คำศัพท์ หมวด K (หน้า 1/31)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Khao Talu Sub". "ตำบลเขาทะลุ" มี
2 "Khao Talu" to this day. "ตำบลเขาทะลุ" มาจนถึงปัจจุบันนี้
3 "Khiri Wong Temple" is located on a towering mountain. “วัดคีรีวงศ์” ตั้งอยู่บนภูเขาสูงตระหง่าน
4 "Kin khao", the Thai expression for "to eat", translates literally as "to eat rice" ; "กินข้าว" การแสดงออกของไทยในการ "กิน" แปลตามตัวอักษรว่า "การกินข้าว"
5 "King of Fruit" "ราชาแห่งผลไม้"
6 "Knowledge / ability" What are you going to choose from? "ความรู้/ความสามารถ" คุณจะเลือกจากคุณลักษณะใด
7 "Knowledge and Satisfaction of People Using State Benefit Card Case Study of Thong Phra Prachaat “ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา ร้านธงฟ้าประชารัฐ
8 "Kru" is a container of water for the villagers of the northeastern region, which weave from bamboo, bring into rubber oil and steep. "ครู" เป็นภาชนะบรรจุน้ำสำหรับชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทอจากไม้ไผ่นำมาเป็นน้ำมันยางและชัน
9 "Kuayjub Aromatic Chinese medicine and spices "ยาและเครื่องเทศจีน Kuayjub หอม
10 'Khun Pattharach Rajadej' is a 'ขุนพันธรักษ์ราชเดช' มาสร้างเป็น
11 'Khun Pattharak Rajadej' 'ขุนพันธรักษ์ราชเดช'
12 'Khun Phattharuk Rajadej 'ขุนพันธรักษ์ราชเดช
13 'Khun Prayong Rakdejdee' is inspirational. 'ขุนพันธรักษ์ราชเดช' เป็นแรงบันดาล
14 (KA-FE203) signed by the authorized signatory of the fund. (KA-FE203 ) ลงนามจริงโดยผู้มีอำนาจลงนามของกองทุน
15 (karyokinesis) and (karyokinesis) แล
16 (KENWOOD CORPORATION JAPAN) At present, we (KENWOOD CORPORATION JAPAN) ปัจจุบันเรา
17 (Kill drugs / antiviral drugs) Therefore, treatment (ยาฆ่า/ยาต้านไวรัส) ดังนั้นการรักษา
18 (Kocabatmaz and Ekingen 1984, Fujimaki   (Kocabatmaz และ Ekingen 1984, Fujimaki  
19 (KPIs). (KPI)
20 (Kraken)? It is said that the size is as large as the island. (Kraken)?ที่ว่ากันว่ามีขนาดตัวใหญ่เท่ากับเกาะ
21 ,km , กม.
22 -korean-Thai and Thai -korean translate แปลภาษาไทยและภาษาไทย - ภาษาคอรัล
23 0kdg,oxitxk 0kdg, oxitxk
24 K คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล
25 K ตัวย่อขององศาเคลวิน
26 K พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
27 K พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
28 K สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม
29 K หนึ่งพัน, (มักใช้กับจำนวนเงิน)
30 K POP K POP
31 K, so tell me pretty, why did you sign up for this site? K บอกฉันทีว่าสวยทำไมคุณสมัครใช้เว็บไซต์นี้
32 K-linear map แผนที่เชิงเส้น k
33 K-means and k-medoids algorithms are partitional (breaking the dataset up into groups) and both attempt to minimize the distance K-mean และ k-medoids อัลกอริทึมเป็นส่วนหนึ่ง (แบ่งชุดข้อมูลออกเป็นกลุ่ม) และทั้งคู่พยายามที่จะลดระยะทาง
34 K-means attempts to minimize the total squared error, while k-medoids K-หมายถึงพยายามลดข้อผิดพลาดกำลังสองรวมในขณะที่ k-medoids
35 K-medoid clustering are best suited data mining technique for this application. การจัดกลุ่ม k-medoid เหมาะที่สุดกับเทคนิคการขุดข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นนี้
36 K-medoids chooses datapoints as centers (medoids or exemplars)and works with an arbitrary metrics of distances between K-medoids เลือกดาต้าพอยน์เป็นศูนย์ (medoids หรือ exemplars) และทำงานร่วมกับการวัดระยะทางโดยพลการระหว่าง
37 K. K
38 K. Capeel et al., "What a Sweetheart of a Love Seat," Business Week, November 14, 2005, 101. K. Capeel และคณะ, "ช่างเป็นคู่รักแห่งความรักที่นั่ง" สัปดาห์ธุรกิจวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 หน้า 101
39 K. Capeel, A. Sains, C. Lindblad, and A. T. Palmer, "IKEA," Business Week, November 14, 2005, 96-101. K. Capeel, A. Sains, C. Lindblad และ A. T. Palmer, "IKEA," สัปดาห์ธุรกิจ, 14 พฤศจิกายน 2548, 96-101
40 K. Libby เคลิบ
41 K. Miezah et al. K. Miezah et al.
42 K. Napas already send the timesheet file. K. Napas ส่งไฟล์ timesheet แล้ว
43 K. Napas already send the timesheets file ka. K. Napas ส่งไฟล์ timesheets ka แล้ว
44 K. Napas has already sent the December timesheet file. K. Napas ส่งไฟล์ timesheet ของเดือนธันวาคมให้เรียบร้อยแล้ว
45 K. Napas sent the timesheets file successfully. K. Napas ส่งไฟล์ timesheets ให้เรียบร้อยแล้ว
46 K. Naphat informed that he had already talked to CapGemeni. คุณณัฐภัทรแจ้งว่าเขาได้พูดคุยกับ CapGemeni แล้ว
47 K..checking.. K..checking ..
48 K.8.0 Personal Computing: Games K.8.0 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: เกม
49 K.Kat will gi K.Kat จะ gi
50 K.Som has already talked to the account. K.Som ได้คุยกับทางบัญชีแล้ว
51 K.Som has already talked to the accounting. K.Som ได้พูดคุยกับบัญชีแล้ว
52 Ka Chak กุสะกอย
53 Kaa Kaa
54 Kaa mkarta Kaa mkarta
55 Kab. Kab
56 Kabish? เข้าใจไหม?
57 Kabul คาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
58 Kabul เมืองคาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
59 Kabul แม่น้ำคาบูล, แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถาน
60 Kabuto คาบูโตะ
61 Kacey lost his legs. Kacey สูญเสียขาของเขา
62 Kachorn กชพร
63 KaeJantree KaeJantree
64 Kaempferia flower is a bouquet of flowers to reduce ดอกกระชาย ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด
65 Kaempferia galanga Linn. เปราะ
66 Kaempferia leaves are the characteristics of the part that is above the soil with about 2-7 leaves. The leaves are arranged in a single shape, alternating with the oval shape. The leaves are about 12-50 cm long and 5-12 cm wide. ใบกระชาย คือลักษณะของส่วนที่อยู่เหนือดิน มีประมาณ 2-7 ใบ ลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ลักษณะเป็นรูปรี ใบยาวประมาณ 12-50 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 5-12 เซนติเมตร โคนใบมนหรือแหลม
67 Kaempferia yellow has properties. กระชายเหลืองมีสรรพคุณ.
68 Kaeng ต้นกาหลง
69 Kaeng Khro District อำเภอแก้งคร้อ
70 Kaeng Khud แก่งคุดคู้
71 Kaeng Krachan District อำเภอแก่งกระจาน
72 Kaengkhoi แก่งคอย
73 Kaeoon Kaeoon
74 Kaew 30 baht per glass กาฟแก้วละ30บาทค่ะ
75 Kaew sri ruk แก้วศรีรักษ์
76 Kaewsriruk Kaewsriruk
77 Kaffir lime has many benefits. มะกรูดมีประโยชน์มากมาย ได้แก่
78 Kaffir lime leaves 5.   ใบใบมะกรูด 5.
79 Kaffir lime leaves have many benefits. มะกรูดมีประโยชน์มากมาย ได้แก่ ช่วยขับลมในท้อง
80 Kaha. Kaha
81 Kahan Sawan คูหาสวรรค์
82 Kahlo became pregnant three times. คาห์โลตั้งท้องสามครั้ง
83 Kahlo died at the age of 47 in the house where she was born. คาห์ลเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 47 ปีในบ้านที่เธอเกิด
84 Kahlo even dreamed of becoming a doctor one day. Kahlo แม้ฝันที่จะเป็นหมอในวันเดียว
85 Kahlo suffered from very bad health the rest of her life, but she continued to paint. Kahlo ได้รับความทุกข์ทรมานจากสุขภาพที่ไม่ดีมากในช่วงที่เหลือของชีวิตของเธอ แต่เธอยังคงวาด
86 Kahoot teacher, 30 issues ครูคะ โจทย์kahootที่ออก30ข้อ
87 Kahraman, & Özgen, 2010). Kahraman, & Özgen, 2010)
88 Kai ap mug peir large ho apni tawer buna buja ไก่ ap Mug peir ขนาดใหญ่โฮ apni Tawer Buna buja
89 Kaiak เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
90 Kaiak เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
91 Kaiak เรือแคนูขนาดเล็ก
92 Kaika กรรไก
93 Kaiser จักรพรรดิซีซาร์, อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย
94 KAIT_KAEWRUNG KAIT_KAEWRUNG
95 Kaizen that I did ไคเซ็นที่ฉันทำ
96 Kaizen: philosophy of continuous improvement of working practices Kaizen: ปรัชญาในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
97 Kaizen; Kaizen;
98 KAJ KAJ
99 Kak อึ, อุจจาระ
100 Kak เรื่องไร้สาระ
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่