คำศัพท์ หมวด C (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 !can l have babe ฉันจะมีลูกได้ไหม
2 !can l have noodles ฉันจะมีก๋วยเตี๋ยวได้ไหม
3 "Can I play it?" "ฉันขอเล่นด้วยได้มั้ย"
4 "Cat Fighting Equipment “อุปกรณ์กันแมวป
5 "Cheek Wichayanee Pia Klin" was born on the date of birth on 21 September 2532, with domicile in Phuket. “แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น” เกิดเมื่อวันที่ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2532 โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
6 "Chef's career" “อาชีพเชฟ”
7 "Cleaning Houses" "ทำความสะอาดบ้าน"
8 "Climbing Gear" “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ”
9 "Climbing Gear" is a tool used. “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ” เป็นเครื่องมือที่ใช้
10 "Comparative study of samsita with jealousy". “การศึกษาเปรียบเทียบสัมมาทิฎฐิกับมิจฉาทิฏฐิ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
11 "Complement" is considered a snack at every home. “เมี่ยง”ถือว่าเป็นอาหารว่างที่ทุกบ้าน
12 "Cookbooks" "ตำรา"
13 "Cotton yarn and linen thread, paper parchment several ways". "ด้ายฝ้ายและผ้าลินินด้ายไม้กระดาษขลุกหลายวิธี" ไม่นานจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากได้ร
14 "Cut grass and remove cuttings. Grass to be cut evenly to 7 cm height over rough ground, or 2.5 cm height over smooth ground. "ตัดหญ้าและตัดเศษหญ้าให้ตัดสม่ำเสมอสูง 7 ซม. เหนือพื้นผิวที่หยาบหรือสูง 2.5 ซม. เหนือพื้นเรียบ
15 'Can I see it?' 'ฉันจะได้เห็นมัน?'
16 'Can I see it?' Asked the old man, so his daughter hurried home and came back with ten big bags. 'ฉันจะได้เห็นมัน?' ถามชายชรา ดังนั้นลูกสาวของเขารีบกลับบ้านและกลับมาพร้อมกับถุงใหญ่สิบใบ
17 'Cause even if your eye เพราะดวงตาของคุณ
18 'Cause even if your eyes are black เพราะดวงตาของคุณเป็นสีดำ
19 'Cause nobody perfect one. เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
20 'Cause they've climbed up every mountai เพราะพวกเขาปีนภูเขาทุกคน
21 'Cause you end up in the dush เพราะคุณลงเอยด้วยการชุ่มฉ่ำ
22 'Cause you're scared of all the monsters เพราะคุณกลัวสัตว์ประหลาดทุกชนิด
23 'Climate of Fear' Grips Journalists in Myanmar After Arrests ผู้สื่อข่าว "Climate of Fear 'Grips ในพม่าหลังจากถูกจับกุม
24 (c) Included in port operating rights as at 31 December 2017 is an amount of HK$4,665 million (2016: HK$4,141 million) related to the concession for operation of a terminal in the Port of Lomé in Togo for a concession period of 35 years (c) สิทธิในการดำเนินงานท่าเรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4,665 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2559: 4,141 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัมปทานสำหรับการดำเนินงานสถานีในท่าเรือโลเมในโตโกเป็นระยะเวลา 35 ปี
25 (c) This entity is considered to be a subsidiary of the Company despite the Group holds effective equity interest of 35% (2016: 35%) therein as the Group has the power to appoint and remove the majority of the executive committee of the entity (ค) กิจการนี้ถือเป็น บริษัท ย่อยของ บริษัท แม้ว่ากลุ่ม บริษัท จะมีส่วนได้เสียในอัตราร้อยละ 35 (2559: 35%) เนื่องจากกลุ่ม บริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ของกิจการ
26 (c) those informal practices that give rise to a constructive obligation. (c) การปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่สร้างสรรค์
27 (c) "protection order" means an order made under Section 8; (ค) "คำสั่งคุ้มครอง" หมายความว่าคำสั่งตามมาตรา 8
28 (c) a ∧ b is stronger (c) a ∧ b จะแข็งขึ้น
29 (c) Feeding traces of A.rufipes in a small (c) การป้อนร่องรอยของ A.rufipes ในขนาดเล็ก
30 (c) Feeding traces of A.rufipes in a small internode. (c) การป้อนร่องรอยของ A.rufipes ในปล้องขนาดเล็ก
31 (c) The object has an initial positive (northward) velocity and a (c) วัตถุมีความเร็วบวกเริ่มต้น (ทางเหนือ) และ a
32 (c)past practice gives clear evidence of the amount of the enterprise’s constructive obligation. (c) การปฏิบัติที่ผ่านมาให้หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนภาระผูกพันเชิงสร้างสรรค์ขององค์กร
33 (C/Q)sim, is calculated (Eq. (1)) from the total number of gas particles released at the measurement site (N) and the modelled vertical velocity of particles at “touchdown”, (C / Q) sim คำนวณจากสมการ (1)) จากจำนวนก๊าซทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากบริเวณวัด (N) และความเร็วในแนวตั้งของอนุภาคที่ "touchdown"
34 (call receipt, vehicle arrival at the scene, contact with (รับสาย, ยานพาหนะมาถึงที่เกิดเหตุ, ติดต่อกับ
35 (CameraFi2 will be released in April.) (CameraFi2 will be released in April.)
36 (Can be done only at the start of the day). Back to the perfect table, I think you continue reading the law. (สามารถทำได้เฉพาะเมื่อเริ่มต้นวัน) กลับไปยังตารางที่สมบูรณ์แบบที่ฉันคิดว่าคุณดำเนินการต่อ อ่านกฎหมาย
37 (Car insurance 200 / car / day) (ประกันภัยรถยนต์ 200/คัน/ วัน)
38 (Celt), a native tribe in Ireland. (Celt) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอร์แลนด์
39 (Cement board) to increase the residual value of cassava plantations (แผ่นซีเมนต์บอร์ด) เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งในไร่มันสำปะหลัง
40 (Cerf has actually made it a personal policy to always pick the second menu item on the list of specials when he's out to eat, for just that reason.) (Cerf ได้ทำให้นโยบายส่วนบุคคลเป็นไปตามรายการเมนูที่สองเสมอในรายการพิเศษเมื่อเขาออกไปกินด้วยเหตุนี้เอง)
41 (CERTIFICATE) and various documents on board. (CERTIFICATE) ต่างๆ และเอกสารบนเรือ
42 (Chao Phraya Thammasak Montri) in the year 1927 in the rice fields on the east side of the outer city wall of Surin called "Thung Yang" (currently the location of (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) เมื่อปี พ.ศ. 2470 บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของกำแพงเมืองชั้นนอกของเมืองสุรินทร์ที่เรียกว่า "ทุ่งยาง" (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
43 (Checked) (ตรวจสอบแล้ว)
44 (chew) slowly แหยะ
45 (Chinese) sausage กุนเชียง
46 (Close relatives only (ญาติสนิทเท่านั้น
47 (CMMI) at its Mirabel location. (CMMI) ในตำแหน่ง Mirabel
48 (CNN)First things first: The theme song of the week is Angela, the theme song to Taxi, by Bob James. (CNN) สิ่งแรกที่แรก: เพลงธีมของสัปดาห์คือแองเจล่าบทเพลง Taxi โดย Bob James
49 (come) in the opposite direction สวน
50 (Composer) (ผู้ประพันธ์เพลง)
51 (Computer Science and Information Technology) (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
52 (concepts), which are measurable (แนวคิด) ซึ่งสามารถวัดได้
53 (concession of สัมปทาน
54 (Contractors include materials with installation wages (ผู้รับเหมารวมวัสดุพร้อมค่าแรงติดตั้ง
55 (Control height and depth 0.5mm) (ควบคุมความสูงและลึก 0.5mm)
56 (Control of selling prices of sugar and raw materials used in production are more expensive) (ควบคุมราคาขายน้ำตาลไม่ได้และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาแพงขึ้น)
57 (Conversely, (ตรงกันข้าม
58 (Conversely, what is the (ตรงกันข้ามสิ่งที่เป็น
59 (Conversely, what is the opportunity (ตรงกันข้ามโอกาสคืออะไร
60 (Conversely, what is the opportunity for backward (ในทางกลับกันโอกาสในการถอยหลังคืออะไร
61 (Conversely, what is the opportunity for backward integration (ในทางกลับกันโอกาสในการรวมระบบย้อนหลังคืออะไร
62 (Conversely, what is the opportunity for backward integration by one more of us?) (ในทางกลับกันโอกาสในการรวมเข้าด้วยกันโดยเราอีกหนึ่งคนคืออะไร)
63 (Conversely, what is the opportunity for backward integration by one more one (ในทางกลับกันโอกาสในการรวมเข้าด้วยกันโดยย้อนกลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งคืออะไร
64 (Cooking instructions). (คำแนะนำการทำอาหาร)
65 (Coquillett)) mostly develop in fruits belonging to a wide (Coquillett)) ส่วนใหญ่พัฒนาในผลไม้ที่เป็นของกว้าง
66 (Covering 5 survey lines) 400 meters thick, on average 5 meters (คลุมทั้ง 5 เส้นสำรวจ) 400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 5 เมตร
67 (Coversery, (Coversery,
68 (CPPCC) Shanghai committee (CPPCC) คณะกรรมการเซี่ยงไฮ้
69 (Cr6+O4) gives the mineral crocoite its bright (Cr6 + O4) ให้แร่ Crocoite สว่าง
70 (Cross-border / cross-border projects), development of national / regional networks, (โครงการที่ดำเนินงานคาบเกี่ยว/ข้ามเขตพื้นที่ สคร.), ดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศ/ภาค,
71 (cube) (ก้อน)
72 (cube), (S1 and L22/43). (ลูกบาศก์), (S1 และ L22 / 43)
73 (cube), applied for working on hill area (E5 North and EU-01). (ลูกบาศก์) ใช้สำหรับการทำงานบริเวณเขา (E5 North และ EU-01)
74 (culm sheath broken off); (เปลือกฝักแตกออก);
75 (culm sheath broken off); (เปลือกฝักแตกออก);
76 (Cummins) ** (คัมม่อน)**
77 (currency) inflate เฟ้อ
78 (Currently using carbon dioxide as a purifier), then pass through the filter by a pressure filter pot. (ปัจจุบันนิยมใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวฟอก) จากนั้นจะผ่านเข้าสู่การกรองโดยหม้อกรองแบบใช้แรงดัน
79 (customs formalities for Buyer's account) (พิธีการศุลกากรสำหรับบัญชีของผู้ซื้อ)
80 *Company entitled to change and adjust the allotment of shares * บริษัท มีสิทธิเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดสรรหุ้น
81 *corresponding author e-mail * อีเมลผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง
82 ,Container Information, Number ofContainers. ข้อมูลคอนเทนเนอร์จำนวนคอนเทนเนอร์
83 ,country lanes, , เลนประเทศ,
84 -Check the documents sent to the manager. - ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไปยังผู้จัดการ
85 -cide ผู้ฆ่า, การฆ่า
86 -cle เล็ก, จิ๋ว
87 -Confused in L.A.- - ผสมใน L.A.-
88 -Coordinated monthly payroll functions for 200+ employees. - หน้าที่เงินเดือนประจำเดือนสำหรับพนักงานกว่า 200 คน
89 -cracy การปกครอง, หน่วยปกครอง
90 -crat ผู้ปกครอง, สมาชิกคณะปกครอง, ผู้นิยมระบบหนึ่ง ๆ
91 -cule เล็ก, จิ๋ว
92 -cy ภาวะ
93 @coderider what branch will you use for the prodcution ? @coderider สาขาที่คุณจะใช้สำหรับการผลิต?
94 @curtistevens @curtistevens
95 C C
96 C อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
97 C อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
98 C He sold his houseboat and moved into an old mobile home เขาขายบ้านพักตากอากาศของเขาและย้ายไปอยู่บ้านเคลื่อนที่เก่า
99 C ++ is a computer language for general purposes. C++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
100 C 3 ค 3
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่