คำศัพท์ หมวด N (หน้า 1/82)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Calabash น้ำเต้า
2 Caucasian คนผิวขาว, ชนผิวขาว, ฝรั่งผิวขาว
3 Glasses girl สาวแว่น,สาวที่ใส่แว่นตา
4 Glasses-wearing girl สาวแว่น,สาวที่ใส่แว่นตา
5 "name," called its address. "ชื่อ" เรียกที่อยู่
6 "New bar" sure enough "บาร์ใหม่"นั่นเอง
7 "new" initializes the new memory to 0 while malloc() gives random value in the newly allotted memory location. "new" เริ่มต้นหน่วยความจำใหม่เป็น 0 ในขณะที่ malloc () ให้ค่าสุ่มในตำแหน่งหน่วยความจำที่จัดสรรใหม่
8 "Nicole Hunt Loves Mississippi" "Nicole Hunt รักมิสซิสซิปปี้"
9 "Nitrogen Poll" “นิด้าโพล”
10 "NLD Should Take By-Election Results as a Wake-Up Call," Irrawaddy, 4 April 2017. "NLD ควรใช้ผลการคัดเลือกเลือกตั้งเป็นสัญญาณเรียกเข้า", อิรวดี, 4 เมษายน 2560
11 "No   “เปล่าเลย  
12 "No doubt it will run away. "ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะหนีไป
13 "No matter how many years “ไม่ว่าจะอีกกี่ปี
14 "No matter how many years This couple still loves . They live peacefully. happy forever “ ไม่ว่ากี่ปีที่คู่นี้ยังคงรักพวกเขาอยู่อย่างสงบสุขมีความสุขตลอดไป
15 "No matter how many years This couple still loves each other They live peacefully. happy forever “ ไม่ว่ากี่ปีที่คู่นี้ยังคงรักซึ่งกันและกันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีความสุขตลอดไป
16 "No matter how many years this couple still love each other live live peacefully. Happy forever "No matter how many years This couple still loves each other They live peacefully. happy foreverหห
17 "No matter how many years this couple still loves each other “ ไม่ว่ากี่ปีที่คู่นี้ยังคงรักกัน
18 "No matter how many years this couple still loves each other They live peacefully, happy forever. ไม่ว่าคู่รักนี้จะรักกันมากี่ปีพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีความสุขตลอดไป
19 "No need," said Tybalt. "ไม่จำเป็นต้อง" นายทับบาล์ทกล่าว
20 "No, I didn't. " "ไม่ฉันไม่ได้ทำ"
21 "Not forseable due to: "ไม่สามารถ forseable เนื่องจาก:
22 "Not forseeable due to: "ไม่ forseeable เนื่องจาก:
23 "Not very comfortable. I'm ok." “ไม่เลย สบายมาก ฉันโอเค”
24 "nuptial gifts" to the females. "ของขวัญสมรส" กับผู้หญิง
25  Huakiao school, & nbsp; โรงเรียน Huakiao,
26  Kyoto is a good place and a beautiful cultural city scenery varies from season to season for relax lf everyone find a place for relax I recommend go to Kyoto<br> เกียวโตเป็นสถานที่ที่ดีและทิวทัศน์ของเมืองวัฒนธรรมที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูเพื่อการพักผ่อนหากทุกคนหาสถานที่พักผ่อนผมขอแนะนำให้ไปที่ Kyoto <br>
27 'No,' said the judge. ผู้พิพากษากล่าวว่า
28 'Not yet, my son. ยังไม่ได้ลูกของฉัน
29 'Now I can show you how to turn dirt into gold! 'ตอนนี้ฉันสามารถแสดงวิธีการเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทอง!
30 'Now that it's ready,' said the woodcutter, 'I'll take it into little Igor's room.' "ตอนนี้มันพร้อมแล้ว" ช่างตัดไม้พูดว่า "ฉันจะเอามันเข้าไปในห้องเล็ก ๆ ของอิกอร์"
31 'Now, please tell me. ตอนนี้ช่วยบอกฉันสิ
32 (N3), respectively it (29.41 mg/g) decreases in teas from (N3) ตามลำดับ (29.41 mg / g) ลดลงจากชา
33 (Na2S) in the synthesized catalyst. (Na2S) ในตัวเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์
34 (Nakornchai Air) about 4 months. (บ.นครชัยแอร์) ทำได้ประมาณ 4 เดือน
35 (Nakornchai Air) about 4 months. (บ.นครชัยแอร์) ทำได้ประมาณ 4 เดือน
36 (National Library FR MS. 2086, plate 12). (หอสมุดแห่งชาติ FR MS. 2086 แผ่น 12)
37 (National Library FR MS. 2086, sheet 12). (หอสมุดแห่งชาติ FR MS. 2086 แผ่น 12) ในรูปขนาดย่อคนรักคุกเข่า
38 (National Statistical Office, 2561). (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
39 (national) park วนอุทยาน
40 (Native tea) to the food. (ต้นชาพื้นเมือง) มาใส่ผสมอาหาร
41 (Navigator) 12 volt power plug (center console area) Sunshade (Navigator)ปลั๊กไฟ 12 โวลท์ (บริเวณคอนโซลกลาง)ม่านบังแดด
42 (Naþ) and chloride (Cl (Naþ) และคลอไรด์ (Cl
43 (near-ultraviolet and blue end of the visible spec- (ใกล้ - อัลตราไวโอเลตและสีน้ำเงินปลายของสเปคที่มองเห็นได้ -
44 (near-ultraviolet and blue end of the visible spectrum). (ใกล้อัลตร้าไวโอเล็ตและปลายสีน้ำเงินของสเปกตรัมที่มองเห็นได้)
45 (NED University, Pakistan) (มหาวิทยาลัยเนปาลประเทศปากีสถาน)
46 (Negnevitsky, 2002). (Negnevitsky, 2002)
47 (New York: John (นิวยอร์ก: จอห์น
48 (New York: Macmillan, 1919), p. (นิวยอร์ก: มักมิลลัน, 2462), p.
49 (newly-) laid road ทางตัด
50 (newly-) laid road ทางตัด
51 (newly-) laid road ทางตัด
52 (Nitrosomonas sp.) (Nitrosomonas sp.)
53 (no changes to stock pieces like adding lace front, poly strips, color jobs etc- that would be a custom order. ) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นสต็อกเช่นการเพิ่มหน้าลูกไม้, แถบโพลี, งานสี ฯลฯ ซึ่งจะเป็นคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง)
54 (NOEL) (NOEL)
55 (North American Free Trade Agreement--Nafta) (ข้อตกลงการค้าเสรีในอเมริกาเหนือ - Nafta)
56 (Not all babies crawl -- don't worry if yours doesn't.) (เด็กบางคนไม่คลาน - ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ได้)
57 (not even wireless) (แม้ไร้สาย)
58 (Not including soil works), the security of the bid shall be set in the check or draft signed by the bank in the amount of two million baht. (ไม่รวมงานถมดิน) ให้กําหนดหลักประกันการเสนอราคาเป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารลงนามสั่งจ่ายในมูลค่าสองล้านบาท ทั้งนี้ ต้องกําหนดเงื่อนไขหลักประกันดังกล่าวไว้ในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่น
59 (Not least by Mill itself) that the Edinburgh Review was demolished and edited out by Millions of Political Radicals. Comments But in the series of supplements to the Encyclopedia Britannica from 1816 to 1824, Mill found the restrictions and took the opportunity to ar (ไม่น้อยโดยมิลล์ตัวเอง) ว่าเอดินบะระทบทวนยับเยินและแก้ไขออกมิลล์ของหัวรุนแรงทางการเมืองข้อคิดเห็นBut in the series of supplements to Encyclopedia Britannica from 1816 to 1824, Mill found fewer restrictions and took the opportunity to ar
60 (Not yet verified (ยังไม่ได้ตรวจสอบ
61 (Note that in order to be consistent with the rule qmJq" =qm-ll when (โปรดทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ qmJq "= qm-ll เมื่อ
62 (Note: The Posters’ and Outsiders’ Judgment columns are the predicted self-enhancement means when posts contained a standard deviation more of the topic indicated in the row label and all other features were at their mean levels. (หมายเหตุ: คอลัมน์การตัดสินของ Poster และ Outsiders 'คือการคาดการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเองหมายถึงเมื่อโพสต์มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากขึ้นในหัวข้อที่ระบุในป้ายกำกับแถวและคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ในระดับเฉลี่ยของพวกเขา
63 (notice) Your image is suspected of violating the rule and it has been removed currently. (สังเกตเห็น) ภาพของคุณถูกสงสัยว่าละเมิดกฎและปัจจุบันได้ลบออกแล้ว
64 (November–April). (พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน)
65 (Now Amnat Charoen District) Chanuman District (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน
66 (NRR) listed on the packaging. (NRR) ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์
67 (Number, condition, tool, etc.) (จำนวน,สภาพเครื่องมือ ฯลฯ)
68 *Note : P’ Krittika can access MM02 all plants (8601, 8602, 8603) * หมายเหตุ: P 'Krittika สามารถเข้าถึง MM02 ได้ทั้งหมด (8601, 8602, 8603)
69 -n ทำด้วย, เกี่ยวกับ
70 -natured ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
71 -ness ภาวะ
72 -ness สภาพ, ลักษณะ
73 -nomy การกระจาย, กฎ, การจัดการ
74 .not liking cuddling, hugging andkissing at all. . ไม่ชอบกอดกอดและจูบเลย
75 2nd ลำดับที่ 2
76 2nd ลำดับที่ 2
77 2nd Anniversary to be Known ฉลองครบรอบ 2 ปีเป็นที่รู้จัก
78 2nd Amendment การแก้ไขครั้งที่ 2
79 2nd dose given between 5 & 13 mth after 1st dose or 3 doses each of 0.5 mL at 0, 1, 6 mth. ให้ยาครั้งที่ 2 ระหว่าง 5 และ 13 เดือนหลังจากรับประทานครั้งที่ 1 หรือ 3 ครั้งทุก 0.5 mL ที่เวลา 0, 1, 6 เดือน
80 2nd Floor ชั้นที่ 2
81 2nd Floor Black แผ่นพื้นชั้น 2 สีดำ
82 2nd floor MDF (MDF 2) เบ้ารับเสาพื้นชั้น 2 (MDF 2 น.)
83 2nd floor underfloor plinth (MDF 2 hrs) เบ้ารับเสาใต้พื้นชั้น 2 (MDF 2 น.)
84 2nd floor underfloor plinth (MDF 2 hrs) เบ้ารับเสาใต้พื้นชั้น 2 (MDF 2 น.)
85 2nd floor, Wang Matcha ชั้นที่ 2 วังมัจฉา
86 2nd hand สินค้ามือ2
87 2nd hand clothes เสื้อผ้ามือ2
88 2nd installment งวดที่ 2
89 2nd installment, the employer agrees to pay 4,133,100 baht (for งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินเป็นจำนวน 4,133,100 บาท ( ส
90 2nd installment, the employer agrees to pay 4,133,100 baht (four million one hundred thirty three thousand one hundred baht) งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินเป็นจำนวน 4,133,100 บาท ( สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
91 2nd Monday of October every year วันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมของทุกปี
92 2nd Phase 12%-16% 5-8 Months เฟสที่ 2 12% -16% 5-8 เดือน
93 2nd place from 6 interesting places in Chainat, scenic spots and landmarks, landmarks / points of interest. อันดับที่ 2 จากกิจกรรมน่าสนใจ 6 แห่งใน เมืองชัยนาทจุดชมวิวและสถานที่สำคัญ, สถานที่สำคัญ/จุดที่น่าสนใจ
94 2nd scenario สถานการณ์ที่ 2
95 2nd Security Company กองร้อยรักษาความปลอดภัย ที่ 2
96 2nd semester of academic year 2018 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
97 2nd semester, academic year 2018 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
98 2nd semester, academic year 2018 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
99 2nd semester, academic year 2018, between November 2018 to February 2019, amount 14 weeks ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 14 สัปดาห์
100 2nd sheet of paper กระดาษแผ่นที่2
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่