คำศัพท์ หมวด ช (หน้า 1/68)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "name," called its address. "ชื่อ" เรียกที่อยู่
2 'Young man, do you have any money?' 'ชายหนุ่มคุณมีเงินไหม?'
3 Petty (ชนชั้น) ต่ำ, (ระดับ) ซึ่งไม่สำคัญ
4 Doom to (ชะตา) กำหนดให้, ตัดสินให้, พิพากษาให้
5 (Top floor, stairs from the 21St floor) (ชั้นบนบันไดจากชั้น 21)
6 (Grades 4-6) (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 )
7 Butch (ชาย) ที่ตัวใหญ่และก้าวร้าว
8 Boss man (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
9 Burly (ชาย) ร่างใหญ่ แข็งแรงและหนัก
10 Beat (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
11 Backless (ชุด) ที่ไม่มีผ้าด้านหลัง (ของสตรี), (ชุด) เปลือยหลัง
12 (1st grade, 1st - 3rd grade) (2nd grade, 4th - 6th grade) (3rd grade, 1st - 3rd grade) and 4th grade (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3) (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6) (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม 3)และ ม 4
13 (1st grade, 1st - 3rd grade) (2nd grade, 4th - 6th grade) (3rd grade, 1st - 3rd grade) and (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3) (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6) (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) และ
14 (1st grade, 1st - 3rd grade) (2nd grade, 4th - 6th grade) (third grade, 1st - 3rd grade) and 4th grade (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1- ป.3) (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6) (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) และ ม.4
15 (The high season will be a lot of booking. So you want to book quickly.) (ช่วงฤดูท่องเที่ยวจะจองเป็นจำนวนมากดังนั้นคุณจึงต้องการจองได้อย่างรวดเร็ว)
16 Go out (ช่วงเวลา)จบสิ้น
17 Gears i.e. MV (medium voltage ranges between 630 and 2,500 A) and LV (low voltage ranges between 25 and 40 kA). (ช่วงแรงดันไฟฟ้าปานกลางระหว่าง 630 ถึง 2,500 A) และ LV (ช่วงแรงดันต่ำระหว่าง 25 ถึง 40 kA)
18 - Bowl -ชามมีม
19 - less distribution channels -ช่องการจัดจำหน่ายน้อย
20 Helps to relax. .ช่วยให้ผ่อนคลาย.
21 1 hour later 1ชมต่อมา
22 1 Hour 1ชั่วโมง
23 What are the 1 series? 1ชุด มีอะไรบ้าง
24 How many sets can I get? 1ชุด ได้กี่ชิ้น
25 2 hours later 2ชมต่อมา
26 2 helps in many tasks simultaneously 2ช่วยในการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน
27 5 pcs 800 baht Thai 5ชิ้น800บาทเงินไทย
28 7 pcs. 7ชิ้น20บาท
29 ¥ Adept at identifying ¥ชำนาญในการระบุ
30 · Name of authorized employee who locked out equipment; ·ชื่อพนักงานที่ได้รับอนุญาตซึ่งปิดอุปกรณ์
31 [...] Changing [] does not change ช.ม.ที่ใช้ …[ ] เปลี่ยน [ ]ไม่เปลี่ยน
32 Who plays as a forward ชwho plays as a forward
33 Box ชก
34 Clump ชก
35 Punch in ชก
36 Punch on ชก
37 Rack up ชก (คำไม่เป็นทางการ), ต่อยจนร่วง
38 Put in ชก, ต่อย
39 Land on ชก, ต่อย, ตี
40 Land upon ชก, ต่อย, ตี
41 Put on the gloves ชก, ต่อยมวย
42 Punch ชก, ไล่ถลุง, ต่อย
43 Strike back ชกกลับ
44 Box ชกต่อย
45 Punch up ชกต่อย (คำไม่เป็นทางการ), ชก, ต่อย
46 Grapple with ชกต่อยกับ, ชกกับ
47 Strike home ชกถึงเป้าหมาย, ชกโดนเป้าหมาย, เข้าเป้า
48 Box ชกมวย
49 Perform shadow-boxing ชกลม
50 Uppercut ชกหมัดเสยขึ้น
51 Uppercut ชกหมัดเสยขึ้น
52 Land a blow (somewhere) ชกหรือตี (ด้วยมือ)
53 Hit oneself with anger ชกหัว
54 Strike out ชกเปะปะ, ต่อยสะเปะสะปะ
55 KO ชกให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout)
56 Brew ชง
57 Brew ชง
58 Brew with hot water about 85 degrees to mainta ชงกับน้ำร้อนประมาณ 85 องศาถึงเมนต้า
59 Brew with hot water about 85 degrees to main ชงกับน้ำร้อนประมาณ 85 องศาเป็นหลัก
60 Make coffee ชงกาแฟ
61 Green tea> Put the green tea powder into the filter bag soaked in hot water for 3-5 minutes or stir fry the chicken with hot water to dissolve. ชงชาเขียว > นำผงชาเขียวลงในถุงกรอง แช่ในน้ำร้อน 3-5 นาที หรือชงผงมัทชะกับน้ำร้อนคนให้ละลาย
62 Drink 1 packet before breakfast 15-30 minutes. ชงดื่มวันละ 1 ซอง ก่อนอาหารเช้า 15-30 นาที
63 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค
64 Ashley ชช
65 Chayanon Suwanasri ชญานนท์สุวรรณศรี
66 Headdress ชฎา
67 Chada ชฎานุช
68 Gentle ชดช้อย
69 Gently ชดช้อย
70 Compensate ชดเชย
71 Compensate ชดเชย
72 Compensate ชดเชย
73 Compensated ชดเชย
74 Countervail ชดเชย
75 Make up ชดเชย
76 Make up ชดเชย
77 Offset ชดเชย
78 Supply ชดเชย (คำทางการ), ทดแทน, เสริมให้
79 Satisfy ชดเชย (ทางกฎหมาย), ชำระหนี้
80 Make up ชดเชย (เวลาหรือเงิน), ทดแทน
81 Redress ชดเชย, ชดใช้
82 Repair ชดเชย, ชดใช้
83 Return ชดเชย, ชดใช้
84 Recompense for ชดเชย, ชดใช้สำหรับ
85 Reprise ชดเชย, ชดใช้ให้
86 Commute ชดเชย, ทดแทน
87 Make up to ชดเชย, ทดแทนให้
88 Make up for ชดเชยสำหรับ
89 Compensate for ชดเชยสำหรับ, คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
90 Recoup for ชดเชยให้
91 Eke out ชดเชยให้, เพิ่มให้
92 Compensate ชดใช้
93 Give back ชดใช้
94 Make amends to ชดใช้
95 Restitute ชดใช้
96 Account for ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
97 Make amends for ชดใช้, ชดเชย
98 Pay for ชดใช้, ชดเชย
99 Recover ชดใช้, ชดเชย
100 Redeem ชดใช้, ชดเชย
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่