แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ


คำแปลประโยค / ข้อความ ล่าสุด

คำแปลผ่าน enghero.com

1

how is cny day

วันcnyเป็นยังไงบ้าง

2

activities needed to accomplish a plan

กิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามแผน

3

yeah i mean what do you do for your job

ใช่ฉันหมายถึงคุณทำงานอะไร

4

cny how was it today

cny วันนี้เป็นยังไงบ้าง

5

cny how are you

cny เป็นยังไงบ้าง

6

staff when bringing tools reference standard out of control fill out the off-site equipment transfer record (fm6.4-07) and perform a work inspection. or the status of the instrument's calibration reference standard which must ensure that the test results meet the specified criteria in order to be able to be used again and when moving, transportation, storage and use of tools are required reference standard control and ensure that such an act is carried out with care, accuracy and appropriateness by being packed in a container that is prone to breakage / breakage / impact. and / or as instructed in the manufacturer's instruction manual if possible, the measuring equipment must be packed into a strong container to prevent vibration. prevents damage from being dropped

เจ้าหน้าที่ เมื่อต้องนำเครื่องมือ มาตรฐานอ้างอิง ออกไปจากการควบคุมประจำ กรอกแบบบันทึกการขนย้ายเครื่องมือไปนอกสถานที่ (fm6.4-07) และดำเนินการตรวจสอบการทำงาน หรือสถานะของการสอบเทียบของเครื่องมือ มาตรฐานอ้างอิง ซึ่งต้องให้ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และเมื่อต้องมีการเคลื่อนย้าย ขนส่ง จัดเก็บ และการใช้เครื่องมือ มาตรฐานอ้างอิง ควบคุมดูแลให้มีการกระทำดังกล่าวเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง อย่างเหมาะสม ด้วยการบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการแตก/หัก/กระแทกเป็นเบื้องต้น และ/หรือตามคำแนะนำในเอกสารคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต หากเป็นไปได้ต้องมีการบรรจุเครื่องมือวัดลงในภาชนะที่แข็งแรงป้องกันความสะเทือน ป้องการความชำรุดเสียหายจากการตกกระแทก

7

5.6 safe management moving tool storage and reference standards

5.6 การจัดการที่ปลอดภัย การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาเครื่องมือ และมาตรฐานอ้างอิง

8

staff inspects during operation and maintenance of the equipment. according to the relevant work procedures

เจ้าหน้าที่ ทำการตรวจสอบระหว่างการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ ตามวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

9

staff responsible for inspections during operation and maintenance of the equipment according to the relevant work procedures

เจ้หน้าที่ ทำการตรวจสอบระหว่างการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ ตามวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

10

in an analysis performed by elizabeth whitworth (whitworth, 2006), she tackled the psychological facet of agile development team members to work out their state once operating in associate degree agile team. the outcomes of this study showed that agile practices bring a precise level of motivation to people that create them tend to collaborate additional compared to classical strategies. this creates cohesion between agile team members and includes a positive impact on each personal and team productivity. the author doesn't come in detail to grasp the motivation and cohesion of agile team members supported the team size during which they need worked. this could be a key someone to work out the amount of satisfaction and motivation one has once operating in several team sizes

ในการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยอลิซาเบ ธ ไวต์เวิร์ ธ (ไวท์เวิร์ ธ 2549) เธอจัดการกับแง่มุมทางจิตวิทยาของสมาชิกในทีมการพัฒนาที่คล่องตัวเพื่อทำงานให้รัฐของพวกเขาทันทีที่ทำงานในทีมระดับว่องไว ผลลัพธ์ของการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติที่คล่องตัวนำมาซึ่งแรงจูงใจในระดับที่แม่นยำให้กับผู้ที่สร้างพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกันเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับกลยุทธ์แบบดั้งเดิม สิ่งนี้จะสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมเปรียวและรวมถึงผลกระทบเชิงบวกต่อผลผลิตส่วนบุคคลและทีมแต่ละคน ผู้เขียนไม่ได้ลงรายละเอียดเพื่อเข้าใจถึงแรงจูงใจและการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมที่คล่องตัวขนาดของทีมที่พวกเขาต้องการทำงาน นี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการหาปริมาณความพึงพอใจและแรงบันดาลใจที่ครั้งหนึ่งเคยทำงานในหลายขนาดของทีม


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม