คำศัพท์ หมวด PHRV (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Abandon to ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, จมอยู่กับ
2 Abase oneself นอบน้อม, ถ่อมตน
3 Abbreviate to ย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
4 Abet in ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), ช่วย, ทำให้รอดพ้น
5 Abide at พัก, อาศัย, อยู่
6 Abide by ยอมปฎิบัติตาม, ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง
7 Abide in พัก (คำเก่า), อาศัย, อยู่
8 Abide with อยู่กับ (คำเก่า)
9 Abound in มีมากมาย, มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย
10 Abound with เต็มไปด้วย
11 Abscond from แอบหนี, หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
12 Abscond with ขโมย, หอบหนี, ลัก
13 Absent from ไม่มา, ไม่เข้าร่วม, ขาด (เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ)
14 Absolve from ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
15 Absolve of ยกโทษให้, ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
16 Absorb in หมกมุ่น, จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
17 Absorb into ดูดซึม, ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
18 Absorb into รวมเข้าเป็น, ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น
19 Abstain from ละเว้นจาก, ละเว้น, หลีกเลี่ยง
20 Abstract from สรุป, ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก
21 Abut against ติดกับ, ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
22 Abut on ติดกับ, ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
23 Accede to ยอมทำตาม, ยอมรับ, ยินยอมรับ
24 Accept as ยอมรับว่า, ยอมรับ
25 Acclimatize to ปรับตัวเข้ากับ, ทำให้ชินกับ, ปรับตัว
26 Accommodate to ปรับให้เข้ากับ, เปลี่ยนให้เหมาะกับ
27 Accommodate with เตรียมไว้ให้, จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
28 Accompany with ทำพร้อมกับ, เกิดพร้อมกับ
29 Accord with เข้ากันกับ, เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
30 Account for ฆ่า, ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
31 Account for ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
32 Account for อธิบาย, ให้เหตุผลสำหรับ, เป็นเหตุผลของ
33 Account to ตอบคำถาม, ตอบ
34 Accredit to ถือว่าเป็นของ, สมควรเป็นของ
35 Accredit with รับรองว่าเป็น, เชื่อถือว่าเป็น
36 Accrue to พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), เพิ่มมากขึ้น
37 Accuse of กล่าวหาว่า, กล่าวหา
38 Accustom to เคยชินกับ, ชินกับ, ทำให้ชินกับ
39 Ache for เวทนา, สงสาร
40 Acknowledge as ยอมรับว่าเป็น, ยอมรับ
41 Acquaint with ทำให้คุ้นเคยกับ, เคยชินกับ
42 Acquiesce in เห็นพ้องกับ, เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย
43 Acquiesce to เห็นพ้องกับ, เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย
44 Acquit of ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)
45 Act as แสดงเป็น, แสดงตัวเป็น, ทำราวกับเป็น, ทำตัวเป็น, ทำหน้าที่เป็น
46 Act for ทำหน้าที่แทน, ทำแทน, แทน
47 Act on ทำตาม, ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
48 Act on มีผลต่อ
49 Act out แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา
50 Act up มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), เจ็บมากขึ้น, ปวดยิ่งขึ้น
51 Act up to ทำตาม, ปฏิบัติตาม
52 Act upon ทำตาม, ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
53 Act upon มีผลต่อ
54 Adapt as ดัดแปลงให้เป็น, ปรับเปลี่ยนให้เป็น
55 Adapt for ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
56 Adapt from ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
57 Adapt to ปรับให้เข้ากับ, ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ
58 Add in เพิ่มเข้าไป, ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
59 Add on เพิ่มเข้าไป, ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
60 Add to เพิ่ม, ต่อเติม, ใส่เพิ่มให้กับ
61 Add together รวม, บวก
62 Add up ทำให้รวมกัน
63 Add up น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ), น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
64 Add up to รวมกันเป็น, รวมแล้วคือ
65 Add up to เทียบเท่า, เท่ากับ, หมายถึง
66 Addict to ชอบมาก, หลงใหล
67 Addict to ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ), ติดยา, ชอบมาก
68 Address oneself to ง่วนอยู่กับ, วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
69 Address oneself to พูดกับ
70 Address to จ่าหน้าซองถึง, เขียนถึง
71 Address to ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง
72 Adhere to ติดอยู่กับ
73 Adhere to ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม
74 Adjourn for เลื่อนไปเพื่อ
75 Adjourn to ย้ายไป (สถานที่), เปลี่ยนที่เป็น, เปลี่ยนเป็น
76 Adjourn to เลื่อนออกไป (เวลา), เปลี่ยนเวลาเป็น, เปลี่ยนเป็น
77 Adjudicate in ตัดสิน, พิพากษา
78 Adjudicate on ตัดสิน, พิพากษา
79 Adjust to เคยชินกับ, ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
80 Adjust to เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
81 Administer to ให้ (บางสิ่ง) กับ
82 Admit of ยอมให้, อนุญาต
83 Admit to สารภาพผิดกับ, ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด
84 Admit to อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), ยอมให้เข้า
85 Adopt as ยอมรับเป็นบุตรบุญธรรม, ยอมรับเป็นลูก, ยอมรับ
86 Adopt as เลือก (บางคน) เป็นตัวแทน
87 Adorn with ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, ประดับประดา
88 Advance on บุก, โจมตี, รุกราน, เข้าตี
89 Advance to มาถึง, ไปถึง, มุ่งสู่
90 Advance towards มุ่งหน้าสู่, มุ่งสู่
91 Advance towards เริ่มเข้าสู่สภาพ, กลายเป็น
92 Advance upon บุก, โจมตี, รุกราน, เข้าตี
93 Advert to พูดถึง, เอ่ยถึง, พูด, บอก, กล่าว
94 Advertise for ประกาศรับ, โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)
95 Advise about แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, แนะให้ปฏิบัติ
96 Advise of แจ้งให้ทราบ, ให้ข้อมูล
97 Advise on แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น
98 Advise with ปรึกษาหารือ, ปรึกษา
99 Affiliate to เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice), เข้าเป็นสมาชิก
100 Affiliate with เข้าร่วมกับ (ปกติใช้รูป passive voice), เข้าเป็นสมาชิก
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่