Plural To Singular - เปลี่ยนพหูพจน์ เป็น เอกพจน์

เปลี่ยนคำพหูพจน์เป็นเอกพจน์ หรือเปลี่ยนทั้งประโยคได้ด้วย หรือ เปลี่ยนคำเอกพจน์ เป็น พหูพจน์