คำศัพท์ หมวด PRF (หน้า 1/3)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 A- ของ
2 A- จาก
3 A- บน
4 A- ออก
5 A- ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย
6 A- ไปยัง, ไปสู่
7 A- ไม่ (ย่อมาจาก an-), ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
8 Ab- จาก, ออกจาก
9 Ad- ไป, ไปยัง, ที่, ใกล้
10 Aero- อากาศ
11 Afro- แอฟริกา
12 Amb- ทั้งสองด้าน, รอบ
13 Ambi- ทั้งสองด้าน, รอบ
14 An- ต่อต้าน, คัดค้าน
15 An- ไม่, การปฏิเสธ, การเพิกถอน
16 Ana- สู่, ผ่าน, ตลอด
17 Andr- ผู้ชาย
18 Andro- ผู้ชาย
19 Anglo- อังกฤษ
20 Anglo- อังกฤษ
21 Ant- ต้าน
22 Ante- ก่อน
23 Ante- ก่อน
24 Anthropo- คน
25 Anti- ต่อต้าน, สกัด, ขจัด
26 Anti- ต้าน, ตรงกันข้าม, สกัด, ขจัด
27 Aqua- น้ำ
28 Aque- น้ำ
29 Aqui- น้ำ
30 Arch- หัวหน้า, สำคัญ
31 Archaeo- โบราณ
32 Archeo- โบราณ
33 Archi- หัวหน้า, สำคัญ
34 Astro- ดาว
35 Audi- เกี่ยวกับการฟัง
36 Audio- เกี่ยวกับการฟัง
37 Auto ตัวเอง
38 Auto- โดยตัวเอง, ตัวเอง, โดยอัตโนมัติ
39 Baro- น้ำหนัก
40 Be- ตลอด, ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง
41 Bi- มีความหมายแสดงว่าสอง, คู่, สอง, ซ้ำ
42 Bi- สอง, คู่, ทวิ
43 Biblio- หนังสือ
44 Bio- ชีวิต
45 Bis- สอง, คู่, ทวิ
46 Cat- ลง, ผ่าน
47 Cata- ลง, ผ่าน
48 Cath- ลง, ผ่าน
49 Centi- ร้อย
50 Chromo- สี
51 Chrono- เวลา
52 Circum- รอบ, โดยรอบ
53 Co- ร่วมกัน
54 Com- ด้วย, กับ
55 Contra ตรงข้าม
56 Contra- ต้าน
57 Cosmo- โลก, จักรวาล
58 Counter- ต้าน
59 Cyber คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
60 Cyclo- วง, วงกลม, ล้อ
61 De- ขจัด, กลับกัน, ลด
62 De- ลง, จาก
63 Deca- สิบ
64 Demi- ครึ่ง
65 Demi- ครึ่งหนึ่ง, ส่วนหนึ่ง
66 Dextro- ขวามือ, ด้านขวามือ
67 Di- คู่, สอง, ทวิ
68 Dia- ผ่าน, ระหว่าง, คู่
69 Dis- จาก, แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ
70 Dis- แยกจากกัน, ไม่เหมือนกัน, ตรงกันข้าม
71 Dys- แข็ง, เลว, ป่วย
72 Ec- ออก
73 Em- ใน, เข้าไปใน, ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับแรง
74 En- ใน
75 En- ใน, เข้าไปใน, ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับแรง
76 Equi- เท่ากัน
77 Equi- เท่ากัน
78 Eu- ดี
79 Ex ก่อนหน้า
80 Ex นอก
81 Ex ไม่มี, ปราศจาก
82 Ex- ออก
83 Ex- ออก, จาก
84 Extra- เลย, ข้างนอก
85 Fet- ตัวอ่อน
86 Feti- ตัวอ่อน
87 Feto- ตัวอ่อน
88 Fore- ก่อน, ล่วงหน้า
89 Geo- ธรณี, พื้นดิน
90 Gyro- วงแหวน, วงกลม
91 Hemi- ครึ่ง
92 Hemo- เลือด
93 Hemo- โลหิต, เลือด
94 Hetero- อื่น
95 Hex- หก
96 Hexa- หก
97 Homo- เหมือน
98 Hydro- น้ำ
99 Hyper- เกิน, เกินไป
100 Hypo- ภายใต้, ต่ำกว่า
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่