คำศัพท์ หมวด CLAS (หน้า 1/3)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 100 grams ขีด
2 A Chinese unit of weight หุน
3 A numerical noun for some flat thing บาน
4 A pound weight ปอนด์
5 A Thai unit of linear measure คืบ
6 Age ชันษา
7 Ampere แอมป์
8 Ampere แอมแปร์
9 Angstrom อังสตรอม
10 Archaic cubic measure ตะล่อม
11 Area แถบ
12 Astronomical unit หน่วยดาราศาสตร์
13 Baht บ.
14 Bowl ถ้วย
15 Box กลัก
16 Box หีบ
17 Branch สาขา
18 Bunch พวง
19 Bundle ขมวด
20 Bundle ฟ่อน
21 Bundle มัด
22 Bundle (of banana leaves rolled up for sale) แหนบ
23 Calorie แคลอรี่
24 Can กระป๋อง
25 Capacity measure ทะนาน
26 Capacity measure equivalent litre ทะนานหลวง
27 Case กรณี
28 Case คดี
29 Case ราย
30 Category หมวด
31 Celsius องศา
32 Celsius เซลเซียส
33 Centigrade เซนติเกรด
34 Centigram เซนติกรัม
35 Centimeter ซม.
36 Centimeter เซนติเมตร
37 Centimetre ซม.
38 Centimetre เซ็นต์
39 Century ศตวรรษ
40 Chapter บท
41 Classifier of flask กระบอก
42 Classifier of gun กระบอก
43 Classifier of ivory กิ่ง
44 Clod ปั้น
45 Clump กอ
46 Coil ขด
47 Column แถว
48 Copy ฉบับ
49 Crate ลัง
50 Cubic เหลี่ยมลูกบาศก์
51 Cubit ศอก
52 Cup ก๊ง
53 Cycle รอบ
54 Cycle ไซเกิล
55 Decagram เดคากรัม
56 Decaliter เดคาลิตร
57 Decameter เดคาเมตร
58 Decigram เดซิกรัม
59 Deciliter เดซิลิตร
60 Decimeter เดซิเมตร
61 Degree องศา
62 Division กอง
63 Division แผนก
64 Dollar ดอลลาร์
65 Dose โด๊ส
66 Dozen โหล
67 Dwelling หลัง
68 Egg ฟอง
69 Fahrenheit องศา
70 Family หลังคาเรือน
71 Figure ตำแหน่ง
72 Fold ทบ
73 Foot ฟุต
74 Fruit ผล
75 Gallon แกลลอน
76 Game กระดาน
77 Game เกม
78 Goal ประตู
79 Grain เกรน
80 Grain เม็ด
81 Gram กรัม
82 Group กลุ่ม
83 Group ฝูง
84 Group ฝ่าย
85 Group พวก
86 Group หมู่
87 Hand of bananas หวี
88 Handful กอบมือ
89 Handful กำ
90 Handful กำมือ
91 Hank ไจ
92 Hectare เฮกตาร์
93 Hectogram เฮกโตกรัม
94 Hectoliter เฮกโตลิตร
95 Hectometer เฮกโตเมตร
96 Herd (of elephant) โขลง
97 Hertz เฮิรตซ์
98 Hive รัง
99 Hour ชม.
100 Hour ชั่วโมง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่