คำศัพท์ หมวด A (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "A Businesswoman's Success" "ความสำเร็จของนักธุรกิจ"
2 "A Hero Disappoints," Economist, 1 April 2017, 11; "พระเอก Disappoints," Economist, 1 เมษายน 2017, 11;
3 "A mistake," said Tybalt, as Romeo came up to them. "ผิดพลาด" Tybalt กล่าวขณะที่โรมิโอมาหาพวกเขา
4 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. "ประเทศอาจจะมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าใดชุดหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถมีสินค้าได้เพียงพอ แต่อย่างใด
5 "A nation may easily have more than enough of any one commodity, though she can never have more than enough of commodities in general. The quantity of any one commodity may easily be carried beyond its due proportion, but by that very circumstance i "ประเทศอาจจะมีสินค้าโภคภัณฑ์มากเกินพอแม้ว่าจะไม่สามารถมีสินค้าได้มากกว่าสินค้าทั่วไป แต่อย่างใดปริมาณของสินค้าใดชนิดหนึ่งอาจใช้เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดได้
6 "A No-Talking Shop," Economist, 3 June 2017, 32; "No-Talking Shop" Economist, 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 32;
7 "A series of innovative physical activities for obese children and children" “ชุดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนและเด็กทั่วไป”
8 "Amazing Thailand" “มหัศจรรย์ประเทศไทย”
9 "Ambiguity in Rembrandt's Boston Artist in his studio". "ความคลุมเครือในศิลปินบอสตันของ Rembrandt ในสตูดิโอของเขา"
10 "And it was very expensive, too "และก็มีราคาแพงมากเช่นกัน
11 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
12 "Another name for this story is: "อีกชื่อหนึ่งของเรื่องนี้คือ:
13 "Another one to eat Buriram in front of the train station must not miss the meatballs. “อีกหนึ่งที่กินบุรีรัมย์หน้าสถานีรถไฟต้องไม่พลาดลูกชิ้นยืนกิน
14 "Are the on-campus apartments nice?" "พาร์ทเมนท์ในมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่?"
15 "Are you alright?" "คุณสบายดีหรือเปล่า?"
16 "As parents who live in an English speaking country but speak Spanish at home, we needed guidance. The Bilingual Circle really gave us the tools we needed to raise our son as both a Spanish and English speaker. We weren't able to partici "ในฐานะพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ แต่พูดภาษาสเปนที่บ้านเราจำเป็นต้องมีคำแนะนำวงกลมสองภาษาจริงๆให้เราเครื่องมือที่เราต้องการที่จะยกลูกชายของเราเป็นทั้งลำโพงสเปนและภาษาอังกฤษเราไม่สามารถเข้าร่วม
17 "Augustus Water" "ออกัสตัส วอเทอร์"
18 'Actual' greater than 'Forecast' is good for currency; 'จริง' มากกว่า 'พยากรณ์' เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสกุลเงิน
19 'All right, tell me everything. พูดถูกทุกอย่าง
20 'and she sits purring so nicely by the fire, licking her paws and washing her face — and she is such a nice soft thing to nurse — and she's such a capital one for catching mice — oh, I beg your pardon! 'และเธอนั่งอยู่อย่างกะทันหันด้วยไฟไหม้, เลียหมาของเธอและล้างหน้าของเธอ - และเธอเป็นเช่นสิ่งอ่อนนุ่มดีที่จะพยาบาล - และเธอเป็นเช่นทุนหนึ่งสำหรับการจับหนู - โอ้ฉันขอโทษคุณ!
21 'And when will you tell me its name?' 'และเมื่อไรคุณจะบอกชื่อของฉัน?
22 (a case of) the blind leading the blind คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ
23 (a significant part of the large budgetary food subsidy in India). (ส่วนสำคัญของเงินอุดหนุนอาหารงบประมาณที่มีขนาดใหญ่ในอินเดีย)
24 (a) Does DEEPROM CONSULTING CO LTD have a Code of Business Conduct/Compliance Policy, which its employees are mandated to follow? (ก) DEEPROM CONSULTING CO LTD มีหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ / การปฏิบัติตามนโยบายซึ่งพนักงานของ บริษัท ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามหรือไม่?
25 (a) "applicant" means a person applying for a protection order; (ก) "ผู้ยื่นคำขอ" หมายถึงผู้ที่ยื่นคำสั่งคุ้มครอง
26 (a) Modified Gomori trichrome stain showing several ragged red fibers (arrowhead). (a) การดัดแปลง Gomori trichrome stain แสดงเส้นใยสีแดงที่หยาบกระด้าง (หัวลูกศร)
27 (a) No. of departments adjacent to logistic centre (ก) จำนวนหน่วยงานที่อยู่ติดกับศูนย์โลจิสติกส์
28 (a) No. of departments adjacent to logistic centre: this is a part of Kaizen philosophy and is important for implementation of lean tools including on-line inspection (jidoka), kanban and JIT. (a) จำนวนแผนกที่อยู่ติดกับศูนย์โลจิสติกส์: นี่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาไคเซ็นและมีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือแบบลีนรวมทั้งการตรวจสอบออนไลน์ (jidoka), kanban และ JIT
29 (a) round the clock ตลอด 24 ชั่วโมง
30 (A) Simple inhibitor model. (A) ตัวยับยั้งแบบง่าย
31 (a) When a close object is looked at it is in focus with its regular color (b) When a close object is not looked at it becomes partially transparent. (a) เมื่อวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ ถูกมองว่าโฟกัสอยู่ในโฟกัสด้วยสีปกติ (b) เมื่อวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ ไม่ถูกมองว่าเป็นสีโปร่งใสบางส่วน
32 (above and) beyond the call of duty นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ
33 (According to the size of the plant) (ให้ตามขนาดของพืช)
34 (Activity-based Learning, ABL) (การเรียนรู้ตามกิจกรรม, ABL)
35 (Adana, Turkey) (Adana, ตุรกี)
36 (Add brown sugar) and serve (จะใส่น้ำตาลทรายแดงเพิ่มก็ได้นะคะ) พร้อมเสิร์ฟ
37 (Adinan Pakbara) (ท่านอดินันท์ ปากบารา)
38 (After root cause analyze) (หลังจากวิเคราะห์สาเหตุ
39 (after the configuration operation, configure the calibration identification reference) (หลังจากการดำเนินการกำหนดค่ากำหนดค่าการอ้างอิงการปรับเทียบการปรับเทียบ)
40 (After the repair is complete, the ship's officers should keep these documents securely.) (หลังจากที่การซ่อมทำได้เสร็จสิ้นแล้ว) นายเรือควรเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้อย่างปลอดภัยเอกสาร/บันทึกต่างๆดังนี้
41 (Ahn et al., 2013). (Ahn et al., 2013)
42 (algebraic) equation สมการ
43 (All in English) (ภาษาอังกฤษทั้งหมด)
44 (analog audio mute) indicates (เสียงเสียงออดิโอ) ระบุ
45 (analog audio mute) indicates (เสียงเสียงออดิโอ) ระบุ
46 (Anguilla anguilla L., 1758) Caught from Different Regions of Ceyhan River (แองกวิลลา anguilla L. , 1758) ถูกจับจากพื้นที่ต่างๆของแม่น้ำ Ceyhan
47 (Another kind is that (อีกชนิดนั้นคือ
48 (applicable to Descendants of the Korean War Veterans Only) (ใช้ได้กับลูกหลานของทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีเท่านั้น)
49 (applicable to Overseas Koreans Only) (เฉพาะชาวเกาหลีโพ้นทะเลเท่านั้น)
50 (Approx. (เป็นค่าประมาณ
51 (Apr'14 - Mar'15) (เมษายน '14 - มีนาคม '15)
52 (Apr'15 - Mar'16) (เม.ย. - มี.ค. 16)
53 (Apr'16 - Mar'17) (เม.ย. - มี.ค. 54)
54 (Apr'17 - Mar'18) (เม.ย. - มี.ค. 18)
55 (Apr'18 - Mar'19) (เมษายน 18 - มีนาคม 19)
56 (armed) services เหล่า
57 (army) provisions เสบียง
58 (around Büyükmangıt Village) of Ceyhan River and just under the dam’s crest of Aslantaş (Osmaniye) founded on the same river in the (รอบหมู่บ้านBüyükmangıt) ของแม่น้ำ Ceyhan และอยู่ภายใต้ยอดของเขื่อนของAslantaş (Osmaniye) ก่อตั้งขึ้นเมื่อแม่น้ำเดียวกันใน
59 (around Büyükmangıt Village) of Ceyhan River and just under the dam’s crest of Aslantaş (Osmaniye) founded on the same river in the summer season of 2004. (รอบหมู่บ้านBüyükmangıt) ของแม่น้ำ Ceyhan และอยู่ภายใต้ยอดของเขื่อนของAslantaş (Osmaniye) ก่อตั้งขึ้นเมื่อแม่น้ำเดียวกันในฤดูร้อนของปี 2004
60 (As compared with similar (เมื่อเทียบกับที่คล้ายกัน
61 (As compared with similar products) (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน)
62 (As compared with similar products) Do you intend to take the above-mentioned measures? (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน) คุณตั้งใจที่จะใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่?
63 (As compared with similar products). (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน)
64 (as the reasons of primary heart attacks and (เป็นสาเหตุของการโจมตีหัวใจหลักและ
65 (As well as external sources) within the organization as efficiently as possible. (รวมทั้งแหล่งข้อมูลภายนอก) ภายในองค์กรโดยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
66 (as) black as one is painted โหดร้าย, เลวร้าย, น่ากลัวที่สุด
67 (as) black as pitch ดำมาก, ดำปื๋อ
68 (as) black as pitch มืดมาก
69 (as) blind as a bat สายตาฝ้าฟาง, ตาบอด
70 (as) bold as brass ไร้ยางอาย, ไม่เกรงกลัว
71 (as) bright as a button ซนมาก
72 (as) busy as a bee ยุ่งมาก
73 (as) clean as whistle สะอาดมาก
74 (as) clear as crystal ชัดมาก
75 (as) clear as crystal ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เข้าใจง่าย
76 (as) clear as mud ไม่เข้าใจ, ไม่สามารถเข้าใจได้
77 (as) cold as charity เย็นชา
78 (as) cold as charity เย็นมาก
79 (as) cool as a cucumber มีสติ, ครองสติได้
80 (as) cunning as a fox เจ้าเล่ห์, เจ้าอุบาย
81 (as) dead as a doornail ตาย
82 (as) dead as dodo ตาย, หมด, สูญสิ้น, หมด
83 (as) different as chalk from cheese แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
84 (as) different as night and day แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
85 (as) drunk as a lord เมามาก
86 (as) drunk as a shunk เมามาก
87 (as) dry as dust แห้งมาก
88 (as) dull as dish-water น่าสนใจมาก
89 (as) easy as falling off a log ง่ายมาก
90 (as) easy as pie ง่ายมาก
91 (as) far as anyone knows เท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ
92 (as) fit as a fiddle มีสุขภาพแข็งแรง (คำไม่เป็นทางการ)
93 (as) flat as a pancake แบนมาก (คำไม่เป็นทางการ), แบนแต๊ดแต๋
94 (as) free as a bird มีอิสระ, มีอิสรภาพ
95 (as) gaudy as a butterfly ฉูดฉาด, มีสีสัน
96 (as) graceful as a swan สง่างามมาก, สวยงาม
97 (as) happy as a lark ร่าเริง, รื่นเริง, เริงร่า
98 (as) happy as a sandboy มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
99 (as) happy as can be มีความสุขมาก
100 (as) happy as Larry มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่