คำศัพท์ หมวด VI (หน้า 1/43)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Abate น้อยลง, ลดลง
2 Abate สิ้นสุด
3 Abdicate สละราชสมบัติ, สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)
4 Abide รอคอย
5 Abide อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่
6 Abort แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร
7 Abound มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์
8 Abscess เป็นฝี
9 Abscond หลบหนี, หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ
10 Abstain งดเว้น, ละเว้น
11 Abstain ไม่ลงคะแนนเสียง, นอนหลับทับสิทธิ์
12 Abut ชิด, ติดกัน, จด
13 Accede ขึ้นครองอำนาจ, ขึ้นครองราชย์
14 Accede ลงนามในสนธิสัญญา
15 Accede เห็นด้วย, ยินยอม, ยอมรับ
16 Accelerate เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว
17 Accelerate เร่งให้เกิดขึ้น
18 Accept รับคำเชิญ
19 Accept รับภาระ, รับช่วง, รับเอา
20 Acclimate ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
21 Acclimatize ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
22 Accommodate บรรลุข้อตกลง
23 Accommodate ปรับตัว
24 Accommodate ปรับโฟกัสของตา, ปรับจุดรวมแสงของตา
25 Accompany (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, เล่นดนตรีประกอบ
26 Account ทำรายการบัญชี, ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
27 Accrete เกิดร่วมกัน
28 Accrue เพิ่มขึ้น, พอกพูน, มากขึ้น
29 Accumulate เก็บสะสม, สะสม, เก็บ, สั่งสม
30 Ache ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์, อยาก
31 Ache เจ็บปวด, เจ็บ, ปวด
32 Acidify เปลี่ยนเป็นกรด
33 Acknowledge ขอบคุณ, แสดงความขอบคุณ
34 Acknowledge ตอบรับ, แจ้งว่าได้รับ
35 Acknowledge ยอมรับ
36 Acquiesce ยอมทำตาม, ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ
37 Act ทำหน้าที่เป็น, เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน
38 Act ปฏิบัติตัว, ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
39 Act แสดง, รับบท, แสดงเป็น
40 Act แสร้งทำ
41 Activate มีชีวิตชีวา
42 Ad-lib แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
43 Adapt เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
44 Add คิดผลรวม, รวม, คิดยอดรวม
45 Add ทำให้รุนแรงขึ้น, เสริม, เพิ่ม
46 Add นำเข้า, เผยแพร่
47 Add รวม, เชื่อม
48 Add เติมส่วนผสม, เพิ่มส่วนผสม
49 Adhere ติด, ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน
50 Adhere ยึดมั่น, ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
51 Adjoin มีเขตแดนติดกัน
52 Adjourn บอกเลื่อน, เลื่อนออกไป, เลื่อน
53 Adjourn ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง), ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)
54 Adjudicate วินิจฉัย, พิจารณา, ตัดสิน
55 Adjust ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
56 Administer จัดการ, ดำเนินการ, บริหารงาน
57 Administer ดูแล, ให้บริการ
58 Admit ยอมรับ, รับ, ยอมรับความจริง
59 Admit ยอมให้เข้า, รับเข้าไว้
60 Admit สารภาพ, รับสารภาพ, ยอมรับผิด
61 Admix คลุกเคล้ากับ, ผสม
62 Advance คืบหน้า, รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
63 Advance เคลื่อนไปข้างหน้า
64 Advance เพิ่มขึ้น, เพิ่ม
65 Advance เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
66 Advertise ลงประกาศ, แจ้งความ, เสนอข่าว
67 Advertise ลงโฆษณา
68 Advise แนะนำ, ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ
69 Aestivate ผ่านฤดูร้อน
70 Affiliate รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, รวมกัน
71 Affirm ยืนยัน, รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
72 Age มีอายุเพิ่มขึ้น, มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
73 Agglomerate จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, เกาะตัว
74 Agglutinate เกาะติดกัน
75 Aggress ก้าวร้าว
76 Aggress เริ่มทะเลาะ, เริ่มก่อเรื่อง, เริ่มต่อสู้
77 Agitate ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ปลุกเร้า
78 Agonize ดิ้นรน
79 Agonize เจ็บปวด, เจ็บร้าว, ปวดร้าว
80 Agonize เป็นกังวล
81 Agree ตกลง, ยอมรับ, ยินยอม
82 Agree ตัดสิน
83 Agree ยอมรับ, ยอมรับความจริง
84 Agree ลงรอยกัน, สอดคล้องกัน
85 Agree เข้ากัน, ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
86 Agree เห็นด้วย, เห็นพ้อง
87 Aid ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน, สงเคราะห์
88 Ail ป่วย, ไม่สบาย, ปวด
89 Aim ตั้งเป้า, เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า
90 Aim ตั้งใจ, เจตนา, วางแผน
91 Air ปล่อยให้อากาศเข้า, เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
92 Air ออกอากาศ, กระจายเสียง
93 Alibi แก้ตัว
94 Alight บินถลาลง, ลงจอด
95 Alight ลงจากพาหนะ
96 Alight เห็นโดยบังเอิญ, พบโดยบังเอิญ
97 Align อยู่ในแนวเดียวกัน
98 Aline อยู่ในแนวเดียวกัน
99 Allege กล่าวหา, กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
100 Allege ยืนยัน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่