คำศัพท์ หมวด D (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Days of the Dead" or "Days of the Dead" เทศกาลสุดแปลก “Days of the Dead” หรือ วันแห่งความตาย
2 "Dealer handles billing / invoicing" (manufacturers 14 percent, distributors 28 percent) "ผู้จัดจำหน่ายจัดการกับการเรียกเก็บเงิน / ออกใบแจ้งหนี้" (manufacturers 14 เปอร์เซ็นต์, ผู้จัดจำหน่าย 28 เปอร์เซ็นต์)
3 "Dear, if we are still here, we must go. "ที่รักคะ ถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ต่อไป ต้องอด
4 "Do not do good" is what you hear. “ทำดีไม่ได้ดีนั้น” เป็นสิ่งที่ได้ยิน
5 "Do not do good. “ที่ ทำดี ไม่ได้ดี
6 "Do not go to strangers" "ห้ามไปไหนกับคนแปลกหน้า"
7 "Do not separate" "ห้ามแยกออกจากกัน"
8 "Do not take the eyes and words of others. “อย่าเอาสายตา​และเศษคำพูดของคนอื่น
9 "Do something to me. "ทำอะไรบางอย่างกับฉัน
10 "Do you have any other advice?" "คุณมีคำแนะนำอื่น ๆ หรือไม่"
11 "Doi Boi or Doi Peek" has two bars. "ดอยคูหาหรือดอยเพ็ก" มีบาราย ๒ แห่ง นับเ
12 "Don't put all your eggs in one basket อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้า
13 "Don't put all your eggs in one basket." อย่าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้า "
14 "Dr. Adrian" and a fellow Indian scientist have discovered that a malfunction with the world, which would result in the world's destruction in 2012, hurried to report to the President of the United States. "ดร.เอเดรียน" กับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้ค้นพบว่าเกิดความผิดปกติกับโลกซึ่งจะส่งผลให้โลกถูกทำลายในปี 2012 จึงรีบกลับมารายงานให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทราบ
15 'Did you save any money?' คุณช่วยประหยัดเงินได้ไหม?
16 'Don't run after money. อย่าวิ่งหนีเงิน
17 'Don't worry!' 'ไม่ต้องกังวล!'
18 (d) "respondent" means a person (d) "ผู้ตอบ" หมายถึงบุคคล
19 (date October 8, 2014) (วันที่ 8 ตุลาคม 2014)
20 (De Carlo, Arleo, Borgia, & Tucci, 2013; Flessas, (De Carlo, Arleo, Borgia และ Tucci, 2013; Flessas,
21 (differential convection) (ความแปรปรวนที่ต่างกัน)
22 (Direct contact with plastics) or thermal water by heat transfer through molds or metal materials. (น้ำสัมผัสกับพลาสติกโดยตรง) หรือใช้น้ำระบายความร้อนด้วยการส่งถ่ายความร้อนผ่านแม่พิมพ์หรือวัสดุโลหะต่างๆ
23 (Direct contact with plastics) or thermal water by heat transfer through molds or metal materials. (สัมผัสโดยตรงกับพลาสติก) หรือน้ำร้อนโดยการถ่ายเทความร้อนผ่านแม่พิมพ์หรือวัสดุโลหะ
24 (DNR Bioimaging Systems) (ระบบ DNR Bioimaging)
25 (Do every day with medication) (ทำทุกวันที่มีการรับใบยา)
26 (Do not rush right? (ไม่ต้องรีบใช่ไหม
27 (Do not wait to boil) (ไม่ต้องรอให้เดือด)
28 (Do the chemicals into the refinery for use in the process) (ทำเรื่องนำสารเคมีเข้าโรงกลั่นเพื่อสำหรับใช้ในprocess)
29 (Do you) get the picture รู้หรือเปล่าว่าต้องทำอะไร, เข้าใจหรือไม่
30 (don’t worry for ticket lost/destroyed/stolen) (ไม่ต้องกังวลกับบัตรที่สูญหาย / ถูกทำลาย / ถูกโจรกรรม)
31 (dried) salted fish ปลาเค็ม
32 (During the description, it will be at that point), such as Dino Park water park, has the largest slide in East. (ระหว่างที่อธิบายก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้น) เช่น สวนน้ำไดโนพาร์คมีสไลด์เดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
33 (during the period that the band has been playing,they have played fifteen songs.) (ในช่วงที่วงกำลังเล่นอยู่พวกเขาเล่นเพลงสิบห้าเพลงแล้ว)
34 ,during a walk in the local park. , ระหว่างเดินในสวนสาธารณะในท้องถิ่น
35 -dom อำนาจ, ภาวะ
36 /Diesel /ดีเซล
37 1day 1 วัน
38 2days 2 วัน
39 3D Museum of Korat พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช
40 3D photo-retouching การตกแต่งภาพ 3D
41 3D Printing has been used to create templates. ชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงและมีความสลับซับซ้อนเทคนิคการปั๊มขึ้นรูประบบสามมิติ (3D Printing) ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานแม่แบบ
42 3D printing is a technique that has been very interested in the present. อีกทั้งการพิมพ์ 3 มิติ เป็นเทคนิคที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน
43 3D printing works with ABS, it can be used to pull the force of pulling well, so it is suitable for mechanical work, Engineering. ชิ้นงานที่ทำจาก 3D Printing ที่ใช้ ABS นั้นสามารถทดต่อแรงบีบ ดึง ได้ดี จึงเหมาะในการขึ้นงานทางกลไก, Engineering
44 3D Printing works with ABS. It can be used for mechanical, engineering or other applications. ชิ้นงานที่ทำจาก 3D Printing ที่ใช้ ABS นั้นสามารถทดต่อแรงบีบ ดึง ได้ดี จึงเหมาะในการขึ้นงานทางกลไก, Engineering หรือ
45 3D-printed dual camera mounting rig กล้องถ่ายรูปคู่แบบ 3D ที่ติดตั้ง
46 3Department of Accounting, Faculty of Management Science สาขาวิชาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ
47 9days 9days
48 :D : D
49 D D
50 D   D  
51 D พยัญชนะตัวภาษาอังกฤษที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
52 D พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 4, เลข 500 (ตัวเลขโรมัน)
53 D & Y. Opened D & Y. เปิดให้บริการแล้ว
54 D and q are the quantities obtained from the equation. ส่วน D และ q คือปริมาณที่ได้จากสมการ
55 D and q are the quantities obtained from the equation. ส่วน D และ q คือปริมาณที่ได้จากสมการ
56 D league or professional D หรือมืออาชีพ
57 D now excuse me maybe disturb you ตอนนี้ฉันขอโทษฉันอาจรบกวนคุณ
58 D • D •
59 D) partial discharge test, when required D) การทดสอบการปลดปล่อยชิ้นส่วนเมื่อจำเป็น
60 D-Orbital is a free ion and is in the eight-sided crystalline field. D-ออร์บิทัลเมื่อเป็นไอออนอิสระและอยู่ในสนามผลึกรูปทรงแปดหน้า
61 D. The addressee’s address D. ที่อยู่ของผู้รับ
62 D. The address’s address D. ที่อยู่ของที่อยู่
63 D. ง.
64 D. D
65 D. A and B are correct. D. A และ B ถูกต้อง
66 D. a radio D. วิทยุ
67 D. A rainy day D. วันที่ฝนตก
68 D. be clear D. ชัดเจน
69 D. Fifteen degree D. สิบห้าองศา
70 D. Travelling inside the country. D. การเดินทางภายในประเทศ
71 D.D.T. ดีดีที
72 D/L Hippro Power confirm to Offset (attached file) and update Incentive as of 12.09.2018 = 1,256,181.14.- D / L Hippro Power ยืนยันไปที่ออฟเซ็ท (ไฟล์แนบ) และอัพเดท Incentive ณ 12.09.2018 = 1,256,181.14.-
73 DA บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
74 DA อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
75 Da Danai Tatir ทักษ์ดนัย ตะคุณร์ยัม
76 Da Danai Tatumai ทักษ์ดนัย ตะคุณร์มัย
77 Da Indoin ดาอินโดฟิน
78 Da Vinci ดาวินชี
79 Daai, daai, ka. Daai, daai, ka
80 Dab การป้าย, การทาบางๆ, การซับ, การดุนเบาๆ, รอยแต้ม
81 Dab จำนวนเล็กน้อย
82 Dab ชื่อของปลาทะเลตัวแบน
83 Dab ป้าย, ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ
84 Dab at แตะเบาๆ, สัมผัสเบาๆ
85 Dab hand คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
86 Dab off เช็ดออกเบาๆ
87 Dab on เช็ดด้วยน้ำยา
88 Dab out ล้างออกด้วยมือ, ซักด้วยมือ
89 Dabble ทำเล่นๆ ไม่จริงจัง
90 Dabble เล่นน้ำ
91 Dabble at ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
92 Dabble in ตะลุย
93 Dabble in ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
94 Dabble with ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง
95 Dabbler คนที่ทำอะไรเล่นๆ ไม่จริงจัง
96 Dacca เมืองดักกาเป็นเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ
97 Dacoit โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์)
98 Dad พ่อ, คุณพ่อ
99 Dad advises on studying. พ่อให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
100 Dad also advises on studying. พ่อยังให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่