คำศัพท์ หมวด F (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 !Forced Incontinence Massage การบังคับใช้ความมักมากในกาม
2 "Famous Actors" "นักแสดงที่มีชื่อเสียง"
3 "Fill in ""Y"" and/or ""N"" and or ""X"" .   "กรอกข้อมูลใน" "Y" "และ / หรือ" "N" "และหรือ" "X" "  
4 "First, take four eggs from the refrigerator and some sugar from the cupboard. Then, open the box ... " "ก่อนอื่นให้นำไข่สี่ใบจากตู้เย็นและน้ำตาลบางส่วนจากตู้แล้วเปิดกล่อง ... "
5 "Flying is Fun" "บินเป็นเรื่องสนุก"
6 "Free House" "บ้านฟรี"
7 "Friends" can not be compared to gold. "เพื่อน"เปรียบไม่ได้จากเงินทอง
8 'Father, help me. พ่อช่วยฉันเถอะ
9 'Fed up' common พี่'ระอา'ธรรมดา
10 'For the smells that you've stolen,' replied the baker. "สำหรับกลิ่นที่คุณขโมยไป" เบเกอร์ตอบ
11 'friend' that is different from friend I used to know 'เพื่อน' ที่แตกต่างจากเพื่อนที่ฉันเคยรู้จัก
12 'friend' that is different from love I used to know 'เพื่อน' ที่แตกต่างจากความรักที่ฉันเคยรู้จัก
13 (face) fungus หนวด
14 (Faculty of Political Science, Chiang Mai University) vs (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University) at Chiang Mai University Stadium. (คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) vs (คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 (Fair enough.)   (พอสมควร)  
16 (February until April), the rain season (April/May until (กุมภาพันธ์จนถึงเมษายน) ฤดูฝน (เมษายน / พฤษภาคมจนถึง
17 (Feeling anxious, stress and nuisance) from increasing population. (รู้สึกวิตกกังวล ความเครียด และ ความรำคาญ) จากการเพิ่มขี้นของจำนวนประชากร
18 (Fern leaves - type) 1 m. น้ำ (ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก) สาวน้อย ม.1 วัย 14 หน้าตาธรรมดา ๆ กระเดียดไปทางไม่สวย
19 (Fernández-Ginés et al., 2004), and orange fiber (Fernández-López et al., 2008). (Fernández-Ginés et al., 2004) และเส้นใยส้ม (Fernández-López et al., 2008)
20 (Fig. (มะเดื่อ.
21 (fig.   (มะเดื่อ.  
22 (Fig. 12). (รูปที่ 12)
23 (Fig. 1B and C). (รูปที่ 1B และ C)
24 (Figure 1). (รูปที่ 1).
25 (Figure.2) (Figure.2)
26 (Find out more about the box on air cargo sales ad sales) (หาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องที่ออนแอร์ สินค้า ยอดขาย ยอดโฆษณา)
27 (Find out more about where most of the products come from, bring them to produce their own for sale.) (หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่เอามาจากไหน นำเข้ามาเอง ผลิตเอง รับฝากขาย)
28 (finished) (เสร็จสิ้น)
29 (fire alarm system panels locked, fire sprinkler valves placed in their proper position). (แผงสัญญาณเตือนไฟไหม้ถูกล็อควาล์วดับเพลิงวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม)
30 (First word after 24 months and / or the first phrase after 36 months) and / or abnormalities in other words during development (echolalia, stereotyped language or pronoun reversal). Autistic Spectrum (คำแรกหลังจาก 24 เดือนและ / หรือวลีแรกหลัง 36 เดือน) และ / หรือความผิดปรกติเกี่ยวกับคำพูดอื่น ๆ ในระหว่างการพัฒนา (echolalia, stereotyped language หรือ pronoun reversal) เด็กออทิสติกสเปกตรัม
31 (for ex. in the third period –Sodium, Magnesium, A (ตัวอย่างเช่นในช่วงที่สาม - โซเดียม, แมกนีเซียม, A
32 (for ex. in the third period –Sodium, Magnesium, Aluminium) (ตัวอย่างเช่นในช่วงที่สาม - โซเดียม, แมกนีเซียม, อลูมิเนียม)
33 (for example PC, which is abstracted s controlment). (เช่นพีซีซึ่งเป็นส่วนควบคุมของนามธรรม)
34 (for example, Bluetooth, e-purses, smartphones, UMTS and WAP), and by the inherent mobility of most people’s work styles and lifestyles. (ตัวอย่างเช่นบลูทู ธ , e-purses, สมาร์ทโฟน, UMTS และ WAP) และโดยความคล่องตัวโดยธรรมชาติของรูปแบบการทำงานและไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่
35 (For general inquiries, click here.) Hi-res TIFFs are much larger than even the full-size jpegs used on this web site. (สำหรับคำถามทั่วไปคลิกที่นี่.) Hi-res TIFFs มีขนาดใหญ่กว่าแม้แต่ขนาดเต็ม jpegs ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้
36 (For later passengers) equipment under (สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง)อุปกรณ์ภาย
37 (for matters where there’s uncertainty about whether it will occur) (สำหรับเรื่องที่มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น)
38 (For passengers in yellow garlands (สำหรับผู้โดยสารตอนหลมาลัยสีเหลือง
39 (For Thai students) (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรไทย)
40 (For various requests. (ทั้งนี้การขออนุญาตต่างๆ
41 (Foreign matter may have escaped during a plumbing or plumbing repair. (สิ่งแปลกปลอมอาจหลุดรอดเข้ามาในระหว่างทางที่มีการตัดต่อท่อประปาหรือมีการซ่อมท่อประปา
42 (Franchise business) both wholesale and retail. (ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งค้าส่งและค้าปลีก
43 (Franchise business) both wholesale and retail. (ธุรกิจแฟรนไชส์) ทั้งปลีกและส่ง
44 (FREE OF CHARGE WITHOUT PAYMENT) (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
45 (Friedrich and Trois, 2011; UNEP, 2013). (Friedrich and Trois, 2011; UNEP, 2013)
46 (Frissora and Kirkland, 2013) (Frissora และ Kirkland, 2013)
47 (From 2 February 2004 onwards) has expanded the inspection area to detect and prohibit the use of black smoke vehicles to cover about 30 points per day in Bangkok, according to the inspection point of the Traffic Police Division. (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 47 เป็นต้นมา) ได้ขยายพื้นที่การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครวันละประมาณ 30 จุดตามจุดตรวจสอบตรวจจับของกองบังคับการตำรวจจราจร
48 (From an average of 380 mm) and 470 (จากค่าเฉลี่ย 380 มิลลิเมตร) และ 470
49 (From DC battery) is electric. (ไฟจากแบตเตอรี่ DC) เป็นไฟฟ้า
50 (From The Book of the Owl) (จากหนังสือฮ.นกฮูก)
51 (From The Book of the Owl)   (จากหนังสือนกฮูก)  
52 (From the persuasion of the Old Lady who betrayed Babylon) by the king of Persia. (ซึ่งจากการชักจูงของวีเซียผู้เฒ่าที่ทรยศต่อเมืองบาบิลอน) โดยราชาของเปอร์เชีย
53 (ft) and solar radiation (W m−2) (ฟุต) และรังสีดวงอาทิตย์ (W m-2)
54 (fucking dogs) get stuck ติดเก้ง
55 (Fund Committee are Director of Human Resources and Director of Finance and Business Support) (กรรมการกองทุนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ)
56 (Further information may be obtained from Annex A of IEC 60076-3 and IEC 60270 (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากภาคผนวก I ของ IEC 60076-3 และ IEC 60270
57 -fest การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน
58 -fic ซึ่งทำหรือทำให้เกิด
59 -Find new strategy & new idea for price negotiation - หากลยุทธ์ใหม่และแนวคิดใหม่สำหรับการเจรจาต่อรองราคา
60 -Find the materials - ค้นหาวัสดุ
61 -Fine surface roughness is about 0.5-1.6 um -Fine ค่าความหยาบของผิวอยู่ที่ประมาณ 0.5-1.6 um
62 -fold เป็นทวีคูณ, เท่า
63 -form เกี่ยวกับรูปแบบ
64 -Four possible connections : - สี่การเชื่อมต่อที่เป็นไปได้:
65 -ful เต็มไปด้วย
66 -fy ทำ
67 .Fair knowledge of English. รู้ภาษาอังกฤษ
68 2factor 2factor
69 4Freq of each channel 4Freq ของแต่ละช่อง
70 F F
71 F พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
72 F พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
73 F brother he advised me to take you to another massage, which is better than the original more standard. F พี่ชายเขาแนะนำให้ฉันพาคุณไปนวดอีกซึ่งดีกว่ามาตรฐานเดิมมากขึ้น
74 F brother Let me tell you that this Saturday is not going to take you to his bike. F พี่ชายให้ฉันบอกคุณว่าวันเสาร์นี้ไม่ได้ไปพาคุณไปที่จักรยานของเขา
75 F brother's Let me tell you that this Saturday is not going to take you to his bike. พี่ชายของ F ให้ฉันบอกคุณว่าวันเสาร์นี้จะไม่พาคุณไปที่จักรยานของเขา
76 F brother, he advised me to take you to another massage, which is better than the original and more standard. F พี่ชายเขาแนะนำให้ฉันพาคุณไปนวดอีกที่ซึ่งดีกว่าที่เดิมมากและได้มาตรฐานกว่า
77 F Department ฉฝ
78 F he'said Let me tell you that this Saturday is not going to take you to his bike. เขาบอกผมว่าวันเสาร์นี้ไม่ได้พาคุณไปที่รถของเขา
79 F i don't do that ฉ ฉันไม่ทำอย่างนั้นแน่
80 F I want to tell you something ฉ ฉันอยากจะบอกอะไรกับคุณ บางอย่าง
81 F represents the frequency that needs to be converted to a percentage F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
82 F you have checked off anything in question 1, 2 or 3, ถ้าคุณได้ตรวจสอบอะไรในคำถาม 1, 2 หรือ 3
83 F you have checked off anything in question 1, 2 or 3, please explain further and give us the year when they occured. ถ้าคุณได้ตรวจสอบอะไรในคำถาม 1, 2 หรือ 3 โปรดอธิบายเพิ่มเติมและให้เราปีที่พวกเขาเกิดขึ้น
84 F you think too much ฉคุณคิดมากไป
85 F you're in the early stages of age-related macular degeneration you may not have symptoms. คุณกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเสื่อมสภาพที่เกี่ยวกับอายุที่คุณอาจไม่มีอาการ
86 F(friends), he left me to tell you that Saturday is not busy taking you to the bike to go to Khao Kho. F (เพื่อน) เขาทิ้งฉันไว้บอกว่าวันเสาร์ไม่ยุ่งกับพาคุณไปที่จักรยานไปเขาค้อ
87 F) white F ) สี ขาว
88 F) You always dream of good things F) คุณมักฝันถึงแต่สิ่งที่ดี
89 F, he left me to tell you that Saturday is not busy taking you to the bike to go to Khao Kho. F เขาทิ้งฉันไว้บอกว่าวันเสาร์ไม่ยุ่งกับพาคุณไปขี่จักรยานไปเขาค้อ
90 F-all คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
91 F-off! คำเลี่ยงของคำว่า fuck off
92 F-Orbital is a free ion and is in the eight-sided crystalline field. F-ออร์บิทัลเมื่อเป็นไอออนอิสระและอยู่ในสนามผลึกรูปทรงแปดหน้า
93 F-osteoblasts are free-ionic and are in the crystal field. F-ออรบิทัลเมื่อเปนไอออนอิสระและอยูในสนามผลึก
94 F-Test, One-Way ANOVA. การทดสอบ F - Test, One - Way ANOVA
95 F-word คำเลี่ยงของคำว่า fuck
96 F. Return the completed Fire Protection Impairment Permit to the EHS Department. F. ส่งคืนใบอนุญาตการด้อยค่าการป้องกันอัคคีภัยที่สมบูรณ์ไปยังแผนก EHS
97 F0, Fm, Fv/Fm, and the efficiency of the open reaction center in light (ΦPSⅡ open) F0, Fm, Fv / Fm และประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิกิริยาแบบเปิดในแสง (เปิดΦPSⅡ)
98 F1.Sense of belonging F1.Sensees เป็นของ
99 F2.Ability of involvement of local authorities F2 ความสามารถในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่น
100 F2.Ability of involvement of local authorities F2 ความสามารถในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่น
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่