คำศัพท์ หมวด ฤ (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Auspicious time ฤกษ์
2 Rakchai ฤกษ์ชัย
3 Auspicious time ฤกษ์ดี
4 Auspice ฤกษ์ดี, มงคล, ศุภมงคล
5 Period that we can see the moon ฤกษ์บน
6 Propitious time ฤกษ์พานาที
7 A kind of auspicious time ฤกษ์ล่าง
8 Season ฤดู
9 Period ฤดู
10 Season ฤดู
11 Season ฤดูกาล
12 Time ฤดูกาล
13 Season ฤดูกาล, หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม
14 Season of trees used in planting in the area ฤดูกาลของต้นไม้ที่ใช้ในการปลูกในพื้นที่
15 Coffee growing season ฤดูกาลที่ปลูกกาแฟ
16 This seasons are characterized by distinct wet and dry seasons, these forests looks brown and dormant in the dry season but burst into vivid green during rainy ฤดูกาลนี้มีลักษณะฤดูฝนและแห้งแตกต่างกันป่าเหล่านี้มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลและอยู่เฉยๆในฤดูแล้ง แต่เกิดเป็นสีเขียวในช่วงฤดูฝน
17 THIS SEASONS ARE CHARACTERIZED BY DISTINCT WET AND DRY SEASONS, THESE FORESTS LOOKS BROWN AND DORMANT IN THE DRY SEASON BUT BURST INTO VIVID GREEN DURING RAINY . ฤดูกาลนี้มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษตามฤดูกาลและฤดูกาลแห้งแล้งป่าเหล่านี้มีสีน้ำตาลและมีสีน้ำตาลเข้มในฤดูแล้ง แต่ตกตะกอนเป็นสีเขียวในช่วงฤดูฝน
18 Blueberry fruiting season depends on the production region and cultivar ฤดูกาลผลบลูเบอร์รี่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคการผลิตและพันธุ์
19 Blueberry fruiting season depends on the production region and cultivar and normally extends from late June untilearly September. ฤดูกาลออกผลบลูเบอร์รี่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคการผลิตและพันธุ์และโดยปกติจะขยายจากปลายเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน
20 Blueberry fruiting season depends on the production region and cultivar and normally extends from late June untilearly September. ฤดูกาลออกผลบลูเบอร์รี่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคการผลิตและพันธุ์และโดยปกติจะขยายจากปลายเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน
21 Blueberry fruiting season depends on the production region and cultivar and normally extends from late June until early September. ฤดูกาลออกผลบลูเบอร์รี่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคการผลิตและพันธุ์และโดยปกติจะขยายจากปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกันยายน
22 Harvest season rambutan East ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเงาะภาคตะวันออก
23 The seasons and also no variety of food crops grown is limited to a season in Ghana. ฤดูกาลและยังไม่มีความหลากหลายของพืชอาหารที่ปลูกจะถูก จำกัด ให้ฤดูในประเทศกานา
24 Beautiful season ฤดูกาลได้อย่างสวยงาม
25 Growing season ฤดูที่พืชพันธุ์เจริญงอกงาม
26 Blueberry fruiting season ฤดูผลบลูเบอร์รี่
27 Season, the adults gathered on herbaceous ฤดูผู้ใหญ่รวมตัวกันเป็นต้นไม้
28 Rainy season ฤดูฝน
29 The rainy season starts around mid-May.          ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม         
30 Rainy season (May–October) and dry season ฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) และฤดูแล้ง
31 Rain ฤดูฝน, หน้าฝน
32 Rainy season ฤดูฝน, หน้าฝน
33 Rainy season I believe there are many people who like this season. ฤดูฝนฉันเชื่อว่าคงมีใครหลายๆคนชอบฤดูนี้
34 The rainy season starts sooner than usual, allowing it to rain longer. ฤดูฝนเริ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ ทำให้ฝนตกนาน
35 The rainy season starts from June. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึ
36 The rainy season starts around mid-May. ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
37 The rainy season begins in mid-May. The winter begins around November until the end of February. ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์
38 The rainy season begins around mid-May. ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมฤดูหนาวเริ่มต้นขึ้น
39 2018 Atlantic Hurricane Season Fast Facts ฤดูพายุเฮอริเคนแอตแลนติกฤดูกาล 2018 ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
40 Monsoon ฤดูมรสุม, หน้ามรสุม
41 Summer         ฤดูร้อน        
42 Hot season ฤดูร้อน
43 Summer ฤดูร้อน
44 Summer begins around March to mid-May. ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
45 Summer ฤดูร้อน (Summer)
46 Summer ฤดูร้อน, หน้าร้อน
47 Summertime ฤดูร้อน, หน้าร้อน
48 The brief Alaska summer is companied by and starting change in the Farah and Frana of the tundra ฤดูร้อนของอะแลสกาสั้น ๆ ได้รับการสนับสนุนโดยและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใน Farah และ Frana ของทุนดรา
49 Summer Height ; ฤดูร้อนความสูง;
50 Summer from march thro ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม thro
51 Summer from march through May ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
52 The most hot season is April. ฤดูร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
53 The summer is April. ฤดูร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
54 Summer is still fading from the earth. ฤดูร้อนยังคงจางหายไปจากโลก
55 Very hot summer ฤดูร้อนร้อนมาก
56 Summer is very hot. ฤดูร้อนร้อนมากฤดูหนาวหนาวมาก
57 Summer High: the school 'where children don't have to go to lessons' or 'the school with no rules'. ฤดูร้อนสูง: โรงเรียน 'ที่เด็กไม่ต้องไปเรียน' หรือ 'โรงเรียนไม่มีกฎ'
58 High summer season: school 'where children don't have to go to school' or 'school without rules', but it's not true: the children of Summer High must obey the rules ฤดูร้อนสูง: โรงเรียน 'ที่เด็กไม่ต้องไปเรียน' หรือ 'โรงเรียนไม่มีกฎ' แต่มันไม่เป็นความจริงเลย: ที่เด็ก ๆ ของ Summer High ต้องเชื่อฟังกฎ
59 The brief Alaska summer is accompanied by an astounding change in the flora and fauna of the tundra. ฤดูร้อนอะแลสกาสั้น ๆ จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจในพืชและสัตว์ของทุนดรา
60 The summer when I asked that to your broad back ฤดูร้อนเมื่อฉันถามคุณกลับไปที่กว้าง
61 Summer begins around March to mid-May. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม
62 Open season ฤดูล่าสัตว์
63 Open season for ฤดูล่าสัตว์
64 High season but marketing team is very free ฤดูสูง แต่ทีมการตลาดมีอิสระมาก
65 Winter ฤดูหนาว
66 Winter begins ฤดูหนาว เริ่มประมา
67 Winter ฤดูหนาว (Winter)
68 Winter ฤดูหนาว, หน้าหนาว
69 Wintertime ฤดูหนาว, หน้าหนาว
70 Winter is one of the most charming moments in Japan. ฤดูหนาวญี่ปุ่นนับเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์มากที่สุดช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้
71 Winter makes me feel comfortable ฤดูหนาวทำให้ฉันรู้สึกสบาย
72 Dark winter ฤดูหนาวที่มืด
73 Winter love with cold juicy ฤดูหนาวที่รักกับความฉ่ำเย็น
74 Very cold winter ฤดูหนาวหนาวมาก
75 This winter many young children all over the country are becoming ill and dying, and nobody knows why. ฤดูหนาวหลายคนเด็กเล็กทั่วประเทศกำลังป่วยหนักและกำลังจะตายและไม่มีใครรู้ว่าทำไม
76 Seedtime ฤดูหว่านเมล็ด, ฤดูเพาะปลูก, ระยะเวลาเจริญเติบโต
77 Which season does this weather report take place in? ฤดูอากาศที่รายงานสภาพอากาศนี้เกิดขึ้นในช่วงใด?
78 Harvest ฤดูเก็บเกี่ยว
79 Dry season ฤดูแล้ง
80 Dry season ฤดูแล้ง, หน้าแล้ง
81 Intense dry seasons, wetter monsoons, floods, storms and rising sea levels. ฤดูแล้งที่รุนแรง, ลมมรสุมที่เปียกชื้น, น้ำท่วม, พายุและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
82 Which season did the hunter snake? ฤดูใดที่นายพรานเจองู
83 Which season would this weather report most likely take place in? ฤดูใดที่รายงานสภาพอากาศนี้น่าจะเกิดขึ้นใน?
84 Spring ฤดูใบไม้ผลิ
85 Spring ฤดูใบไม้ผลิ
86 Springtime ฤดูใบไม้ผลิ
87 Springtime ฤดูใบไม้ผลิ
88 Spring ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)
89 Spring d. ฤดูใบไม้ผลิ d.
90 Material-efficient spring ฤดูใบไม้ผลิวัสดุที่มีประสิทธิภาพ
91 Spring is finally here!” has wide appeal and makes the poster seem optimistic. ฤดูใบไม้ผลิเป็นที่สุดที่นี่! "มีการอุทธรณ์กว้างและทำให้โปสเตอร์ดูดี
92 Spring in Japan is not only for cherry blossoms. ฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่นไม่ได้มีให้ชมแค่ดอกซากุระเท่านั้น
93 Autumn ฤดูใบไม้ร่วง
94 Autumn ฤดูใบไม้ร่วง
95 Fall ฤดูใบไม้ร่วง
96 Autumn (Autumn) ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)
97 Autumn b. ฤดูใบไม้ร่วง b.
98 Autumn sales ฤดูใบไม้ร่วงขาย
99 Fall specification ฤดูใบไม้ร่วงสเปค
100 This autumn, for example, women are wearing shades of purple and lilac. ฤดูใบไม้ร่วงเช่นผู้หญิงสวมเฉดสีม่วงและม่วง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่