การใช้ a และ an

Posted on Mar 10,2018 at 07:01 PM
0sec
QUESTION

1/15

Score

0

เลือกการใช้ a และ an ที่ถูกต้อง

Do you have ___ car?

เลือกการใช้ a และ an ที่ถูกต้อง

I live in ___ apartment.

เลือกการใช้ a และ an ที่ถูกต้อง

He was munching on ___ apple.

เลือกการใช้ a และ an ที่ถูกต้อง

It is ___ honor to meet you.

เลือกการใช้ a และ an ที่ถูกต้อง

She taught him how to ride ___ horse.

Congrats!

0Correct

"" ทำคะแนนได้ xxx คะแนน ใช้เวลา xxx


กลับไปหน้า การใช้ a และ an