คำศัพท์ หมวด ม (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Thammasat University and Politics" was held on June 27, 1934, with the aim to be the subject market. "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา
2 "It's going to be an information center for all women interested in starting their own business," Hunt says. "มันจะเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้หญิงทุกคนที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง" ฮันท์กล่าว
3 "It requires a lot of changes to lifestyle, a lot of doctor visits, a lot of supervision. This is definitely a don't-try-this-at-home treatment." "มันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเข้ารับการตรวจของแพทย์เป็นจำนวนมากการดูแลเป็นอย่างมากนี่เป็นวิธีการรักษาแบบไม่ต้องลองเลยทีเดียว"
4 "It allows people to be comfortable in situations that would otherwise be really challenging for them." "มันทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจในสถานการณ์ที่อาจเป็นสิ่งท้าทายสำหรับพวกเขาได้"
5 "Is it still beautiful "มันยังคงสวยงามอยู่หรือ
6 "It was hard to believe that it's true," Riedel-Kruse said. "มันยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริง" Riedel-Kruse กล่าว
7 'It's beautiful, 'she said. "มันสวยงาม" เธอกล่าว
8 'That can pay for the smells,' he said to the baker. "มันสามารถจ่ายค่ากลิ่นได้" เขาพูดกับคนทำขนมปัง
9 "It can really liberate people in ways they've never experienced," alleviating fears of traveling by plane, sleeping over at a friend's house and other experiences that carry the specter of accidental exposure. "มันสามารถปลดปล่อยผู้คนได้อย่างที่ไม่เคยมีมา" ช่วยบรรเทาความกลัวในการเดินทางโดยเครื่องบินนอนหลับอยู่ที่บ้านเพื่อนและประสบการณ์อื่น ๆ ที่นำพาความกลัวจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
10 “It's a large unmet need,” Ekker says. "มันเป็นความต้องการที่ไม่จำเป็นมาก" Ekker พูดว่า
11 "It is a very unsual year...I've been gardening "มันเป็นปีที่ไม่เป็นระเบียบมาก ๆ ... ฉันทำสวน
12 "It's always been very difficult for me to ask a woman out on a date. Computer dating has made my life so much easier." "มันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะขอให้ผู้หญิงออกเดตเดทคอมพิวเตอร์เดททำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นมาก"
13 'It's called the bird of happiness,' his father replied. "มันเรียกว่านกแห่งความสุข" พ่อของเขาตอบ
14 "It's called a happy bird," his father replied. His mother stood in front of the door, smiling to see her young son full of life. "มันเรียกว่านกแห่งความสุข" พ่อของเขาตอบ แม่ของเขายืนอยู่หน้าประตูยิ้มให้เห็นลูกชายคนเล็กของเธอเต็มไปด้วยชีวิตอีกครั้ง
15 "It's like a baby. How to eat it? " "มันเหมือนเด็กทารกวิธีการกินมัน?"
16 "It's not impossible to start from nothing and succeed. But it's necessary to work hard and never give up. I owe my success to hard work and a little luck." "มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มต้นจากอะไรและประสบความสำเร็จ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักและไม่เคยยอมแพ้ฉันเป็นหนี้ความสำเร็จของการทำงานหนักและโชคไม่ดี"
17 “So much going on…. "มากที่เกิดขึ้น ...
18 “So much "มากมาย
19 “Let’s see...it really represents a form of phase space, that’s the key...the three rules...do not interfere with the nature of causality...” "มาดูกัน ... มันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของพื้นที่เฟสนั่นคือกุญแจ ... กฎสามข้อ ... ไม่รบกวนธรรมชาติของความเป็นเวรกรรม ... "
20 "Marco," a young girl filled with puzzles and baroque missions ... "มาร์โก" เด็กสาวผู้เต็มไปด้วยปริศนากับภารกิจพิสดาร...
21 "There "มี
22 "Have a succubus as your bride and you'll be blessed with a peaceful family a happy partner, and wonderful children" "มี succubus เป็นเจ้าสาวของคุณและคุณจะได้รับความสุขกับครอบครัวที่เงียบสงบเป็นหุ้นส่วนที่มีความสุขและเด็กที่ยอดเยี่ยม"
23 “There is compelling evidence of the links between companion animals and human health. "มีหลักฐานที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงระหว่างสัตว์สหายและสุขภาพของมนุษย์
24 "There are children who will react to milligram quantities of peanuts. For these children, life can be hellish because even with the best care in the world, they can come across micro-contamination of food and react," said Dr. Gideon Lack, "มีเด็กที่จะตอบสนองต่อปริมาณมิลลิกรัมของถั่วลิสงสำหรับเด็กเหล่านี้ชีวิตสามารถนรกเพราะแม้จะมีการดูแลที่ดีที่สุดในโลกที่พวกเขาสามารถเจอการปนเปื้อนของอาหารขนาดเล็กและทำปฏิกิริยา" ดร. กิดเดียนขาด,
25 'It's a lot of work and I can't do it now.' 'มันทำงานมากและฉันไม่สามารถทำตอนนี้.'
26 'It's not free when it's full of the smells from my shop,' replied the baker. 'มันไม่ฟรีเมื่อมันเต็มไปด้วยกลิ่นจากร้านของฉัน' ขนมปังตอบ
27 (January - July 2018) Baht 1,409 million Revenue for this year was Baht 2,230 million (มกราคม-กรกฎาคม 2561) 1,409 ล้านบาท รายได้ประมาณการปีนี้ 2,230 ล้านบาท
28 (NED University, Pakistan) (มหาวิทยาลัยเนปาลประเทศปากีสถาน)
29 Naked eye (มองด้วย) ตาเปล่า
30 (Look in my eyes) (มองตาฉัน)
31 (Fig. (มะเดื่อ.
32 (fig.   (มะเดื่อ.  
33 (The manga that penetrated the female readers) using aliases, no one knows this fact. (มังงะที่เจาะกลุ่มผู้อ่านหญิง) ที่ใช้นามแฝงทำให้ไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้
34 File past (มากกว่าหนึ่งคน) เคลื่อนแถวอย่างช้าๆผ่าน
35 (Mg / g extract) of Milky Mushroom (มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด) ของเห็ดมิลค์กี้
36 (there was a second check sent for $1152.80, on 1.17.19) (มีการส่งเช็คครั้งที่สองในราคา $ 1,292.80 บน 1.17.19)
37 (With separation of patients), such as intravenous fluid delivery (มีการแยกผู้ป่วย) เช่น การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
38 (There are 45 coils) and will be take in 19 coils form UACJ on 27 Nov'18. (มีขดลวด 45 ดวง) และจะมีการผลิต 19 ขดลวดแบบ UACJ ในวันที่ 27 พ.ย. 54
39 (with exemptions for the very poor or for some basic services) can serve both efficiency and equity. (มีข้อยกเว้นสำหรับคนยากจนหรือสำหรับบริการขั้นพื้นฐานบางอย่าง) สามารถให้บริการทั้งประสิทธิภาพและความเสมอภาค
40 (there are up to 30% of catechins in the leaves of dry tea (มีถึง 30% ของ catechins ในใบของชาแห้ง
41 (March, April, May), (June, July, August), (September, (มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม), (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม), (กันยายน,
42 (earning more than $100k/ year) are twice as likely to shop at warehouses (มีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญต่อปี) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าในคลังสินค้าเป็นสองเท่า
43 (Having Multiple Energy Sources) (มีแหล่งพลังงานหลายแห่ง)
44 (Hand Mixed) (มือผสม)
45 At cross purposes (มุ่ง) คนละทาง, (มุ่ง) คนละเรื่อง
46 Go up (ม่านบนเวที)เปิดเพื่อเริ่มการแสดง, (ม่าน)ยกสูงขึ้นเพื่อเริ่มการแสดง
47 Buck off (ม้า) กระโดดรุนแรงจนทำให้ผู้ขี่ตกลงมา
48 Prance about / around (ม้า) วิ่งชูขาหน้า 2 ข้าง
49 Trot (ม้า) วิ่งเหยาะๆ
50 Whinny (ม้า) ส่งเสียงร้องเบาๆ
51 Run away with (ม้า, รถ) ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้
52 Pull away (ม้า,นักวิ่ง) นำห่างออกไป
53 Rear up (ม้าหรือสัตว์สี่เท้าอื่น) ชูเท้าหน้าขึ้น
54 Nuzzle up (ม้าหรือสุนัข) สูดดม (อย่างรักใคร่)
55 ,stable ,มั่นคง
56 , Have experience in system testing in the banking business ,มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบในธุรกิจธนาคาร
57 - There are advertisements inviting TV and Internet to thoroughly know the product. -มีการโฆษณาเชิญชวนทางโทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ตทำให้ทั่วถึงสินค้าเป็นที่รู้จัก
58 - There is a definite distribution channel. -มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอน
59 - There is a lot of population. -มีประชากรเยอะมาก
60 - High efficiency in changing the substrate into electricity. -มีประสิทธิภาพ​สูงในการเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นกระแสไฟฟ้า​
61 - Have loyal employees. -มีพนักงานที่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
62 - Employee 26000 more people (in Thailand) <br> -มีพนักงานประมาน26000กว่าคน(ในไทย)<br>
63 - There are over 22 branches in Khon Kaen and Maha Sarakham province. -มีรวมสาขากว่า22สาขาในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
64 - There is a factory in Lamphun (in Thailand) <br> -มีโรงงานใหญอยุ่ที่ลำพูน(ในไทย)<br>
65 -Patriotic services -มีใจรักการบริการ
66 - Relaxing corner -มุมผ่อนคลาย
67 Jan 1, 2013 1มค2556
68 1 roll 1ม้วน
69 2 See how mathematical problems can be solved in real life. 2มองเห็นว่าสามารถใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
70 2 come together at the multi-purpose dome. 2มารวมกันที่โดมเอนกประสงค์
71 March 2, 2016 2มีนาคม2016
72 3. Have good service. 3มีการบริการที่ดี
73 3 There is an endeavor in understanding problems and solving mathematical problems. 3มีความมุมานะในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
74 3 There is an endeavor in understanding problems and solving mathematical problems. 3มีความมุมานะในการทำความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
75 January 6 Apr 2559-27 6มกราคม2559-27เมษ
76 January 6, 2556 - 27 April 2016 6มกราคม2559-27เมษายน2559
77  It's not my fault!  มันไม่ใช่ความผิดของฉัน!
78 · High quality and reliability of the PSTN; ·มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงของ PSTN;
79 · Wide availability of analogue telephone adapters; ·มีอะแดปเตอร์โทรศัพท์อนาล็อกให้เลือกมากมาย
80 Metre ม.
81 Secondary education ม.
82 Secondary education ม.
83 University ม.
84 M.1 ม.1
85 Moo 1, Nathavee-Nathavee, Nathavee, Songkhla 90160 Thailand ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
86 M 3 is going up m 4 i have to decide ม.3 กำลังจะขึ้น ม.4 ฉันต้องตัดสินใจ
87 I'm going to study at 4 am I'm going to study at ... ม.3 กำลังจะขึ้น ม.4 ฉันต้องตัดสินใจในการเรียน คือ ฉันจะเรียนต่อที่...
88 4 ม.4
89 6 ม.6
90 6 Pho Thong Temple ม.6 ร.ร วัดโพธิลอย
91 I like reading books at most. ม.6ชอบอ่านหนังสือที่ใดมากที่สุด
92 Moo 8, Nong Luang Subdistrict, Sawang Arom District, Moo 7, Thung Na Ngam Subdistrict, 8,14 M. Subdistrict, Nam Klao Subdistrict, Lan Sak Wetwit District ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ ,ม.7 ต.ทุ่งนางาม,ม.8,14 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก เวทิตว์
93 Jan ม.ค.
94 Jan 176 ม.ค. 176
95 Grandchild of a king ม.จ.
96 His Serene Highness ม.จ.
97 Chaiyaphruek ม.ชัยพฤกษ์
98 Moo 5, Hathairat Rd., Sam Khwai, Khlong Sam Wa, Bangkok. ม.มโนรมย์5ถ.หทัยราษฎร์แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม
99 Great-grandchild of a king ม.ร.ว.
100 M.R. ม.ร.ว.
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่