Report from the ship inspectors.

[ทั่วไป]

 • 1.   รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ

[Google Translate]

 • 2.   รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ
ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Report from the ship inspectors."

 • Report from the ship inspectors.
  แปลว่า รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ
 • Report from the ship inspectors.
  แปลว่า รายงานจากกลุ่มผู้ตรวจเรือ
 • Ship Survey Report
  แปลว่า รายงานการสำรวจเรือ
 • The ability to see, report the implementation of the ship maintenance plan, report the damage to the machine.
  แปลว่า ที่จะต้องปฏิบัติในวันหนึ่งๆ, ความสามารถในการมองเห็น, รายงานการดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเรือ, รายงานความเสียหายของเครื่องจักร
 • Report cover from
  แปลว่า รายงานครอบคลุมจาก
 • i report from the garage
  แปลว่า i.รายงานจากอู่
 • By logistics, it signifies the work in the docking system, truck, train, ship, aircraft.
  แปลว่า โดยโลจิสติกส์มันบ่งบอกถึงงานในระบบการขนส่งทางงระบบ รถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน
 • It refers to the work in the transport system, truck, train, ship, aircraft.
  แปลว่า โลจิสติกส์มันบ่งบอกถึงงานในระบบการขนส่งทางรถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน
 • Help the ship
  แปลว่า ช่วยเรือ
 • The Ghost Ship
  แปลว่า เรือผี
 • The Office for Standard in Education 2011, Self Evaluation: guidance for inspectors
  แปลว่า สำนักงานมาตรฐานการศึกษา 2011, การประเมินตนเอง: คำแนะนำสำหรับผู้ตรวจการ
 • From the message indicating the status of the cargo ship
  แปลว่า จากข้อความแจ้งสถานะของเรือขนส่งสินค้า
 • The cost of each work should be estimated on the basis of a quotation from the shipyard, repair ship, factory and other contractors,
  แปลว่า ควรจะประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละงานบนพื้นฐานของใบแจ้งราคาสินค้าจากอู่เรือที่เรือจะเข้าไปซ่อมทำ, โรงงาน และผู้รับเหมาอื่นๆ, หรืออิงจากค่าใช้จ่ายที่ได้ตกลงกันไว้แล้วกับบริษัท
 • Discount ship
  แปลว่า สายเรือให้ส่วนลด
 • One ship
  แปลว่า ต่อ 1 ลำ
 • Passenger ship
  แปลว่า เรือโดยสาร
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่