คำศัพท์ หมวด QUES (หน้า 1/1)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 How ยังไง
2 How อย่างไร
3 How อย่างไรเล่า
4 How เช่นใด
5 How เช่นไร
6 How เท่าใด
7 How (far, high, long) เพียงใด
8 How (far, high, long) เพียงไร
9 How much กี่
10 How much เท่าไหน
11 How much เท่าไหร่
12 How much เท่าไหร่
13 Or not หรือเปล่า
14 Or not หรือเปล่า
15 Or not หรือไม่
16 Or not หรือไม่
17 Or not yet หรือยัง
18 Or not yet หรือยัง
19 Or what หรือไง
20 Or what หรือไง
21 Question หนอ
22 What ฤๅ
23 What อย่างไรบ้าง
24 What อย่างไรบ้าง
25 What อะไร
26 When ครั้งไหน
27 When เมื่อใด
28 When เมื่อไร
29 When เมื่อไหร่
30 Where แห่งใด
31 Where ไหน
32 Why ทำไม
33 Why เพราะอะไร
34 Why เพราะเหตุอะไร
35 Why เพราะเหตุใด
36 Why เพราะเหตุไร
37 Why เหตุใด
38 Why เหตุไฉน
39 Why เหตุไร
40 Why ไฉน
41 Word ending at the end of the question to be answered 'Yes' or 'No' ไหม
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่