คำศัพท์ หมวด ต (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 'Now that it's ready,' said the woodcutter, 'I'll take it into little Igor's room.' "ตอนนี้มันพร้อมแล้ว" ช่างตัดไม้พูดว่า "ฉันจะเอามันเข้าไปในห้องเล็ก ๆ ของอิกอร์"
2 “Now, team members are not intimidated when they see a chart that calls "ตอนนี้สมาชิกในทีมไม่ได้ข่มขู่เมื่อพวกเขาเห็นกราฟที่เรียก
3 "I do not know what to do ..." "ตอนเด็กชอบวิชาศิลปะมาก....แล้วทำไมโตมามึงไม่เลือกเรียนศิลปกรรม...มึงไปเรียนทำไมเอกภาษา...สาส...ปั๋วฝรั่งก็ไม่ได้เสือกไม่ใช่สเป็กฝรั่งอีก
4 "Cut grass and remove cuttings. Grass to be cut evenly to 7 cm height over rough ground, or 2.5 cm height over smooth ground. "ตัดหญ้าและตัดเศษหญ้าให้ตัดสม่ำเสมอสูง 7 ซม. เหนือพื้นผิวที่หยาบหรือสูง 2.5 ซม. เหนือพื้นเรียบ
5 "Emulsifiers are used in bakery products for all types of reasons, such as delaying starch retrogradation, improving "ตัวทำละลายชนิดอิมัลซิไฟเออร์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับเหตุผลทุกประเภทเช่นการชะลอตัวของแป้ง
6 Much larger discrepancies exist for "distributor assumes credit risk," where twice as many distributors (36 percent) saw this as an advantage of selling through distributors, as compared to only 18 percent of manufacturers. "ตัวแทนจำหน่ายถือว่าความเสี่ยงด้านเครดิต" โดยที่ตัวแทนจำหน่ายกว่าสองเท่า (36 เปอร์เซ็นต์) เห็นว่านี่เป็นข้อได้เปรียบในการขายผ่านผู้จัดจำหน่ายเมื่อเทียบกับผู้ผลิตเพียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
7 "Khao Talu" to this day. "ตำบลเขาทะลุ" มาจนถึงปัจจุบันนี้
8 "Khao Talu Sub". "ตำบลเขาทะลุ" มี
9 "Cookbooks" "ตำรา"
10 'When I was young, I too wanted to be an alchemist!' 'ตอนที่ฉันยังเด็กฉันก็อยากเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ!'
11 'Now I can show you how to turn dirt into gold! 'ตอนนี้ฉันสามารถแสดงวิธีการเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทอง!
12 'Listen carefully. 'ตั้งใจฟัง.
13 Shy at (ตกใจ) ถอยหลัง, ผงะ
14 (Conversely, (ตรงกันข้าม
15 (Conversely, what is the (ตรงกันข้ามสิ่งที่เป็น
16 (Conversely, what is the opportunity (ตรงกันข้ามโอกาสคืออะไร
17 (in contrast, see Fritsch and Rossman, 1987, for the (ตรงกันข้ามให้ดูที่ Fritsch และ Rossman สำหรับ 1987
18 (on-time) (ตรงเวลา)
19 (Checked) (ตรวจสอบแล้ว)
20 (Make sure the rules are still fair!) Try playing it their way, and then ask them what they thought went well and what could have gone better. (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎระเบียบยังคงเป็นธรรม!) ลองเล่นด้วยวิธีของพวกเขาแล้วถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดอะไรดีและสิ่งใดจะไปได้ดีกว่า
21 (Make very sure that the correct layer is selected, otherwise (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเลเยอร์ที่ถูกต้องไว้หรือไม่)
22 Barbed (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก, (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก
23 (the Jacobi identity). (ตัวตน Jacobi)
24 .( Example April25 roster for May and June: May will be locked and June still revisable) (ตัวอย่างบัญชีเมษายน 25 สำหรับเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน: อาจจะถูกล็อคและมิถุนายนยังคง revisable)
25 On the 2 months rolling basis (example for April 25 the roster will be for May and June , for May 25 the roster will be for June and July). (ตัวอย่างวันที่ 25 เมษายนบัญชีจะเป็นเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนสำหรับวันที่ 25 พฤษภาคมบัญชีรายชื่อจะเป็นเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม)
26 (for example, Bluetooth, e-purses, smartphones, UMTS and WAP), and by the inherent mobility of most people’s work styles and lifestyles. (ตัวอย่างเช่นบลูทู ธ , e-purses, สมาร์ทโฟน, UMTS และ WAP) และโดยความคล่องตัวโดยธรรมชาติของรูปแบบการทำงานและไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่
27 (for ex. in the third period –Sodium, Magnesium, A (ตัวอย่างเช่นในช่วงที่สาม - โซเดียม, แมกนีเซียม, A
28 (for ex. in the third period –Sodium, Magnesium, Aluminium) (ตัวอย่างเช่นในช่วงที่สาม - โซเดียม, แมกนีเซียม, อลูมิเนียม)
29 (Example. ⑦ Graduation Certificate of High School) (ตัวอย่าง⑦ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
30 Enharmonic (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี)
31 (From 2 February 2004 onwards) has expanded the inspection area to detect and prohibit the use of black smoke vehicles to cover about 30 points per day in Bangkok, according to the inspection point of the Traffic Police Division. (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 47 เป็นต้นมา) ได้ขยายพื้นที่การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครวันละประมาณ 30 จุดตามจุดตรวจสอบตรวจจับของกองบังคับการตำรวจจราจร
32 (As defined in paragraph (d) below) of all company power to allocate problems (ตามที่กำหนดไว้ในวรรค (d) ด้านล่าง) ของอำนาจทั้งหมดของ บริษัท เพื่อจัดสรร ปัญหา
33 (By car and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม) พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย
34 (By car service center and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม
35 (By car service center and factory) pre-press air pump make a quotation closing sales report every Saturday (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย ทำ report ทุกวันเสาร์
36 (According to the attachment), which comes with advanced technology (ตามเอกสารแนบ) โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำ
37 (According to the construction plan) limited) in accordance with the terms and conditions of this contract (ตามแบบแปลนก่อสร้าง ) จำกัด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
38 (Tables 1-5). (ตาราง 1-5)
39 (Table1.). (ตารางที่ 1.).
40 Run in (ตำรวจ) จับและพาไปสถานีตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
41 Vacant (ตำแหน่ง) ว่าง, ไม่เต็ม
42 Be out of the way (ตำแหน่ง) ไม่ขวางทาง
43 On (ติด) ไว้ที่, (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่
44 (adrenaline) (ตื่นเต้น)
45 (Native tea) to the food. (ต้นชาพื้นเมือง) มาใส่ผสมอาหาร
46 (Higher transportation costs) (ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น )
47 Put out (ต้นไม้) งอกใหม่
48 Bush out (ต้นไม้) แผ่กิ่งก้านสาขา, (ต้นไม้)แผ่ขยาย
49 Harden off (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก
50 Run riot (ต้นไม้) โตเร็ว
51 Run to seed (ต้นไม้) โตเร็ว, แก่เร็วเกิน
52 Run wild (ต้นไม้, สวน)รก
53 (Must be a specific breed (ต้องเป็นพันธุ์เฉพาะ
54 , Additions to building structures, reinforce building structures, machinery platforms,    ,ต่อเติมโครงสร้างอาคาร , เสริมโครงสร้างอาคาร, แท่นเครื่องจักร ,   
55 - Decorate the tree. -ตกแต่งต้นม่ะพร้าว
56 - Check whether the printer is alerted or stopped when the ink is low. -ตรวจสอบ Printer ว่ามีระบบแจ้งเตือนหรือหยุดการทำงานเมื่อหมึกใกล้หมดหรือไม่
57 - Check whether the printer is suitable for use. -ตรวจสอบเครื่อง Printer ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
58 - Agent room -ตัวแทนถือพานห้อง
59 - Representative Office Room 2016 -ตัวแทนถือพานห้องปีการศึกษา2561
60 - Liaise with SALE / Distributors / and within the organization -ติดต่อประสานงานกับ SALE / ผู้แทนจำหน่าย / และภายในองกรณ์
61 - Liaise with other agencies both outside and inside -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายนอกและภายใน
62 . Financial position February 2011 - February 2018 .ตำแหน่ง การเงิน กุมภาพันธ์ 2554 - กุมภาพันธ์ 2561
63 Must inform staff first if necessary. /ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเท่านั้น หากจำเป็น
64 2, 1500 baht, not including transportation 2ตัว1500บาท ไม่รวมค้าขนส่งนะ
65 This is the 8100. 2ตัวนี้ 8100
66 3 early 3ต้น
67 October 4, 2559-23 January 2017 4ตุลาคม2559-23มกราคม2560
68 5 Oct 959 5ต9๕9ต
69 5 baht 1000 5ตัว1000บาท
70 5 characters, 2000 baht, 10 characters, 4000 baht 5ตัว2000บาท 10ตัว4000บาท
71 5 characters, 3000 baht, 4 characters, 5000 baht 5ตัว3000บาท4ตัว5000บาท
72 6 This is 2000 baht 6ตัวนี้2000บาท
73 [Hook] [ตะขอ]
74 [himself/herself] positively in this post. [ตัวเอง] บวกในตำแหน่งนี้
75 [Contact the author and description] [ติดต่อผู้เขียนและคำอธิบาย]
76 Mash up ต ี(มัน) ผสมกับนมและเนยให้เละด้วยช้อนส้อมหรือสิ่งอื่น
77 Beat in ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
78 District ต.
79 Muang Muang Tia, Wiset Chai Chan District ต. ม่วงเตี้ย อ. วิเศษชัยชาญ
80 Muang Muang Tia, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province ต. ม่วงเตี้ย อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
81 Muang Muang District, Wiset Chai Chan District ต. ม่วงเตื้ย อ. วิเศษชัยชาญ
82 At Rong Ark Sub-district, Amphawa District, Samut ต. รองลงมาอ. อัมพวาจ. สมุทรสงคราม
83 Kut Chap Sub-district ต.กุดจับ
84 Border police ต.ช.ด.
85 T. Tawan, A. Khanat ต.ตะวันใหม่อ.ขุขันธ์ศีรสะเกษ
86 T. Tue Tao District, Chiang Mai ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียง
87 Thung Ngam Subdistrict, Serm Ngam District ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
88 Thung Ngam Subdistrict, Serm Ngam District, Lampang Province ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
89 Nakorn Sawan District ต.นครสวรรค์ตก
90 Bangrak, Phra Pradaeng ต.บางครุอ.พระประแดง
91 Address: Bangsaothong ต.บางเสาธง
92 Bangsaotong, Bang Sao Thong, Samutprakarn ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
93 Pak Nam District, Krabi Town ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่
94 Phop Phra Sub-district ต.พบพระ
95 T. Itthichet Kulthanakhuwat ต.ร อิทธิเชษฐ์ กุลธนาไกลวัฒน์
96 Khwang Wiang ต.รอบเวียง
97 Khwang Wiang ต.รอบเวียง
98 Lam Pho Subdistrict, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
99 Samro Prasat Sub-district, Prang Ku District, Sisaket Province, from Primary 1 to Year 6 ต.สำโราปราสาท.อ.ปรางศ์กู่.จ.ศรีสะเกษตั้งแต่ประถมป1ถึงป6
100 Hua Hin District ต.หัวรอ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่