คำศัพท์ หมวด H (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Hall of the Scriptures" is a collection of Buddhist scriptures. “หอพระไตรปิฎก” เป็นที่เก็บคัมภีร์พระพุทธศาสนา
2 "Happy one month anniversary" "สุขสันต์วันครบรอบหนึ่งเดือน"
3 "Have a succubus as your bride and you'll be blessed with a peaceful family a happy partner, and wonderful children" "มี succubus เป็นเจ้าสาวของคุณและคุณจะได้รับความสุขกับครอบครัวที่เงียบสงบเป็นหุ้นส่วนที่มีความสุขและเด็กที่ยอดเยี่ยม"
4 "Hazel Lancaster" "เฮเซล แลงแคสเตอร์"
5 "Hazel. Lancaster, 16, is fighting cancer. She has medications that help keep her breath. But life is limited to days. And then a day "เฮเซล Lancaster อายุ 16 กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเธอมียาที่ช่วยให้ลมหายใจของเธอ แต่ชีวิตจะ จำกัด อยู่หลายวันแล้ววัน
6 "He'll lied to the villagers as if the wolf had done better." “เขาจะโกหกชาวบ้านว่าหมาป่าเหมือนที่เคยทำดีกว่า”
7 "Heaven Park “อุทยานสวรรค์
8 "Heef twelve" tradition 12 months East "Heef 12" ประเพณี 12 เดือนตะวันออก
9 "Help the wolf eat me. “ช่วยด้วยหมาป่าจะกินข้าแล้ว
10 "Help the wolves eat my sheep. “ช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของข้าจะหมดแล้ว
11 "Her Majesty the King, and all the worshipers of Utsavas have joined together to create this god. “สมเด็จพระเหมะ วันทา กับทั้ง อัง เต วา สิ อุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างพระนี้ขึ้นมา
12 "Hero" he is the nephew of the family. "พระเอก"เขาเป็นหลานชายของครอบครัวที
13 "Honey" to yellow tones of amber are the "ฮันนี่" กับโทนสีเหลืองของอำพันคือ
14 "Hot greenhouse" “เรือนกระจกร้อน”
15 "How are you, my friend?" “ฉันเอง เพื่อนเธอไง เข้ามาก่อนสิ”
16 "How can we believe your words that there are wolves eat the sheep? “พวกเราจะเชื่อคำพูดของเจ้าได้อย่างไรว่ามีหมาป่ามากินแกะจริงๆ
17 "How could anyone govern a nation that has 246 different kinds of cheese?" "ใครจะปกครองประเทศที่มีชีส 246 ชนิดแตกต่างกันได้อย่างไร"
18 "Huggin", the leader of the Nobelese kingdom, ordered the people to send all their money. “ ฮูกินน์ ” ผู้นำของอาณาจักรโนเบลสเซียได้สั่งให้ประชาชนส่งเงินที่ตนมีมาทั้งหมด
19 "Hunt's Factories Close" "โรงงานของ Hunt ปิด"
20 'Have you decided on the name of my bird, Father?' คุณตัดสินใจที่จะตั้งชื่อนกของฉันพ่อ?
21 'He's very ill, but I don't know what's wrong with him. "เขาป่วยหนัก แต่ฉันไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติกับเขา
22 'Hmm, perhaps you can,' said the old man. "อืมบางทีคุณอาจทำได้" ชายชรากล่าว
23 'How much magic powder do we need?' พวกเราต้องการผงมายากลมากแค่ไหน?
24 'Husband, why don't you try to find a job? สามีทำไมคุณไม่พยายามที่จะหางานทำ?
25 (h/panel) (h / แผง)
26 (haemoglobin) determination (Blaxhall 1973, Tanyer 1985). (ฮีโมโกลบิน) (Blaxhall 1973, Tanyer 1985)
27 (Hand Mixed) (มือผสม)
28 (Having Multiple Energy Sources) (มีแหล่งพลังงานหลายแห่ง)
29 (HDPE) is a tough and tough plastic (HDPE)เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยาก
30 (He painted the picture (เขาวาดภาพ
31 (hearteyes) (hearteyes) (hearteyes) (hearteyes) (inlove) (inlove) (donttalk) (donttalk) (hearthands) (hearthands) (lips) (lips) (heart) (heart) (brokenheart) (brokenheart) (iheartu (หัวใจ) (hearteyes) (หัวใจ) (hearteyes) (inlove) (inlove) (donttalk) (donttalk) (hearthands) (hearthands) (ปาก) (ริมฝีปาก) (หัวใจ) (หัวใจ) (หัก)
32 (hearteyes) (hearteyes) (inlove) (hearthands) (hearthands) (heart) (brokenheart) (brokenheart) (iheartu (hearteyes) (hearteyes) (inlove) (hearthands) (hearthands) (หัวใจ) (หัก) (หัก) (iheartu
33 (heaves,thrills): (heaves ตื่นเต้น):
34 (Helber, Böhme, Oucherif, Lagershausen, (Helber, Böhme, Oucherif, Lagershausen,
35 (Helmets, safety shoes, safety gloves, etc.) (หมวกนิรภัยรองเท้านิรภัย, ถุงมือนิรภัย ฯลฯ)
36 (Helping the exchange of information is convenient and fast) (ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว)
37 (High Flood Elemental Sheet) (สูงท่วมแผ่นธาตุ)
38 (Higher than the bathroom floor at the top of the house about 6 meters) (ระดับสูงกว่าห้องน้ำชั้นบนสุดของบ้านประมาณ 6 เมตร)
39 (Higher transportation costs) (ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น )
40 (Hippopotamidae), which is one of only two animals. (Hippopotamidae) โดยเป็นสัตว์เพียง 1 ใน 2
41 (Hippopotamidae), which is one of only two species of this family that has inherited the species until the present. (Hippopotamidae) โดยเป็นสัตว์เพียง 1 ใน 2 ชนิดของวงศ์นี้ที่ยังสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบั
42 (HN: 800018098) has a appointment to see the Doctor on Monday 24 (HN: 800018098) ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดูหมอในวันจันทร์ที่ 24
43 (Home Bridge) – Home networking bridge connects (Home Bridge) - เชื่อมต่อโครงข่ายเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้าน
44 (Horzic et al., 2009; Cai et al., 2002). (Horzic et al., 2009; Cai และคณะ, 2002)
45 (Hot head family) (ครอบครัวหัวร้อน)
46 (HR: 2.43, 95% CI: 0.94‐6.29).10 (HR: 2.43, 95% CI: 0.94‐6.29) .10
47 ,he can hit the survival from far place too! , เขาสามารถตีการอยู่รอดจากที่ไกลเกินไป!
48 -Had been an apprentice at TQM Insurance Broker CO.,LTD in Human Resource sector. - เคยเป็นเด็กฝึกงานที่ TQM Insurance Broker CO., LTD ในภาคทรัพยากรบุคคล
49 -Had been Co-Producer on debate project “HRM VS HRD” at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. - เคยเป็นผู้ร่วมอำนวยการสร้างโครงการอภิปรายเรื่อง "HRM VS HRD" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50 -Had joined “New Entrepreneurs Creation & Start Up” at Rajamangala Univers - เข้าร่วมงาน "การสร้างและริเริ่มผู้ประกอบการรายใหม่" ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลเอกราช
51 -Had worked as a part time at Wholesale store, Pathumthani in Financial sector. - เคยทำงานเป็นพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าปทุมธานีในภาคการเงิน
52 -Have a good month มีเดือนที่ดี
53 -Have a good month to me :-) มีเดือนที่ดีกับฉัน :-)
54 -hood เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
55 -hot glue -กาวร้อน
56 .H3: In the manufacturing industry, Green Supplier Attributes have a positive direct effect on Production Process Benefits .H3: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ผู้จัดหาสีเขียวมีผลกระทบโดยตรงในเชิงบวกต่อประโยชน์ของกระบวนการผลิต
57 .He glances to the passenger seat. . เขามองไปที่ที่นั่งผู้โดยสาร
58 .hiidosdk .hiidosdk
59 .His genius is urgently reouired on a top serect matter of national security sincerely the president of the United States really อัจฉริยะของเขาได้รับการกระตุ้นอย่างเร่งด่วนในประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างจริงใจต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง
60 .How many cookies are left . เหลือคุกกี้กี่ตัว
61 .Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus from the papillomavirus family that is capable of infecting humans. . Human papillomavirus (HPV) เป็นไวรัส DNA จากตระกูล papillomavirus ที่สามารถติดเชื้อในมนุษย์
62 .Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus from the papillomavirus family that is capable of infecting humans. . Human papillomavirus (HPV) เป็นไวรัส DNA จากตระกูล papillomavirus ที่สามารถติดเชื้อในมนุษย์
63 1hour 1 ชั่วโมง
64 5hk.oso7j'ly 5hk.oso7j'ly
65 5hkCyo,ug'bo,kdrv 8'w,jwshFvo,kdjvo 5hkCyo, ug'bo, kdrv 8'w, jwshFvo, kdjvo
66 <h1> will go to good Mr. </ h1> <h1>จะไปหนดีนายจ๋า</h1>
67 =He should have kept. = เขาควรจะเก็บไว้
68 @heidixten brooo where are you now hav a client today. @heidixten brooo where are you now ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ we hav a client today.
69 @here Finansa.com , Finansa-sec.com PROD is done. @here Finansa.com, Finansa-sec.com PROD ทำเสร็จแล้ว
70 @here, From next week onwards we will have 10 AM standup meeting. ที่นี่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะมีการประชุม standup ในเวลา 10.00 น.
71 H พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
72 H พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
73 H any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. H ข้อ จำกัด ทางเทคนิคใด ๆ ในซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คุณใช้ในลักษณะที่กำหนดเท่านั้น
74 H B D keep you happy H B D ให้คุณมีความสุข
75 H&M has many bands. ของ H&M มีหลายแบนด์มากๆ
76 H-, . H-,.
77 H-bomb ระเบิดไฮโดรเจน
78 H. A intensifier H. เครื่องเพิ่มแรงดัน
79 H. A multi functional เอชทำงานได้หลายอย่าง
80 H. A multi functional sernm H. Sernm ที่ใช้งานได้หลากหลาย
81 H. A multi functional sernm H. Sernm ที่ใช้งานได้หลากหลาย
82 H.5.3 [Information Interfaces and Presentation]: Group and Organization Interfaces - Web-based interaction. H.5.3 [อินเทอร์เฟซข้อมูลและการนำเสนอ]: การติดต่อกับกลุ่มและองค์กร - การโต้ตอบผ่านเว็บ
83 H.5.m Information Interfaces and Presentation (e.g. HCI): Miscellaneous.; H.5.m อินเทอร์เฟซข้อมูลและการนำเสนอ (เช่น HCI): Miscellaneous ;;
84 H0i H0i
85 H1: In the manufacturing industry, Traditional Supplier Attributes have a positive direct effect on H1: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ซัพพลายเออร์ดั้งเดิมมีผลกระทบทางบวกโดยตรงกับ
86 H1N1 influenza pandemic in Italy revisited: has the willingness to get vaccinated suffered in the long run? H1N1 ไข้หวัดใหญ่ระบาดในอิตาลีมาเยือนอีกครั้ง: มีความเต็มใจที่จะได้รับการฉีดวัคซีนรับความเดือดร้อนในระยะยาวหรือไม่?
87 H2: In the manufacturing industry, Traditional Supplier Attributes have a positive direct effect on H2: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ซัพพลายเออร์ดั้งเดิมมีผลกระทบทางบวกโดยตรงกับ
88 H2: In the manufacturing industry, Traditional Supplier Attributes have a positive direct effect on Production Process Benefits. H2: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ซัพพลายเออร์ดั้งเดิมมีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ของกระบวนการผลิต
89 H3: In the manufacturing industry, Green Supplier Attributes have a positive direct effect on H3: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ผู้จัดหาสีเขียวมีผลกระทบโดยตรงในเชิงบวกต่อ
90 H4: In the manufacturing industry, Traditional Supplier Attributes have a positive direct effect on Commercial Benefits H4: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ซัพพลายเออร์ดั้งเดิมมีผลโดยตรงในเชิงบวกต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
91 H5: In the manufacturing industry, Green Supplier Attributes have a positive direct effect on Commercial Benefits H5: ในอุตสาหกรรมการผลิตแอตทริบิวต์ผู้ผลิตสีเขียวมีผลกระทบโดยตรงในเชิงบวกต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
92 H6: In the manufacturing industry, the Production Process Benefits obtained from supplier selection have a positive direct effect on Commercial Benefits. H6: ในอุตสาหกรรมการผลิตประโยชน์ของกระบวนการผลิตที่ได้รับจากการเลือกซัพพลายเออร์นั้นมีผลโดยตรงต่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
93 H: Number of hit H: จำนวนครั้ง
94 Ha ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
95 HA and HC. HA และ HC
96 Ha darling ฮ่า ๆ ที่รัก
97 Ha darlling Ha darlling
98 Ha ha ฮ่า
99 Ha HA Ha Ha Ha Ha
100 Ha ha ha ha ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า โครตตลกเลย
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่