คำศัพท์ หมวด Preposition (หน้า 1/4)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 'til คำย่อของ until
2 Abaft ข้างหลัง
3 Abaft ไปทางข้างหลัง, ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
4 Aboard บนยานพาหนะ
5 About ทั่วๆ, ในที่ต่างๆ
6 About ประมาณ, ราว, ราวๆ
7 About รอบ
8 About เกี่ยวกับ
9 About เกี่ยวกับ
10 About ใกล้กับ
11 Above ข้างบน
12 Above ข้างบน, เหนือ
13 Above ดังกว่าเสียงอื่น
14 Above ดีเกินกว่า
15 Above ด้านเหนือ, ในทิศเหนือ
16 Above มากกว่า
17 Above ยากเกินกว่า
18 Above เหนือกว่า, สูงกว่า
19 Absent ปราศจาก
20 According to ตามแต่, ตามที่, ตาม
21 According to ที่กำหนดโดย, ตามข้อกำหนดของ
22 Across ข้าม, ข้ามพรมแดน
23 Afore ก่อน, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
24 After ภายหลัง, หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่
25 Against ดูขัดแย้งกับ, ดูขัดกับ
26 Against ต่อ
27 Against ต่อต้าน, สู้กับ
28 Against ต้าน, ทวน, ทวนน้ำ
29 Against ทาบ, พิง, พาด, แนบ
30 Against ปกป้องจาก
31 Against ปะทะกับ, กระทบกับ
32 Against ฝืน, ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ
33 Against เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
34 Against เปรียบเทียบกับ
35 Against เป็นข้อเสียของ
36 Against เพื่อใช้คืนให้กับ
37 Along คล้ายกับ
38 Along คู่กันกับ, ขนานไปกับ, ไปข้างๆ
39 Along ตาม
40 Alongside ข้างๆ, อยู่ถัดไป
41 Amid ท่ามกลาง, ระหว่าง
42 Amidst ตรงกลาง, ระหว่าง
43 Among ท่ามกลาง
44 Among ท่ามกลาง, ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่
45 Among ระหว่าง
46 Amongst ท่ามกลาง, ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่
47 Anear ใกล้
48 Around ประมาณ, ราว, ราวๆ
49 Around รอบ
50 Around รอบๆ, โดยรอบ
51 As ดัง
52 As ในฐานะ, ในตำแหน่ง, ในบทบาท
53 Astride คร่อม, นั่งคร่อมบน
54 At จาก
55 At
56 At
57 At ณ เวลา, ในช่วงเวลา
58 At ด้วย (ความเร็ว)
59 At ตรง
60 At ที่
61 At ที่
62 At เข้าร่วม
63 At ในลักษณะ
64 At ไปยัง
65 Atop บนยอด
66 Barring ยกเว้น, ถ้าไม่มี, ยกเสียแต่ว่า
67 Be- ใกล้, แสดงตำแหน่ง
68 Be-all and end-all ส่วนสำคัญที่สุด
69 Before ก่อน
70 Before ก่อนหน้า
71 Before อยู่หน้า, หน้า, ตรงหน้า
72 Behind ข้างหลัง
73 Behind ข้างหลัง
74 Behind ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, แฝง
75 Behind ล้าหลังกว่า, ช้ากว่า, ตามหลัง
76 Behind สนับสนุน, อยู่เบื้องหลัง
77 Beneath ข้างล่าง, ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้
78 Beside นอกเหนือไปจาก, นอกจากนี้
79 Beside อยู่ข้าง, อยู่ใกล้
80 Beside เทียบกับ, เมื่อเทียบกับ
81 Besides นอกจาก
82 Besides นอกเหนือจาก
83 Between กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
84 Between ระหว่าง
85 Between สิ่งที่รวมกัน
86 Between อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง, อยู่ในระหว่าง
87 Between เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
88 Betwixt ระหว่าง
89 Beyond ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา), หลัง
90 Beyond ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด), มากกว่า
91 Beyond นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม)
92 Beyond นอกเหนือ
93 Beyond อยู่ทางนั้น, เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง)
94 By ข้างๆ
95 By ด้วย
96 By ทาง
97 By ทาง, ไปทาง
98 By ผ่าน, ผ่านไป, ผ่าน
99 By ระหว่าง, ช่วง, ที่
100 By เป็นผลเนื่องจาก, เป็นไปตาม
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่