คำศัพท์ หมวด E (หน้า 1/88)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "E "E
2 "Eat a colorful diet to stay healthy. Every day eat something orange like a mango, something yellow like a peach, something green like broccoli, and something red like tomato กินอาหารที่มีสีสันเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันกินส้มเช่นมะม่วงบางสิ่งบางอย่างเช่นสีเหลืองเหมือนลูกพีชสีเขียวบางอย่างเช่นผักชนิดหนึ่งและสีแดงเหมือนมะเขือเทศ
3 "Employer" can change employees " ผู้ว่าจ้าง" สามารถเปลี่ยนตัวพนักงาน
4 "Emulsifiers are used in bakery products for all types of reasons, such as delaying starch retrogradation, improving "ตัวทำละลายชนิดอิมัลซิไฟเออร์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับเหตุผลทุกประเภทเช่นการชะลอตัวของแป้ง
5 "Enchantment is all about the children. “ความลุ่มหลงล้วนเป็นเรื่องของเด็กๆ
6 "Energy saving "ประหยัดพลังงาน
7 "Equal" that results in almost zero semester tuition. "เท่าเทียมกัน" นั่นส่งผลให้ค่าเทอมในการเรียนแทบจะเป็นศูนย์
8 "Euthanasia, that is the act of deliberately ending the life of a patient, even at the patient's own request or at the request of close relatives, is unethical. This does not prevent the physician from respecting the desire of a patient to allow the "นาเซียเซียนั่นเป็นการกระทำที่จงใจยุติชีวิตของผู้ป่วยโดยเจตนาของผู้ป่วยหรือตามคำร้องขอของญาติสนิทเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณสิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้แพทย์เคารพความต้องการของผู้ป่วย
9 "Every Child Is an Artist" -Picasso   "เด็กทุกคนเป็นศิลปิน" -Picasso  
10 "Ew Far Far Away" "Ew ไปไกลๆเจ้าตัวประหลาด"
11 "Executive duties" which require the ability to develop and maintain appropriate problem-solving strategies throughout the change of stimulus conditions to achieve future goals. AS such, the WCST can be considered a measure of "exec "หน้าที่ผู้บริหาร" ซึ่งต้องการความสามารถในการพัฒนาและบำรุงรักษากลยุทธ์การแก้ปัญหาที่เหมาะสมตลอดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการกระตุ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตAS such, the WCST can be considered a measure of "exec
12 %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0 % E0% B9% 80% E0% B8% 9B% E0% B9% 87% E0% B8% 99% E0% B8% AD% E0% B8% B1% E0% B8% 87% E0% B8% 81% E0
13 (e) As at 31 December 2017, included in the property, plant and equipment are leasehold land and buildings, harbour works, buildings and dockyard and plant, machinery, furniture and equipments amounted to HK$173 million (2016: nil), HK$7,616 (e) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรวมอยู่ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินและอาคารเช่างานท่าเรืออาคารและท่าเรือและอาคารเครื่องจักรเครื่องจักรเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จำนวน 173 ล้านเหรียญฮ่องกง (2559: ไม่มี), HK $ 7,616
14 (E-Learning) of undergraduate students. (E-Learning) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
15 (e.g., (เช่น.,
16 (e.g., 4-NQO and BP metabolites), and accordingly reduced the mutations in tested S. typhimurium strains. (เช่น 4-NQO และ BP metabolites) และลดการกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ S. typhimurium ที่ผ่านการทดสอบแล้ว
17 (e.g., Arthur Anderson, Deloitte and Touche, Bain, McKinsey, Mercer, Watson-Wyatt, etc.). (เช่น Arthur Anderson, Deloitte และ Touche, Bain, McKinsey, Mercer, Watson-Wyatt ฯลฯ )
18 (e.g., characters from Friends, YouTube stars, or hosts of shopping networks). (เช่นตัวอักษรจาก Friends, ดาว YouTube หรือโฮสต์ของเครือข่ายการช็อปปิ้ง)
19 (e.g., music, 3-D drawing), given the opportunity (e.g., Miller 1989; Pring 2008; (เช่นเพลงภาพวาด 3 มิติ) ให้โอกาส (เช่น Miller 1989; Pring 2008;
20 (e.g., music, 3-D drawing), given the opportunity (e.g., Miller 1989; Pring 2008;Heaton 2009; Boso et al. 2013; see also Mottron et al. 2009, 2013, for a review). (เช่นเพลง, ภาพวาด 3 มิติ) ให้โอกาส (เช่น Miller 1989; Pring 2008; Heaton 2009; Boso et al. 2013; Mottron et al. 2009, 2013) เพื่อตรวจทาน)
21 (e.g., painting, music, cooking) (6.9%), random things in the streamer’s real life (also known as IRL) (6.5%), talk shows (5.6%), board games (4.3%), (6.5%) การพูดคุย (5.6%), เกมกระดาน (4.3%), เกมสันทนาการ (เช่นการวาดภาพ, ดนตรี, การทำอาหาร) (6.9%) สิ่งที่สุ่มในชีวิตจริงของลำแสง (หรือที่เรียกว่า IRL)
22 (e.g., SST) should be offered in conjunction with supported employment (เช่น SST) ควรได้รับการเสนอควบคู่กับการจ้างงานที่สนับสนุน
23 (e.g.,age,marital status,household income) (เช่นอายุสถานภาพสมรสรายได้ของครอบครัว)
24 (e.g.,type ofsurgery,time since diagnosis) (เช่นประเภทของการผ่าตัด, เวลาตั้งแต่การวินิจฉัย)
25 (Earning more than $ 100,000 per year) is likely to double in inventory.       (มีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญต่อปี) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าในคลังสินค้าเป็นสองเท่า
26 (earning more than $100k/ year) are twice as likely to shop at warehouses (มีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญต่อปี) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าในคลังสินค้าเป็นสองเท่า
27 (electrostatic model) (electrostatic model)
28 (elevator control box) (กล่องควบคุมลิฟท์)
29 (Employees, customers, suppliers, public treasury, etc.). Shared values ​​depend on factors such as employee performance, operating performance (พนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์คลังสาธารณะ ฯลฯ ) ค่าที่ใช้ร่วมกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประสิทธิภาพของพนักงานปฏิบัติการ pe
30 (EMS) system in Japan have previously been (EMS) ในประเทศญี่ปุ่นได้รับก่อนหน้านี้
31 (enantion; see figure 11 in [11]) (enantion; ดูรูปที่ 11 ใน [11])
32 (English) at Bang Pa-in Palace (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ พระราชวังบางปะอิน
33 (English) at Chao Sam Phraya National Museum (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
34 (English) at Wat Kasettriptat Worawihan (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
35 (English) at Wat Phaneng (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพนัญเชิง
36 (English) at Wat Phra Mueang (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดหน้าพระเมรุ
37 (English) at Wat Phutthasawan (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพุทไธศวรรย์
38 (English) at Wat Rama (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพระราม
39 (English) at Wat Ratburana and      (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดราชบูรณะ และ     
40 (English) at Wat Thammarik (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดธรรมิกราช
41 (English) at Wat Yai Chaimongkol (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
42 (enterprise) VoIP gateways; (องค์กร) เกตเวย์ VoIP;
43 (Enthronement) on April 6, 1782. He was the prince of the Chakri Dynasty. (Enthronement) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
44 (Entrepreneur/ Problem Solving) * (ผู้ประกอบการ / การแก้ปัญหา) *
45 (Environ Sci Technol45(1):90–96, 2011). (Environ Sci Technol45 (1): 90–96, 2011)
46 (Epidermis) (ผิวหนังชั้นนอกสุด)
47 (Error code:j1) (รหัสข้อผิดพลาด: j1)
48 (Especially during pregnancy and postpartum period) and the poor with limited choices. (โดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด)และคนจนที่มีทางเลือกที่จำกัด
49 (establishment of Rattanakosin)                (establishment Rattanakosin)               
50 (establishment) (สถานประกอบการ)
51 (eternal) truth สัจธรรม
52 (eternal) truth สัจธรรม
53 (Ethiopia in the present) Cali name from the observation that (ประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบัน) ชื่อคาลดี จากการสังเกตพบว่า
54 (European Pharmacopoeia, 2007). (European Pharmacopoeia, 2007)
55 (EV)EY’s approach (EV) วิธีการของ EY
56 (even in bankruptcy) and cannot be paid to the reporting (แม้จะอยู่ในช่วงล้มละลาย) และไม่สามารถจ่ายให้กับการรายงานได้
57 (every) Tom, Dick, and Harry ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้
58 (Example. ⑦ Graduation Certificate of High School) (ตัวอย่าง⑦ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
59 (Except for the image), which I was disappointed enough. (นอกจากตัวภาพ) ซึ่งผมก็ผิดหวังพอสมควร
60 (Except pots) (ยกเว้นหม้อลวก)
61 (Except products that customers focus on pallet) (ยกเว้นสินค้าที่ลูกค้าเน้นใส่พาเลท)
62 (Except the group that is held through the group's affiliates but China Nanshan Development (Group)) is registered as an informal company. (ยกเว้นกลุ่มที่ถือครองผ่าน บริษัท ร่วมของกลุ่ม แต่ China Nanshan Development (Group)) จดทะเบียนเป็น บริษัท นอกระบบ
63 (excluding dowel bar RB-25mm.) (ไม่รวมแท่นรีด RB-25 มม.)
64 (eyes) bulge ตาเหลือก
65 (eyes) widen ตาลุก
66 (eyes) widen ตาลุกตาชัน
67 -Earl Wilson -Earl Wilson
68 -ee ผู้ถูกกระทำ
69 -eer ผู้มีส่วนร่วม
70 -el จิ๋ว, เล็ก
71 -en ทำด้วย, เกี่ยวกับ
72 -en ทำให้เป็นคำกริยา
73 -en ทำให้เป็นพหูพจน์
74 -er การกระทำหรือกระบวนการ
75 -er บ่อย
76 -er ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ
77 -ern แสดงทิศทาง
78 -ery ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ
79 -esce กลายเป็น, เริ่มต้น
80 -escent ค่อยๆ เป็น
81 -ese เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา
82 -esque รูปแบบ, กิริยา, ลักษณะ
83 -ess เพศหญิง
84 .Editor for The El Dorado Doorbell . บรรณาธิการสำหรับ The El Dorado Doorbell
85 .Express or show disrespect for religion or royalty Express annoyance, anger or hatred. . แสดงหรือดูหมิ่นศาสนาหรือค่าภาคหลวงแสดงความรำคาญความโกรธหรือความเกลียดชัง
86 7E Exam Tutorial with 5W1H Technique วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
87 7E Exam Tutorial with Questioning Techniques สอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม
88 =Explained what had happened, and arranged return for. อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและจัดการส่งคืน
89 E อี
90 E พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
91 E พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
92 E ยาอี (คำย่อของ ecstasy)
93 E and B. bath together. เอกับบีอาบน้ำด้วยกัน
94 E Buffalo อีควาย
95 E cost of gasoline consumed E ค่าใช้จ่ายของน้ำมันที่บริโภค
96 E g-orbital is higher energy from the center of gravitation of the orbital energy, but t2g- orbital ซึ่ง e g-ออร์บิทัลจะมีพลังงานสูงขึ้นจากศูนย์กลางของความโน้มถ่วงของพลังงานของออร์บิทัลที่แยก จากกัน แต่ t2g-ออร์บิทัล
97 E governance forms represented by agricultural cooperatives. แบบฟอร์มการกำกับดูแลกิจการที่แสดงโดยสหกรณ์การเกษตร
98 E had some debate about whether Pooh might also demonstrate significant impulsivity E มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับว่า Pooh อาจแสดงให้เห็นถึง impulsivity อย่างมีนัยสำคัญ
99 É l unica occasione in cui vedrai questo fenomeno                             É l unica occasionione ใน cui vedrai questo fenomeno                            
100 E missed the boat when he did not apply for the job in time. E พลาดเรือเมื่อเขาไม่ได้สมัครงานในเวลา
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่