ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ


คำแปลประโยค / ข้อความ ล่าสุด

คำแปลผ่าน enghero.com

1

using the left hand is like using bad luck

ใช้มือซ้ายก็เหมือนกับใช้โชคที่ไม่ดี

2

using the left hand is like using a nemesis

ใช้มือซ้ายก็เหมือนกับใช้ดวงซวย

3

using the left hand is like using bad luck

ใช้มือซ้ายก็เหมือนกับใช้โชคร้าย

4

spend bad luck

ใช้โชคที่ไม่ดี

5

diy bag activity, use waste or unused denim fabric to make bags

กิจกรรมกระเป๋า diy ใช้ของเสียหรือผ้ายีนส์ที่ไม่ได้ใช้ทำกระเป๋า