ทดแทน
93 Redress ชดเชย, ชดใช้
94 Repair ชดเชย, ชดใช้
95 Return ชดเชย, ชดใช้
96 Recompense for ชดเชย, ชดใช้สำหรับ
97 Reprise ชดเชย, ชดใช้ให้
98 Commute ชดเชย, ทดแทน
99 Make up to ชดเชย, ทดแทนให้
100 Compensate it. ชดเชยมัน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่