คำศัพท์ หมวด ฐ (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Hmong ฐนัย
2 Bag ฐาน
3 Base ฐาน
4 Because of ฐาน
5 Position ฐาน
6 Standard ฐาน
7 Bottom ฐาน, ก้น, ปลาย
8 Alveolar ridge ฐานกรณ์
9 The cylinders inside the electronic circuit board control work. ฐานกระบอกภายในบรรจุแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานต่างๆไว้
10 Bag Base 14 inch mouth pocket size M in. ฐานกระเป๋า 14 นิ้ว ปากกระเป๋า 16 นิ้ว ไซส์ M ค่ะ 1990฿
11 Industrial production base and cultivation ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและการเพาะปลูก
12 Positioning Bases ฐานการวางตำแหน่ง
13 Segmentation Bases - Characteristics of individuals, groups, or organizations used to divide a total market into segments (variables). ฐานการแบ่งส่วน - ลักษณะของบุคคลกลุ่มหรือองค์กรที่ใช้ในการแบ่งตลาดทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม (ตัวแปร)
14 Sill ฐานกำแพง, ฐาน, ฐานหิน
15 The base is 27 cm wide, 36 cm deep. ฐานของกว้าง 27 เซ็นติเมตร ลึก 36 เซ็นติเมตร
16 The base is 27 cm wide and 36 cm deep. The base is rectangular in shape. ฐานของกว้าง 27 เซ็นติเมตร ลึก 36 เซ็นติเมตร ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
17 Roadbed ฐานของถนน
18 Bed ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, แท่น
19 The base of this iris plant is an example of a rhizome,a horizontal shoot that grows just below the surface ฐานของพืชม่านตานี้เป็นตัวอย่างของเหง้า, ยิงแนวนอนที่เติบโตเพียงด้านล่างพื้นผิว
20 Database      ฐานข้อมูล     
21 Database ฐานข้อมูล
22 Database ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
23 A call control database   ฐานข้อมูลการควบคุมการโทร  
24 The inspection database. ฐานข้อมูลการตรวจสอบ
25 Compact Data base first and then back up ฐานข้อมูลขนาดกะทัดรัดก่อนจากนั้นจึงสำรองข้อมูล
26 Student parking information database In Phetchaburi Rajabhat University purpose 1) to develop a database system to store student parking information. ฐานข้อมูลที่จอดรถของนักเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลที่จอดรถของนักเรียน
27 Databases handle three distinct workloads: ฐานข้อมูลรองรับปริมาณงานที่แตกต่างกันสามแบบ:
28 Integral database ฐานข้อมูลร่วม
29 Databases for call routing ฐานข้อมูลสำหรับการกำหนดเส้นทางการโทร
30 The base for the reverence for the rebels Phra Srisri. ฐานความกตัญญูกบฏพระศรีศรี
31 Knowledge base ฐานความรู้
32 Cheesecake Base ฐานชีสเค้ก
33 Subgrade ฐานถนน, ฐานพื้นดิน
34 Military base ฐานทัพ
35 Base ฐานทัพ, ฐานที่มั่น
36 Military bases and cities in the United States and on troopships ฐานทัพทหารและเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาและกองกำลังทหาร
37 Air base ฐานทัพอากาศ
38 Air base ฐานทัพอากาศ
39 Airbase ฐานทัพอากาศ
40 Naval base ฐานทัพเรือ
41 Strong point ฐานที่มั่น, ป้อม
42 Foothold ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)
43 Stereobate ฐานที่ไม่มีเสา
44 We all have our lights off, we have a bunch of lightbulbs, but some of the wrong way to go to the same group with the same peace of mind. ฐานทุกฐานปิดไฟมืดไปหมดพวกเราได้ไฟฉายมากลุ่มละกระบอกเดินถูกทางบ้างผิดบ้างแต่ได้เกาะกลุ่มไปกับเพื่อนก็อุ่นใจมากเหมือนกัน
45 We all have a flashlight, but each group has a wrong way to go, but the group was with friends as well as today, we sleep in a tent, because it does not rain, then we take the candy. ฐานทุกฐานปิดไฟมืดไปหมดพวกเราได้ไฟฉายมากลุ่มละกระบอกเดินถูกทางบ้างผิดบ้างแต่ได้เกาะกลุ่มไปกับเพื่อนก็อุ่นใจมากเหมือนกันวันนี้เราได้นอนในเต็นท์เพราะฝนไม่ตกแล้วเราเอาขนมมา
46 Stringer ฐานบันได
47 Lotus-flower-shaped pedestal for a Buddhist image ฐานปัทม์
48 The base for the reverence for the rebels Phra Srisri.    ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลป์   
49 The base for the reverence for the rebels Phra Srisri. ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลป์
50 Base speaks fruit names. ฐานพูดชื่อผลไม้
51 Base speaks fruit names. ฐานพูดชื่อผลไม้
52 Foundation ฐานราก
53 Bases for Segmentation ฐานสำหรับการแบ่งส่วน
54 Plinth ฐานสี่เหลี่ยมที่โคนเสาหรือรูปปั้น
55 High base recess bell ฐานสูงย่อมุมระฆังท
56 Place of articulation ฐานออกเสียง
57 Position ฐานะ
58 Status ฐานะ
59 My bad ฐานะของฉันไม่ดี
60 Better position ฐานะดีกว่า
61 Credit ฐานะทางการเงิน
62 My financial situation is not good. ฐานะทางการเงินฉันไม่ดี
63 My home is poor. ฐานะทางบ้านของฉันก็ยากจน
64 Tatmadaw's economic position has improved. ฐานะทางเศรษฐกิจของกองทัพพม่าดีขึ้น
65 Economic or social status ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
66 I'm a populist. ฐานะที่ฉันเป็นประชากรคนหนึ่ง
67 My home is poor. ฐานะบ้านฉันยากจน
68 Blowing ฐานะพัด
69 Vantage point ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ, จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง
70 The same status as better regardless of status. ฐานะเท่ากัน ฐานะดีกว่า ไม่คำนึงถึงฐานะ
71 Equal ฐานะเท่ากัน
72 Precedence ฐานันดร
73 Rank of nobility ฐานันดร
74 Fourth estate ฐานันดรที่สี่
75 Rank of nobility ฐานันดรศักดิ์
76 Ecclesiastical orders ฐานานุกรม
77 Status ฐานานุรูป
78 Base sour run game sneaky base game ฐานเกมวิ่งเปรี้ยว ฐานเกมใบ้คำ
79 Base game, base run game, word guess ฐานเกมวิ่งเปี้ยว ฐานเกมทายคำ
80 Ball base delivery game. ฐานเกมส่งลูกโป่ง
81 Baseball Game Send Balloon Base Game ฐานเกมส่งลูกโป่ง ฐานเกมวิ่ง ฐานเกมทายคำ
82 Base salary 80% vs Incentive 20% ฐานเงินเดือน 80 % vs Incentive 20 %
83 Lotus flower shaped base ฐานเชิงบาตร
84 Lion shaped pedestal ฐานเท้าสิงห์
85 The base is a square base. ฐานเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส
86 Steel base ฐานเหล็ก
87 Thawarat Siripipat, Home Speaker, Gen A ฐาวรา สิริพิพัฒน์ วิทยากรบ้าน Gen A
88 Thitaporn ฐิตาภรณ์
89 Thitapat Rattham ฐิตาภา รัตนธรรม
90 Certainty ฐิติ
91 Certainty ฐิติ
92 Livelihood ฐิติ
93 Livelihood ฐิติ
94 Location ฐิติ
95 Location ฐิติ
96 Regulation ฐิติ
97 Regulation ฐิติ
98 Stability ฐิติ
99 Stability ฐิติ
100 Stop ฐิติ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่