คำศัพท์ หมวด VT (หน้า 1/87)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Abandon ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป
2 Abandon ปล่อยตามอารมณ์
3 Abase ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ
4 Abash ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน
5 Abate ทำให้น้อยลง, บรรเทา, เบาบาง
6 Abate ทำให้สิ้นสุด
7 Abbreviate ทำให้สั้นลง, ลดลง, ตัดทอน
8 Abbreviate ย่อความ
9 Abdicate ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)
10 Abduct ลักพาตัว, ฉุดคร่า
11 Abet ให้กำลังใจ, กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น
12 Abhor เกลียดชัง, เกลียด, ชิงชัง
13 Abide ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ
14 Abjure บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, สละ
15 Ablate ระเหยไป
16 Abnegate ละทิ้ง, ล้มเลิก
17 Abolish เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ
18 Abominate ชิงชัง, เกลียด, ชัง
19 Abort ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล
20 Abort แท้ง
21 Abrade ขัด, ขัดถู
22 Abridge ตัดสิทธิ์, ลดทอนสิทธิ์
23 Abridge ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้นลง
24 Abrogate ยกเลิก, เพิกถอน
25 Absent ทำให้ขาด, ไม่เข้าร่วม
26 Absolve ประกาศว่าพ้นผิด
27 Absolve อภัยโทษ, อภัยบาป, ให้อภัย
28 Absorb ดูดซึม, ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ
29 Absorb ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ
30 Absorb รวมเข้า, รวมเข้ามา
31 Absorb รับรู้, ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
32 Absorb รับเอา, รับไว้
33 Abstract คิดในเชิงทฤษฎี
34 Abstract ถอน, ดึง
35 Abstract ลอบเอามา, ขโมย, ล้วงเอา
36 Abstract สรุป
37 Abuse ข่มเหง, รีดนาทาเร้น, ทรมาทรกรรม
38 Abuse สบประมาท, ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท
39 Abuse ใช้ในทางที่ผิด
40 Abut ชิด, ติดกันกับ, จด
41 Accelerate เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว
42 Accelerate เร่งให้เกิดขึ้น
43 Accent ลงเสียงหนัก, ออกเสียงหนัก
44 Accent เน้น
45 Accentuate ทำให้เด่น
46 Accentuate พูดเน้น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น
47 Accept ต้อนรับ, ยอมรับเข้ากลุ่ม
48 Accept ทำให้ผ่านกระบวนการ
49 Accept ยอมทน
50 Accept ยอมรับการตำหนิ, รับผิดชอบ
51 Accept รับ, ยอมรับ, รับเอามา
52 Accept รับคำเชิญ
53 Accept รับภาระ, รับช่วง, รับเอา
54 Accept เชื่อ, ยอมรับว่าจริง
55 Accept เห็นด้วย, เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
56 Access เข้า, เข้าไป
57 Access ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
58 Acclaim สรรเสริญ
59 Acclaim โห่ร้อง, เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
60 Acclimate ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
61 Acclimatize ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
62 Accommodate จัดที่อยู่ให้, หาที่อยู่ให้
63 Accommodate จัดให้เหมาะ, ทำให้เข้ากับ
64 Accommodate บรรลุข้อตกลง
65 Accommodate ให้ยืมเงิน
66 Accompany (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, เล่นดนตรีประกอบ
67 Accompany ประกอบกับ, ร่วมกับ
68 Accompany ไปเป็นเพื่อน, ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย
69 Accomplish ทำสำเร็จ, ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล
70 Accord ให้, มอบ, ทำให้
71 Accost ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), เข้าไปทัก
72 Accost เสนอขายตัว
73 Account พิจารณา, ประเมินค่า
74 Accouter สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร
75 Accoutre สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร
76 Accredit แต่งตั้ง, เพิ่มอำนาจให้, มอบอำนาจให้
77 Accredit แต่งตั้งให้เป็นฑูต
78 Accredit ให้การยอมรับนับถือ, ให้เกียรติว่า
79 Accrete ทำให้เกิดร่วมกัน
80 Accrue ทำให้เพิ่มขึ้น, ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
81 Accumulate เก็บสะสม, สะสม, เก็บ, สั่งสม
82 Accuse กล่าวหา, กล่าวโทษ, ปรักปรำ
83 Accuse ฟ้องร้อง, ฟ้องศาล
84 Accustom ทำให้คุ้นเคย, ทำใหเคยชิน
85 Ace ชนะด้วยลูกเสิร์ฟ
86 Ace ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ), ตีโฮลอินวัน
87 Ace เอาชนะได้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
88 Achieve สำเร็จ, สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ
89 Acidify ทำให้เป็นกรด
90 Acknowledge ขอบคุณ, แสดงความขอบคุณ
91 Acknowledge ตอบรับ, แจ้งว่าได้รับ
92 Acknowledge ยอมรับ
93 Acquaint ทำให้คุ้นเคย
94 Acquaint แนะนำ
95 Acquire ได้รับ, ได้, ได้มา
96 Acquit จ่ายคืน
97 Acquit ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน, ทำให้ปราศจากภาระ
98 Acquit ประกาศว่าไม่มีความผิด, ประกาศว่าพ้นผิด
99 Acquit ประพฤติตัว
100 Act ปฏิบัติตัว, ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่