คำศัพท์ หมวด ป (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Instead, they have preferred to fall back on platitudes about "democracy," "peace," and "the rule of law" rather than offer policy specifics together with an explanation of how they will help to achieve these broad aims. "ประชาธิปไตย" "สันติภาพ" และ "หลักนิติธรรม" แทนที่จะเสนอนโยบายเฉพาะพร้อมกับคำอธิบายว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร
2 "Energy saving "ประหยัดพลังงาน
3 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. The quantity of any one commodity may easily be carried beyond its due proportion, but by that very circumstance i "ประเทศอาจจะมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินพอแม้ว่าจะไม่สามารถมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าทั่วไป แต่อย่างใดปริมาณของสินค้าใดชนิดหนึ่งอาจใช้เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้
4 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. "ประเทศอาจจะมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าใดชุดหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีสินค้าได้เพียงพอ แต่อย่างใด
5 “Bang bang!” "ปังปัง!"
6 "Automatic Drainage Pump: "ปั๊มระบายน้ำอัตโนมัติ:
7 "The woods do that to you, they always look familiar, long lost, like the face of a long-dead relative, like an old dream, like a piece of forgotten song drifting across the water, most of all like golden "ป่าทำเช่นนั้นกับคุณพวกเขามักจะดูคุ้นเคยหายไปนานเช่นใบหน้าของญาติที่ยาวนานเช่นความฝันเก่าเช่นเพลงที่ถูกลืมไปลอยข้ามน้ำส่วนใหญ่ทั้งหมดเช่นสีทอง
8 This ‘mercury-water’ is deposited in soils and bodies of water. 'ปรอทน้ำ' นี้จะสะสมอยู่ในดินและแหล่งน้ำ
9 'What's a bigger benefit than its instantaneous nature?Polaroid could have been a major force in digital photography today if somebody had looked out into the culture and tried to figure out where the brand would fit in. 'ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติในทันทีทันใดคือโพลารอยด์อาจเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายภาพดิจิตอลในทุกวันนี้ถ้าใครบางคนมองออกไปในวัฒนธรรมและพยายามคิดออกว่าแบรนด์จะเหมาะกับแบรนด์ไหน
10 'What's a bigger benefit than its instantaneous nature?Polaroid could have been a major force in digital photography today if somebody had looked out into the culture and tried to figure out where the brand would fit in. They 'ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติในทันทีทันใดคือโพลารอยด์อาจเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายภาพดิจิตอลในวันนี้ถ้าใครบางคนมองออกไปในวัฒนธรรม
11 'Polaroid's problem, he diagnosed, 'was that they kept thinking of themselves as a camera. 'ปัญหาของโพลารอยด์เขาวินิจฉัย' คือพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นกล้อง
12 (Car insurance 200 / car / day) (ประกันภัยรถยนต์ 200/คัน/ วัน)
13 Book 126, Special Edition 130, dated September 7, 2009). (ประกาศราชกิจจานุเบกษา) เล่ม 126 ตอน พิเศษ 130 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552) มีผลตั้งแ
14 (Around 11 o'clock) (ประมาณ11โมง)
15 (Ethiopia in the present) Cali name from the observation that (ประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบัน) ชื่อคาลดี จากการสังเกตพบว่า
16 (adjusted OR 0.43 (ปรับหรือ 0.43
17 (Bachelor) Management GPA.2.30 (ปริญญาตรี) สาขาการจัดการ GPA.2.30
18 Rise to the bait (ปลา) กินเหยื่อ, ติดเบ็ด
19 (Vocational.) (ปวช.)
20 (Diploma) Accounting GPA. 3.31 (ปวส.) สาขาการบัญชี GPA. 3.31
21 (Now Amnat Charoen District) Chanuman District (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน
22 (Currently using carbon dioxide as a purifier), then pass through the filter by a pressure filter pot. (ปัจจุบันนิยมใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวฟอก) จากนั้นจะผ่านเข้าสู่การกรองโดยหม้อกรองแบบใช้แรงดัน
23 (Black and Yellow Pump)" (ปั๊มสีดำและสีเหลือง) "
24 Tart (ปาก) จัด, (วาจา) เผ็ดร้อน
25 Pound at (ปืน) ยิงไปที่
26 Misfire (ปืน) ยิงไม่ออก, (ปืน) ด้าน, ไม่ลั่น
27 Open up (ปืน) เริ่มยิง
28 ) )ปใืาแ
29 - Protect your car from accidents. -ปกป้องรถคุณจากอุบัติเหตุได้ดีเยี่ยม
30 - More than 80 years of sales and service experience -ประสบการณ์การขายและการงานบริการมากกว่า80ปี
31 - Preventing sunburn -ป้องกันการถูกแดดเผา
32 1 year 8/10/18 1ปี 8/10/18
33 I miss you every day, I love you 1ปี กับการจากลา คิดถึงทุกวัน ฉันรักคุณ
34 1 year 3 months 1ปี3เดือน
35 1 year ago, the elderly had headaches but did not see the doctor. 1ปีก่อน ผู้สูงอายุมีอาการปวดศีรษะแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์
36 1 year to leave 1ปีที่ทิ้งเอื้องไป
37 1 year passed very sensitive time 1ปีผ่านไป เวลาผ่านไวมาก
38 2 years 2ปี
39 2 years 2 months 2ปี2เดือน
40 2 years ago I transferred hotel management to film production. 2ปีที่แล้วฉันได้โอนการจัดการโรงแรมมายังผลิตภาพยนตร์
41 4 years passed quickly. 4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว
42 4 years in work 4ปีในการทำงาน
43 Five years ago, I decided to study here. 5ปีก่อนวันที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี้
44 5 years ago very sensitive 5ปีที่แล้วไวมากค่ะ
45 6 years ago 6ปีผ่านไปแล้ว
46 8 years ago, the current concern and tie. 8ปีที่ผ่านปัจจุบันคือความห่วงและผูกพันธ์
47 9 years ago 9ปีที่คบกันมา
48 · Safeguard all employees by making certain everyone is clear of the ·ปกป้องพนักงานทุกคนโดยการทำให้ทุกคนมีความชัดเจนในเรื่องนี้
49 Button-down
50 Assistant district office ป.
51 Graduate of theology ป.
52 Primary education ป.
53 Grade 5 ป.5
54 Anti Money Laundering Office ป.ป.ง.
55 Office of the National Counter Corruption Commission ป.ป.ช.
56 Office of the Narcotics Control Board ป.ป.ส
57 P.S. ป.ล.
58 Postscript ป.ล.
59 7th edition of 5th ป7รุ่น5รวมใจ
60 Collar ปก
61 Cover ปก
62 Cover ปก
63 Govern ปกครอง
64 Reign over ปกครอง
65 Rule over ปกครอง, ครอบครอง
66 Dominate ปกครอง, ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ
67 Dominate ปกครอง, ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ
68 Rule ปกครอง, ควบคุม, คุม
69 Govern ปกครอง, วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ
70 Govern this edition ปกครองฉบับนี้
71 Rulers ปกครองชาวบ้าน
72 Ruled by a monarchy ปกครองด้วยระบอบประธิปไตย
73 Municipalize ปกครองส่วนท้องถิ่น, ปกครองตนเอง
74 Tyrannize ปกครองแบบกดขี่
75 Tyrannize ปกครองแบบกดขี่
76 By giving more freedom to the people. ปกครองโดยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้น
77 Misgovern ปกครองไม่ดี
78 Misrule ปกครองไม่ดี
79 Cover ปกคลุม
80 Line ปกคลุม
81 Vesture ปกคลุม
82 Wood ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้
83 Grow over ปกคลุม (สถานที่) ไปด้วยต้นไม้
84 Cover in ปกคลุม, คลุม, คลุมปิด
85 Mantle ปกคลุม, คลุม, หุ้ม
86 Engulf ปกคลุม, ท่วมท้น
87 Blanket ปกคลุม, ห่ม, คลุม
88 Covered to the head ปกคลุมจนถึงหัว
89 Blanket with ปกคลุมด้วย
90 Bury under ปกคลุมด้วย
91 Clothe ปกคลุมด้วย
92 Crown with ปกคลุมด้วย
93 Cover with ปกคลุมด้วย, คลุม, คลุมปิด
94 Clothe in ปกคลุมด้วย, ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน
95 Clothe with ปกคลุมด้วย, ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน
96 Bury in ปกคลุมด้วย, ปิดไว้ด้วย
97 Shower with ปกคลุมด้วย, โรยด้วย, เต็มไปด้วย
98 Feather ปกคลุมด้วยขนนก, ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก
99 Silky ปกคลุมด้วยขนนุ่มและลื่น
100 Loam ปกคลุมด้วยดิน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่