บทความล่าสุด

การแปลประโยคล่าสุด

He was worried about the child.
เขากังวลเกี่ยวกับลูก
Wachian Buri District, formerly known as "Tha Rong", later, during the reign of King Rama III
อำเภอวเชียรบุรี เดิมชื่อว่า "เมืองท่าโรง" ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
Please change the name to the city.
ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นเมือง
"Wichian Buri" raised as a bachelor city
"วิเชียรบุรี" ยกฐานะเป็นเมืองตรี
With the collection of the city of Chai Badan and Bua Chum city, towards the city of Wichian Buri
ด้วยรวบรวมเมืองชัยบาดาลและเมืองบัวชุมขึ้นตรงต่อเมืองวิเชียรบุรี
Until when the province of Phetchabun
จนกระทั่งเมื่อตั้งมณฑลเพชรบูร