คำศัพท์ หมวด ป (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Instead, they have preferred to fall back on platitudes about "democracy," "peace," and "the rule of law" rather than offer policy specifics together with an explanation of how they will help to achieve these broad aims. "ประชาธิปไตย" "สันติภาพ" และ "หลักนิติธรรม" แทนที่จะเสนอนโยบายเฉพาะพร้อมกับคำอธิบายว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร
2 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. The quantity of any one commodity may easily be carried beyond its due proportion, but by that very circumstance i "ประเทศอาจจะมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินพอแม้ว่าจะไม่สามารถมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าทั่วไป แต่อย่างใดปริมาณของสินค้าใดชนิดหนึ่งอาจใช้เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้
3 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. "ประเทศอาจจะมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าใดชุดหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีสินค้าได้เพียงพอ แต่อย่างใด
4 “Bang bang!” "ปังปัง!"
5 "The woods do that to you, they always look familiar, long lost, like the face of a long-dead relative, like an old dream, like a piece of forgotten song drifting across the water, most of all like golden "ป่าทำเช่นนั้นกับคุณพวกเขามักจะดูคุ้นเคยหายไปนานเช่นใบหน้าของญาติที่ยาวนานเช่นความฝันเก่าเช่นเพลงที่ถูกลืมไปลอยข้ามน้ำส่วนใหญ่ทั้งหมดเช่นสีทอง
6 This ‘mercury-water’ is deposited in soils and bodies of water. 'ปรอทน้ำ' นี้จะสะสมอยู่ในดินและแหล่งน้ำ
7 (Car insurance 200 / car / day) (ประกันภัยรถยนต์ 200/คัน/ วัน)
8 Book 126, Special Edition 130, dated September 7, 2009). (ประกาศราชกิจจานุเบกษา) เล่ม 126 ตอน พิเศษ 130 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552) มีผลตั้งแ
9 (adjusted OR 0.43 (ปรับหรือ 0.43
10 Rise to the bait (ปลา) กินเหยื่อ, ติดเบ็ด
11 (Now Amnat Charoen District) Chanuman District (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน
12 Tart (ปาก) จัด, (วาจา) เผ็ดร้อน
13 Pound at (ปืน) ยิงไปที่
14 Misfire (ปืน) ยิงไม่ออก, (ปืน) ด้าน, ไม่ลั่น
15 Open up (ปืน) เริ่มยิง
16 ) )ปใืาแ
17 - Protect your car from accidents. -ปกป้องรถคุณจากอุบัติเหตุได้ดีเยี่ยม
18 1 year 8/10/18 1ปี 8/10/18
19 I miss you every day, I love you 1ปี กับการจากลา คิดถึงทุกวัน ฉันรักคุณ
20 1 year ago, the elderly had headaches but did not see the doctor. 1ปีก่อน ผู้สูงอายุมีอาการปวดศีรษะแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์
21 1 year to leave 1ปีที่ทิ้งเอื้องไป
22 1 year passed very sensitive time 1ปีผ่านไป เวลาผ่านไวมาก
23 2 years 2ปี
24 2 years 2 months 2ปี2เดือน
25 2 years ago I transferred hotel management to film production. 2ปีที่แล้วฉันได้โอนการจัดการโรงแรมมายังผลิตภาพยนตร์
26 4 years passed quickly. 4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว
27 4 years in work 4ปีในการทำงาน
28 Five years ago, I decided to study here. 5ปีก่อนวันที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี้
29 6 years ago 6ปีผ่านไปแล้ว
30 8 years ago, the current concern and tie. 8ปีที่ผ่านปัจจุบันคือความห่วงและผูกพันธ์
31 9 years ago 9ปีที่คบกันมา
32 · Safeguard all employees by making certain everyone is clear of the ·ปกป้องพนักงานทุกคนโดยการทำให้ทุกคนมีความชัดเจนในเรื่องนี้
33 Button-down
34 Assistant district office ป.
35 Graduate of theology ป.
36 Primary education ป.
37 Anti Money Laundering Office ป.ป.ง.
38 Office of the National Counter Corruption Commission ป.ป.ช.
39 Office of the Narcotics Control Board ป.ป.ส
40 P.S. ป.ล.
41 Postscript ป.ล.
42 7th edition of 5th ป7รุ่น5รวมใจ
43 Collar ปก
44 Cover ปก
45 Cover ปก
46 Govern ปกครอง
47 Reign over ปกครอง
48 Rule over ปกครอง, ครอบครอง
49 Dominate ปกครอง, ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ
50 Dominate ปกครอง, ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ
51 Rule ปกครอง, ควบคุม, คุม
52 Govern ปกครอง, วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ
53 Govern this edition ปกครองฉบับนี้
54 Rulers ปกครองชาวบ้าน
55 Municipalize ปกครองส่วนท้องถิ่น, ปกครองตนเอง
56 Tyrannize ปกครองแบบกดขี่
57 Tyrannize ปกครองแบบกดขี่
58 By giving more freedom to the people. ปกครองโดยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้น
59 Misgovern ปกครองไม่ดี
60 Misrule ปกครองไม่ดี
61 Cover ปกคลุม
62 Line ปกคลุม
63 Vesture ปกคลุม
64 Wood ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้
65 Grow over ปกคลุม (สถานที่) ไปด้วยต้นไม้
66 Cover in ปกคลุม, คลุม, คลุมปิด
67 Mantle ปกคลุม, คลุม, หุ้ม
68 Engulf ปกคลุม, ท่วมท้น
69 Blanket ปกคลุม, ห่ม, คลุม
70 Blanket with ปกคลุมด้วย
71 Bury under ปกคลุมด้วย
72 Clothe ปกคลุมด้วย
73 Crown with ปกคลุมด้วย
74 Cover with ปกคลุมด้วย, คลุม, คลุมปิด
75 Clothe in ปกคลุมด้วย, ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน
76 Clothe with ปกคลุมด้วย, ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน
77 Bury in ปกคลุมด้วย, ปิดไว้ด้วย
78 Shower with ปกคลุมด้วย, โรยด้วย, เต็มไปด้วย
79 Feather ปกคลุมด้วยขนนก, ประดับด้วยขนนก, ติดขนนก
80 Silky ปกคลุมด้วยขนนุ่มและลื่น
81 Loam ปกคลุมด้วยดิน
82 Pebbly ปกคลุมด้วยด้วยกรวด
83 Frost ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
84 Snow ปกคลุมด้วยหิมะ
85 Snow under ปกคลุมด้วยหิมะ, เต็มไปด้วยหิมะ
86 Sooty ปกคลุมด้วยเขม่า
87 Cover with second cake; ปกคลุมด้วยเค้กที่สอง;
88 Cover with last cake, and spread icing over top and sides of cakes. ปกคลุมด้วยเค้กสุดท้ายและกระจายไอซิ่งเหนือด้านบนและด้านข้างของเค้ก
89 Cloud ปกคลุมด้วยเมฆ
90 Overcast ปกคลุมด้วยเมฆมาก, มืดครึ้มเพราะมีเมฆมาก
91 Lichen ปกคลุมด้วยเห็ดรา
92 Metal ปกคลุมด้วยโลหะ, ใส่โลหะ
93 Cover skin burns with dry sterile dressings after decontamination ปกคลุมผิวหนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่แห้งหลังจากการปนเปื้อน
94 Film over ปกคลุมไปด้วย, ทำให้บดบังด้วย, ทำให้ปกคลุมด้วย
95 Moss ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ
96 Wooded ปกคลุมไปด้วยต้นไม้, ประกอบด้วยต้นไม้
97 Freeze ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
98 Freeze ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
99 Glaciate ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, ทำให้เยือกแข็ง
100 Iced ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, เคลือบด้วยน้ำแข็ง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่