ค้นหาประโยค / ข้อความ

(a) a plan benefit formula that is not linked solely to the amount of contributions

Google Translate

01.

(a) สูตรผลประโยชน์ตามแผนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับจำนวนเงินสมทบเท่านั้น

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) actuarial losses relating to other participating enterprises because each enterprise that participates in a multi-employer plan shares in the actuarial risks of every other participating enterprise;

Google Translate

01.

(a) ความสูญเสียทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการอื่นที่เข้าร่วมเนื่องจากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมในแผนนายจ้างหลายคนมีความเสี่ยงในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยขององค์กรที่เข้าร่วม

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the period) and non-monetary benefits (

Google Translate

01.

(a) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมจ่ายวันลาประจำปีและลาป่วยเงินจ่ายผลกำไรและโบนัส (หากชำระภายในสิบสองเดือนของสิ้นงวด) และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) terminate the employment of an employee or group of employees before the normal retirement date;

Google Translate

01.

(a) ยกเลิกการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) the enterprise does not have access to information about the plan that satisfies the requirements of this standard;

Google Translate

01.

(a) องค์กรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) the enterprise’s legal or constructive obligation is limited to the amount that it agrees to contribute to the fund.

Google Translate

01.

(a) ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรถูก จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่ตกลงจะมีส่วนร่วมในกองทุน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) the enterprise’s obligation is to provide the agreed benefits to current and former employees;

Google Translate

01.

(a) ภาระผูกพันขององค์กรคือการให้ผลประโยชน์ที่ตกลงกันไว้กับพนักงานปัจจุบันและอดีต

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) the formal terms of the plan contain a formula for determining the amount of the benefit;

Google Translate

01.

(a) ข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของแผนมีสูตรสำหรับกำหนดจำนวนผลประโยชน์

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) the plan is financed on a pay-as-you go basis such that: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the benefits falling due in the same period;

Google Translate

01.

(a) แผนการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินแบบจ่ายตามที่คุณไปดังนี้: เงินสมทบถูกกำหนดไว้ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ที่จะถึงกำหนดในช่วงเวลาเดียวกัน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)

02.

(a) แผนการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินแบบจ่ายตามที่คุณไปดังนี้: เงินสมทบถูกกำหนดไว้ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ที่จะถึงกำหนดในช่วงเวลาเดียวกัน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) the weighted average number of ordinary shares in issue for the purposes of basic and diluted earnings per shares included

Google Translate

01.

(a) จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit sharing and bonuses

Google Translate

01.

(a) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมการลาประจำปีและลาป่วยเงินจ่ายผลกำไรและโบนัส

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the period) and non-monetary benefits

Google Translate

01.

(a) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมจ่ายวันลาประจำปีและลาป่วยเงินจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส (หากชำระภายในสิบสองเดือนของสิ้นงวด) และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


(a),

Google Translate

01.

(a)

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a

Google Translate

01.

เอ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)

02.

เอ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a black dwarf will be the final fate of those last stars

Google Translate

01.

ดาวแคระดำจะเป็นชะตากรรมสุดท้ายของดาวดวงสุดท้ายเหล่านั้น

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a breif description of the sequence of steps for teaching the lesson

Google Translate

01.

คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการสอนบทเรียน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a brief history of the oiv the oiv was created in 1924 by six member states as a response to the international viticulture crisis. the oiv is a technical and scientific intergovernmental organisation which operates under a renewed agreement, signed

Google Translate

01.

ประวัติโดยย่อของ OIV OIV ถูกสร้างขึ้นในปี 2467 โดยรัฐสมาชิกหกประเทศเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการปลูกองุ่นระดับนานาชาติ OIV เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงที่ได้มีการลงนามใหม่

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a buddhist monk was seriously injured after being hit by a bus

Google Translate

01.

พระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากถูกรถบัสชน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a business school course in ethics is hardly going to transform an unethical person into an ethical one

Google Translate

01.

หลักสูตรคณะวิชาธุรกิจในด้านจริยธรรมแทบจะไม่เปลี่ยนคนที่ผิดจรรยาบรรณให้กลายเป็นคนที่มีจริยธรรม

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a capable student who is steadily gaining self-confidenc

Google Translate

01.

นักเรียนที่มีความสามารถซึ่งมีความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a capable student who is steadily gaining self-confidenc.he has shown signs sing of improvement

Google Translate

01.

นักเรียนที่มีความสามารถที่ได้รับความเชื่อมั่นในตนเองอย่างต่อเนื่องเขาแสดงให้เห็นว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้น

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a capable student who is steadily gaining self-confidenc.he has shown signs sing of improvement this semeater

Google Translate

01.

นักเรียนที่มีความสามารถซึ่งมีความมั่นใจในตนเองอย่างต่อเนื่องเขาได้แสดงสัญญาณของการปรับปรุงภาคการศึกษานี้

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a cause and effect is the writing that shows the reasons for an event or situation

Google Translate

01.

a cause and effect is the writing that shows the reasons for results of an event or situation.เพื่อให้เกิดtimelineและแสดงรายละเอียดเหตุการณ์ให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a cause and effect is the writing that shows the reasons for results of an event or situation

Google Translate

01.

สาเหตุและผลกระทบคือการเขียนที่แสดงเหตุผลของผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a certain scripture mentions that humans are superior to angels. why? because there are people who know of evil, but do not become evil. it's different from angels, who know only of good since birth. humans have evil, but can live as good, so they ar

Google Translate

01.

ข้อพระคัมภีร์บางข้อกล่าวว่ามนุษย์นั้นดีกว่าทูตสวรรค์ ทำไม? เพราะมีคนที่รู้เรื่องของความชั่วร้าย แต่ไม่ได้กลายเป็นความชั่วร้าย มันแตกต่างจากเทวดาผู้รู้ดีเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิด มนุษย์มีความชั่วร้าย แต่สามารถมีชีวิตที่ดีดังนั้นพวกเขาจึงเท่

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a child applicant would be travelling under his/her own individual passport, despite falling below the age criteria for the ‘endorsed child’ then such an applicant should be treated as an ‘individual applicant’

Google Translate

01.

ผู้สมัครที่เป็นเด็กจะเดินทางภายใต้หนังสือเดินทางส่วนตัวของเขา / เธอแม้จะต่ำกว่าเกณฑ์อายุสำหรับ "เด็กที่ได้รับการรับรอง" จากนั้นผู้สมัครดังกล่าวควรได้รับการปฏิบัติในฐานะ "ผู้สมัครแต่ละคน"

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a commercial thermophilic starter culture fd-dvs yc-180 yo-flex® containing diverse lab strains was purchased from chr. hansen (guayaquil, ecuador). the starter culture was grown in de man rogosa sharpe (mrs) broth at 37 °c for 18 h, and then, bacter

Google Translate

01.

thermocilic เชิงพาณิชย์เริ่มต้นวัฒนธรรม fd-dvs yc-180 yo-flex®ที่มีสายพันธุ์ห้องปฏิบัติการที่หลากหลายถูกซื้อจาก chr ฮันเซน (guayaquil, เอกวาดอร์) วัฒนธรรมเริ่มต้นถูกปลูกในน้ำซุปข้นเดอโรโกซ่า (นาง) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18 ชั่วโมงจากนั้นแบคทีเรีย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a comparison with some literature values. all values are in μs cm-1. the temperatures and ph values are given in parentheses. b kohlrausch and heydweiller15 (1894) and si data book

Google Translate

01.

การเปรียบเทียบกับค่าวรรณกรรมบางอย่าง ค่าทั้งหมดอยู่ในหน่วยμs cm-1 อุณหภูมิและค่า ph จะได้รับในวงเล็บ b kohlrausch และ heydweiller15 (1894) และหนังสือข้อมูล si

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a complainant will be denied relief if he or she has engaged in misconduct (as acting in bad faith) directly relating to the complaintalso : the condition of having engaged in such misconduct and being barred from equitable re

Google Translate

01.

ผู้ร้องเรียนจะถูกปฏิเสธหากเขาหรือเธอมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบ (เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการร้องเรียน ยัง: เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดดังกล่าวและถูกกันออกไปจากความเท่าเทียมกันอีกครั้ง

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a concept of marketing communications planning that recognises the added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines (eg. general adverting, direct response, sales promotion, and public r

Google Translate

01.

แนวคิดของการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่ตระหนักถึงมูลค่าเพิ่มของแผนครอบคลุมที่ประเมินบทบาทเชิงกลยุทธ์ของสาขาการสื่อสารที่หลากหลาย (เช่นการโฆษณาทั่วไปการตอบสนองโดยตรงการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์สาธารณะ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a consensus sequence of the group was obtained and through the primer 3plus program, the pair of primers was designed to flank the required sequence

Google Translate

01.

ฉันทามติลำดับของกลุ่มที่ได้รับและผ่านโปรแกรมไพรเมอร์ 3plus คู่ของไพรเมอร์ได้รับการออกแบบเพื่อปีกสีที่ต้องการ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a corporate hospital decides to focus only on special treatment and realize higher revenues by reducing its commitment to general case which is less profitable

Google Translate

01.

โรงพยาบาลของ บริษัท ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นเฉพาะในการรักษาพิเศษและรับรู้รายได้ที่สูงขึ้นโดยการลดความมุ่งมั่นในกรณีทั่วไปซึ่งเป็นผลกำไรน้อย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a damsel is in distress and is being held captive in a tower

Google Translate

01.

หญิงสาวตกอยู่ในความทุกข์และถูกจับเป็นเชลยในหอคอย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a dark andunfriendly environment may limit use to the hard core user.also, a logical, highly visible arrangement should make iteasy to find help and particular items in collections

Google Translate

01.

ความมืดและ สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรอาจ จำกัด การใช้งานให้กับผู้ใช้งานฮาร์ดคอร์ นอกจากนี้การจัดวางตรรกะที่มองเห็นได้ชัดเจนควรทำให้เป็นเช่นนั้น ค้นหาความช่วยเหลือและรายการเฉพาะในคอลเลกชันได้ง่าย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a disease-specific therapeutic option - enzyme replacement therapy

Google Translate

01.

ตัวเลือกการรักษาโรคเฉพาะ - การบำบัดทดแทนเอนไซม์

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a free bus service connecting suvarnabhumi airport and don mueang airport operates from 05.00 until midnight. three air-conditioned city bus routes are operated by bangkok mass transit authority (bmta) serve the airport's dedicated bus terminal. ther

Google Translate

01.

บริการรถบัสฟรีที่เชื่อมต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองให้บริการตั้งแต่ 05.00 น. ถึงเที่ยงคืน เส้นทางรถประจำทางปรับอากาศในเมืองสามเส้นทางดำเนินการโดยหน่วยงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ (bmta) ให้บริการที่สถานีรถบัสของสนามบิน บิดา

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a fuel cell is a device that uses hydrogen (or hydrogen-rich fuel) and oxygen to create electricity by an electrochemical process. a single fuel cell consists of an electrolyte sandwiched between two thin electrodes (a porous anode and cathode)

Google Translate

01.

เซลล์เชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจน (หรือเชื้อเพลิงที่อุดมด้วยไฮโดรเจน) และออกซิเจนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าโดยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า   เซลล์เชื้อเพลิงเดียวประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์คั่นระหว่างขั้วไฟฟ้าบางสองอัน (รูพรุนขั้วบวกและขั้วลบ)

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a fuel cell is a device that uses hydrogen (or hydrogen-rich fuel) and oxygen to create electricity by an electrochemical process. the electrons from the anode side of the cell cannot pass through the membrane to the positively charged cathode

Google Translate

01.

เซลล์เชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจน (หรือเชื้อเพลิงที่อุดมด้วยไฮโดรเจน) และออกซิเจนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าโดยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า   อิเล็กตรอนจากด้านขั้วบวกของเซลล์ไม่สามารถผ่านเมมเบรนไปยังแคโทดที่มีประจุบวก

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a good girlfriend is someone who cares about her boyfriend and can do anything for him

Google Translate

01.

แฟนที่ดีคือคนที่ใส่ใจกับแฟนของเธอและสามารถทำทุกอย่างเพื่อเขาได้

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a good reference librarian should master the referencetools in the library. he should be patient, non-abrasive, andpolite, and needs to have empathy

Google Translate

01.

บรรณารักษ์อ้างอิงที่ดีควรมีความเชี่ยวชาญในการอ้างอิง เครื่องมือในห้องสมุด เขาควรจะอดทนไม่ขัดถูและ สุภาพและจำเป็นต้องมีความเอาใจใส่

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a high likelihood of morbidity and mortality to outweigh the anticipated risk of ich secondary to thrombolysis

Google Translate

01.

โอกาสสูงของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ของ ich รองถึงการเกิดลิ่มเลือด

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a holstein cow may have 50kg of weight hanging from herbody when she walks into themilking parlor to be milked

Google Translate

01.

วัวโฮลอาจมี 50 ตัว น้ำหนักกิโลกรัมแขวนจากเธอ ร่างกายเมื่อเธอเดินเข้าไปใน ห้องรีดนมที่จะรีดนม

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a less significant dietary change would be to put the dog on to a senior diet before moving on to arenal therapeutic diet

Google Translate

01.

การเปลี่ยนอาหารที่มีนัยสำคัญน้อยกว่านั้นก็คือการให้สุนัขกินอาหารที่มีระดับสูงก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้อาหารบำบัดโรค

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a lovibond con 200 conductivity meter and a manual philips

Google Translate

01.

มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า lovibond ที่ 200 และฟิลิปส์แบบแมนนวล

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a lovibond con 200 conductivity meter and a manual philips pr 9500 conductivity meter

Google Translate

01.

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า lovibond 200 เครื่องและเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าด้วยตนเองรุ่น 9500

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a mixture reaction consisting of 10 μl of gotaq® green master mix (promega, usa), 1 μl of each primer (10 μm), 1 μl of dna template and enough nuclease-free water was prepared to complete 20 μl of final volume for each reaction

Google Translate

01.

ปฏิกิริยาผสมประกอบด้วย 10 μlของต้นแบบสีเขียวgotaq® (promega, สหรัฐอเมริกา), 1 μlของแต่ละสีรองพื้น (10 μm), แม่แบบดีเอ็นเอ 1 μlและน้ำที่ปราศจากสารคลอรีนเพียงพอที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ 20 μlของปริมาตรสุดท้ายสำหรับ แต่ละปฏิกิริยา

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a mountain bikers, including fans, are diseases of the castle. they like to insult other sports. they are like people with intellectual disabilities

Google Translate

01.

นักปั่นจักรยานเสือภูเขารวมถึงแฟน ๆ เป็นโรคของปราสาท พวกเขาชอบดูถูกกีฬาอื่น ๆ พวกเขาเป็นเหมือนคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a night blooming flower is pollinated by a night flying bat

Google Translate

01.

ดอกไม้ที่เบ่งบานยามค่ำคืนจะถูกผสมเกสรโดยค้างคาวบินกลางคืน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a pattern of gradual change in a condition, output, or process, or an average or general tendency of a series of data points to move in a certain direction over time, represented by a line or curve on a graph

Google Translate

01.

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเงื่อนไขเอาต์พุตหรือกระบวนการหรือแนวโน้มเฉลี่ยหรือทั่วไปของชุดข้อมูลจุดที่จะย้ายไปในทิศทางที่แน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปแสดงด้วยเส้นหรือเส้นโค้งบนกราฟ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a pcr-rflp assay for discrimination of echinococcus granulosus sensu strictand taenia spp. in dogs stool

Google Translate

01.

การทดสอบ PCR-RFLP สำหรับการเลือกปฏิบัติของ Echinococcus granulosus sensu ที่เข้มงวด และ Taenia spp. ในอุจจาระสุนัข

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a pcr-rflp assay for discrimination of echinococcus granulosus sensu strictoand taenia spp. in dogs stool

Google Translate

01.

การทดสอบ PCR-RFLP สำหรับการเลือกปฏิบัติของ Echinococcus granulosus sensu เคร่งครัดo และ Taenia spp. ในอุจจาระสุนัข

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a platform is a group of technologies that are used as a base upon which other applications, processes or technologies are developed

Google Translate

01.

แพลตฟอร์มคือกลุ่มของเทคโนโลยีที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นกระบวนการหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a platform is what that used to be process for lunching video game

Google Translate

01.

แพลตฟอร์มคือสิ่งที่เคยเป็นกระบวนการสำหรับการเปิดตัววิดีโอเกม

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a proactive attempt to recognize and manage internal events and external threats that affect the likelihood of a project is success

Google Translate

01.

ความพยายามเชิงรุกในการรับรู้และจัดการเหตุการณ์ภายในและภัยคุกคามภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสของโครงการคือความสำเร็จ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a process called biopreservation(snyder & worobo, 2014). lactobacillus sakei subsp.sakei 2a is an aerotolerant lab isolated from a brazilian freshsausage (de martinis & franco, 1998) and

Google Translate

01.

กระบวนการที่เรียกว่าการอนุรักษ์ชีวภาพ (snyder & worobo, 2014) แลคโตบาซิลลัส sakei subsp sakei 2a เป็นห้องปฏิบัติการ aerotolerant ที่แยกได้จากบราซิลสด ไส้กรอก (เดอมาร์ตินี่ & franco, 1998) และ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a properly designed flare system would have burned these effluents to prevent this unsafe release of the flammable liquid and combustible vapors

Google Translate

01.

ระบบเปลวไฟที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะเผาไหม้น้ำทิ้งเหล่านี้เพื่อป้องกันการปล่อยของเหลวไวไฟและไอระเหยที่ติดไฟได้อย่างไม่ปลอดภัย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a public relations that iswell conceived and carried out can help correct such negative tendencies and become a means for energizing people tocreating better harmony

Google Translate

01.

การประชาสัมพันธ์ที่เป็น การตั้งครรภ์และนำไปปฏิบัติได้ดีจะช่วยแก้ไขแนวโน้มเชิงลบดังกล่าวและกลายเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้คนมีพลัง สร้างความสามัคคีที่ดีขึ้น

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a radiometer cdm 80 conductivity meter was used with a three-electrode cell (platinum-black-coated) at a frequency of 50 hz

Google Translate

01.

radiometer cdm 80 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าใช้กับเซลล์สามอิเล็กโทรด (เคลือบทองคำขาว - ดำ) ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a range of endocrine mediators concurrently intervene

Google Translate

01.

ช่วงไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ยแทรกแซงพร้อมกัน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a small, showy trinket or decoration; something of no importance or worth

Google Translate

01.

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฉูดฉาดหรือตกแต่ง; สิ่งที่ไม่มีความสำคัญหรือคุ้มค่า

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a special issue is a collection of papers on a particular theme within the scope of the journal

Google Translate

01.

ปัญหาพิเศษคือชุดของเอกสารในชุดรูปแบบเฉพาะภายในขอบเขตของวารสาร

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a step forward is a project that raises funds for the purchase of medical equipment.by running from the southernmost district of thailand, betong district, yala province to the north, mae sai district chiang rai province, a distance of 2,191 kilometersby aiming to raise donations for at least 700 million bahtby

Google Translate

01.

โครงการก้าวคนละก้าวเป็นโครงการที่ระดมทุนเพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิ่งจากอำเภอใต้สุดของประเทศไทย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปเหนือสุดอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร โดยตั้งเป้าระดมเงินบริจาคให้ได้ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท โดย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a store atmosphere will directly influence customer's shopping desire

Google Translate

01.

บรรยากาศร้านจะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการในการจับจ่ายของลูกค้า

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a store atmosphere will directly influence customer's shopping desire.only a good atmostphere can attract more returning customers,while an unsatisfied one only loses customerse

Google Translate

01.

บรรยากาศร้านจะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการในการจับจ่ายของลูกค้า เฉพาะส่วนที่ดีที่สุดเท่านั้นที่สามารถดึงดูดลูกค้าที่กลับมามากขึ้น ในขณะที่คนที่ไม่พอใจเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สูญเสียลูกค้า

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a strong udder suspensorysystem is required tomaintain properattachments of the glandto the body

Google Translate

01.

สารแขวนลอยที่แข็งแกร่ง ระบบจะต้อง รักษาที่เหมาะสม สิ่งที่แนบมาของต่อม เพื่อร่างกาย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a study of clean food consumption behavior of students in chiang rai province

Google Translate

01.

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a template method is a powerful technique to tailor the morphology of formed nanomaterials

Google Translate

01.

เทมเพลตเมธอดเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุนาโนที่เกิดขึ้น

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a template method is a powerful technique to tailor the morphology of formed nanomaterials. thepresent paper for the first time demonstrated the sol-gel reaction templated by the higher-orderstructure of semi-crystalline polymer

Google Translate

01.

เทมเพลตเมธอดเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุนาโนที่เกิดขึ้น กระดาษปัจจุบันเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาโซล - เจล templated โดยลำดับสูงกว่า โครงสร้างของพอลิเมอร์กึ่งผลึก

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a tendency of reduction of number of hours/week fromthe part of financing institutions

Google Translate

01.

แนวโน้มของการลดจำนวนชั่วโมง / สัปดาห์จาก ส่วนของสถาบันการเงิน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a thai version of novel don quijote will be launched next week at the siam society

Google Translate

01.

นวนิยายดอนกิโฆเต้ฉบับภาษาไทยจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าที่สังคมสยาม

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a third point about using this curriculum is that the first principle includes seed ideas for singing songs

Google Translate

01.

ประเด็นที่สามเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรนี้คือหลักการแรกนั้นรวมถึงแนวคิดเรื่องเมล็ดพันธุ์สำหรับการร้องเพลง

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a tractor drew a trail of seagulls and a solitary immigrant rook

Google Translate

01.

รถแทรคเตอร์นำนกนางนวลและนักเดินทางผู้อพยพเดี่ยว

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a two-tier system is a type of payroll system in which one group of workers receives low wages and/or employee benefits than another

Google Translate

01.

ระบบสองระดับเป็นระบบบัญชีเงินเดือนที่กลุ่มคนหนึ่งได้รับค่าแรงและ / หรือผลประโยชน์ของพนักงานต่ำกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a user has restricted values that can be entered into this cell

Google Translate

01.

ผู้ใช้มีค่า จำกัด ที่สามารถป้อนลงในเซลล์นี้

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a version of charlie he was humorous and live out of this world and i do not care

Google Translate

01.

รุ่นของชาร์ลีเขาเป็นคนขำขันและใช้ชีวิตนอกโลกนี้และฉันไม่สนใจ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a warm hug-in-a-mug beverage consumed by millions, this stimulating drink may also be an effective way to expel thc metabolites from the system, which is great news for coffee lovers. coffee is a natural diuretic, meaning it helps to remove excess wa

Google Translate

01.

เครื่องดื่มอุ่น ๆ ที่ใช้กันในล้านแก้วเครื่องดื่มกระตุ้นนี้อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับสารเมตาโบไลต์ออกจากระบบซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนรักกาแฟ กาแฟเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติซึ่งหมายความว่าจะช่วยลบวาส่วนเกิน

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a warning notice denotes a hazard. it calls attention to an operating procedure, practice, or the like that, if not correctly performed or adhered to,could result in personal injury or death.do not proceed beyond a warningnotice until the indicate

Google Translate

01.

คำเตือนการเตือนหมายถึงอันตราย มันเรียกร้องความสนใจไปที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฏิบัติหรือสิ่งที่คล้ายกันหากไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่าดำเนินการเกินกว่าคำเตือน สังเกตจนกว่าจะมีการระบุ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a way of looking at the whole marketing process from theviewpoint of the customer

Google Translate

01.

วิธีการดูกระบวนการตลาดทั้งหมดจาก มุมมองของลูกค้า

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a) establish controls, as appropriate, to ensure that its environme

Google Translate

01.

a) สร้างการควบคุมตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อม

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a).

Google Translate

01.

A).

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a-, .

Google Translate

01.

a-,.

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. all expenses are properly authorized, recorded and represent all amounts incurred by the entity during the period for business purposes.

Google Translate

01.

A. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องบันทึกและแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยกิจการในช่วงระยะเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a.

Google Translate

01.

a.

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. all affected components of the system shall be inspected and tested.

Google Translate

01.

A. ส่วนประกอบที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดของระบบจะถูกตรวจสอบและทดสอบ

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. aunt thinks that papaya is grown anywhere and it gives good results.

Google Translate

01.

A. ป้าคิดว่ามะละกอมีการเติบโตทุกที่และให้ผลลัพธ์ที่ดี

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. cable with bonded or easy strip semi-conductive screenre i

Google Translate

01.

A. สายเคเบิลที่มีระบบสกรีนที่มีการเชื่อมโยงแบบแบนหรือแบบง่าย I

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. if it is a sixnature menu, it must be a menu with the same name as tum kra prao.

Google Translate

01.

A. ถ้ามันเป็นเมนูที่อายุหกขวบมันจะต้องเป็นเมนูที่มีชื่อเดียวกับตุ้มผาพร้าว

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. if it's a shop starting from the papaya, know what papaya that uses papaya salad is papaya (wu never thought of it) (aunt can eat only) papaya that comes to make papaya salad, there are two to three varieties that are taken

Google Translate

01.

A. ถ้าเป็นร้านค้าที่เริ่มต้นจากมะละกอรู้ว่ามะละกอที่ใช้ส้มตำคือมะละกอ (วูไม่เคยคิดเลย) (ป้าสามารถกินได้เท่านั้น) มะละกอที่มาทำส้มตำมีสองถึงสามสายพันธุ์

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a. request special price offer for cost reduction from high volume suppliers by base on total amount to buy of year 2017.

Google Translate

01.

A. ขอข้อเสนอราคาพิเศษสำหรับการลดต้นทุนจากซัพพลายเออร์ที่มีปริมาณมากโดยพิจารณาจากจำนวนทั้งหมดที่ซื้อในปี 2560

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a:

Google Translate

01.

A:

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a: ?????

Google Translate

01.

A : ?????

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


a;

Google Translate

01.

หนึ่ง

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


tëy¡§????,ò?16#???ÿóûv??½¹x?æ?:fóí¸üìvà¯jèïuõµÿ????ó????5 ?|ú?ßs%`ôv±4

Google Translate

01.

########################################################################################a

(ยังไม่ถูกยืนยันคำศัพท์ - unofficial vocab.)


เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกประโยค / ข้อความ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกประโยค / ข้อความ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม