คำศัพท์ หมวด M (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Madam Só Lab" was founded by Gypsy Gypsophila Charlie Wilson. “Madam Só Lab” ก่อตั้งขึ้นโดย ยิปโซยิปโซ ชาลีวลีสิทธิ์
2 "Madam Só Lab" was founded by Gypsy Gypsy Charlie Valei to research, produce, distribute, develop, “Madam Só Lab” ก่อตั้งขึ้นโดย ยิปโซยิปโซ ชาลีวลีสิทธิ์ เพื่อวิจัย ผลิต จัดจำหน่าย พัฒนาการต่อยอด
3 "Main idea" is the hardest thing to change. "แนวคิดหลัก" เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลง
4 "Manatees eat plants, and pelicans eat fish. The only thing they share is water." "Manatees กินพืชและ pelicans กินปลา. สิ่งเดียวที่พวกเขาร่วมกันคือน้ำ."
5 "Marco," a young girl filled with puzzles and baroque missions ... "มาร์โก" เด็กสาวผู้เต็มไปด้วยปริศนากับภารกิจพิสดาร...
6 "May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday dear.” "ขอให้ความสุขที่คุณได้แพร่สะพัดไปในอดีตกลับมาหาคุณในวันนี้ขอให้คุณมีความสุขเป็นอย่างมากค่ะ"
7 "Maybe it is because of bamboo fertilizer". “อาจจะเป็นเพราะปุ๋ยไผ่ด้วยกระมัง”
8 "Mercer", the world's best-quality city for the year 2018, has emerged as Austria's most successful city. บริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำ "เมอร์เซอร์" (Mercer) เผยผลการจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกประจำปี 2018 ปรากฏว่ากรุงเวียนนาของออสเตรียยังคงครองแชมป์เป็นปีที่
9 "Mitsuhisa stone" stone has a demon hand imprinted according to legend. “ก้อนหินมิตซูอิชิ” หินมีรอยมือปีศาจประทับไว้ตามตำนาน
10 "Money is narrow. “เงิน มันแคบ
11 "Money is too narrow to be the rule of life" “เงิน มันแคบเกินกว่าจะเป็นกติกาของ ชีวิต”
12 "Money" developed throughout. “เงิน” นั้นพัฒนารูปแบบมาตลอด
13 "Mum!... No, Mum!...(arrrh)...I gotta pull out.... ARRRRGGGHHHH!!!!!!". "แม่! ... ไม่แม่ ... (arrrh) ... ฉันต้องดึงออก .... ARRRRGGGHHHH !!!!!!"
14 "My grandmother is tired, can you help me to go home?" "ยายเหนื่อยมากหนูๆช่วยพายายไปที่บ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะ"
15 "My Interesting Neighborhood" "เพื่อนบ้านที่น่าสนใจของฉัน"
16 "My Mother and My Daughter" "แม่และลูกสาวของฉัน"
17 "My Neighbors Work At Night" "เพื่อนบ้านของฉันทำงานตอนกลางคืน"
18 "My newest album is an exploration into my own and many types of black depres "อัลบั้มใหม่ล่าสุดของฉันคือการสำรวจใน depres สีดำของฉันเองและหลายประเภท
19 "Myanmar—2017/18 Budget: A Missed Opportunity," Economist Intelligence Unit, 24 March 2017. "พม่า - 2017/18 งบประมาณ: โอกาสพลาด" หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์, 24 มีนาคม 2560
20 'Magic powder?' 'ผงเวทมนตร์?'
21 'My daughter has told me about your plans,' he said to his son-in-law. ลูกสาวของฉันบอกฉันเกี่ยวกับแผนการของคุณ 'เขาพูดกับลูกสะใช้ของเขา
22 (m) (เมตร)
23 (m/panel) (m / แผง)
24 (ma)hoska ยาเสพย์ติด
25 (madam) of royal mandate ตราตั้ง
26 (Made eve (Made eve
27 (Made every day with a re-grade medication) (ทำทุกวันที่มีการ re-grade ใบยา)
28 (Made every day with a re-grade medication) (ทำทุกวันที่มีการ re-grade ใบยา)
29 (Mainly Europe) and production studies. (ส่วนใหญ่ยุโรป) และการศึกษาการผลิต
30 (make a) statement แถลงข่าว
31 (Make sure the rules are still fair!) Try playing it their way, and then ask them what they thought went well and what could have gone better. (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎระเบียบยังคงเป็นธรรม!) ลองเล่นด้วยวิธีของพวกเขาแล้วถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดอะไรดีและสิ่งใดจะไปได้ดีกว่า
32 (Make very sure that the correct layer is selected, otherwise (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเลเยอร์ที่ถูกต้องไว้หรือไม่)
33 (Mandatory, unless it has been answered previously) (บังคับเว้นแต่จะได้รับการตอบรับก่อนหน้านี้)
34 (May be required to work weekend or flexible time depending on their duties as directed by their Head of Department.) (อาจจำเป็นต้องทำงานในช่วงสุดสัปดาห์หรือมีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับหน้าที่ของหัวหน้าแผนก)
35 (Mentioning activities that are like .....) (ให้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่ทำ เช่น.....)
36 (Mg / g extract) of Milky Mushroom (มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด) ของเห็ดมิลค์กี้
37 (millions of operations per second) (ล้านของการดำเนินงานต่อวินาที)
38 (Mr. Panya Kraisat) (นายปัญญา ไกรทัศน์)
39 (Mr. Udom Charoensawat)   (นายกรกฎ เจริญสวัสดิ์)  
40 (Mr.) ..................................................................... .. () The son () of my administration has done the certificate. การใดที่ ( นาย นางสาว)……………………………………………………………..( )บุตร ( ) ผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าได้กระทำไปตามใบรับรองผู้
41 (Multiple Choice Inventory) (ส่วนคลังข้อสอบแบบปรนัย)
42 (Multiple choice test items) (ส่วนคลังข้อสอบแบบปรนัย) สำหรับจัดเก็บข้อสอบจากอาจารย์
43 (musty) smell สาบ
44 -ment การ, วิธีการ, ผล
45 -meter อุปกรณ์
46 -metry กระบวนการ, ศิลป, การวัด
47 -mony ภาวะ
48 1man 1man
49 1mangt 1mangt
50 1million 1ล้าน
51 3M cutter is not checked again. ตัด 3M แล้วไม่มีการตรวจสอบอีกครั้ง
52 3M tape เทป3M
53 3M Toilet Remover น้ำยาล้างห้องน้ำ3M
54 6minutes 6minutes
55 6mm drill bit ดอกสว่านโตารี่6มม.
56 M พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
57 M พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
58 M 3 is going up m 4 i have to decide ม.3 กำลังจะขึ้น ม.4 ฉันต้องตัดสินใจ
59 M = Fa = (IbB) a When M is the moment of coupling force M = Fa = (IbB)a เมื่อ M เป็นโมเมนต์ของแรงคู่ควบ
60 M = IAB cos θ when A = ab M = IAB cos θ เมื่อ A = ab
61 M = IAB when A = ab = the coil of the coil M = IAB เมื่อ A = ab = พื่นที่ของขดลวด
62 M enter into Monica room เข้าไปในห้องโมนิกา
63 M klolo life l ชีวิต M klolo l
64 M sending slices of this pepperoni pizza ส่งชิ้นของพิซซ่า pepperoni นี้
65 M What will you leave? Mคุนจะฝากอะไรถึงบีไหม
66 M. คำย่อของ March, May, Monday
67 M. Dawson ? M. Dawson?
68 M. hortensisa plant commonly known as 'Akas neem' leaf พืช M. hortensisa รู้จักกันในชื่อ 'Akas neem' leaf
69 M.A. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), ปริญญาโท
70 M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
71 M.C.S. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
72 M.D. แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
73 M.Ed. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
74 M.H.S. วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
75 M.L. ม.ล.
76 M.M.E. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
77 M.P. คำย่อของ Member of Parliament
78 M.p.g. คำย่อของ miles per gallon
79 M.p.h. คำย่อของ miles per hour
80 M.R. คุณชาย
81 M.R. คุณหญิง
82 M.R. ม.ร.ว.
83 M.S. คำย่อของ Master of Science
84 M.S. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
85 M.S.N. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
86 M.Sc คำย่อของ Master of Science
87 M.v. คำย่อของ market value
88 M/f คำย่อของ male or female
89 M1 becomes angry and threatens W to cut off other product lines that W still purchases and finds very profitable M1 โกรธและขู่ว่าจะตัดสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ W ยังคงซื้อและพบว่ามีกำไรมาก
90 M1 not finds it necessary to devote more and more sales effort to get W to give in but also increases advertising expenditures to create more consumer pull for added leverage on W to carry the new product line M1 ไม่พบว่าจำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามในการขายมากขึ้นเพื่อให้ W เพิ่มขึ้น แต่ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก W ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
91 M16 เหล็กสตัด M16
92 M16 Chemical Cup พุกเคมีM16
93 M20 ring แหวนm20
94 MA ปริญญาโท
95 Ma แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
96 MA 1.1 M 1/1 MA 1.1 M 1/1
97 Ma Hai มไหสวรรย์
98 Ma la xiang guo is very heavily spiced, but not just by chilies alone. Ma la xiang guo เป็นเครื่องเทศมาก แต่ไม่เพียงแค่พริกเท่านั้น
99 Ma most rercently made headlines after meeting President Donald Trump. หัวข้อข่าวที่สำคัญที่สุดของ Ma หลังจากการประชุมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์
100 Ma'am คำสุภาพสำหรับเรียกผู้หญิง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่