บทความล่าสุด

การแปลประโยคล่าสุด

Ban wave is on we received 30 ban complaint in 1hr
เราได้รับการร้องเรียนแบนบ้าน 30 ครั้งในเวลา 1 ชั่วโมง
Figure 2 depicts the key feature of high surface area to
รูปที่ 2 แสดงถึงลักษณะสำคัญของพื้นที่ผิวที่สูง
A common thread among the benefits of microbubbles
หัวข้อทั่วไปในหมู่ประโยชน์ของ microbubbles
is in their transport behaviour –mass, momentum, and
อยู่ในพฤติกรรมการขนส่งของพวกเขา - โมเมนตัมโมเมนตัมและ
heat transport at the interface of microbubbles is i
การขนส่งความร้อนที่ส่วนติดต่อของ microbubbles คือ i
nfluenced by the interfacial surface area
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผิวหน้า