คำศัพท์ หมวด ณ (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 At
2 At
3 At the Motor GP 2018 at Chang International Circuit, Buriram ณ งานมอเตอร์ จีพี 2018 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์
4 At this point, we’re encouraging and monitoring the use of AQIs by firms ณ จุดนี้เรากำลังให้กำลังใจและติดตามการใช้ AQI โดย บริษัท
5 At this point, it’s not even a car. ณ จุดนี้ไม่ใช่แม้แต่รถ
6 At the market, must visit Mueang Bueng Kan District ณ ตลาด ต้องชม อำเภอเมืองบึงกาฬ
7 At the market, must visit Mueang Bueng Kan District. ณ ตลาดต้องชม อำเภอเมืองบึงกาฬ
8 Back then ณ ตอนนั้น
9 At this time, Ams Adams is day or night. ณ ตอนนี้ เวลาที่อัมสดัมส์เป็นกลางวันหรือกลางคืน
10 At this moment. ณ ตอนนี้.
11 As of now, Gpa I am still less than 2.00 ณ ตอนนี้Gpa ผมยังน้อยกว่า 2.00
12 At the moment we are at the temple of Phra Mongkhon Bophit. ณ ตอนนี้เราอยู่ตรงวิหารพระมงคลบพิตร
13 At this time in Thailand at 23.00. ณ ตอนนี้เวลาที่เมืองไทยอยู่ที่ 23.00 น.
14 At this time in Thailand at 10 pm. ณ ตอนนี้เวลาที่เมืองไทยอยู่ที่ 5 ทุ่ม
15 At Rong Ark Sub-district, Amphawa District, Samut Songkhram Province ณ ตำบลโรงหีบ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
16 On the spot ณ ที่นั้น
17 Present ณ ที่นี้, ตรงนี้, ที่นี้
18 At this place there are many memories. ณ ที่แห่งนี้มีความทรงจำมากมายเกิดขึ้น
19 At this place there are many memories. ณ ที่แห่งนี้มีความทรงจำมากมายเกิดขึ้น
20 In a field ณ ทุ่งนาแห่งหนึ่ง
21 The forest is full of tall trees and elephants are walking alone. ณ บริเวณชายป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีช้างตัวนึงกำลังเดินเล่นกินลมอยู่ตามลำพัง
22 At the ASEAN Forest Park, Phipat Pattana, Phu Sing District, Sisaket Province. ณ บริเวรสวนป่าอาเซียน ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
23 At Lan Khee Wan Buriram Technical College ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
24 At Nong Waeng Temple, Khon Kaen ณ วัดหนองแวง ขอนแก่น
25 As of September 11, 2018, the famous school bus in New York! ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน ศ.ศ.2018 บัสโรงเรียนชื่อดังย่านนิวยอร์ก!!
26 As of September 30, 2018 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
27 At June 30,2018 we confirm the above mentioned balance. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 เรายืนยันยอดดังกล่าวข้างต้น
28 As at 31 D ณ วันที่ 31 D
29 As of December 31, 2016, its Marketplace and StubHub platforms had over one billion live listings around the globe. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 แพลตฟอร์ม Marketplace และ StubHub มีรายชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งพันล้านรายทั่วโลก
30 As of December 31, 2016, the Company's Classifieds platforms offered online classifieds in over 1,500 cities around the world. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 แพลตฟอร์มโฆษณาย่อยของ บริษัท ได้จัดจำหน่ายออนไลน์ในกว่า 1,500 เมืองทั่วโลก
31 As at 31 December 2017, the Group borrowed loans, including the outstanding balance of accrued interest, of HK$48 million (2016: nil) from CMB. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม บริษัท กู้ยืมเงินรวมถึงยอดคงค้างของดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 48 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2016: ไม่มี) จาก CMB
32 As at 31 December 2017, the Group has future aggregate lease receivables under non-cancellable operating leases for investment properties and property, plant and equipment as follows: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม บริษัท มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าในอนาคตซึ่งรวมภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินอาคารและอุปกรณ์ดังนี้
33 As at 31 December 2017, the Group placed deposits of HK$1,111 million (2016: HK$982 million) with China Merchants Bank Co., Ltd. (“CMB”), an associate of CMG. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม บริษัท วางเงินมัดจำจำนวน 1,111 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: 982 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) กับ China China Merchants Bank Co. , Ltd. (“ CMB”) ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมของ CMG
34 As at 31 December 2017, the Group placed a deposit of HK $ 1,111 million (2016: 982 million Hong Kong dollars) with China China Merchants Bank Co., Ltd. ("CMB"), an associate of CMG.   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม บริษัท วางเงินมัดจำจำนวน 1,111 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: 982 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) กับ China China Merchants Bank Co. , Ltd. (“ CMB”) ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมของ CMG  
35 As at 31 December 2017, the Group placed deposits of HK$724 million (2016: nil) with China Merchants Group Finance Co., Ltd., a subsidiary of CMG which is a financial institution approved and regulated by the People’s Bank of China ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม บริษัท วางเงินมัดจำจำนวน 724 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: ไม่มี) กับ China Merchants Group Finance Co. , Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ CMG ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติและควบคุมโดยธนาคารประชาชนของจีน
36 As at 31 December 2017, included in the property, plant and equipment are leasehold land and buildings, harbour works, buildings and dockyard and plant, machinery, furniture and equipments amounted to HK$173 million (2016: nil), HK$7,616 million ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินและอาคารซึ่งรวมอยู่ในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารงานท่าเรืออาคารและอู่เรือและอาคารเครื่องจักรเครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จำนวน 173 ล้านเหรียญฮ่องกง (2559: ไม่มี) HK $ 7,616 ล้าน
37 As at 31 December 2017, harbour works, buildings and dockyard and assets under construction with net book value of HK$369 million (2016: nil) were pledged as security for the Group’s bank borrowings (note 32(a)). ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ท่าเรืองานอาคารและท่าเรือและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 369 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: ไม่มี) ได้ถูกใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมของกลุ่มธนาคาร (หมายเหตุ 32 (a))
38 As at 31 December 2017, the other shareholder of an associate of which the Group held as to 49% of its issued share capital provided corporate guarantees to the full amount for certain loan facilities granted by banks to and other obligations borne b ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บริษัท ร่วมซึ่งกลุ่ม บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนที่ออกจำหน่ายทำให้ บริษัท ค้ำประกันเต็มวงเงินสำหรับเงินกู้บางส่วนที่ได้รับจากธนาคาร
39 As at 31 December 2017 and 31 December 2016, no impairment of any of its CGUs or group of CGUs containing goodwill with indefinite useful live has been identified ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการด้อยค่าของ CGUs หรือกลุ่ม CGU ใด ๆ ที่ประกอบด้วยค่าความนิยมพร้อมประโยชน์ที่ไม่แน่นอน
40 At the date of appointment ณ วันที่นัดหมาย
41 At Singapore International Airport ณ สนามบินประเทศสิงค์โป
42 At Singapore International Airport ณ สนามบินประเทศสิงค์โป
43 At Malaysia Airport ณ สนามบินมาเลเซีย
44 The end of the second year the balance will therefore be 105 x ณ สิ้นปีที่สองยอดคงเหลือจึงจะเป็น 105 x
45 At a village near the forest man ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ชายป่า
46 At a village near the forest man had four children. ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ชายป่ามีเด็กสี่คน
47 At a village near the forest ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ป่า
48 At the Buddhist Auditorium, 22nd floor, Amarin Plaza.   ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า  
49 In a cold city filled with many zombies ณ เมืองที่หนาวเหน็บที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้มากมาย
50 In one city, there is one man. ณ เมืองแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเค้าเป็นมนุษณ์เงินเดือนทำงานปกติอย่างคนทั่วไป
51 At ณ เวลา, ในช่วงเวลา
52 Thereat ณ เวลานั้น
53 Once ณ เวลาหนึ่งในอดีต, ครั้งหนึ่ง (ในอดีต)
54 At Siam City Hotel, Ayutthaya Road ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา
55 At Siam City Hotel, Ayutthaya Road ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา
56 Nathamon ณฐมน
57 Nathamon Phonsri ณฐมน พืชศรี
58 It makes me feel safe when I'm with you.   ณทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อฉันอยู่กับคุณ  
59 It makes me feel safe when I'm with you.   ณทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อฉันอยู่กับคุณ  
60 At Pat's ณภัด
61 At Phatthana Thani ณภัทร ตาณปุลิน
62 Campaign ณรงค์
63 Fight ณรงค์
64 Fight ณรงค์
65 Narong Kham ณรงค์ คำมั่น
66 Narong Chaiyongpet ณรงค์ชัย ทองหยด
67 Narongrit Pongpong ณรงค์ฤทธิ์ เเพงกิ่ง
68 Narong Wisit Saen Thong ณรงค์วิทย์ แสนทอง
69 Narongsak Osotthanakorn is the commander, right? ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นผู้บัญชาการใช่ไหม
70 Natthida Kiang Du ณัฏฐธิดา เกี๋ยงดู่
71 Nathat Thep ณัฏฐเทพ.ตั้งฐิติพรกุล
72 Nat Thanan ณัฏฐ์ธนัน
73 Natthakan ณัฐ
74 Nutthakan ณัฐกานต์
75 Natakan Chantarangsi ณัฐกานต์ จันต๊ะรังษี
76 Nathathanee ณัฐฐิณี
77 Nattathida Singhong ณัฐธิดาสิงห์ทอง
78 Nathanee ณัฐนัย
79 Natt ณัฐพนธ์
80 Nattapon ณัฐพล
81 Nattaphol Malai Phan ณัฐพล มาลัยพาน
82 Nat Phum ณัฐภูมิ
83 NUTTAWUT ณัฐวุฒิ
84 Natthawut Srimongkol ณัฐวุฒิ ศรีมงคล
85 Natthawut Lali ณัฐวุฒิ ละลี
86 Nishanan ณิชนันทน์ แย้มกระโทก
87 At the Asian Hotel, Ratchathewi ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
88 At Asia Hotel Ratchathewi Bangkok ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ
89 A village ณ​ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
90 Can you help make my dreams come true? ุณจะช่วยทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงได้ไหม
91 Do you want to apply for kplus service? ุณต้องการสมัครบริการkplus มั้ย
92 Buddhist novice เณร
93 Novice เณร
94 Recruit เณร
95 Novice to become on one's funeral เณรหน้าไฟ
96 Novice to become on one's funeral เณรหน้าไฟ
97 Novice called เณรหางนาค
98 Novice called เณรหางนาค
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่