ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด Google Translate (หน้า 1/100)

No. ประโยคภาษาอังกฤษ คำแปล
1 Enjoy! สนุก!
2 Thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ
3 Where to go?   ไปไหน?  
4 Lat Phrao Road แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
5 so that   ดังนั้น  
6 ! !
7 !! ก็ได้!!
8 !can l have babe ฉันจะมีลูกได้ไหม
9 !can l have noodles ฉันจะมีก๋วยเตี๋ยวได้ไหม
10 !Forced Incontinence Massage การบังคับใช้ความมักมากในกาม
11 " "
12 "   ”  
13 " "
14 " national food of Thailand « อาหารประจำชาติไทย
15 " a chariot with "a moving mouth of mettle" that would "scatter destruction "รถม้าพร้อมกับ" ปากที่กล้าหาญที่กำลังเคลื่อนไหว "ซึ่งจะ" กระจายการทำลายล้าง
16 " and there will not be any form of risk involve in the process and the money will be pack safely in a safe box and will be deliver to you. "และจะไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้และเงินจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในตู้เซฟและจะจัดส่งให้คุณ
17 " He couldn't have know how wrong he was. "เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาผิดอย่างไร
18 " Here comes my man." "นี่มาชายของฉัน"
19 " Probably themajor function of daydreaming is keeping ourselves organized , " says Eric Klinger , Ph . Eric Klinger, Ph กล่าวว่า "อาจเป็นฟังก์ชั่นที่สำคัญของการฝันกลางวัน
20 " Seize The Day " " ทำวันนี้ให้ดีที่สุด "
21 " Wiang Lampang is located at Tambon New Phatthana, Kwae District, Lampang Province.   "เวียงหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลนิวพัฒนาการอำเภอกะวะจังหวัดลำปาง  
22 """"(hug)(holding hands)(cute couple)(bridesmaids)(heart) "" "(กอด) (จับมือ) (คู่น่ารัก) (เพื่อนเจ้าสาว) (หัวใจ)
23 ""1. "" 1
24 "... After the Buddha had shown Yakkathani, on the Asarnha Bucha Day in Nakhon Sawat, he was present at the heaven of the god of Thao Sakkha Thewarat. “... หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในวันอาสาฬหบูชา ณ นครสาวัตถี แล้วได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของท้าวสักกะเทวราช
25 "1. Confirm whether there is the same problem with the materials for subsequent production; "1 ยืนยันว่ามีปัญหาเดียวกันกับวัสดุสำหรับการผลิตต่อไป;
26 "1. Finance Transformation - Support as appropriate the various initiatives relating to Global Finance Transformation. This includes engaging with Shared Services and adopting opportunities for centralisation of activities. "1. การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน - สนับสนุนตามความเหมาะสมกับความคิดริเริ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินทั่วโลกซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมกับบริการที่ใช้ร่วมกันและการใช้โอกาสสำหรับการรวมศูนย์ของกิจกรรม
27 "100% Customer Satisfaction" “สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%”
28 "640K ought to be enough for anybody." "640K น่าจะเพียงพอสำหรับทุกคน"
29 "A Businesswoman's Success" "ความสำเร็จของนักธุรกิจ"
30 "A Hero Disappoints," Economist, 1 April 2017, 11; "พระเอก Disappoints," Economist, 1 เมษายน 2017, 11;
31 "A mistake," said Tybalt, as Romeo came up to them. "ผิดพลาด" Tybalt กล่าวขณะที่โรมิโอมาหาพวกเขา
32 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. "ประเทศอาจจะมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าใดชุดหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีสินค้าได้เพียงพอ แต่อย่างใด
33 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. The quantity of any one commodity may easily be carried beyond its due proportion, but by that very circumstance i "ประเทศอาจจะมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินพอแม้ว่าจะไม่สามารถมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าทั่วไป แต่อย่างใดปริมาณของสินค้าใดชนิดหนึ่งอาจใช้เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้
34 "A No-Talking Shop," Economist, 3 June 2017, 32; "No-Talking Shop" Economist, 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 32;
35 "A series of innovative physical activities for obese children and children" “ชุดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนและเด็กทั่วไป”
36 "Abdur Rahman Isan Anchanini" emigrated from China "Xiao Wei Geng Village", Mong Hua District, Yunnan Province “อับดุรเราะห์มาน อิสหาก อันชัยนี” อพยพมาจากประเทศจีน หมู่บ้าน “เซียวเหว่ยเกิง” อำเภอหมงหัว มณฑลยูนนาน
37 "Ah, John," said Napier, "Mr. Briggs will not now come." “ Ah, John” Napier กล่าว“ นาย Briggs จะไม่มา”
38 "Amazing Thailand" “มหัศจรรย์ประเทศไทย”
39 "Ambiguity in Rembrandt's Boston Artist in his studio". "ความคลุมเครือในศิลปินบอสตันของ Rembrandt ในสตูดิโอของเขา"
40 "An archaeologist is the best husband a woman can have The older she gets, the more interested he is in her." "นักโบราณคดีเป็นสามีที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงสามารถมีได้ยิ่งเธอได้รับมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสนใจเธอมากขึ้นเท่านั้น"
41 "An arctic outbreak will keep temperatures 20F to 30F degrees below average across the north-eastern US," the NWS said, adding that there was a "chance for many daily temperature records to be broken". "การระบาดของอาร์กติกจะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20F ถึง 30F ทั่วสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ" NWS กล่าวเสริมว่ามี "โอกาสสำหรับการบันทึกอุณหภูมิรายวันจำนวนมากที่จะถูกทำลาย"
42 "Analyzing the principles of alms in Thakkinawaphangkhatrai" with the following objectives: 1) to study and study in Theravada Buddhism 2) to study and analyze the principles of alms in Taksin “ศึกษาวิเคราะห์หลักการให้ทานในทักขิณาวิภังคสูตร” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักการให้ทานในทักขิณา
43 "And it was very expensive, too "และก็มีราคาแพงมากเช่นกัน
44 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
45 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
46 "Another one to eat Buriram in front of the train station must not miss the meatballs. “อีกหนึ่งที่กินบุรีรัมย์หน้าสถานีรถไฟต้องไม่พลาดลูกชิ้นยืนกิน
47 "Are the on-campus apartments nice?" "พาร์ทเมนท์ในมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่?"
48 "Are you alright?" "คุณสบายดีหรือเปล่า?"
49 "Are you crazy? Should you go in the mirror? “เธอจะบ้าหรอ เธอควรจะไปส่องกระจกนะ
50 "Are you crazy? Should you look at the mirror? “เธอจะบ้าหรอ เธอควรไปส่องกระจก
51 "Are you crazy? Should you look at the mirror? Her body is very dirty. " "คุณบ้าเหรอ? คุณควรมองกระจก? ร่างกายของเธอสกปรกมาก"
52 "Are you crazy? Your body is very dirty." “เธอจะบ้าหรอ ร่างกายของเธอมันสกปรกมากๆ”
53 "Are you crazy? Your condition doesn't look very dirty." “เธอจะบ้าหรอ สภาพของเธอมันดูไม่ได้เลย สกปรกมากๆ”
54 "Ariel" She is a beautiful little mermaid. "แอเรียล"เธอคือเจ้าหญิงเงือกน้อยสาวแสนสวย
55 "As parents who live in an English speaking country but speak Spanish at home, we needed guidance. The Bilingual Circle really gave us the tools we needed to raise our son as both a Spanish and English speaker. We weren't able to partici "ในฐานะพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ แต่พูดภาษาสเปนที่บ้านเราจำเป็นต้องมีคำแนะนำวงกลมสองภาษาจริงๆให้เราเครื่องมือที่เราต้องการที่จะยกลูกชายของเราเป็นทั้งลำโพงสเปนและภาษาอังกฤษเราไม่สามารถเข้าร่วม
56 "At home, you don't have a mirror?" “ที่บ้านเธอไม่มีกระจกหรอ”
57 "At the time of World War II, Japanese soldiers had set up a base at the Singha Angkhanok side. “เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ฝั่งสิงหนคร
58 "Augustus Water" "ออกัสตัส วอเทอร์"
59 "Automatic Drainage Pump: "ปั๊มระบายน้ำอัตโนมัติ:
60 "Beauty is up. "ความสวยงามขึ้นอยู่
61 "Because apple juice meditate for 1 hour" “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง"
62 "Because apple juice meditate for 1 hour. “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
63 "Because bamboo flowers.   “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก  
64 "Because bamboo flowers. “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก
65 "Because I gave you "เพราะฉันให้คุณ
66 "Because I'm pretending. “เพราะฉันโดนแกล้งน่ะสิ
67 "Because it is the duty of the nurse," the doctor asked. "เพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาล" แพทย์คนนั้นก็ถามต่ออีกว่า
68 "Because the nurse is the one who feeds us." "ก็เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงเรามา" พระองค์ทร
69 "Because you are united. "เพราะว่าพวกเจ้าสามัคคีกัน
70 "being a family mean ; your are a part of something very wonderful คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
71 "biltong" is a dried meat introduced by Dutch settlers, who needed stocks of durable food as they moved into the South African interior. "biltong" เป็นเนื้อสัตว์แห้งที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์ผู้ต้องการอาหารที่มีความคงทนในขณะที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ภายในประเทศแอฟริกาใต้
72 "Blue marked Questions are Questions   คำถามที่มีเครื่องหมายสีฟ้าเป็นคำถาม  
73 "Boar Acada ​​with Mae Sai" “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย”
74 "Boar Acadae with Mae Sai" to practice football at the Central Stadium, Pong Pha Subdistrict, Mae Sai District, Chiang Rai Province “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” ไปซ้อมฟุตบอลที่สนามกีฬากลาง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
75 "Botanical Garden" with a collection of live plants “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต
76 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussaracum Royal Thai Cuisine“.
77 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" is the answer. ร้าน "Bussaracum Royal Thai Cuisine" คือคำตอบที่ตามหา
78 "Bussarcum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussarcum Royal Thai Cuisine“.
79 "But since they keep rolling, then after a full cycle they see again the strong light so they make another strong side turn." "แต่เนื่องจากพวกเขาเก็บกลิ้งแล้วหลังจากรอบเต็มพวกเขาเห็นอีกครั้งแสงที่แข็งแกร่งเพื่อให้พวกเขาเปิดด้านอื่นที่แข็งแกร่ง."
80 "But this is a proof-of-concept "แต่นี่เป็นข้อพิสูจน์ของแนวคิด
81 "But why do millions of people pay so much money to watch other people play?" "แต่ทำไมคนนับล้านต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าดูคนอื่นเล่น?"
82 "Can I play it?" "ฉันขอเล่นด้วยได้มั้ย"
83 "Cat Fighting Equipment “อุปกรณ์กันแมวป
84 "Cheek Wichayanee Pia Klin" was born on the date of birth on 21 September 2532, with domicile in Phuket. “แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น” เกิดเมื่อวันที่ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2532 โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
85 "Chef's career" “อาชีพเชฟ”
86 "Cleaning Houses" "ทำความสะอาดบ้าน"
87 "Climbing Gear" “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ”
88 "Climbing Gear" is a tool used. “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ” เป็นเครื่องมือที่ใช้
89 "Comparative study of samsita with jealousy". “การศึกษาเปรียบเทียบสัมมาทิฎฐิกับมิจฉาทิฏฐิ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
90 "Complement" is considered a snack at every home. “เมี่ยง”ถือว่าเป็นอาหารว่างที่ทุกบ้าน
91 "Cookbooks" "ตำรา"
92 "Cotton yarn and linen thread, paper parchment several ways". "ด้ายฝ้ายและผ้าลินินด้ายไม้กระดาษขลุกหลายวิธี" ไม่นานจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากได้ร
93 "Cut grass and remove cuttings. Grass to be cut evenly to 7 cm height over rough ground, or 2.5 cm height over smooth ground. "ตัดหญ้าและตัดเศษหญ้าให้ตัดสม่ำเสมอสูง 7 ซม. เหนือพื้นผิวที่หยาบหรือสูง 2.5 ซม. เหนือพื้นเรียบ
94 "Days of the Dead" or "Days of the Dead" เทศกาลสุดแปลก “Days of the Dead” หรือ วันแห่งความตาย
95 "Dealer handles billing / invoicing" (manufacturers 14 percent, distributors 28 percent) "ผู้จัดจำหน่ายจัดการกับการเรียกเก็บเงิน / ออกใบแจ้งหนี้" (manufacturers 14 เปอร์เซ็นต์, ผู้จัดจำหน่าย 28 เปอร์เซ็นต์)
96 "Dear, if we are still here, we must go. "ที่รักคะ ถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ต่อไป ต้องอด
97 "Do not do good" is what you hear. “ทำดีไม่ได้ดีนั้น” เป็นสิ่งที่ได้ยิน
98 "Do not do good. “ที่ ทำดี ไม่ได้ดี
99 "Do not go to strangers" "ห้ามไปไหนกับคนแปลกหน้า"
100 "Do not separate" "ห้ามแยกออกจากกัน"
ดูประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามหมวดหมู่
E-COMMERCE GERARD ABRAMS GOOGLE TRANSLATE SINGER การทำความรู้จัก การมองเห็น กำลังใจ ขอบคุณ ข่าวทั่วไทย ข่าวรอบเมืองไทย ครอบครัว ความฝัน ความรัก ความสวยความงาม คำอวยพรวันแม่ งานอดิเรก จองโต๊ะอาหาร จำนวนนับ จ่ายเงินค่าอาหาร ชมเชย ชักชวน ชีวิตใต้ทะเล ชื่นชม ชื่อบุคคล ซื้อของ ตั้งใจ ตำหนิ ถามทาง ทักทาย ทับศัพท์ ทั่วไป ที่ทำงาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยว นัดหมาย นินทา น้อยใจ บอกกล่าว บอกรัก บอกลา บอกแนะนำ บันเทิง บุคลิกภาพ ปฏิเสธ ประเทศไทย ประโยคภาษาอังกฤษ ปริมาณ พักผ่อน รายการทีวี ฤดูกาล ลงมือทำ วันเวลา สบถ สภาพอากาศ สวนสนุก สวนสัตว์ สอบถาม สั่งอาหาร สุขภาพ หน้าที่การงาน อกหัก อวยพร อาชีพ เดินทาง เรื่องส่วนตัว เลขและลำดับ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน แนะนำ แนะนำตัวเอง แสดงความยินดี แสดงความเป็นเจ้าของ โทรจองโต๊ะอาหาร โรงงาน โรงเรียน ในที่ทำงาน ในร้านอาหาร ในห้องเรียน ในโรงพยาบาล ในโรงพัก ในโรงเรียน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ไม่พอใจ