คำศัพท์ หมวด A (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "A Businesswoman's Success" "ความสำเร็จของนักธุรกิจ"
2 "A Hero Disappoints," Economist, 1 April 2017, 11; "พระเอก Disappoints," Economist, 1 เมษายน 2017, 11;
3 "A mistake," said Tybalt, as Romeo came up to them. "ผิดพลาด" Tybalt กล่าวขณะที่โรมิโอมาหาพวกเขา
4 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. "ประเทศอาจจะมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าใดชุดหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีสินค้าได้เพียงพอ แต่อย่างใด
5 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. The quantity of any one commodity may easily be carried beyond its due proportion, but by that very circumstance i "ประเทศอาจจะมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินพอแม้ว่าจะไม่สามารถมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าทั่วไป แต่อย่างใดปริมาณของสินค้าใดชนิดหนึ่งอาจใช้เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้
6 "A No-Talking Shop," Economist, 3 June 2017, 32; "No-Talking Shop" Economist, 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 32;
7 "A series of innovative physical activities for obese children and children" “ชุดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนและเด็กทั่วไป”
8 "Abdur Rahman Isan Anchanini" emigrated from China "Xiao Wei Geng Village", Mong Hua District, Yunnan Province “อับดุรเราะห์มาน อิสหาก อันชัยนี” อพยพมาจากประเทศจีน หมู่บ้าน “เซียวเหว่ยเกิง” อำเภอหมงหัว มณฑลยูนนาน
9 "Ah, John," said Napier, "Mr. Briggs will not now come." “ Ah, John” Napier กล่าว“ นาย Briggs จะไม่มา”
10 "Amazing Thailand" “มหัศจรรย์ประเทศไทย”
11 "Ambiguity in Rembrandt's Boston Artist in his studio". "ความคลุมเครือในศิลปินบอสตันของ Rembrandt ในสตูดิโอของเขา"
12 "An archaeologist is the best husband a woman can have The older she gets, the more interested he is in her." "นักโบราณคดีเป็นสามีที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงสามารถมีได้ยิ่งเธอได้รับมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสนใจเธอมากขึ้นเท่านั้น"
13 "An arctic outbreak will keep temperatures 20F to 30F degrees below average across the north-eastern US," the NWS said, adding that there was a "chance for many daily temperature records to be broken". "การระบาดของอาร์กติกจะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20F ถึง 30F ทั่วสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ" NWS กล่าวเสริมว่ามี "โอกาสสำหรับการบันทึกอุณหภูมิรายวันจำนวนมากที่จะถูกทำลาย"
14 "Analyzing the principles of alms in Thakkinawaphangkhatrai" with the following objectives: 1) to study and study in Theravada Buddhism 2) to study and analyze the principles of alms in Taksin “ศึกษาวิเคราะห์หลักการให้ทานในทักขิณาวิภังคสูตร” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักการให้ทานในทักขิณา
15 "And it was very expensive, too "และก็มีราคาแพงมากเช่นกัน
16 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
17 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
18 "Another one to eat Buriram in front of the train station must not miss the meatballs. “อีกหนึ่งที่กินบุรีรัมย์หน้าสถานีรถไฟต้องไม่พลาดลูกชิ้นยืนกิน
19 "Are the on-campus apartments nice?" "พาร์ทเมนท์ในมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่?"
20 "Are you alright?" "คุณสบายดีหรือเปล่า?"
21 "Are you crazy? Should you go in the mirror? “เธอจะบ้าหรอ เธอควรจะไปส่องกระจกนะ
22 "Are you crazy? Should you look at the mirror? “เธอจะบ้าหรอ เธอควรไปส่องกระจก
23 "Are you crazy? Should you look at the mirror? Her body is very dirty. " "คุณบ้าเหรอ? คุณควรมองกระจก? ร่างกายของเธอสกปรกมาก"
24 "Are you crazy? Your body is very dirty." “เธอจะบ้าหรอ ร่างกายของเธอมันสกปรกมากๆ”
25 "Are you crazy? Your condition doesn't look very dirty." “เธอจะบ้าหรอ สภาพของเธอมันดูไม่ได้เลย สกปรกมากๆ”
26 "Ariel" She is a beautiful little mermaid. "แอเรียล"เธอคือเจ้าหญิงเงือกน้อยสาวแสนสวย
27 "As parents who live in an English speaking country but speak Spanish at home, we needed guidance. The Bilingual Circle really gave us the tools we needed to raise our son as both a Spanish and English speaker. We weren't able to partici "ในฐานะพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ แต่พูดภาษาสเปนที่บ้านเราจำเป็นต้องมีคำแนะนำวงกลมสองภาษาจริงๆให้เราเครื่องมือที่เราต้องการที่จะยกลูกชายของเราเป็นทั้งลำโพงสเปนและภาษาอังกฤษเราไม่สามารถเข้าร่วม
28 "At home, you don't have a mirror?" “ที่บ้านเธอไม่มีกระจกหรอ”
29 "At the time of World War II, Japanese soldiers had set up a base at the Singha Angkhanok side. “เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ฝั่งสิงหนคร
30 "Augustus Water" "ออกัสตัส วอเทอร์"
31 "Automatic Drainage Pump: "ปั๊มระบายน้ำอัตโนมัติ:
32 'Actual' greater than 'Forecast' is good for currency; 'จริง' มากกว่า 'พยากรณ์' เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสกุลเงิน
33 'All right, tell me everything. พูดถูกทุกอย่าง
34 'and she sits purring so nicely by the fire, licking her paws and washing her face — and she is such a nice soft thing to nurse — and she's such a capital one for catching mice — oh, I beg your pardon! 'และเธอนั่งอยู่อย่างกะทันหันด้วยไฟไหม้, เลียหมาของเธอและล้างหน้าของเธอ - และเธอเป็นเช่นสิ่งอ่อนนุ่มดีที่จะพยาบาล - และเธอเป็นเช่นทุนหนึ่งสำหรับการจับหนู - โอ้ฉันขอโทษคุณ!
35 'And when will you tell me its name?' 'และเมื่อไรคุณจะบอกชื่อของฉัน?
36 (a case of) the blind leading the blind คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ
37 (a fund) and will have no legal or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits relating to employee service in the current and prior periods. (กองทุน) และจะไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเชิงสร้างสรรค์ที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการพนักงานในงวดปัจจุบันและก่อนหน้า
38 (a significant part of the large budgetary food subsidy in India). (ส่วนสำคัญของเงินอุดหนุนอาหารงบประมาณที่มีขนาดใหญ่ในอินเดีย)
39 (a) a plan benefit formula that is not linked solely to the amount of contributions (a) สูตรผลประโยชน์ตามแผนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับจำนวนเงินสมทบเท่านั้น
40 (a) account for its proportionate share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with the plan in the same way as for any other defined benefit plan; (ก) บัญชีสำหรับส่วนแบ่งตามภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สินทรัพย์โครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในลักษณะเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์อื่นใดที่กำหนดไว้
41 (a) account for the plan under paragraphs 45 - 47 as if it were a defined contribution plan; (a) บัญชีสำหรับแผนตามวรรค 45 - 47 ราวกับว่ามันเป็นแผนการบริจาคที่กำหนดไว้
42 (a) accumulating; (ก) การสะสม;
43 (a) actuarial losses relating to other participating enterprises because each enterprise that participates in a multi-employer plan shares in the actuarial risks of every other participating enterprise; (a) ความสูญเสียทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการอื่นที่เข้าร่วมเนื่องจากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมในแผนนายจ้างหลายคนมีความเสี่ยงในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยขององค์กรที่เข้าร่วม
44 (a) as a liability (accrued expense), after deducting any amount already paid. (a) ในฐานะหนี้สิน (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) หลังจากหักจำนวนที่จ่ายไปแล้ว
45 (a) Does DEEPROM CONSULTING CO LTD have a Code of Business Conduct/Compliance Policy, which its employees are mandated to follow? (ก) DEEPROM CONSULTING CO LTD มีหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ / การปฏิบัติตามนโยบายซึ่งพนักงานของ บริษัท ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามหรือไม่?
46 (a) Foreign investment enterprises (a) บริษัท การลงทุนต่างประเทศ
47 (a) retirement benefits, such as pensions; (a) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเช่นเงินบำนาญ
48 (a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the period) and non-monetary benefits ( (a) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมจ่ายวันลาประจำปีและลาป่วยเงินจ่ายผลกำไรและโบนัส (หากชำระภายในสิบสองเดือนของสิ้นงวด) และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (
49 (a) terminate the employment of an employee or group of employees before the normal retirement date; (a) ยกเลิกการจ้างงานของพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ
50 (a) the enterprise does not have access to information about the plan that satisfies the requirements of this Standard; (a) องค์กรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้
51 (a) the enterprise’s legal or constructive obligation is limited to the amount that it agrees to contribute to the fund. (a) ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรถูก จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่ตกลงจะมีส่วนร่วมในกองทุน
52 (a) the enterprise’s obligation is to provide the agreed benefits to current and former employees; (a) ภาระผูกพันขององค์กรคือการให้ผลประโยชน์ที่ตกลงกันไว้กับพนักงานปัจจุบันและอดีต
53 (a) the formal terms of the plan contain a formula for determining the amount of the benefit; (a) ข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของแผนมีสูตรสำหรับกำหนดจำนวนผลประโยชน์
54 (a) the plan is financed on a pay-as-you go basis such that: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the benefits falling due in the same period; (a) แผนการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินแบบจ่ายตามที่คุณไปดังนี้: เงินสมทบถูกกำหนดไว้ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ที่จะถึงกำหนดในช่วงเวลาเดียวกัน
55 (a) the plan is financed on a pay-as-you go basis such that: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the benefits falling due in the same period; (a) แผนการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินแบบจ่ายตามที่คุณไปดังนี้: เงินสมทบถูกกำหนดไว้ในระดับที่คาดว่าจะเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ที่จะถึงกำหนดในช่วงเวลาเดียวกัน
56 (a) The weighted average number of ordinary shares in issue for the purposes of basic and diluted earnings per shares included (a) จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด
57 (a) "applicant" means a person applying for a protection order; (ก) "ผู้ยื่นคำขอ" หมายถึงผู้ที่ยื่นคำสั่งคุ้มครอง
58 (a) account not only for its legal obligation, but also for any constructive obligation that arises from the enterprise’s practices; (a) บัญชีไม่เพียง แต่สำหรับภาระผูกพันทางกฎหมาย แต่ยังรวมถึงภาระผูกพันเชิงสร้างสรรค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติขององค์กร
59 (a) Infested internode of C.pergracile,which was located (a) ปล้องของ C.pergracile ซึ่งถูกรบกวน
60 (a) Modified Gomori trichrome stain showing several ragged red fibers (arrowhead). (a) การดัดแปลง Gomori trichrome stain แสดงเส้นใยสีแดงที่หยาบกระด้าง (หัวลูกศร)
61 (a) No. of departments adjacent to logistic centre (ก) จำนวนหน่วยงานที่อยู่ติดกับศูนย์โลจิสติกส์
62 (a) No. of departments adjacent to logistic centre: this is a part of Kaizen philosophy and is important for implementation of lean tools including on-line inspection (jidoka), kanban and JIT. (a) จำนวนแผนกที่อยู่ติดกับศูนย์โลจิสติกส์: นี่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาไคเซ็นและมีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือแบบลีนรวมทั้งการตรวจสอบออนไลน์ (jidoka), kanban และ JIT
63 (A) on 24 April 2014, (A) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2014
64 (a) round the clock ตลอด 24 ชั่วโมง
65 (a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit sharing and bonuses (a) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมการลาประจำปีและลาป่วยเงินจ่ายผลกำไรและโบนัส
66 (a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the period) and non-monetary benefits (a) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานเช่นค่าจ้างเงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมจ่ายวันลาประจำปีและลาป่วยเงินจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส (หากชำระภายในสิบสองเดือนของสิ้นงวด) และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
67 (A) Simple inhibitor model. (A) ตัวยับยั้งแบบง่าย
68 (a) When a close object is looked at it is in focus with its regular color (b) When a close object is not looked at it becomes partially transparent. (a) เมื่อวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ ถูกมองว่าโฟกัสอยู่ในโฟกัสด้วยสีปกติ (b) เมื่อวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ ไม่ถูกมองว่าเป็นสีโปร่งใสบางส่วน
69 (a), (a)
70 (a), respec (a) ผู้รับผิดชอบ
71 (a,ay,.., a,) sharing the subset with ant, and partitioning in some way the (a, ay, .. , a,) การแชร์เซ็ตย่อยกับ ant และการแบ่งพาร์ติชั่นในบางวิธี
72 (AAM) was associated with favourable outcomes (AAM) มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดี
73 (abdominal elevation, anal pouch eversion, (การยกระดับหน้าท้อง, การระเหยของก้นกระเป๋า,
74 (abdominal elevation, anal pouch eversion,   (การยกระดับหน้าท้อง, การระเหยของก้นกระเป๋า,  
75 (abdominal elevation, anal pouch eversion, (การยกระดับหน้าท้อง, การระเหยของก้นกระเป๋า,
76 (above and) beyond the call of duty นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ
77 (According to the attachment), which comes with advanced technology (ตามเอกสารแนบ) โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำ
78 (According to the construction plan) limited) in accordance with the terms and conditions of this contract (ตามแบบแปลนก่อสร้าง ) จำกัด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
79 (According to the size of the plant) (ให้ตามขนาดของพืช)
80 (Activity-based Learning, ABL) (การเรียนรู้ตามกิจกรรม, ABL)
81 (Adana, Turkey) (Adana, ตุรกี)
82 (Add brown sugar) and serve (จะใส่น้ำตาลทรายแดงเพิ่มก็ได้นะคะ) พร้อมเสิร์ฟ
83 (Adinan Pakbara) (ท่านอดินันท์ ปากบารา)
84 (adjusted OR 0.43 (ปรับหรือ 0.43
85 (adrenaline) (ตื่นเต้น)
86 (After root cause analyze) (หลังจากวิเคราะห์สาเหตุ
87 (after the configuration operation, configure the calibration identification reference) (หลังจากการดำเนินการกำหนดค่ากำหนดค่าการอ้างอิงการปรับเทียบการปรับเทียบ)
88 (After the person sitting beside the driver) because according to the accident statistics will occur on the front and the driver side more (หลังคนนั่งข้างคนขับ) เพราะตามสถิติอุบัติเหตุจะเกิดทางด้านหน้า และ ด้านคนขับมากกว่า
89 (After the repair is complete, the ship's officers should keep these documents securely.) (หลังจากที่การซ่อมทำได้เสร็จสิ้นแล้ว) นายเรือควรเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้อย่างปลอดภัยเอกสาร/บันทึกต่างๆดังนี้
90 (Ahn et al., 2013). (Ahn et al., 2013)
91 (algebraic) equation สมการ
92 (All in English) (ภาษาอังกฤษทั้งหมด)
93 (Among them is the symbol x for multiplication (ในหมู่พวกเขาคือสัญลักษณ์ x สำหรับการคูณ
94 (analog audio mute) indicates (เสียงเสียงออดิโอ) ระบุ
95 (analog audio mute) indicates (เสียงเสียงออดิโอ) ระบุ
96 (andromonoecious) and the pattern that has both male and female flowers on the same tree (monoecious). (andromonoecious) และแบบที่มีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน (monoecious) ดอกเพศผู้ เกิดตรงบริเวณซอกใบตา
97 (Anguilla anguilla L., 1758) Caught from Different Regions of Ceyhan River (แองกวิลลา anguilla L. , 1758) ถูกจับจากพื้นที่ต่างๆของแม่น้ำ Ceyhan
98 (Another kind is that (อีกชนิดนั้นคือ
99 (Anslie Peak) (ยอดเขาแองสลี่)
100 (anthocyanins) (anthocyanins)
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่