คำศัพท์ หมวด Auxiliary (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Am รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์
2 Are เป็น, อยู่, คือ
3 Be อยู่, เป็น, คือ
4 Be able to สามารถ, สามารถ
5 Be able to ได้
6 Being กำลัง
7 Can ย่อม
8 Can สามารถ
9 Can สามารถ, สามารถที่จะ
10 Could กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, สามารถ
11 Could อาจ
12 Dare กล้าที่จะ, เสี่ยงที่จะ
13 Did กริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ
14 Do not อย่า
15 Does กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
16 Even now ยัก
17 Getting ชักจะ
18 Gradually ค่อย
19 Had กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
20 Had better น่าจะ
21 Had better น่าจะ, ควรจะ
22 Hasn't คำย่อของ has not
23 Hast กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
24 Hath กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ของ have (คำโบราณ)
25 Have to จำเป็น
26 Have to จำเป็น, จำเป็นต้อง
27 Have to เลย
28 Haven't คำย่อของ have not
29 Indeed ช่าง
30 Is เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
31 Just เพิ่ง
32 Just เพิ่งจะ
33 Just now พึ่ง
34 May คง
35 May คงจะ
36 May สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
37 May อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้), อาจ, คงจะ, น่าจะ
38 Might กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
39 Much ยิ่ง
40 Must จง
41 Must จำต้อง
42 Must จำเป็นต้อง
43 Must ต้อง
44 Must ต้อง, จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง
45 Must น่าจะ, คงจะ, ควรจะ
46 Must พึง
47 Naturally ย่อม
48 Nearly จวนเจียนจะ
49 Never ไม่เคย
50 Not ไม่ได้
51 Ought ควรจะ, สมควร, ควร, น่าจะ
52 Ought to ควรจะ
53 Personal pronoun บุรุษสรรพนาม
54 Please โปรด
55 Possibly ท่าจะ
56 Possibly เห็นทีจะ
57 Probably ชอบ
58 Rather ค่อนข้าง
59 Rather ค่อนข้างจะ
60 Rather ชัก
61 Rather ออกจะ
62 Remain ยังคง
63 Seem ดูจะ
64 Seem ดูท่า
65 Seem ดูเหมือนว่า
66 Seem ดูๆ
67 Seem ทำท่า
68 Shall จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต), จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ
69 Shall never ไม่มีวัน
70 Shalt จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต มักใช้กับ thou) (คำโบราณ)
71 Should กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)
72 Should ควร
73 Should ควรจะ
74 Should ควรจะ, ควร, น่าจะ, สมควรจะ
75 Should น่า
76 Should พึง
77 Should ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ
78 Should ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ
79 Should ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
80 Should ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง
81 Should ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก
82 Slowly ค่อย
83 Somewhat ติดจะ
84 To ให้
85 Try ดู
86 Unable to ไม่ทัน
87 Used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense ได้
88 Were กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be
89 Will จะ
90 Will จะ, จัก
91 Will จัก
92 Would กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่