คำศัพท์ หมวด B (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Beauty is up. "ความสวยงามขึ้นอยู่
2 "Because apple juice meditate for 1 hour" “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง"
3 "Because apple juice meditate for 1 hour. “เพราะน้ำแอปเปิ้ลนั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
4 "Because bamboo flowers.   “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก  
5 "Because bamboo flowers. “เป็นเพราะดอกไผ่ต่างหาก
6 "Because I'm pretending. “เพราะฉันโดนแกล้งน่ะสิ
7 "Because it is the duty of the nurse," the doctor asked. "เพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาล" แพทย์คนนั้นก็ถามต่ออีกว่า
8 "Because the nurse is the one who feeds us." "ก็เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงเรามา" พระองค์ทร
9 "Because you are united. "เพราะว่าพวกเจ้าสามัคคีกัน
10 "being a family mean ; your are a part of something very wonderful คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
11 "Blue marked Questions are Questions   คำถามที่มีเครื่องหมายสีฟ้าเป็นคำถาม  
12 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussaracum Royal Thai Cuisine“.
13 "Bussaracum Royal Thai Cuisine" is the answer. ร้าน "Bussaracum Royal Thai Cuisine" คือคำตอบที่ตามหา
14 "Bussarcum Royal Thai Cuisine" เหมียวๆก็มาติดใจร้านนี้ค่ะ “Bussarcum Royal Thai Cuisine“.
15 "But since they keep rolling, then after a full cycle they see again the strong light so they make another strong side turn." "แต่เนื่องจากพวกเขาเก็บกลิ้งแล้วหลังจากรอบเต็มพวกเขาเห็นอีกครั้งแสงที่แข็งแกร่งเพื่อให้พวกเขาเปิดด้านอื่นที่แข็งแกร่ง."
16 "But this is a proof-of-concept "แต่นี่เป็นข้อพิสูจน์ของแนวคิด
17 "But why do millions of people pay so much money to watch other people play?" "แต่ทำไมคนนับล้านต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าดูคนอื่นเล่น?"
18 'Baker, listen and listen carefully,' he said. "เบเกอร์ฟังและฟังอย่างระมัดระวัง" เขากล่าว
19 'Booking Cancelation' must be informed 7 days before vessel's departure date(ETD) 'การยกเลิกการจอง' ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทางของเรือ (ETD)
20 'But can't you see that I'm very near to finding the secret!' 'แต่คุณไม่เห็นไหมว่าฉันใกล้จะค้นพบความลับ!'
21 'But I've stolen nothing. 'แต่ฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลย
22 'But it's not ready yet,' 'แต่ยังไม่พร้อม'
23 (b) Does the Code/Policy address issues relating to compliance with government regulations, conflicts of interest, undue influence, corruption, bribery, compromised integrity and the like? (ข) ที่อยู่ของรหัส / นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมการทุจริตการติดสินบนความสมบูรณ์ที่ถูกบุกรุกและสิ่งต่างๆที่คล้ายคลึงกันหรือไม่?
24 (b) "police officer" means a member of an agency as defined in the Police Act; (ข) "เจ้าหน้าที่ตำรวจ" หมายความว่าสมาชิกของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจ
25 (b) a is stronger than a ∨ b. (b) a จะแข็งกว่า∨ b
26 (b) Cytochrome c oxidase stain showing Type-1 lightly stained and Type II fibers, darker (b) Cytochrome c oxidase stain แสดงคราบสี Type-1 และเส้นใย Type II สีเข้มขึ้น
27 (b) is the correct answer (ข) เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
28 (b) Overall material flow minimization: (ข) การลดการไหลของวัสดุโดยรวม:
29 (b) Overall material flow minimization: for productivity improvement and minimizing idle time (seven waste elimination), material flow is estimated for each alternative for production of one switch gear. (b) การลดการไหลของวัสดุโดยรวม: สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาการใช้งาน (การกำจัดขยะ 7 ชนิด) การไหลของวัสดุจะถูกประมาณสำหรับแต่ละทางเลือกสำหรับการผลิตสวิทช์หนึ่งชุด
30 (Bangkok and vicinity only) (เฉพาะกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)
31 (Barbeau et al. 2013; Bo ¨lte et al. 2009; Dawson et al. 2007; Hayashi et al. 2008; Soulieres et al. 2009), including in a large population-based sample (Charman et al. 2011). (Barbeau et al. 2013; Bo et et. 2009; Dawson et al. 2007; Hayashi et al. 2008; Soulieres et al. 2009) รวมทั้งตัวอย่างประชากรที่มีขนาดใหญ่ (Charman et al. 2011)
32 (bary center) as shown in Figure 3.6b. (bary center) ดังแสดงในภาพที่ 3.6 ข
33 (be mindful of) one's own place ที่ต่ำที่สูง
34 (be visible) intermittently พลอมแพลม
35 (be visible) intermittently พลอมแพลม
36 (Because he likes), and then the Prince's short (Basil (เพราะเขาถูกใจ) แล้วก็มีดสั้นของเจ้าชาย(เพรา
37 (Because there are so many apples) (เพราะมีเนื้อแอปเปิ้ลปนอยู่จำนวนมาก)
38 (beef or chicken) green curry แกงเขียวหวาน
39 (beef or chicken) mussaman curry แกงมัสมั่น
40 (begin to) speak เอ่ยปาก
41 (Benchamat School) (โรงเรียนเบญจมินทร์)
42 (Bhaadrapada) (Bhaadrapada)
43 (Bhaadrapada) this month is in between. (Bhaadrapada) เดือนนี้อยู่ในระหว่
44 (blood) platelet เกล็ดเลือด
45 (bobbing) up and down ตุ๊บป่อง
46 (Bring your Resume & Thai IDI ) (นำ Resume และ IDI ภาษาไทยของคุณ)
47 (Bring your Resume & Thai IDI ) (นำ Resume และ IDI ภาษาไทยของคุณ)
48 (Bruker AXS, Singapore) was operated at 10 kV with a 10 mm working distance. (Bruker AXS, Singapore) ดำเนินการที่ 10 kV โดยมีระยะทางการทำงาน 10 มม.
49 (Buddhist) temple วัด
50 (business) transactions ธุรกรรม
51 (But take into account safety) (แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย)
52 (But we will forgive everything.) I hope the next day you will be happy with new things and good things come into your life. (แต่เราจะให้อภัยทุกอย่าง) ฉันหวังว่าในวันถัดไปคุณจะมีความสุขกับสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ
53 (By car and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม) พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย
54 (By car service center and factory) pre-press air pump make a quotation closing sales report every Saturday (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม ทำใบเสนอราคา ปิดการขาย ทำ report ทุกวันเสาร์
55 (By car service center and factory). (ตามศูนย์บริการรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม)พรีเซ็น ปั้มลม
56 *But for Oli Weatherall it's a major concern along with going on flights and eating out. * แต่สำหรับ Oli Weatherall มันเป็นความกังวลที่สำคัญพร้อมกับการเที่ยวบินและการรับประทานอาหารนอกบ้าน
57 *By representing as the client of Ooca, Chevron will be supported in (part of) people, which is about investing for employee's health and wellness. * โดยการเป็นตัวแทนของ Ooca เชฟรอนจะได้รับการสนับสนุนใน (บางส่วน) ของคนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อสุขภาพและสุขภาพของพนักงาน
58 1b 1b ได้ไหม
59 4BA Mobile App v1.5 OverviewBA Mobile App:1.BA App icon upgraded.2.BA App's password restriction changed, now needing only 5 characters.3.Top categories information can now be toggled between % spent and average amount spent per unit. 4BA Mobile App v1.5 ภาพรวม Mobile Mobile App: 1.BA App icon upgraded.2.BA ข้อ จำกัด ของรหัสผ่าน App เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ต้องใช้เพียง 5 ตัวอักษร 3. ข้อมูลหมวดหมู่ Top สามารถเปลี่ยนระหว่าง% ที่ใช้ไปและจำนวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ต่อหน่วย
60 <br> <br>
61 B B
62 B   B  
63 B พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
64 B พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
65 B / N leg inclined พบขาB/N เอียง
66 B / N leg inclined after baking พบขาB/N เอียง หลังอบ
67 B / N leg inclined before baking พบขาB/N เอียง ก่อนอบ
68 B / N leg inclined hinged พบขาB/N เอียง ก่ิอนอบ
69 B / N leg inclined to sleep พบขาB/N เอียง ก่ิอนอน
70 B : Hello. B: สวัสดี
71 B : I'd like to drop in for a few minutes if it is convenient. B: ฉันต้องการจะหล่นลงไปสักสองสามนาทีถ้ามันสะดวก
72 B and B คำย่อของ bed and breakfast
73 B grade product without problem. สินค้าเกรดบี ไม่มีปัญหา
74 B is a cozy B เป็นแบบสบาย ๆ
75 B o U Q . B o U Q
76 B o U QU E T GA R NI , S A C H E T D' E PI C ES , A N D O I G N O N B R U L E A R E T H R E E B A S IC A R O M A T I C P R E P A R A T I O N S ข้าพิวัิัิัิัิัิัืื้ัิัืื้ัิัื้ั่ั้่่ั้่่ั้่ั้่่่่ั้่ั้่่ั้่ั้่่ั้่่ั้่ั้่่ั้่่ั้่่ั้
77 B Terminal F อขนัฉ
78 B) A document showing the financial potential used to purchase SBLC 30% for contract deposit. B). เอกสารแสดงการศักยภาพการเงินที่ใช้ซื้อ SBLC 30% เพื่อใช้ทำมัดจำสัญญา
79 B) Add the respective components to get the resultant vector. B) เพิ่มส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้เวกเตอร์ผลลัพธ์
80 B) Specified final inspection, S=1, M=1, E=1 but the actual inspection only S=1, E=1 ,did not inspect for M(medium). B) การตรวจสอบขั้นสุดท้ายที่ระบุ, S = 1, M = 1, E = 1 แต่การตรวจสอบจริงเท่านั้น S = 1, E = 1 ไม่ได้ตรวจสอบ M (medium)
81 B) Use of existing Financial Instruments, Cash or Collateral owned by Party A or Party A's clients to be Monetized for Non-Recourse Funding B) การใช้เครื่องมือทางการเงินเงินสดหรือหลักประกันที่มีอยู่โดยลูกค้าของภาคี A หรือภาคี A เพื่อเป็นรายได้สำหรับเงินทุนที่ไม่สามารถขอคืนได้
82 B, 50 min 80% A in B, 51 min 27% A in B. Statistical analysis was B, 50 นาที 80% A ใน B, 51 นาที 27% A ใน B. การวิเคราะห์ทางสถิติคือ
83 B, and c, using the symbols of formal logic. B และ c โดยใช้สัญลักษณ์ของตรรกะที่เป็นทางการ
84 B. The sender’s address B. ที่อยู่ของผู้ส่ง
85 B. ข.
86 B.
87 B. ข.ยินดีด้วยน่ะมึง
88 B. I have a good team.   B. ฉันมีทีมที่ดี  
89 B. A mild day B. วันอ่อน
90 B. Checking the suitcases at the check-in counter. B. การตรวจสอบสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
91 B. eat บีกินนี่
92 B. General questions about the decision to underg B. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะทำ underg
93 B. I'm so happy that my sister bought the phone.    B. ฉันมีความสุขจังเลยที่พี่สาวซื้อโทรศัพท์ให้   
94 B. Injection System (Water / Steam / Chemicals mixed on demand. Chemicals not re-used.) B. ระบบฉีดยา (น้ำ / ไอน้ำ / สารเคมีผสมตามต้องการไม่ใช้สารเคมีอีก)
95 B. Minus ten ข. ลบสิบ
96 B. PARTY A and PARTY B agree to apply their respective resources to this Joint Venture to facilitate the following outcomes using PARTY B's funds and resources in the Account after monetization: B. คู่สัญญา A และ PARTY B ตกลงที่จะใช้ทรัพยากรของตนกับกิจการร่วมค้านี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไปโดยใช้เงินและทรัพยากรของ PARTY B ในบัญชีหลังจากการสร้างรายได้:
97 B. PARTY A and PARTY B agree to use their resources with this joint venture to further facilitate the use of PARTY B funds and resources in their accounts after monetization. B. คู่สัญญา A และ PARTY B ตกลงที่จะใช้ทรัพยากรของตนกับกิจการร่วมค้านี้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไปโดยใช้เงินและทรัพยากรของ PARTY B ในบัญชีหลังจากการสร้างรายได้
98 B. rain B. ฝน
99 B. sunglasses B. แว่นตากันแดด
100 B.A. บีเอ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่