คำศัพท์ หมวด Conjunction (หน้า 1/4)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Adjoin ติดกับ
2 Afore ก่อน, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
3 After หลังจาก
4 After หลังจากนี้
5 After that ครั้นแล้ว
6 After that ต่อจากนั้น
7 Afterwards ต่อมา
8 Afterwards หลังจากนั้น
9 Albeit ถึงแม้ว่า, แม้ว่า
10 Although ถึงแม้ว่า, แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่
11 Although ทั้งๆ ที่
12 And กับ
13 And จากนั้น, แล้วก็
14 And ดังนั้น
15 And รวมกับ, รวม
16 And แล
17 And และ
18 And และ, ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น
19 As ขณะที่
20 As ดังที่
21 As ดังที่, ตามที่
22 As ตามที่
23 As ทั้งๆ ที่
24 As เท่ากันกับ, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
25 As เนื่องจาก, เพราะว่า
26 As เพียงดัง
27 As a result ก็
28 As a result of ด้วยเหตุที่, ก็, ด้วยว่า, ดังที่, เนื่องแต่
29 As far as ตราบที่
30 As follows ต่อไปนี้
31 As for ว่าแต่
32 As for ส่วน
33 As if ดูประหนึ่งว่า
34 As if ประหนึ่ง
35 As if ประหนึ่งว่า
36 As if ยังกะ
37 As if ยังกับ
38 As if ราวกับ, ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น, เหมือนหนึ่งว่า, คล้ายๆ, ดูประหนึ่งว่า
39 As if ราวกับว่า
40 As if เฉกเช่น
41 As if เสมือนหนึ่งว่า
42 As long as ตราบเท่า
43 As long as ตราบเท่าที่
44 As long as ตราบเท่าที่, จนกว่า
45 As long as ตราบใด
46 As long as เท่าที่
47 As same as พอๆ กับ
48 As soon as ทันทีที่
49 As soon as ทันทีที่, ทันใดที่
50 As soon as พอ
51 As the result of อันเนื่องมาจาก
52 As though ราวกับ
53 As though เหมือนว่า
54 As though เหมือนหนึ่งว่า
55 At any rate ทั้งนี้ทั้งนั้น
56 At the same time ขณะเดียวกัน
57 Because ก็เพราะว่า
58 Because ด้วย
59 Because ด้วยว่า
60 Because เนื่องจาก
61 Because เนื่องจากว่า
62 Because เพราะ
63 Because เพราะว่า
64 Because เพราะว่า, ด้วยเหตุที่
65 Because โดย
66 Because โดยเหตุ
67 Because of ฐาน
68 Because of ด้วยเหตุที่
69 Because of ทั้งนี้เพราะ
70 Because of เนื่องจาก, เพราะ
71 Because of เนื่องด้วย
72 Because of เหตุ
73 Because of โดยเหตุที่
74 Before ก่อน
75 Before ก่อนที่
76 Before ก่อนหน้า
77 Before ก่อนหน้านี้เมื่อ
78 Before เร็วกว่า
79 Besides นอกจากนี้
80 Besides นอกเหนือจากนี้
81 Both เหมือนๆ กัน, เท่าๆกัน
82 But ทว่า
83 But เพียงแต่
84 But เสียแต่ว่า
85 But แต่
86 But แต่
87 But แต่, หากว่า, แต่ทว่า
88 But แต่กระนั้น
89 But แต่กลับ
90 But แต่ทว่า
91 But แต่ว่า
92 Consequently ด้วยเหตุฉะนี้
93 Conversely ในทางกลับกัน
94 Directly เมื่อ, ในทันทีที่
95 E.g. ยกตัวอย่างเช่น
96 Either ถ้าไม่...ก็..., หรือว่า
97 Equal to พอกับ
98 Ere ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), ก่อนหน้านั้น
99 Ergo เพราะฉะนั้น (คำทางการ), ดังนั้น
100 Even ขนาดที่
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่