yes i was married for 2 months. youthful error. i was just 18 years old. but a day i have 2 children: 10 years old and 7 years old who live with their mother 400 km from my home. i have been separated for 4 years

แปลว่า ใช่ฉันแต่งงานเป็นเวลา 2 เดือน ข้อผิดพลาดอ่อนเยาว์ ฉันอายุ 18 ปี แต่วันหนึ่งฉันมีลูก 2 คน: อายุ 10 ปีและ 7 ปีที่อาศัยอยู่กับแม่ 400 กิโลเมตรจากบ้านของฉัน ฉันถูกแยกจากกันเป็นเวลา 4 ปี


แปลภาษา ไทย-อังกฤษ | อังกฤษ-ไทย

ภาษาต้นทางตรวจอัตโนมัติ

คำแปลตรวจอัตโนมัติ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม