คำศัพท์ หมวด Verb (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 (begin to) speak เอ่ยปาก
2 (currency) inflate เฟ้อ
3 (eyes) bulge ตาเหลือก
4 (eyes) widen ตาลุก
5 (eyes) widen ตาลุกตาชัน
6 (fucking dogs) get stuck ติดเก้ง
7 (job) be full เต็มอัตรา
8 (make a) statement แถลงข่าว
9 (of an elephant) be in rut ตกน้ำมัน
10 (of the ears) ring อื้ออึง
11 (school) begin เปิดภาคเรียน
12 (self) divide แยกร่าง
13 (stomach) rumble with hunger ท้องร้อง
14 (the scene) cut from sth to sth ตัดฉาก
15 (the sun) to set ตกดิน
16 (there) be no ไม่มี
17 (time) be up หมดเวลา
18 Abandon ทิ้งๆ ขว้างๆ
19 Abase ลดตัว
20 Abase ลดเกียรติ
21 Abate บรรเทา
22 Abate ส่าง
23 Abdicate ละเลยหน้าที่
24 Abdicate สละราชสมบัติ
25 Abdicate สละราชสมบัติ
26 Abduct ฉุด
27 Abduct ฉุดคร่า
28 Aberrate เชือนแช, เถลไถล, ผิดปกติ, เลวทราม, วิกลจริต, วิปลาส, เหลวไหล
29 Abolish ยุบ
30 Abolish ล้มเลิก
31 Abort ทำแท้ง
32 Abort รีดลูก
33 Abound ชุกชุม
34 Abound ชุม
35 Abound ดารดาษ
36 Abound อุดม
37 Abound อุดมสมบูรณ์
38 Abridge ตัดทอน
39 Abruptly stab กะซวก
40 Absence from work ขาดงาน
41 Absent from examination ขาดสอบ
42 Absent-minded เป๋อ
43 Absorb ซับ
44 Absorb ซึมซับ
45 Absorb ดูด
46 Absorb ดูดกลืน
47 Absorb ดูดซับ
48 Absorb ดูดซึม
49 Absorb อุ้ม
50 Absorb water อุ้มน้ำ
51 Abstain อด
52 Abstain from liquors อดเหล้า
53 Abstain from voting ทับสิทธิ์
54 Abundantly ดาดาษ
55 Abuse ด่า
56 Abuse one's authority ลุแก่อำนาจ
57 Accede เอออวย
58 Accelerate เหยียบคันเร่ง
59 Accept ตอบรับ
60 Accept ตอบรับ
61 Accept ตอบรับ
62 Accept ตอบรับ
63 Accept รับ
64 Accept รับได้
65 Accept สยบ
66 Accept อ้าแขน
67 Accept (something) รับมอบ
68 Accept (something) รับมอบ
69 Accept a mistake สำนึกผิด
70 Accept a token of bride and bridegroom's respect รับไหว้
71 Accept an assignment รับมอบหมาย
72 Accept taking care of รับฝาก
73 Accept the charge ประทับฟ้อง
74 Accept the other's superiority ยกนิ้ว
75 Acclaim โห่ร้อง
76 Accompany ติด
77 Accompany เกาะเกี่ยว
78 Accompany เป็นเพื่อน
79 Accompany a prince โดยเสด็จ
80 Accompany to คลอ
81 Accompany together เคลียคลอ
82 Accompany with แกล้ม
83 Accomplish ลุล่วง
84 Accord เห็นด้วย, ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง
85 Accumulate พอกพูน
86 Accumulate สะสม
87 Accumulate สั่งสม
88 Accuse กล่าวหา
89 Accuse กล่าวโทษ
90 Accuse ต้องคดี
91 Accuse หา
92 Accuse หาความ
93 Accuse หาความ
94 Accuse of หาว่า
95 Accuse wrongly พาโล
96 Accustom to ติดปาก
97 Ache ปวด
98 Achieve บรรลุเป้าหมาย
99 Achieve สัมฤทธิผล
100 Achieve สัมฤทธิผล
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่