คำศัพท์ หมวด ซ (หน้า 1/66)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Suu Kyi Tries to Reassure Tycoons but Warns that Public Interest Comes First," Eleven Myanmar, 23 October 2016. "ซูจีพยายามที่จะรับรองทรราช แต่เตือนว่าความสนใจของสาธารณชนมาก่อน" เอ็ดพม่า, 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
2 (Which I really should have learned. (ซึ่งจริงๆผมน่าจะเรียนรู้ได้แล้ว
3 (From the persuasion of the Old Lady who betrayed Babylon) by the king of Persia. (ซึ่งจากการชักจูงของวีเซียผู้เฒ่าที่ทรยศต่อเมืองบาบิลอน) โดยราชาของเปอร์เชีย
4 (which are later evaluated as dry residue) depends on the (ซึ่งภายหลังได้รับการประเมินว่าเป็นกากแห้ง) ขึ้นอยู่กับ
5 Path (that implies the weakest scattering), which correlates to Earl et. (ซึ่งหมายถึงการกระเจิงที่อ่อนแอที่สุด) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเอิร์ลเอต
6 (which represents total amount of extractive compounds) (ซึ่งหมายถึงจำนวนสารประกอบที่สกัดได้ทั้งหมด)
7 Within (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
8 Within (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
9 (which we read off the MPC curve) (ซึ่งเราได้อ่านออกจากกนง.)
10 (which of course have to fulfill their obligations toward their cooperatives). (ซึ่งแน่นอนว่าต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่มีต่อสหกรณ์)
11 On account (ซื้อของ) แบบเงินเชื่อ
12 Under the counter (ซื้อหรือขาย) อย่างลับๆ, (ซื้อหรือขาย) อย่างแอบๆ ซ่อนๆ, อย่างผิดกฎหมาย
13 , Repeatedly ,ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
14 - Honest and clear -ซื่อตรงและโปร่งใ
15 · Low cost/no cost software   ·ซอฟต์แวร์ต้นทุนต่ำ / ไม่มีค่าใช้จ่าย  
16 Celsius ซ.
17 Soi 32 ซ.32
18 Soi Ramkhamhaeng ซ.รามคำแหง
19 Soi Rat Uthit ซ.ราษฎร์อุทิศ
20 Dirty ซกมก
21 Drink ซด
22 Sip ซด
23 Be mischievous ซน
24 Mischievous ซน, ซุกซน, เกเร
25 Impish ซน, ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร
26 (as) bright as a button ซนมาก
27 Nestle ซบ
28 Nestle ซบ, อิงแอบ, แนบชิด, เบียด
29 Dull ซบเซา
30 Flat ซบเซา (ธุรกิจ), ไม่กระเตื้อง
31 Stagnate ซบเซา, อยู่นิ่งๆ
32 Lethargically ซม
33 Centimeter ซม.
34 Centimetre ซม.
35 Dark green cm with a knot in the bush ซม. สีเขียวเข้ม มีข้อเป็นปม แตกกอออกเป็นพุ่ม
36 Cm tall, and A.rufipes was observed to mate on the upper surfaces of bamboo leaves. ซม. สูงและ A.rufipes ถูกจับคู่บนพื้นผิวด้านบนของใบไผ่
37 Be ignominious ซมซาน
38 Be unsteady ซวดเซ
39 Totter ซวดเซ
40 Lean ซวน
41 Stagger ซวนเซ
42 Be unlucky ซวย
43 Unlucky ซวย
44 Fiddle ซอ
45 Nook ซอก
46 Niche – One segment of a market. ซอก - ส่วนหนึ่งของตลาด
47 Get into ซอกซอน
48 Throughly ซอกซอน
49 Lane ซอกซอย
50 Hide ซอกซัง
51 Car door ซอกประตูรถยนต์
52 Nook ซอกเล็กซอกน้อย
53 Be inquisitive ซอกแซก
54 Edge one's way through ซอกแซก
55 Inquisitively ซอกแซก
56 Envelope ซอง
57 Pack ซอง
58 Stall ซอง
59 Envelope ซอง, ห่อ
60 Bribe ซองขาว
61 Resignation ซองขาว
62 Envelope ซองจดหมาย
63 Envelope ซองจดหมาย
64 Window envelope ซองจดหมายที่มีกรอบกระดาษใสด้านหน้า, เพื่อให้เห็นชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมาย
65 Envelopes and puts each letter into a wrong envelope ซองจดหมายและทำให้ตัวอักษรแต่ละตัวเป็นซองจดหมายที่ไม่ถูกต้อง
66 Wallet ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
67 Cute envelope ซองน่ารัก
68 Cigarette case ซองบุหรี่
69 Auction ซองประมูล
70 Holster ซองปืน
71 Plastic button studs ซองพลาสติกกระดุม
72 Plastic cover ซองพลาสติกเปิดข้าง
73 Palm ซองมือ
74 Cute face ซองหน้าตาน่ารัก
75 Mailer ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์
76 Document envelope ซองใส่เอกสาร
77 Plastic document holder ซองใส่เอกสารพลาสติก
78 Viol ซอชนิดหนึ่งมีหกสาย, ไวเอิลเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
79 Treble fiddle ซอด้วง
80 Software update ซอต
81 Worm ซอน
82 Software ซอฟต์แวร์
83 Software ซอฟต์แวร์
84 GIS software commonly requires this to prevent you ซอฟต์แวร์ GIS จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณ
85 Software. ซอฟต์แวร์.
86 E-procurement software ซอฟต์แวร์การจัดซื้อจัดจ้าง
87 E-procurement software typically Computerizes numerous procurement-related activities-thereby eliminating the need for manual and / or paper-based processes. ซอฟต์แวร์การจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป Computerizes กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจำนวนมากจึงไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการด้วยตนเองและ / หรือกระดาษ
88 Software must assume crashes ซอฟต์แวร์ต้องถือว่าล่ม
89 Software that enables computers to think like experts ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์คิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ
90 Right software ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
91 The crawlers bring all those 1s and 0s back to the search engine ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลนำทั้ง 1s และ 0s กลับไปที่เครื่องมือค้นหา
92 The crawlers bring all those 1s and 0s back to the search engine to build an inde ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลนำทั้ง 1s และ 0s ทั้งหมดกลับไปที่เครื่องมือค้นหาเพื่อสร้างดัชนี
93 Expert systems software enables computer to ‘think’ like experts ซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คอมพิวเตอร์ 'คิดเหมือนผู้เชี่ยวชาญ'
94 Expert system software helps the computer think like an expert. ซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คอมพิวเตอร์คิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ
95 Expert systems software enables computers to think like experts. ซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คอมพิวเตอร์คิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ
96 State-of-the-art software allows multiple callers ซอฟต์แวร์อันทันสมัยช่วยให้ผู้โทรหลายราย
97 Software such as witness can be employed for a ซอฟต์แวร์เช่นพยานสามารถใช้สำหรับ a
98 Software such as witness can be employed for a detailed “before and after” comparison. ซอฟต์แวร์เช่นพยานสามารถใช้สำหรับรายละเอียด "ก่อนและหลังการเปรียบเทียบ"
99 The same software lets you leave a message on ซอฟต์แวร์เดียวกันช่วยให้คุณสามารถฝากข้อความไว้ได้
100 The right solfware ซอฟท์แวร์ที่ถูกต้อง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่