คำศัพท์ หมวด E (หน้า 1/71)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Eat a colorful diet to stay healthy. Every day eat something orange like a mango, something yellow like a peach, something green like broccoli, and something red like tomato กินอาหารที่มีสีสันเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันกินส้มเช่นมะม่วงบางสิ่งบางอย่างเช่นสีเหลืองเหมือนลูกพีชสีเขียวบางอย่างเช่นผักชนิดหนึ่งและสีแดงเหมือนมะเขือเทศ
2 "Emulsifiers are used in bakery products for all types of reasons, such as delaying starch retrogradation, improving "ตัวทำละลายชนิดอิมัลซิไฟเออร์ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำหรับเหตุผลทุกประเภทเช่นการชะลอตัวของแป้ง
3 "Enchantment is all about the children. “ความลุ่มหลงล้วนเป็นเรื่องของเด็กๆ
4 "Equal" that results in almost zero semester tuition. "เท่าเทียมกัน" นั่นส่งผลให้ค่าเทอมในการเรียนแทบจะเป็นศูนย์
5 "Every Child Is an Artist" -Picasso   "เด็กทุกคนเป็นศิลปิน" -Picasso  
6 "Ew Far Far Away" "Ew ไปไกลๆเจ้าตัวประหลาด"
7 (E-Learning) of undergraduate students. (E-Learning) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8 (e.g., characters from Friends, YouTube stars, or hosts of shopping networks). (เช่นตัวอักษรจาก Friends, ดาว YouTube หรือโฮสต์ของเครือข่ายการช็อปปิ้ง)
9 (e.g., music, 3-D drawing), given the opportunity (e.g., Miller 1989; Pring 2008; (เช่นเพลงภาพวาด 3 มิติ) ให้โอกาส (เช่น Miller 1989; Pring 2008;
10 (e.g., music, 3-D drawing), given the opportunity (e.g., Miller 1989; Pring 2008;Heaton 2009; Boso et al. 2013; see also Mottron et al. 2009, 2013, for a review). (เช่นเพลง, ภาพวาด 3 มิติ) ให้โอกาส (เช่น Miller 1989; Pring 2008; Heaton 2009; Boso et al. 2013; Mottron et al. 2009, 2013) เพื่อตรวจทาน)
11 (e.g., painting, music, cooking) (6.9%), random things in the streamer’s real life (also known as IRL) (6.5%), talk shows (5.6%), board games (4.3%), (6.5%) การพูดคุย (5.6%), เกมกระดาน (4.3%), เกมสันทนาการ (เช่นการวาดภาพ, ดนตรี, การทำอาหาร) (6.9%) สิ่งที่สุ่มในชีวิตจริงของลำแสง (หรือที่เรียกว่า IRL)
12 (e.g., SST) should be offered in conjunction with supported employment (เช่น SST) ควรได้รับการเสนอควบคู่กับการจ้างงานที่สนับสนุน
13 (e.g.,age,marital status,household income) (เช่นอายุสถานภาพสมรสรายได้ของครอบครัว)
14 (e.g.,type ofsurgery,time since diagnosis) (เช่นประเภทของการผ่าตัด, เวลาตั้งแต่การวินิจฉัย)
15 (Earning more than $ 100,000 per year) is likely to double in inventory.       (มีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญต่อปี) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าในคลังสินค้าเป็นสองเท่า
16 (earning more than $100k/ year) are twice as likely to shop at warehouses (มีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญต่อปี) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าในคลังสินค้าเป็นสองเท่า
17 (electrostatic model) (electrostatic model)
18 (Employees, customers, suppliers, public treasury, etc.). Shared values ​​depend on factors such as employee performance, operating performance (พนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์คลังสาธารณะ ฯลฯ ) ค่าที่ใช้ร่วมกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประสิทธิภาพของพนักงานปฏิบัติการ pe
19 (English) at Bang Pa-in Palace (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ พระราชวังบางปะอิน
20 (English) at Chao Sam Phraya National Museum (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
21 (English) at Wat Kasettriptat Worawihan (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
22 (English) at Wat Phaneng (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพนัญเชิง
23 (English) at Wat Phra Mueang (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดหน้าพระเมรุ
24 (English) at Wat Phutthasawan (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพุทไธศวรรย์
25 (English) at Wat Rama (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดพระราม
26 (English) at Wat Ratburana and      (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดราชบูรณะ และ     
27 (English) at Wat Thammarik (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดธรรมิกราช
28 (English) at Wat Yai Chaimongkol (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
29 (enterprise) VoIP gateways; (องค์กร) เกตเวย์ VoIP;
30 (Enthronement) on April 6, 1782. He was the prince of the Chakri Dynasty. (Enthronement) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
31 (Entrepreneur/ Problem Solving) * (ผู้ประกอบการ / การแก้ปัญหา) *
32 (Epidermis) (ผิวหนังชั้นนอกสุด)
33 (Error code:j1) (รหัสข้อผิดพลาด: j1)
34 (Especially during pregnancy and postpartum period) and the poor with limited choices. (โดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด)และคนจนที่มีทางเลือกที่จำกัด
35 (establishment of Rattanakosin)                (establishment Rattanakosin)               
36 (establishment) (สถานประกอบการ)
37 (eternal) truth สัจธรรม
38 (eternal) truth สัจธรรม
39 (European Pharmacopoeia, 2007). (European Pharmacopoeia, 2007)
40 (EV)EY’s approach (EV) วิธีการของ EY
41 (every) Tom, Dick, and Harry ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้
42 (Example. ⑦ Graduation Certificate of High School) (ตัวอย่าง⑦ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
43 (Except for the image), which I was disappointed enough. (นอกจากตัวภาพ) ซึ่งผมก็ผิดหวังพอสมควร
44 (Except pots) (ยกเว้นหม้อลวก)
45 (excluding dowel bar RB-25mm.) (ไม่รวมแท่นรีด RB-25 มม.)
46 (eyes) bulge ตาเหลือก
47 (eyes) widen ตาลุก
48 (eyes) widen ตาลุกตาชัน
49 -ee ผู้ถูกกระทำ
50 -eer ผู้มีส่วนร่วม
51 -el จิ๋ว, เล็ก
52 -en ทำด้วย, เกี่ยวกับ
53 -en ทำให้เป็นคำกริยา
54 -en ทำให้เป็นพหูพจน์
55 -er การกระทำหรือกระบวนการ
56 -er บ่อย
57 -er ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ
58 -ern แสดงทิศทาง
59 -ery ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ
60 -esce กลายเป็น, เริ่มต้น
61 -escent ค่อยๆ เป็น
62 -ese เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา
63 -esque รูปแบบ, กิริยา, ลักษณะ
64 -ess เพศหญิง
65 7E Exam Tutorial with 5W1H Technique วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
66 7E Exam Tutorial with Questioning Techniques สอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม
67 E อี
68 E พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
69 E พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
70 E ยาอี (คำย่อของ ecstasy)
71 E and B. bath together. เอกับบีอาบน้ำด้วยกัน
72 E Buffalo อีควาย
73 E cost of gasoline consumed E ค่าใช้จ่ายของน้ำมันที่บริโภค
74 E g-orbital is higher energy from the center of gravitation of the orbital energy, but t2g- orbital ซึ่ง e g-ออร์บิทัลจะมีพลังงานสูงขึ้นจากศูนย์กลางของความโน้มถ่วงของพลังงานของออร์บิทัลที่แยก จากกัน แต่ t2g-ออร์บิทัล
75 E had some debate about whether Pooh might also demonstrate significant impulsivity E มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับว่า Pooh อาจแสดงให้เห็นถึง impulsivity อย่างมีนัยสำคัญ
76 É l unica occasione in cui vedrai questo fenomeno                             É l unica occasionione ใน cui vedrai questo fenomeno                            
77 E missed the boat when he did not apply for the job in time. E พลาดเรือเมื่อเขาไม่ได้สมัครงานในเวลา
78 E not been to a month yet. ยังไม่ถึงหนึ่งเดือน
79 E part of our experimental ‘co-creation” approach E ส่วนหนึ่งของวิธีการ "ร่วมสร้าง" ทดลองของเรา
80 E raw materials to form conventional concrete can be substituted with byproducts of industrial processes and recycled materials. E วัตถุดิบเพื่อสร้างคอนกรีตแบบเดิมสามารถใช้ทดแทนกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและวัสดุรีไซเคิลได้
81 E'd up เมายาอี
82 E-Commerce อี-คอมเมิร์ช
83 E-Commerce for Evergreen Line which is a joint service agreement consisting of following: E-Commerce for Evergreen Line ซึ่งเป็นสัญญาบริการร่วมกันซึ่งประกอบด้วย:
84 E-commerce investment by online sales เอ เลือกลงทุนโดยการขายของออนไลน์
85 E-learning is a term that describes learning done on a computer, usually connected to a network, giving learners the opportunity to learn anytime and anywhere. E-learning เป็นคำที่อธิบายถึงการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์โดยปกติจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา
86 E-mail การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
87 E-mail ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
88 E-mail ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
89 E-mail : jorock2009@Hotmail.com E-mail: jorock2009@Hotmail.com
90 E-mail alerts from all three. เสียงแจ้งเตือนจาก e-mail ดังขึ้น ทั้ง 3 คน
91 E-mail almost every day. ใข้อีเมล์แทบทุกวัน
92 E-mail Facebook and line. สงทาง อีเมลล์ เฟสบุ๊คและ ไลน์
93 E-mail in the morning already. อีเมลล์เมื่อเช้ามีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะ
94 E-mail: dregchula@gmail.com E-mail: dregchula@gmail.com
95 E-mail: dregchula@gmail.com   E-mail: dregchula@gmail.com  
96 E-mail: jorock2009@Hotmail.com   E-mail: jorock2009@Hotmail.com  
97 E-payments will boost tax revenue การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มรายได้จากภาษี
98 E-TABLETS E-เม็ด
99 E. To address the recipient E. เพื่อระบุผู้รับ
100 E. อี
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่