คำศัพท์ หมวด ต (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 'Now that it's ready,' said the woodcutter, 'I'll take it into little Igor's room.' "ตอนนี้มันพร้อมแล้ว" ช่างตัดไม้พูดว่า "ฉันจะเอามันเข้าไปในห้องเล็ก ๆ ของอิกอร์"
2 “Now, team members are not intimidated when they see a chart that calls "ตอนนี้สมาชิกในทีมไม่ได้ข่มขู่เมื่อพวกเขาเห็นกราฟที่เรียก
3 "I do not know what to do ..." "ตอนเด็กชอบวิชาศิลปะมาก....แล้วทำไมโตมามึงไม่เลือกเรียนศิลปกรรม...มึงไปเรียนทำไมเอกภาษา...สาส...ปั๋วฝรั่งก็ไม่ได้เสือกไม่ใช่สเป็กฝรั่งอีก
4 "Cut grass and remove cuttings. Grass to be cut evenly to 7 cm height over rough ground, or 2.5 cm height over smooth ground. "ตัดหญ้าและตัดเศษหญ้าให้ตัดสม่ำเสมอสูง 7 ซม. เหนือพื้นผิวที่หยาบหรือสูง 2.5 ซม. เหนือพื้นเรียบ
5 "Emulsifiers are used in bakery products for all types of reasons, such as delaying starch retrogradation, improving "ตัวทำละลายชนิดอิมัลซิไฟเออร์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับเหตุผลทุกประเภทเช่นการชะลอตัวของแป้ง
6 Much larger discrepancies exist for "distributor assumes credit risk," where twice as many distributors (36 percent) saw this as an advantage of selling through distributors, as compared to only 18 percent of manufacturers. "ตัวแทนจำหน่ายถือว่าความเสี่ยงด้านเครดิต" โดยที่ตัวแทนจำหน่ายกว่าสองเท่า (36 เปอร์เซ็นต์) เห็นว่านี่เป็นข้อได้เปรียบในการขายผ่านผู้จัดจำหน่ายเมื่อเทียบกับผู้ผลิตเพียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
7 "Khao Talu" to this day. "ตำบลเขาทะลุ" มาจนถึงปัจจุบันนี้
8 "Khao Talu Sub". "ตำบลเขาทะลุ" มี
9 "Cookbooks" "ตำรา"
10 'When I was young, I too wanted to be an alchemist!' 'ตอนที่ฉันยังเด็กฉันก็อยากเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ!'
11 'Now I can show you how to turn dirt into gold! 'ตอนนี้ฉันสามารถแสดงวิธีการเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทอง!
12 'Listen carefully. 'ตั้งใจฟัง.
13 Shy at (ตกใจ) ถอยหลัง, ผงะ
14 (on-time) (ตรงเวลา)
15 (Make sure the rules are still fair!) Try playing it their way, and then ask them what they thought went well and what could have gone better. (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎระเบียบยังคงเป็นธรรม!) ลองเล่นด้วยวิธีของพวกเขาแล้วถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดอะไรดีและสิ่งใดจะไปได้ดีกว่า
16 (Make very sure that the correct layer is selected, otherwise (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเลเยอร์ที่ถูกต้องไว้หรือไม่)
17 Barbed (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก, (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก
18 (the Jacobi identity). (ตัวตน Jacobi)
19 .( Example April25 roster for May and June: May will be locked and June still revisable) (ตัวอย่างบัญชีเมษายน 25 สำหรับเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน: อาจจะถูกล็อคและมิถุนายนยังคง revisable)
20 On the 2 months rolling basis (example for April 25 the roster will be for May and June , for May 25 the roster will be for June and July). (ตัวอย่างวันที่ 25 เมษายนบัญชีจะเป็นเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนสำหรับวันที่ 25 พฤษภาคมบัญชีรายชื่อจะเป็นเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม)
21 (Example. ⑦ Graduation Certificate of High School) (ตัวอย่าง⑦ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
22 Enharmonic (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี)
23 (By car and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม) พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย
24 (By car service center and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม
25 (By car service center and factory) pre-press air pump make a quotation closing sales report every Saturday (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย ทำ report ทุกวันเสาร์
26 (Tables 1-5). (ตาราง 1-5)
27 Run in (ตำรวจ) จับและพาไปสถานีตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
28 Vacant (ตำแหน่ง) ว่าง, ไม่เต็ม
29 Be out of the way (ตำแหน่ง) ไม่ขวางทาง
30 On (ติด) ไว้ที่, (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่
31 (Native tea) to the food. (ต้นชาพื้นเมือง) มาใส่ผสมอาหาร
32 Put out (ต้นไม้) งอกใหม่
33 Bush out (ต้นไม้) แผ่กิ่งก้านสาขา, (ต้นไม้)แผ่ขยาย
34 Harden off (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก
35 Run riot (ต้นไม้) โตเร็ว
36 Run to seed (ต้นไม้) โตเร็ว, แก่เร็วเกิน
37 Run wild (ต้นไม้, สวน)รก
38 - Check whether the printer is alerted or stopped when the ink is low. -ตรวจสอบ Printer ว่ามีระบบแจ้งเตือนหรือหยุดการทำงานเมื่อหมึกใกล้หมดหรือไม่
39 - Check whether the printer is suitable for use. -ตรวจสอบเครื่อง Printer ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
40 - Agent room -ตัวแทนถือพานห้อง
41 - Representative Office Room 2016 -ตัวแทนถือพานห้องปีการศึกษา2561
42 Must inform staff first if necessary. /ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเท่านั้น หากจำเป็น
43 This is the 8100. 2ตัวนี้ 8100
44 3 early 3ต้น
45 October 4, 2559-23 January 2017 4ตุลาคม2559-23มกราคม2560
46 5 baht 1000 5ตัว1000บาท
47 6 This is 2000 baht 6ตัวนี้2000บาท
48 [Hook] [ตะขอ]
49 [himself/herself] positively in this post. [ตัวเอง] บวกในตำแหน่งนี้
50 [Contact the author and description] [ติดต่อผู้เขียนและคำอธิบาย]
51 Mash up ต ี(มัน) ผสมกับนมและเนยให้เละด้วยช้อนส้อมหรือสิ่งอื่น
52 Beat in ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
53 District ต.
54 Border police ต.ช.ด.
55 T. Tawan, A. Khanat ต.ตะวันใหม่อ.ขุขันธ์ศีรสะเกษ
56 T. Tue Tao District, Chiang Mai ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียง
57 Bangrak, Phra Pradaeng ต.บางครุอ.พระประแดง
58 Address: Bangsaothong ต.บางเสาธง
59 Bangsaotong, Bang Sao Thong, Samutprakarn ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
60 Pak Nam District, Krabi Town ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่
61 T. Itthichet Kulthanakhuwat ต.ร อิทธิเชษฐ์ กุลธนาไกลวัฒน์
62 Khwang Wiang ต.รอบเวียง
63 Khwang Wiang ต.รอบเวียง
64 Hua Hin District ต.หัวรอ
65 Tambon Tumbon Benjapol, Sisaket ต.เสียว​ กิ่งอ.เบญจลัษณ์ จ.ศรีสะเกษ
66 Tambon Huayang, Bee Luek, Sisaket ต.เสียว​ กิ่งอ.​เบจญลักษณ์​ จ.ศรีสะเกษ
67 Mae Sai, Mae Sai, Chiang Rai ต.แม่สายอ.แม่สายเชียงราย
68 Be crestfallen ตก
69 Come ตก
70 Come to ตก
71 Fade (colours) ตก
72 Fail (an examination) ตก
73 Fall ตก
74 Fall ตก
75 Fall (on) ตก
76 Fall into ตก
77 Fish (with a hook and line) ตก
78 Make a success of ตก
79 Miss ตก
80 Miss ตก
81 Crack up ตก (เครื่องบิน), พัง (รถ)
82 Drop ตก, ย้อย, หล่น, ลง, จม
83 Have freckles ตกกระ
84 Fall of the radar ตกกระป๋อง
85 Confess ตกกระไดพลอยโจน
86 Fall shrimp come to water. ตกกุ้งที่มาน้ำ
87 Fall shrimp at the river ตกกุ้งที่แม่น้ำ
88 Extreme ตกขอบ
89 Leucorrhea ตกขาว
90 Granulate ตกขุย
91 Miss the news ตกข่าว
92 Do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ตกข้าว
93 Be stranded together in mass ตกคลัก
94 Congregate ตกคลัก
95 Nightfall ตกค่ำ
96 Be left over ตกค้าง
97 Be unemployed ตกงาน
98 Jobless ตกงาน, ว่างงาน
99 This is not always bad at work. ตกงานคราวนี้ก็ไม่แย่เสมอไปหรอก
100 Blossom ตกจั่น
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่