คำศัพท์ หมวด ศ (หน้า 1/12)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "The Artist Susan Flynn" "ศิลปิน Susan Flynn"
2 Migration (7th Century), together with the expansion of Islam. (ศตวรรษที่ 7) พร้อมกับการขยายตัวของศาสนาอิสลาม
3 Find for (ศาล) ตัดสินเข้าข้าง, ตัดสินให้
4 Brush up (ศึกษา)ปรับปรุง
5 The old story is not good .... Do not keep in mind. .ศ.แล้วเรื่องเก่าเก่าที่ไม่ดี....อย่าเก็บใมาใส่ใจ.
6 Professor ศ.
7 1865, when the Pacific Telegraph cable was completed. ศ. 2408 เมื่อสายเคเบิลแปซิฟิคโทรเลขเสร็จสิ้น
8 In 1881 Pablo Picasso became one of the greatest and most influential artists of the 20th century and was the creator (with Georges ศ. 2424 Pablo Picasso ได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 และเป็นผู้สร้าง (กับจอร์ชส
9 Cozy Samui Chaweng offers 150 rooms. Cozy Hotel is an affordable lifestyle brand for modern travelers. Cozy Hotel ศ. 2560 โดยเปิดโรงแรม โคซี่ สมุย เฉวง ให้บริการห้องพักจำนวน 150 ห้อง โคซี่โฮเทล เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่แพงเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ทันสมัย โคซี่โฮเทล ให
10 Fri 2018 because this visit allowed me to learn Chinese language and culture. ศ. 2561 เพราะการเยี่ยมครั้งนี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11 Fri 2018 because this visit allowed me to learn Chinese language and culture. ศ. 2561 เพราะการไปครั้งนี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของจีน
12 In 1962, this region was identified only once in the context of the Confederation. ศ. 2562 ระบุถึงภูมิภาคนี้เพียงครั้งเดียวในบริบทของสมาพันธ์
13 2562 to Mr. Uthairat on January 10. ศ. 2562 ให้แก่นายอุทัยรัตน์ภายในวันที่ 10 มกราคม
14 Bachelor of fine arts ศ.บ.
15 Customs house; customs post ศก.
16 The Customs Department ศก.
17 This year ศกนี้
18 Next year ศกหน้า
19 Bird ศกุน
20 Sutra Narayana Tamil ศกุนตลา นารายณ์ทมิฬ
21 Bird ศกุนต์
22 The education is at. ศคกษาอยู่ที่
23 Doubt ศงกา
24 Century ศตวรรษ
25 Century ศตวรรษ
26 Century ศตวรรษ
27 21st Century is a challenging time for humanity. ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์
28 A century ago ศตวรรษที่ผ่านมา
29 Century noticed a curious connection between the way money ศตวรรษที่สังเกตเห็นการเชื่อมต่อที่อยากรู้อยากเห็นระหว่างเงินวิธี
30 The sixteenth and early seventeenth centuries saw an enormous expansion of scientific knowledge in every field. ศตวรรษที่สิบหกและสิบเจ็ดต้นมีการขยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมากในทุกสาขา
31 Ministry of Education ศธ
32 Corpse ศพ
33 Dog meat ศพ (มักใช้แสดงคำขู่), คนตาย
34 Stiff ศพ (ใช้เกี่ยวกับอาชญากรรม)
35 Landowner ศพ, คนตาย
36 Worm-food ศพ, คนตาย
37 Body ศพ, ซากศพ
38 Road pizza ศพของสัตว์บนถนน, สัตว์ตายบนถนน
39 The body is soaked in salt forty days until it is dry. ศพจะถูกแช่เกลือไว้สี่สิบวันจนแห้งดี
40 The body was brought to a special tent called Ebu which means The place to purify the body Mummies are made with fresh liqueurs. ศพถูกนำไปยังเต็นท์พิเศษที่เรียกว่า Ebu ซึ่งหมายถึงสถานที่ในการชำระร่างกายมัมมี่ที่ทำด้วยเหล้าสด
41 The body was brought to a special tent called Ebu which means ศพถูกนำไปยังเต๊นท์พิเศษ ที่เรียกว่า อีบู ซึ่งมีความหมายว่า
42 Saphon ศพล
43 Icy cold corpse in Lin Dong’s hand ศพเย็นฉ่ำในมือของหลินดง
44 Arrow ศร
45 Bow ศร
46 Sornchai Strong ศรชัย เข้มแข็ง
47 Srichai Narong ศรชัยณรงค์
48 Sankarin Chaiwong ศรชัยณรงค์ ชัยวงค์
49 The British economy grew at least a century before the Norman conquest of the market and city growth. ศรษฐกิจของอังกฤษขยายตัวอย่างน้อยหนึ่งศตวรรษก่อนที่ชัยชนะของนอร์มันมีการเติบโตของตลาดและเมือง
50 The British economy grew at least a century before the Norman conquest of the market and city growth. ศรษฐกิจของอังกฤษขยายตัวอย่างน้อยหนึ่งศตวรรษก่อนที่ชัยชนะของนอร์มันมีการเติบโตของตลาดและเมือง
51 Saran Duangjinda ศรัณญา ดวงจินดา
52 Defender ศรัณยู
53 Supporting ศรัณย์
54 Believe in ศรัทธา
55 Faith ศรัทธา
56 Faith ศรัทธา, ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ
57 Believe ศรัทธา, เลื่อมใส
58 Adhere to ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม
59 Cleave to ศรัทธาต่อ, ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ
60 The strongest faith ศรัทธาที่แกร่งกล้าที่สุด
61 Faith is really important !!! ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ !!!
62 Catholicism ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
63 Believe in you ศรัทธาในตัวคุณ
64 Saruttha ศรัธทา
65 Suranee ศรันยู
66 Suranudara Kham ศรันยู ดาราคำ
67 Sarawin Nuthep ศราวิน หนูเทพ
68 Sarawut Puieng presented the policy plan at the operation center. ศราวุ ธ ปุยเอ็งได้เสนอแผนนโยบายที่ศูนย์ปฏิบัติการ
69 Saranya Taepanon ศริญญา ตาปนานนท์
70 Sariporn Jansen ศริพร จันทะเสน
71 Honour ศรี
72 Many words ศรีคำหลาย
73 Sichang ศรีจันทร์
74 Srichan United is founded for more than 60 years. ศรีจันทร์สหโอสถก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี
75 Sri Trang Agro-Industry ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
76 Siporn Prapradit ศรีพร ประพันธ์สทธิ์
77 Sri Ratana Witthaya ศรีรัตนะ วิทยา
78 Wara, ศรีวรา
79 Loaf ศรีษะหรือสมอง
80 Sri Perfect ศรีสมบูรณ์
81 Si Sa Ket ศรีสะเกษ
82 Sisaket ศรีสะเกษ
83 Sri Suebwong Advertising ศรีสืบวงษ์ โฆษณา
84 Srisupha ศรีสุภา
85 Sioux Falls ศรีอุปัช.
86 Sripayama ศรีอุปัชฌาย์
87 Audible ศรุต
88 Famous ศรุต
89 Embrace ศลิษา
90 Bachelor of liberal arts ศศ.บ.
91 Moon ศศิ
92 Sikarin Nimmanarat ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
93 Moon ศศิธร
94 Sathon Adisorn Mektrakul ศศิธร อดิศรเมธากุล
95 Ghana Daredevil ศศิวิมล กล้ากานา
96 Neck ศอ
97 NECTEC ศอ.
98 Cubit ศอก
99 Elbow ศอก
100 Power ศักดา
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่