ภาษาต้นทาง

คำแปล

แปลข้อความล่าสุด

คำแปลผ่าน enghero.com

 • nirot (result) considering knowing about driving safely without accident mak (cause) considers the reason for driving safely with consciousness and  be careful while driving

  นิโรธ (ผล) พิจารณารู้ถึงการขับขี่รถอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ มรรค (เหตุ) พิจารณารู้ถึงสาเหตุที่จะขับขี่รถอย่างปลอดภัย คือ มีสติและ ระมัดระวังขณะขับขี่

 • targets set yearly based on stages of a project

  เป้าหมายตั้งปีตามขั้นตอน ของโครงการ

 • wish you happiness found only good things, good people let the power be with you

  ขอให้คุณมีความสุข เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆ ขอให้พลังจงสถิตแก่คุณ

 • are you at work, right

  คุณอยู่ที่ทำงานใช่มั้ย

 • please bring the to receive this document within 30 days, otherwise it will be returned

  โปรดนำเอกสารนี้ไปรับภายใน 30 วันมิฉะนั้นจะถูกส่งคืน