คำศัพท์ หมวด C (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 !can l have babe ฉันจะมีลูกได้ไหม
2 !can l have noodles ฉันจะมีก๋วยเตี๋ยวได้ไหม
3 "Can I play it?" "ฉันขอเล่นด้วยได้มั้ย"
4 "Cat Fighting Equipment “อุปกรณ์กันแมวป
5 "Cleaning Houses" "ทำความสะอาดบ้าน"
6 "Climbing Gear" “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ”
7 "Climbing Gear" is a tool used. “อุปกรณ์กันแมวปีนข้ามรั้ว ” เป็นเครื่องมือที่ใช้
8 "Comparative study of samsita with jealousy". “การศึกษาเปรียบเทียบสัมมาทิฎฐิกับมิจฉาทิฏฐิ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
9 "Complement" is considered a snack at every home. “เมี่ยง”ถือว่าเป็นอาหารว่างที่ทุกบ้าน
10 "Cookbooks" "ตำรา"
11 "Cotton yarn and linen thread, paper parchment several ways". "ด้ายฝ้ายและผ้าลินินด้ายไม้กระดาษขลุกหลายวิธี" ไม่นานจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากได้ร
12 "Cut grass and remove cuttings. Grass to be cut evenly to 7 cm height over rough ground, or 2.5 cm height over smooth ground. "ตัดหญ้าและตัดเศษหญ้าให้ตัดสม่ำเสมอสูง 7 ซม. เหนือพื้นผิวที่หยาบหรือสูง 2.5 ซม. เหนือพื้นเรียบ
13 'Can I see it?' 'ฉันจะได้เห็นมัน?'
14 'Can I see it?' Asked the old man, so his daughter hurried home and came back with ten big bags. 'ฉันจะได้เห็นมัน?' ถามชายชรา ดังนั้นลูกสาวของเขารีบกลับบ้านและกลับมาพร้อมกับถุงใหญ่สิบใบ
15 'Cause you end up in the dush เพราะคุณลงเอยด้วยการชุ่มฉ่ำ
16 'Climate of Fear' Grips Journalists in Myanmar After Arrests ผู้สื่อข่าว "Climate of Fear 'Grips ในพม่าหลังจากถูกจับกุม
17 (c) "protection order" means an order made under Section 8; (ค) "คำสั่งคุ้มครอง" หมายความว่าคำสั่งตามมาตรา 8
18 (c) a ∧ b is stronger (c) a ∧ b จะแข็งขึ้น
19 (c) The object has an initial positive (northward) velocity and a (c) วัตถุมีความเร็วบวกเริ่มต้น (ทางเหนือ) และ a
20 (C/Q)sim, is calculated (Eq. (1)) from the total number of gas particles released at the measurement site (N) and the modelled vertical velocity of particles at “touchdown”, (C / Q) sim คำนวณจากสมการ (1)) จากจำนวนก๊าซทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากบริเวณวัด (N) และความเร็วในแนวตั้งของอนุภาคที่ "touchdown"
21 (call receipt, vehicle arrival at the scene, contact with (รับสาย, ยานพาหนะมาถึงที่เกิดเหตุ, ติดต่อกับ
22 (CameraFi2 will be released in April.) (CameraFi2 will be released in April.)
23 (Can be done only at the start of the day). Back to the perfect table, I think you continue reading the law. (สามารถทำได้เฉพาะเมื่อเริ่มต้นวัน) กลับไปยังตารางที่สมบูรณ์แบบที่ฉันคิดว่าคุณดำเนินการต่อ อ่านกฎหมาย
24 (Car insurance 200 / car / day) (ประกันภัยรถยนต์ 200/คัน/ วัน)
25 (Celt), a native tribe in Ireland. (Celt) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอร์แลนด์
26 (Cerf has actually made it a personal policy to always pick the second menu item on the list of specials when he's out to eat, for just that reason.) (Cerf ได้ทำให้นโยบายส่วนบุคคลเป็นไปตามรายการเมนูที่สองเสมอในรายการพิเศษเมื่อเขาออกไปกินด้วยเหตุนี้เอง)
27 (CERTIFICATE) and various documents on board. (CERTIFICATE) ต่างๆ และเอกสารบนเรือ
28 (chew) slowly แหยะ
29 (Chinese) sausage กุนเชียง
30 (Close relatives only (ญาติสนิทเท่านั้น
31 (CMMI) at its Mirabel location. (CMMI) ในตำแหน่ง Mirabel
32 (CNN)First things first: The theme song of the week is Angela, the theme song to Taxi, by Bob James. (CNN) สิ่งแรกที่แรก: เพลงธีมของสัปดาห์คือแองเจล่าบทเพลง Taxi โดย Bob James
33 (come) in the opposite direction สวน
34 (Computer Science and Information Technology) (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
35 (concepts), which are measurable (แนวคิด) ซึ่งสามารถวัดได้
36 (concession of สัมปทาน
37 (Cooking instructions). (คำแนะนำการทำอาหาร)
38 (Covering 5 survey lines) 400 meters thick, on average 5 meters (คลุมทั้ง 5 เส้นสำรวจ) 400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 5 เมตร
39 (Cross-border / cross-border projects), development of national / regional networks, (โครงการที่ดำเนินงานคาบเกี่ยว/ข้ามเขตพื้นที่ สคร.), ดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศ/ภาค,
40 (cube) (ก้อน)
41 (cube), (S1 and L22/43). (ลูกบาศก์), (S1 และ L22 / 43)
42 (cube), applied for working on hill area (E5 North and EU-01). (ลูกบาศก์) ใช้สำหรับการทำงานบริเวณเขา (E5 North และ EU-01)
43 (Cummins) ** (คัมม่อน)**
44 (currency) inflate เฟ้อ
45 (customs formalities for Buyer's account) (พิธีการศุลกากรสำหรับบัญชีของผู้ซื้อ)
46 *Company entitled to change and adjust the allotment of shares * บริษัท มีสิทธิเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดสรรหุ้น
47 ,Container Information, Number ofContainers. ข้อมูลคอนเทนเนอร์จำนวนคอนเทนเนอร์
48 -Check the documents sent to the manager. - ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไปยังผู้จัดการ
49 -cide ผู้ฆ่า, การฆ่า
50 -cle เล็ก, จิ๋ว
51 -Coordinated monthly payroll functions for 200+ employees. - หน้าที่เงินเดือนประจำเดือนสำหรับพนักงานกว่า 200 คน
52 -cracy การปกครอง, หน่วยปกครอง
53 -crat ผู้ปกครอง, สมาชิกคณะปกครอง, ผู้นิยมระบบหนึ่ง ๆ
54 -cule เล็ก, จิ๋ว
55 -cy ภาวะ
56 @coderider what branch will you use for the prodcution ? @coderider สาขาที่คุณจะใช้สำหรับการผลิต?
57 C อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
58 C อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
59 C He sold his houseboat and moved into an old mobile home เขาขายบ้านพักตากอากาศของเขาและย้ายไปอยู่บ้านเคลื่อนที่เก่า
60 C 9 กรรมกรซี9
61 C = consumption C = การบริโภค
62 C A L L E D F O R A G A I N A N D A G A I N IN R E C I P ES C A L L E D F O R A G A I N A N D A G I I N IN R E C I P ES
63 C A L L E D F O R A G A I N A N D A G A I N IN R E C I P ES . C A L L E D F O R A G A I N A N D A G I I N IN R E C I P ES
64 C bus, allowing the devices to gather a full set of sensor data C ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ได้เต็มรูปแบบ
65 C In accordance with the national standards for diabetes self-management education C ตามมาตรฐานแห่งชาติสำหรับการศึกษาการจัดการความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
66 C is not here right now C ตอนนี้ไม่มีที่นี่
67 C language ซี
68 C programming language ภาษาซี
69 C'mon! C'mon!
70 C) Find magnitude and angle from the resultant components. C) หาขนาดและมุมจากส่วนประกอบที่เป็นผลลัพธ์
71 C++ facilitates you to specify more than one definition for a function name or an operator in the same scope. C + + ช่วยให้คุณสามารถระบุมากกว่าหนึ่งคำจำกัดความสำหรับชื่อฟังก์ชันหรือโอเปอเรเตอร์ในขอบเขตเดียวกัน
72 C-head คนติดโคเคน
73 C-note แบงค์หนึ่งดอลลาร์, ธนบัตรหนึ่งดอลลาร์
74 C-word คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง (cunt)
75 C. To end the letter C. เพื่อสิ้นสุดตัวอักษร
76 C. ค.
77 C.
78 C. latifolia    C. latifolia   
79 C. A chilly day C. วันที่อากาศหนาว
80 C. Amplitude demodulation ค. Amplitude demodulation
81 C. an umbrella C. ร่ม
82 C. As an integral part of this Agreement PARTY A and PARTY B mutually agree to: C. ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ PARTY A และ PARTY B ตกลงร่วมกันว่า:
83 C. Fifteen below C. ห้าสิบห้าด้านล่าง
84 C. Glenn Walters C. Glenn Walters
85 C. Rinse water stored for use as flush on next container. C. ล้างน้ำที่เก็บไว้เพื่อใช้เป็นภาชนะถัดไป
86 C. stay sunny C. อยู่แดด
87 C. striata and A. testudineus, both provided respiratory assistance through suprabranchial organs were present also in the third group although not in high abundance. C. striata และ A. testudineus ทั้งสองให้ความช่วยเหลือด้านระบบทางเดินหายใจผ่านอวัยวะเหนือชั้นในกลุ่มที่สามแม้ว่าจะไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์สูง
88 C. Travelling outside the country. C. การเดินทางไปต่างประเทศ
89 C. You do not regret it, your cat is gone.    C. คุณไม่เสียใจมันแมวของคุณหายไป   
90 C.O.D. จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
91 C001 = 150 units @ 85 baht (price exclude vat) paying by cash. C001 = 150 หน่วย @ 85 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระด้วยเงินสด
92 CA strategic way to learn is CA วิธีเชิงกลยุทธ์ในการเรียนรู้คือ
93 Cab รถรับจ้าง, รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ
94 Cab โดยสารในรถรับจ้าง
95 Cab โดยสารในรถรับจ้าง
96 Cab ac Cab ac
97 Cab rank ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
98 Cabal กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง
99 Cabala คำสอนที่เป็นความลับ
100 Cabalistic writing ราชะ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่