คำศัพท์ หมวด B (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Beauty is up. "ความสวยงามขึ้นอยู่
2 "Because apple juice meditate for 1 hour" “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง"
3 "Because apple juice meditate for 1 hour. “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
4 "Because bamboo flowers.   “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก  
5 "Because bamboo flowers. “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก
6 "Because I gave you "เพราะฉันให้คุณ
7 "Because I'm pretending. “เพราะฉันโดนแกล้งน่ะสิ
8 "Because it is the duty of the nurse," the doctor asked. "เพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาล" แพทย์คนนั้นก็ถามต่ออีกว่า
9 "Because the nurse is the one who feeds us." "ก็เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงเรามา" พระองค์ทร
10 "Because you are united. "เพราะว่าพวกเจ้าสามัคคีกัน
11 "being a family mean ; your are a part of something very wonderful คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
12 "biltong" is a dried meat introduced by Dutch settlers, who needed stocks of durable food as they moved into the South African interior. "biltong" เป็นเนื้อสัตว์แห้งที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์ผู้ต้องการอาหารที่มีความคงทนในขณะที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ภายในประเทศแอฟริกาใต้
13 "Blue marked Questions are Questions   คำถามที่มีเครื่องหมายสีฟ้าเป็นคำถาม  
14 "Boar Acada ​​with Mae Sai" “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย”
15 "Boar Acadae with Mae Sai" to practice football at the Central Stadium, Pong Pha Subdistrict, Mae Sai District, Chiang Rai Province “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” ไปซ้อมฟุตบอลที่สนามกีฬากลาง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
16 "Botanical Garden" with a collection of live plants “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต
17 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussaracum Royal Thai Cuisine“.
18 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" is the answer. ร้าน "Bussaracum Royal Thai Cuisine" คือคำตอบที่ตามหา
19 "Bussarcum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussarcum Royal Thai Cuisine“.
20 "But since they keep rolling, then after a full cycle they see again the strong light so they make another strong side turn." "แต่เนื่องจากพวกเขาเก็บกลิ้งแล้วหลังจากรอบเต็มพวกเขาเห็นอีกครั้งแสงที่แข็งแกร่งเพื่อให้พวกเขาเปิดด้านอื่นที่แข็งแกร่ง."
21 "But this is a proof-of-concept "แต่นี่เป็นข้อพิสูจน์ของแนวคิด
22 "But why do millions of people pay so much money to watch other people play?" "แต่ทำไมคนนับล้านต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าดูคนอื่นเล่น?"
23 %B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84 % B8% A4% E0% B8% A9% E0% B8% 9B% E0% B8% A3% E0% B8% B0% E0% B9% 82% E0% B8% A2% E0% B8% 84
24 'Baker, listen and listen carefully,' he said. "เบเกอร์ฟังและฟังอย่างระมัดระวัง" เขากล่าว
25 'Booking Cancelation' must be informed 7 days before vessel's departure date(ETD) 'การยกเลิกการจอง' ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทางของเรือ (ETD)
26 'BTS Brick Live Cafe' is the only cafe of all seven BTS youths, formed by collaborating with Brick live, a subsidiary of Lego that creates the exhibition for the disciples. Lego is a hybrid cafe for both the Army and fans. 'BTS Brick Live Cafe' เป็นคาเฟ่หนึ่งเดียวของทั้งเจ็ดหนุ่ม BTS ที่เกิดจากการร่วมมือกับ Brick live บริษัทย่อยของ Lego ที่ทำหน้าที่สร้างสรรค์งาน Exhibition สำหรับเหล่าสาวก Lego เกิดเป็นคาเฟ่ลูกผสมให้ทั้งเหล่าอาร์มี่และแฟน ๆ
27 'business managers are averse to risk ผู้จัดการธุรกิจไม่ชอบความเสี่ยง
28 'business managers are averse to risk Wall Streed people don't want risks; 'ผู้จัดการธุรกิจมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงคนที่กำแพงไม่ต้องการความเสี่ยง
29 'business managers are averse to risk Wall Streed people don't want risks; 'ผู้จัดการธุรกิจมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงคนที่กำแพงไม่ต้องการความเสี่ยง
30 'But can't you see that I'm very near to finding the secret!' 'แต่คุณไม่เห็นไหมว่าฉันใกล้จะค้นพบความลับ!'
31 'But I've stolen nothing. 'แต่ฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลย
32 'But it's not ready yet,' 'แต่ยังไม่พร้อม'
33 (b) a guarantee, either indirectly through a plan or directly, of a specified return on contributions or (b) การรับประกันไม่ว่าโดยทางอ้อมผ่านแผนหรือโดยตรงจากผลตอบแทนตามที่ระบุหรือ
34 (b) actuarial risk (that benefits will cost more than expected) and investment risk fall, in substance, on the enterprise. (b) ความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ผลประโยชน์นั้นจะมีราคาสูงกว่าที่คาดหมาย) และความเสี่ยงในการลงทุนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในองค์กร
35 (b) Adjustment represented the additional number of ordinary shares in issue on the assumption of exercise of all outstanding share options except for those with exercise price higher than the average market price of the Company’s shares for the year (b) การปรับปรุงเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ออกในข้อสมมติฐานของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหุ้นที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของ บริษัท สำหรับปี
36 (b) any responsibility under the terms of a plan to finance any shortfall in the plan if other enterprises cease to participate (b) ความรับผิดชอบใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขของแผนการเงินเพื่อการขาดแคลนใด ๆ ในแผนหากองค์กรอื่น ๆ หยุดที่จะเข้าร่วม
37 (b) determine the present value of defined benefit obligations and the fair value of any plan assets with sufficient regularity (ข) กำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่มีความสม่ำเสมอ
38 (b) determine the present value of defined benefit obligations and the fair value of any plan assets with sufficient regularity that the amounts recognised in the financial statements do not differ materially from the amounts that would be determined (ข) กำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการใด ๆ ที่มีความสม่ำเสมอเพียงพอที่จำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากจำนวนเงินที่จะได้รับการพิจารณา
39 (b) disclose (ข) การเปิดเผย
40 (b) disclose the information required by paragraph 125 (b) เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามวรรค 125
41 (b) Does the Code/Policy address issues relating to compliance with government regulations, conflicts of interest, undue influence, corruption, bribery, compromised integrity and the like? (ข) ที่อยู่ของรหัส / นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมการทุจริตการติดสินบนความสมบูรณ์ที่ถูกบุกรุกและสิ่งต่างๆที่คล้ายคลึงกันหรือไม่?
42 (b) employees’ benefits are determined by the length of their service and the participating enterprises have no realistic means of withdrawing from the plan without paying a contribution for the benefits earned by employees up to the (b) ผลประโยชน์ของพนักงานนั้นพิจารณาจากระยะเวลาการให้บริการของพวกเขาและองค์กรที่เข้าร่วมไม่มีวิธีการที่เป็นจริงในการถอนออกจากแผนโดยไม่จ่ายเงินสมทบสำหรับผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจนถึง
43 (b) in consequence, actuarial risk (that benefits will be less than expected) and investment risk (that assets invested will be insufficient to meet expected benefits) fall on the employee. (b) ดังนั้นความเสี่ยงจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ผลประโยชน์นั้นจะน้อยกว่าที่คาดไว้) และความเสี่ยงในการลงทุน (สินทรัพย์ที่ลงทุนไม่เพียงพอต่อผลประโยชน์ที่คาดหวัง) จะตกอยู่กับพนักงาน
44 (b) non-accumulating. (ข) ที่ไม่สะสม
45 (b) other post-employment benefits, such as post-employment life insurance and post-employment medical care. (b) ผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่น ๆ เช่นการประกันชีวิตหลังการจ้างงานและการดูแลทางการแพทย์หลังการจ้างงาน
46 (b) Others mainly comprise vessels and ships, motor vehicles and leasehold improvements with net book values of HK$804 million (2016: HK$339 million), HK$67 million (2016: HK$51 million) and HK$70 million (2016: HK$25 (b) อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเรือและเรือยานยนต์และการปรับปรุงสิทธิการเช่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี 804 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: 339 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) 67 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: 51 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) และ 70 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: 25 ดอลลาร์ฮ่องกง
47 (b) provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy (b) ให้ผลประโยชน์การเลิกจ้างอันเป็นผลมาจากข้อเสนอที่ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนความซ้ำซ้อนโดยสมัครใจ
48 (b) the approval in paragraph (a) of this Resolution shall authorise the Directors during the Relevant Period to make or grant offers, agreements and options which would or might require the exercise of such power after the end of the Relevant Period (b) การอนุมัติในวรรค (a) ของมตินี้จะมอบอำนาจให้กรรมการในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องในการทำหรือให้ข้อเสนอข้อตกลงและทางเลือกที่จะหรืออาจต้องใช้อำนาจดังกล่าวหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง
49 (b) the enterprise determines the amounts to be paid before the financial statements are authorised for issue; (b) องค์กรกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระก่อนที่งบการเงินได้รับอนุญาตให้ออก;
50 (b) the plan exposes the participating enterprises to actuarial risks associated with the current and former employees of other enterprises, (b) แผนเปิดเผยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการให้ความเสี่ยงด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานปัจจุบันและอดีตของ บริษัท อื่น
51 (b) "police officer" means a member of an agency as defined in the Police Act; (ข) "เจ้าหน้าที่ตำรวจ" หมายความว่าสมาชิกของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจ
52 (b) a is stronger than a ∨ b. (b) a จะแข็งกว่า∨ b
53 (b) an expense when the enterprise consumes the economic benefit arising from service provided by an employee in exchange for employe (b) ค่าใช้จ่ายเมื่อองค์กรใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการของพนักงานเพื่อแลกกับการจ้างงาน
54 (b) Cytochrome c oxidase stain showing Type-1 lightly stained and Type II fibers, darker (b) Cytochrome c oxidase stain แสดงคราบสี Type-1 และเส้นใย Type II สีเข้มขึ้น
55 (b) is the correct answer (ข) เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
56 (B) on 29 May 2014, at the beginning of the rainy season, (B) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2014 ในช่วงต้นฤดูฝน
57 (b) Overall material flow minimization: (ข) การลดการไหลของวัสดุโดยรวม:
58 (b) Overall material flow minimization: for productivity improvement and minimizing idle time (seven waste elimination), material flow is estimated for each alternative for production of one switch gear. (b) การลดการไหลของวัสดุโดยรวม: สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาการใช้งาน (การกำจัดขยะ 7 ชนิด) การไหลของวัสดุจะถูกประมาณสำหรับแต่ละทางเลือกสำหรับการผลิตสวิทช์หนึ่งชุด
59 (b) post-employment benefits such as pensions, other retirement benefits, post-employment life insurance and post-employment medical care; (b) ผลประโยชน์หลังออกจากงานเช่นเงินบำนาญผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุอื่น ๆ การประกันชีวิตหลังการจ้างงานและการดูแลทางการแพทย์หลังการจ้างงาน
60 (b)Larvae of A.rufipes (b) ตัวอ่อนของ A.rufipes
61 (b)Larvae of A.rufipes (culm sheath (b) ตัวอ่อนของ A.rufipes (ปลอกฝัก)
62 (Bachelor) Management GPA.2.30 (ปริญญาตรี) สาขาการจัดการ GPA.2.30
63 (Bangkok and vicinity only) (เฉพาะกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)
64 (Barbeau et al. 2013; Bo ¨lte et al. 2009; Dawson et al. 2007; Hayashi et al. 2008; Soulieres et al. 2009), including in a large population-based sample (Charman et al. 2011). (Barbeau et al. 2013; Bo et et. 2009; Dawson et al. 2007; Hayashi et al. 2008; Soulieres et al. 2009) รวมทั้งตัวอย่างประชากรที่มีขนาดใหญ่ (Charman et al. 2011)
65 (bary center) as shown in Figure 3.6b. (bary center) ดังแสดงในภาพที่ 3.6 ข
66 (be mindful of) one's own place ที่ต่ำที่สูง
67 (be visible) intermittently พลอมแพลม
68 (be visible) intermittently พลอมแพลม
69 (Because he likes), and then the Prince's short (Basil (เพราะเขาถูกใจ) แล้วก็มีดสั้นของเจ้าชาย(เพรา
70 (Because it means "welcome") and ask "Trick or treat?" (เพราะมีความหมายโดยนัยว่าต้อนรับพวกเขา) พร้อมกับถามว่า "Trick or Treat ?"
71 (Because there are so many apples) (เพราะมีเนื้อแอปเปิ้ลปนอยู่จำนวนมาก)
72 (beef or chicken) green curry แกงเขียวหวาน
73 (beef or chicken) mussaman curry แกงมัสมั่น
74 (Before deducting project assets) and (ก่อนหักสินทรัพย์โครงการ) และ
75 (begin to) speak เอ่ยปาก
76 (Benchamat School) (โรงเรียนเบญจมินทร์)
77 (Bhaadrapada) (Bhaadrapada)
78 (Bhaadrapada) this month is in between. (Bhaadrapada) เดือนนี้อยู่ในระหว่
79 (black and white cat = single cat, but with 2 colors) (black and white cat = แมวตัวเดียว แต่มี 2 สี)
80 (Black and Yellow Pump)" (ปั๊มสีดำและสีเหลือง) "
81 (blood) platelet เกล็ดเลือด
82 (bobbing) up and down ตุ๊บป่อง
83 (Both dangerous and harmless) (ทั้งที่มีอันตรายและไม่มีอันตราย)
84 (Boyacioglu & Avci, 2010) with ability of reasoning and learning (Boyacioglu & Avci, 2010) ด้วยความสามารถในการใช้เหตุผลและการเรียนรู้
85 (Br), iodine (I) and astatine (At) (Br), ไอโอดีน (I) และ astatine (ที่)
86 (Branch 1) 10 SOI THIENTALAY 26, Yak 2 (สาขา 1) 10 ซอยเทวี 26 26 แยก 2
87 (Brass) (แบบทองเหลือง)
88 (Bring your Resume & Thai IDI ) (นำ Resume และ IDI ภาษาไทยของคุณ)
89 (Bring your Resume & Thai IDI ) (นำ Resume และ IDI ภาษาไทยของคุณ)
90 (Bruker AXS, Singapore) was operated at 10 kV with a 10 mm working distance. (Bruker AXS, Singapore) ดำเนินการที่ 10 kV โดยมีระยะทางการทำงาน 10 มม.
91 (Buddhist Studies) (พุทธศึกษา)
92 (Buddhist) temple วัด
93 (business) transactions ธุรกรรม
94 (But different from each other) (แต่ต่างกรรมต่างวาระกัน) เป็นต้นว่าเชียงรุ่งเคยเป็นเม
95 (But take into account safety) (แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย)
96 (But we will forgive everything.) I hope the next day you will be happy with new things and good things come into your life. (แต่เราจะให้อภัยทุกอย่าง) ฉันหวังว่าในวันถัดไปคุณจะมีความสุขกับสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ
97 (By car and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม) พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย
98 (By car service center and factory) pre-press air pump make a quotation closing sales report every Saturday (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย ทำ report ทุกวันเสาร์
99 (By car service center and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม
100 *But for Oli Weatherall it's a major concern along with going on flights and eating out. * แต่สำหรับ Oli Weatherall มันเป็นความกังวลที่สำคัญพร้อมกับการเที่ยวบินและการรับประทานอาหารนอกบ้าน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่