คำศัพท์ หมวด SUF (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 -able สามารถ
2 -ac เกี่ยวกับ
3 -acious ใช้บอกลักษณะ
4 -acity คุณสมบัติ, ลักษณะ
5 -acy มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ
6 -age เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา
7 -al ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
8 -an เกี่ยวกับ, เป็นของ
9 -ance การกระทำหรือภาวะ
10 -ancy ภาวะหรือคุณสมบัติ
11 -ant ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง
12 -ar เกี่ยวกับ
13 -arch ผู้นำ
14 -archy การปกครอง
15 -arian เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค
16 -arium เกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่งสะสม
17 -ary เกี่ยวกับ
18 -asm ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ
19 -ast ผู้ซึ่ง
20 -ate ผลการกระทำ
21 -ate เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ
22 -ation การกระทำ, ภาวะ, เงื่อนไข, ผลิตภัณฑ์, ผล, สิ่งที่ทำให่เกิดผล
23 -ative แสดงความโน้มเอียงหรืออารมณ์
24 -cide ผู้ฆ่า, การฆ่า
25 -cle เล็ก, จิ๋ว
26 -cracy การปกครอง, หน่วยปกครอง
27 -crat ผู้ปกครอง, สมาชิกคณะปกครอง, ผู้นิยมระบบหนึ่ง ๆ
28 -cule เล็ก, จิ๋ว
29 -cy ภาวะ
30 -dom อำนาจ, ภาวะ
31 -ee ผู้ถูกกระทำ
32 -eer ผู้มีส่วนร่วม
33 -el จิ๋ว, เล็ก
34 -en ทำด้วย, เกี่ยวกับ
35 -en ทำให้เป็นคำกริยา
36 -en ทำให้เป็นพหูพจน์
37 -er การกระทำหรือกระบวนการ
38 -er บ่อย
39 -er ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ
40 -ern แสดงทิศทาง
41 -ery ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ
42 -esce กลายเป็น, เริ่มต้น
43 -escent ค่อยๆ เป็น
44 -ese เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา
45 -esque รูปแบบ, กิริยา, ลักษณะ
46 -ess เพศหญิง
47 -fest การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน
48 -fic ซึ่งทำหรือทำให้เกิด
49 -fold เป็นทวีคูณ, เท่า
50 -form เกี่ยวกับรูปแบบ
51 -ful เต็มไปด้วย
52 -fy ทำ
53 -gamous แต่งงาน
54 -gamy แต่งงาน
55 -genic ทำให้เป็น
56 -genous ทำให้เป็น
57 -geny ทำให้เป็น
58 -gon เป็นมุม
59 -grade เดิน, เคลื่อนที่
60 -gram เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
61 -graph เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
62 -graphy เกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการทางศิลปะการเขียน การวาด การนำเสนอหรืออื่นๆ
63 -hood เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
64 -ic เกี่ยวกับ
65 -ical เกี่ยวกับ
66 -ics เกี่ยวกับสาขาวิชา
67 -ile สามารถ
68 -im เกี่ยวกับพหูพจน์
69 -ine เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป
70 -ine เพศหญิง
71 -ion เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
72 -ise กระทำ, ทำให้เป็น
73 -ish ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ
74 -ism ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ
75 -ist ผู้ซึ่ง
76 -it is อักเสบ
77 -ize กระทำ, ทำให้เป็น
78 -latry การบูชา
79 -lent เต็มไปด้วย
80 -less ปราศจาก
81 -let จิ๋ว, เล็ก
82 -like เหมือน
83 -ling น้อย, เล็ก
84 -ling แสดงทิศทาง
85 -logy วิทยา, ศาสตร์, การพูด
86 -ly เหมือน
87 -lysis การสลาย
88 -lyze กระทำ
89 -ment การ, วิธีการ, ผล
90 -meter อุปกรณ์
91 -metry กระบวนการ, ศิลป, การวัด
92 -mony ภาวะ
93 -n ทำด้วย, เกี่ยวกับ
94 -ness ภาวะ
95 -ness สภาพ, ลักษณะ
96 -nomy การกระจาย, กฎ, การจัดการ
97 -ock เล็กน้อย, ไร้ค่า
98 -onym ชื่อ
99 -or การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ
100 -or ผู้ซึ่ง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่