คำศัพท์ หมวด ฐ (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 [Base Lucky >= 77] [ฐานนำโชค> = 77]
2 Hmong ฐนัย
3 Bag ฐาน
4 Base ฐาน
5 Because of ฐาน
6 Position ฐาน
7 Standard ฐาน
8 Base is Percentage, Mean (Mean) and Standard Deviation ฐาน คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรและความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2541)
9 Bottom ฐาน, ก้น, ปลาย
10 Alveolar ridge ฐานกรณ์
11 The cylinders inside the electronic circuit board control work. ฐานกระบอกภายในบรรจุแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานต่างๆไว้
12 Bag Base 14 inch mouth pocket size M in. ฐานกระเป๋า 14 นิ้ว ปากกระเป๋า 16 นิ้ว ไซส์ M ค่ะ 1990฿
13 Industrial production base and cultivation ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและการเพาะปลูก
14 Positioning Bases ฐานการวางตำแหน่ง
15 The base of academic studies has been accepted as the scientific principles through years. ฐานการศึกษาทางวิชาการได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์มาหลายปี
16 Segmentation Bases - Characteristics of individuals, groups, or organizations used to divide a total market into segments (variables). ฐานการแบ่งส่วน - ลักษณะของบุคคลกลุ่มหรือองค์กรที่ใช้ในการแบ่งตลาดทั้งหมดออกเป็นกลุ่ม (ตัวแปร)
17 Sill ฐานกำแพง, ฐาน, ฐานหิน
18 The base is 27 cm wide, 36 cm deep. ฐานของกว้าง 27 เซ็นติเมตร ลึก 36 เซ็นติเมตร
19 The base is 27 cm wide and 36 cm deep. The base is rectangular in shape. ฐานของกว้าง 27 เซ็นติเมตร ลึก 36 เซ็นติเมตร ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
20 Roadbed ฐานของถนน
21 Bed ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, แท่น
22 The base of this iris plant is an example of a rhizome,a horizontal shoot that grows just below the surface ฐานของพืชม่านตานี้เป็นตัวอย่างของเหง้า, ยิงแนวนอนที่เติบโตเพียงด้านล่างพื้นผิว
23 User database and programs. ฐานข้อมมูลให้ User และโปรแกรมต่างๆ
24 Database      ฐานข้อมูล     
25 Database ฐานข้อมูล
26 Database ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
27 A call control database   ฐานข้อมูลการควบคุมการโทร  
28 The inspection database. ฐานข้อมูลการตรวจสอบ
29 This forecasting database ฐานข้อมูลการพยากรณ์นี้
30 Previous database then check fast the nearest outer ฐานข้อมูลก่อนหน้าจากนั้นตรวจสอบอย่างรวดเร็วด้านนอกที่ใกล้ที่สุด
31 Compact Data base first and then back up ฐานข้อมูลขนาดกะทัดรัดก่อนจากนั้นจึงสำรองข้อมูล
32 The National Health Insurance Research Database includes data of reimbursed healthcare claims with details of all medical procedures and prescriptions. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อมูลการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลคืนเงินพร้อมรายละเอียดของขั้นตอนการรักษาและใบสั่งยาทั้งหมด
33 The Taiwan National Health Insurance Research Database. ฐานข้อมูลงานวิจัยประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน
34 Database has been collected from West Bengal Pollutio Control Board [14], Kolkata which is situated in Victoria Memorial air base station. ฐานข้อมูลถูกรวบรวมจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษของรัฐเบงกอลตะวันตก [14], โกลกาตาซึ่งตั้งอยู่ในสถานีฐานทัพอากาศอนุสรณ์วิคตอเรีย
35 Student parking information database In Phetchaburi Rajabhat University purpose 1) to develop a database system to store student parking information. ฐานข้อมูลที่จอดรถของนักเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลที่จอดรถของนักเรียน
36 Perticular air pollution database here all the graph’s ‘ X’ axix define time and ‘Y’ axix define air pollutent data value. ฐานข้อมูลมลพิษทางอากาศแบบวงแหวนที่นี่ axix ‘X’ ทั้งหมดของกราฟกำหนดเวลาและ ax Y ’axix กำหนดค่าข้อมูลมลพิษทางอากาศ
37 Database has been collected from West ฐานข้อมูลรวบรวมจากตะวันตก
38 Databases handle three distinct workloads: ฐานข้อมูลรองรับปริมาณงานที่แตกต่างกันสามแบบ:
39 Integral database ฐานข้อมูลร่วม
40 Databases for call routing ฐานข้อมูลสำหรับการกำหนดเส้นทางการโทร
41 Health database and 43 database files in the area ฐานข้อมูลสุขภาพ และฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในเขตพื้นที่
42 Online databases. ฐานข้อมูลออนไลน์
43 The base for the reverence for the rebels Phra Srisri. ฐานความกตัญญูกบฏพระศรีศรี
44 Knowledge base ฐานความรู้
45 Cheesecake Base ฐานชีสเค้ก
46 Subgrade ฐานถนน, ฐานพื้นดิน
47 Military base ฐานทัพ
48 Base ฐานทัพ, ฐานที่มั่น
49 Military bases and cities in the United States and on troopships ฐานทัพทหารและเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาและกองกำลังทหาร
50 Air base ฐานทัพอากาศ
51 Air base ฐานทัพอากาศ
52 Airbase ฐานทัพอากาศ
53 Naval base ฐานทัพเรือ
54 Strong point ฐานที่มั่น, ป้อม
55 Foothold ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)
56 Stereobate ฐานที่ไม่มีเสา
57 We all have our lights off, we have a bunch of lightbulbs, but some of the wrong way to go to the same group with the same peace of mind. ฐานทุกฐานปิดไฟมืดไปหมดพวกเราได้ไฟฉายมากลุ่มละกระบอกเดินถูกทางบ้างผิดบ้างแต่ได้เกาะกลุ่มไปกับเพื่อนก็อุ่นใจมากเหมือนกัน
58 We all have a flashlight, but each group has a wrong way to go, but the group was with friends as well as today, we sleep in a tent, because it does not rain, then we take the candy. ฐานทุกฐานปิดไฟมืดไปหมดพวกเราได้ไฟฉายมากลุ่มละกระบอกเดินถูกทางบ้างผิดบ้างแต่ได้เกาะกลุ่มไปกับเพื่อนก็อุ่นใจมากเหมือนกันวันนี้เราได้นอนในเต็นท์เพราะฝนไม่ตกแล้วเราเอาขนมมา
59 Stringer ฐานบันได
60 Lotus-flower-shaped pedestal for a Buddhist image ฐานปัทม์
61 Most results base ฐานผลส่วนใหญ่มน
62 Vegetable base, Beijing, China ฐานผักปักกิ่งจีน
63 The user base comprises mostly the young: 76 percent of 15 to 19-year-olds, 52 percent of 20 to 29-year-olds, and 34 percent of 30 to 39-y ฐานผู้ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้เยาว์: 76 เปอร์เซ็นต์จาก 15 ถึง 19 ปี, 52 เปอร์เซ็นต์จาก 20 ถึง 29 ปี, และ 34 เปอร์เซ็นต์จาก 30 ถึง 39 ปี
64 The growing Internet user base makes Thailand a suitable growth environment for e-commerce businesses. ฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโตทำให้ประเทศไทยเป็นสภาพแวดล้อมการเติบโตที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
65 The growing internet user base makes Thailand an ideal growth environment for e-commerce businesses. ฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโตทำให้ประเทศไทยเป็นสภาพแวดล้อมการเติบโตที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
66 The base for the reverence for the rebels Phra Srisri.    ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลป์   
67 The base for the reverence for the rebels Phra Srisri. ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีศิลป์
68 Base speaks fruit names. ฐานพูดชื่อผลไม้
69 Base speaks fruit names. ฐานพูดชื่อผลไม้
70 Foundation ฐานราก
71 Footing in ฐานรากใน
72 The smaller and more powerful the customer base is ฐานลูกค้าที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ
73 The Circular base ฐานวงกลม
74 Bases for Segmentation ฐานสำหรับการแบ่งส่วน
75 A square base ฐานสี่เหลี่ยม
76 Plinth ฐานสี่เหลี่ยมที่โคนเสาหรือรูปปั้น
77 High base recess bell ฐานสูงย่อมุมระฆังท
78 Place of articulation ฐานออกเสียง
79 Position ฐานะ
80 Status ฐานะ
81 My bad ฐานะของฉันไม่ดี
82 Better position ฐานะดีกว่า
83 Credit ฐานะทางการเงิน
84 My financial situation is not good. ฐานะทางการเงินฉันไม่ดี
85 My home is poor. ฐานะทางบ้านของฉันก็ยากจน
86 Tatmadaw's economic position has improved. ฐานะทางเศรษฐกิจของกองทัพพม่าดีขึ้น
87 Economic or social status ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
88 I'm a populist. ฐานะที่ฉันเป็นประชากรคนหนึ่ง
89 My home is poor. ฐานะบ้านฉันยากจน
90 Blowing ฐานะพัด
91 Vantage point ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ, จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง
92 The same status as better regardless of status. ฐานะเท่ากัน ฐานะดีกว่า ไม่คำนึงถึงฐานะ
93 Equal ฐานะเท่ากัน
94 Precedence ฐานันดร
95 Rank of nobility ฐานันดร
96 Fourth estate ฐานันดรที่สี่
97 Rank of nobility ฐานันดรศักดิ์
98 Ecclesiastical orders ฐานานุกรม
99 Status ฐานานุรูป
100 Base sour run game sneaky base game ฐานเกมวิ่งเปรี้ยว ฐานเกมใบ้คำ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่