English Tools

เครื่องมือช่วยให้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง!

แปลประโยค
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย
แปลประโยค
ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
Singular to Plural
เปลี่ยนเอกพจน์เป็นพหูพจน์
Plural to Singular
เปลี่ยนพหูพจน์เป็นเอกพจน์