คำศัพท์ หมวด H (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Hall of the Scriptures" is a collection of Buddhist scriptures. “หอพระไตรปิฎก” เป็นที่เก็บคัมภีร์พระพุทธศาสนา
2 "Happy one month anniversary" "สุขสันต์วันครบรอบหนึ่งเดือน"
3 "Have a succubus as your bride and you'll be blessed with a peaceful family a happy partner, and wonderful children" "มี succubus เป็นเจ้าสาวของคุณและคุณจะได้รับความสุขกับครอบครัวที่เงียบสงบเป็นหุ้นส่วนที่มีความสุขและเด็กที่ยอดเยี่ยม"
4 "Hazel Lancaster" "เฮเซล แลงแคสเตอร์"
5 "Hazel. Lancaster, 16, is fighting cancer. She has medications that help keep her breath. But life is limited to days. And then a day "เฮเซล Lancaster อายุ 16 กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเธอมียาที่ช่วยให้ลมหายใจของเธอ แต่ชีวิตจะ จำกัด อยู่หลายวันแล้ววัน
6 "He'll lied to the villagers as if the wolf had done better." “เขาจะโกหกชาวบ้านว่าหมาป่าเหมือนที่เคยทำดีกว่า”
7 "Heef twelve" tradition 12 months East "Heef 12" ประเพณี 12 เดือนตะวันออก
8 "Help the wolf eat me. “ช่วยด้วยหมาป่าจะกินข้าแล้ว
9 "Help the wolves eat my sheep. “ช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของข้าจะหมดแล้ว
10 "Her Majesty the King, and all the worshipers of Utsavas have joined together to create this god. “สมเด็จพระเหมะ วันทา กับทั้ง อัง เต วา สิ อุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างพระนี้ขึ้นมา
11 "Hero" he is the nephew of the family. "พระเอก"เขาเป็นหลานชายของครอบครัวที
12 "Hot greenhouse" “เรือนกระจกร้อน”
13 "How can we believe your words that there are wolves eat the sheep? “พวกเราจะเชื่อคำพูดของเจ้าได้อย่างไรว่ามีหมาป่ามากินแกะจริงๆ
14 "Hunt's Factories Close" "โรงงานของ Hunt ปิด"
15 'Have you decided on the name of my bird, Father?' คุณตัดสินใจที่จะตั้งชื่อนกของฉันพ่อ?
16 'He's very ill, but I don't know what's wrong with him. "เขาป่วยหนัก แต่ฉันไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติกับเขา
17 'Hmm, perhaps you can,' said the old man. "อืมบางทีคุณอาจทำได้" ชายชรากล่าว
18 'How much magic powder do we need?' พวกเราต้องการผงมายากลมากแค่ไหน?
19 'Husband, why don't you try to find a job? สามีทำไมคุณไม่พยายามที่จะหางานทำ?
20 (h/panel) (h / แผง)
21 (haemoglobin) determination (Blaxhall 1973, Tanyer 1985). (ฮีโมโกลบิน) (Blaxhall 1973, Tanyer 1985)
22 (Hand Mixed) (มือผสม)
23 (Having Multiple Energy Sources) (มีแหล่งพลังงานหลายแห่ง)
24 (hearteyes) (hearteyes) (hearteyes) (hearteyes) (inlove) (inlove) (donttalk) (donttalk) (hearthands) (hearthands) (lips) (lips) (heart) (heart) (brokenheart) (brokenheart) (iheartu (หัวใจ) (hearteyes) (หัวใจ) (hearteyes) (inlove) (inlove) (donttalk) (donttalk) (hearthands) (hearthands) (ปาก) (ริมฝีปาก) (หัวใจ) (หัวใจ) (หัก)
25 (hearteyes) (hearteyes) (inlove) (hearthands) (hearthands) (heart) (brokenheart) (brokenheart) (iheartu (hearteyes) (hearteyes) (inlove) (hearthands) (hearthands) (หัวใจ) (หัก) (หัก) (iheartu
26 (heaves,thrills): (heaves ตื่นเต้น):
27 (Helber, Böhme, Oucherif, Lagershausen, (Helber, Böhme, Oucherif, Lagershausen,
28 (Helmets, safety shoes, safety gloves, etc.) (หมวกนิรภัยรองเท้านิรภัย, ถุงมือนิรภัย ฯลฯ)
29 (High Flood Elemental Sheet) (สูงท่วมแผ่นธาตุ)
30 (Higher than the bathroom floor at the top of the house about 6 meters) (ระดับสูงกว่าห้องน้ำชั้นบนสุดของบ้านประมาณ 6 เมตร)
31 (Hippopotamidae), which is one of only two animals. (Hippopotamidae) โดยเป็นสัตว์เพียง 1 ใน 2
32 (Hippopotamidae), which is one of only two species of this family that has inherited the species until the present. (Hippopotamidae) โดยเป็นสัตว์เพียง 1 ใน 2 ชนิดของวงศ์นี้ที่ยังสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบั
33 (HN: 800018098) has a appointment to see the Doctor on Monday 24 (HN: 800018098) ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดูหมอในวันจันทร์ที่ 24
34 (Home Bridge) – Home networking bridge connects (Home Bridge) - เชื่อมต่อโครงข่ายเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้าน
35 (Horzic et al., 2009; Cai et al., 2002). (Horzic et al., 2009; Cai และคณะ, 2002)
36 (Hot head family) (ครอบครัวหัวร้อน)
37 ,he can hit the survival from far place too! , เขาสามารถตีการอยู่รอดจากที่ไกลเกินไป!
38 -Had been an apprentice at TQM Insurance Broker CO.,LTD in Human Resource sector. - เคยเป็นเด็กฝึกงานที่ TQM Insurance Broker CO., LTD ในภาคทรัพยากรบุคคล
39 -Had been Co-Producer on debate project “HRM VS HRD” at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. - เคยเป็นผู้ร่วมอำนวยการสร้างโครงการอภิปรายเรื่อง "HRM VS HRD" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
40 -Had joined “New Entrepreneurs Creation & Start Up” at Rajamangala Univers - เข้าร่วมงาน "การสร้างและริเริ่มผู้ประกอบการรายใหม่" ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลเอกราช
41 -Had worked as a part time at Wholesale store, Pathumthani in Financial sector. - เคยทำงานเป็นพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าปทุมธานีในภาคการเงิน
42 -Have a good month มีเดือนที่ดี
43 -Have a good month to me :-) มีเดือนที่ดีกับฉัน :-)
44 -hood เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
45 -hot glue -กาวร้อน
46 .hiidosdk .hiidosdk
47 1hour 1 ชั่วโมง
48 5hk.oso7j'ly 5hk.oso7j'ly
49 @here Finansa.com , Finansa-sec.com PROD is done. @here Finansa.com, Finansa-sec.com PROD ทำเสร็จแล้ว
50 @here, From next week onwards we will have 10 AM standup meeting. ที่นี่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะมีการประชุม standup ในเวลา 10.00 น.
51 H พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
52 H พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
53 H any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. H ข้อ จำกัด ทางเทคนิคใด ๆ ในซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คุณใช้ในลักษณะที่กำหนดเท่านั้น
54 H B D keep you happy H B D ให้คุณมีความสุข
55 H-bomb ระเบิดไฮโดรเจน
56 H.5.3 [Information Interfaces and Presentation]: Group and Organization Interfaces - Web-based interaction. H.5.3 [อินเทอร์เฟซข้อมูลและการนำเสนอ]: การติดต่อกับกลุ่มและองค์กร - การโต้ตอบผ่านเว็บ
57 H.5.m Information Interfaces and Presentation (e.g. HCI): Miscellaneous.; H.5.m อินเทอร์เฟซข้อมูลและการนำเสนอ (เช่น HCI): Miscellaneous ;;
58 H1N1 influenza pandemic in Italy revisited: has the willingness to get vaccinated suffered in the long run? H1N1 ไข้หวัดใหญ่ระบาดในอิตาลีมาเยือนอีกครั้ง: มีความเต็มใจที่จะได้รับการฉีดวัคซีนรับความเดือดร้อนในระยะยาวหรือไม่?
59 Ha ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
60 HA and HC. HA และ HC
61 Ha darling ฮ่า ๆ ที่รัก
62 Ha darlling Ha darlling
63 Ha ha ฮ่า
64 Ha HA Ha Ha Ha Ha
65 Ha ha ha ha ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า โครตตลกเลย
66 Ha ha ha ha ha ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า อย่างฮาเลย
67 Ha ha It's just an illusion. ฮ่ามันเป็นภาพลวงตาเท่านั้น
68 Ha mesh Ha mesh
69 HA Scoring & Update HA การให้คะแนนและการปรับปรุง
70 Ha! ฮ้า
71 Haan Corporation is a Haan Corporation คือ
72 Habbit นิสัยติดยา, การติดยา
73 Habeas corpus หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
74 Haberdasher คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย
75 Haberdasher คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย
76 Haberdashery ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย
77 Habiliment อุปกรณ์แต่งตัว, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว
78 Habilitate แต่งตัว, ใส่เสื้อผ้า
79 Habit นิสัย
80 Habit การติดยาเสพย์ติด
81 Habit กิจวัตร, สิ่งที่ทำเป็นประจำ
82 Habit ธรรมเนียม, ประเพณี
83 Habit นิสัย, ความเคยชิน
84 Habit อุปนิสัย
85 Habit and Habitat นิสัยและถิ่นที่อยู่
86 Habit of birth นิสัยตามวันเกิด
87 Habit-forming ที่ทำให้เกิดความเคยชิน, ที่ทำให้ติดนิสัย
88 Habit-forming เสพติด
89 Habitable ซึ่งอาศัยอยู่ได้
90 Habitant ผู้อาศัย, ผู้พำนัก
91 Habitat ถิ่นที่อยู่, ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
92 Habitat สิ่งแวดล้อม
93 Habitat อาศัย
94 Habitat แหล่งที่อยู่
95 Habitat conditions in group one were mostly about average for the sites sampled. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ที่ทำการทดลอง
96 Habitat conditions were similar where fish in groups one and four were captured, except for ammonia which was lower for fish in the latter group. ภาวะที่อยู่อาศัยมีความคล้ายคลึงกันซึ่งพบปลาในกลุ่มที่ 1 และ 4 ยกเว้นแอมโมเนียซึ่งต่ำกว่าปลาในกลุ่มหลัง
97 Habitation การตั้งถิ่นฐาน
98 Habitation ที่อยู่อาศัย, บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน
99 Habitation สถานที่อยู่
100 Habits นิสัย เเละ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่