therefore, the staff will check in according to the seats in the system. and the passenger did not notify to change seats

แปลว่า ดังนั้นพนักงานจึงทำการเช็คอินตามที่นั่งในระบบ และผู้โดยสารไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนที่นั่งค่ะ


แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม