คำศัพท์ หมวด Abbreviation (หน้า 1/4)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 'll จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)
2 'twixt คำย่อจาก betwixt
3 A.B. อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต
4 A.D. ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.
5 A.M. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
6 A.m. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
7 AM เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
8 Am เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
9 Amu หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
10 Aren't คำย่อของ are not
11 B and B คำย่อของ bed and breakfast
12 B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts), วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
13 B.C. ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)
14 Bart คำย่อของ Baronet
15 BBC คำย่อของ British Broadcasting Corporation
16 BBQ คำย่อของ barbecue
17 BC ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)
18 Biz ธุรกิจ
19 Bn พันล้าน
20 Br. คำย่อของ British
21 Btw คำย่อของ by the way
22 CAD การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
23 Cf. เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
24 DA บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
25 DA อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
26 Daren't ไม่กล้า (คำย่อของ dare not)
27 Deg คำย่อของ degree (s)
28 Dep คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
29 Dep. คำย่อของ deputy
30 Dept. คำย่อของ department หรือ deputy
31 Dict. คำย่อของ dictation, dictator หรือ dictionary
32 Doc หมอ (คำไม่เป็นทางการ), แพทย์
33 Doesn't ไม่ (คำย่อของ does not)
34 Don't ไม่ (คำย่อของ do not)
35 Dup. คำย่อของ duplicate
36 E.g. ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ
37 EC ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
38 Ed การศึกษา (คำไม่เป็นทางการ)
39 EMF คำย่อจาก electromotive force, แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
40 EMS บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
41 EMS ระบบการเงินของยุโรป (คำย่อของ European Monetary System)
42 Etc. และอื่นๆ (คำย่อของ et cetara), เป็นต้น, ฯลฯ
43 F2F คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)
44 FA อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
45 Fad แฟชั่นสมัยนิยม
46 FAQ คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions), คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต
47 Fem คำย่อของ feminine หรือ female
48 Fict คำย่อของ fiction และ fictitious
49 Fig. ที่แสดงด้วยภาพ (คำย่อของ figure(s), figurative, หรือ figuratively), ที่แสดงด้วยสัญลักษณ์, สัญลักษณ์, รูป
50 FM ระบบความถี่ของวิทยุ (คำย่อของ frequency modulation)
51 Fwd. คำย่อของ forward
52 FWIW คำย่อของ for what it"s worth (ใช้ในการเขียน e-mail)
53 FY คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี)
54 Gal แกลลอน
55 Gm กรัม (คำย่อของ gram)
56 Gm. กรัม (คำย่อของ gram)
57 Gonna คำย่อของ going to
58 Govt คำเรียกย่อของ government
59 Govt. คำเรียกย่อของ government
60 Gym โรงพลศึกษา, โรงกีฬา, โรงกายกรรม
61 He's คำย่อของ he is หรือ he has
62 I'd คำย่อของ I would หรือ I should
63 I'll คำย่อของ I will หรือ I shall
64 I'm คำย่อของ I am
65 Ibid. ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
66 ICU หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit), หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
67 IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
68 IQ ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient), ไอคิว, ระดับความฉลาด
69 Isn't คำย่อของ is not
70 K คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล
71 K ตัวย่อขององศาเคลวิน
72 K สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม
73 K หนึ่งพัน, (มักใช้กับจำนวนเงิน)
74 Kg กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
75 Km กิโลเมตร (คำย่อของ kilometre)
76 L ความยาว (คำย่อของ length)
77 L ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
78 L ลิตร (คำย่อของ liter)
79 L เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
80 L เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
81 L/C เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
82 L/c เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
83 LAN โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
84 Lat. ละติจูด (คำย่อของ latitude)
85 Lat. ละติน (คำย่อของ Latin)
86 Lav. ห้องน้ำ (คำย่อของ lavatory)
87 Lb ปอนด์ (คำย่อของ pound)
88 Lib ห้องสมุด (คำย่อของ library)
89 Lieut. ร้อยโท (คำย่อของ Lieutenant)
90 LL.B. นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws)
91 LL.D. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws)
92 LL.M. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อของ Master of Laws)
93 LLB นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws)
94 LLD นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws)
95 LLM นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws)
96 Loc. cit. ตามที่อ้างอิงไว้ในข้อความที่กล่าวมาแล้ว (คำย่อของ loco citato)
97 Logo โลโก้ (คำย่อของ logotype), เครื่องหมาย
98 Ltd. จำกัด (คำย่อของ Limited)
99 M พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
100 M พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่