บทความล่าสุด

การแปลประโยคล่าสุด

Third-Party Logistics is the function, by which the owner of goods
โลจิสติกส์ของบุคคลที่สามเป็นหน้าที่โดยที่เจ้าของสินค้า
(The Client Company) outsources various elements of the supply
(บริษัท ลูกค้า) outsources องค์ประกอบต่างๆของอุปทาน
chain to one 3PL company.
chain ไปยัง บริษัท 3PL
transportation or warehouse storage or it can be a system-wide
การขนส่งหรือคลังสินค้าหรืออาจเป็นได้ทั้งระบบ
or it can be a system-wide
หรืออาจเป็นทั้งระบบ
it can be a system-wide
สามารถใช้ได้ทั้งระบบ