คำศัพท์ หมวด N (หน้า 1/61)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Calabash น้ำเต้า
2 Caucasian คนผิวขาว, ชนผิวขาว, ฝรั่งผิวขาว
3 Glasses girl สาวแว่น,สาวที่ใส่แว่นตา
4 Glasses-wearing girl สาวแว่น,สาวที่ใส่แว่นตา
5 "name," called its address. "ชื่อ" เรียกที่อยู่
6 "New bar" sure enough "บาร์ใหม่"นั่นเอง
7 "new" initializes the new memory to 0 while malloc() gives random value in the newly allotted memory location. "new" เริ่มต้นหน่วยความจำใหม่เป็น 0 ในขณะที่ malloc () ให้ค่าสุ่มในตำแหน่งหน่วยความจำที่จัดสรรใหม่
8 "Nicole Hunt Loves Mississippi" "Nicole Hunt รักมิสซิสซิปปี้"
9 "Nitrogen Poll" “นิด้าโพล”
10 "NLD Should Take By-Election Results as a Wake-Up Call," Irrawaddy, 4 April 2017. "NLD ควรใช้ผลการคัดเลือกเลือกตั้งเป็นสัญญาณเรียกเข้า", อิรวดี, 4 เมษายน 2560
11 "No   “เปล่าเลย  
12 "No doubt it will run away. "ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะหนีไป
13 "No need," said Tybalt. "ไม่จำเป็นต้อง" นายทับบาล์ทกล่าว
14 "Not forseable due to: "ไม่สามารถ forseable เนื่องจาก:
15 "Not forseeable due to: "ไม่ forseeable เนื่องจาก:
16  Huakiao school, & nbsp; โรงเรียน Huakiao,
17  Kyoto is a good place and a beautiful cultural city scenery varies from season to season for relax lf everyone find a place for relax I recommend go to Kyoto<br> เกียวโตเป็นสถานที่ที่ดีและทิวทัศน์ของเมืองวัฒนธรรมที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูเพื่อการพักผ่อนหากทุกคนหาสถานที่พักผ่อนผมขอแนะนำให้ไปที่ Kyoto <br>
18 'No,' said the judge. ผู้พิพากษากล่าวว่า
19 'Not yet, my son. ยังไม่ได้ลูกของฉัน
20 'Now I can show you how to turn dirt into gold! 'ตอนนี้ฉันสามารถแสดงวิธีการเปลี่ยนสิ่งสกปรกเป็นทอง!
21 'Now that it's ready,' said the woodcutter, 'I'll take it into little Igor's room.' "ตอนนี้มันพร้อมแล้ว" ช่างตัดไม้พูดว่า "ฉันจะเอามันเข้าไปในห้องเล็ก ๆ ของอิกอร์"
22 'Now, please tell me. ตอนนี้ช่วยบอกฉันสิ
23 (N3), respectively it (29.41 mg/g) decreases in teas from (N3) ตามลำดับ (29.41 mg / g) ลดลงจากชา
24 (Na2S) in the synthesized catalyst. (Na2S) ในตัวเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์
25 (Nakornchai Air) about 4 months. (บ.นครชัยแอร์) ทำได้ประมาณ 4 เดือน
26 (Nakornchai Air) about 4 months. (บ.นครชัยแอร์) ทำได้ประมาณ 4 เดือน
27 (National Library FR MS. 2086, plate 12). (หอสมุดแห่งชาติ FR MS. 2086 แผ่น 12)
28 (National Library FR MS. 2086, sheet 12). (หอสมุดแห่งชาติ FR MS. 2086 แผ่น 12) ในรูปขนาดย่อคนรักคุกเข่า
29 (National Statistical Office, 2561). (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)
30 (national) park วนอุทยาน
31 (Native tea) to the food. (ต้นชาพื้นเมือง) มาใส่ผสมอาหาร
32 (Naþ) and chloride (Cl (Naþ) และคลอไรด์ (Cl
33 (NED University, Pakistan) (มหาวิทยาลัยเนปาลประเทศปากีสถาน)
34 (newly-) laid road ทางตัด
35 (newly-) laid road ทางตัด
36 (newly-) laid road ทางตัด
37 (Nitrosomonas sp.) (Nitrosomonas sp.)
38 (no changes to stock pieces like adding lace front, poly strips, color jobs etc- that would be a custom order. ) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นสต็อกเช่นการเพิ่มหน้าลูกไม้, แถบโพลี, งานสี ฯลฯ ซึ่งจะเป็นคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง)
39 (NOEL) (NOEL)
40 (North American Free Trade Agreement--Nafta) (ข้อตกลงการค้าเสรีในอเมริกาเหนือ - Nafta)
41 (Not all babies crawl -- don't worry if yours doesn't.) (เด็กบางคนไม่คลาน - ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ได้)
42 (Not including soil works), the security of the bid shall be set in the check or draft signed by the bank in the amount of two million baht. (ไม่รวมงานถมดิน) ให้กําหนดหลักประกันการเสนอราคาเป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารลงนามสั่งจ่ายในมูลค่าสองล้านบาท ทั้งนี้ ต้องกําหนดเงื่อนไขหลักประกันดังกล่าวไว้ในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่น
43 (Not least by Mill itself) that the Edinburgh Review was demolished and edited out by Millions of Political Radicals. Comments But in the series of supplements to the Encyclopedia Britannica from 1816 to 1824, Mill found the restrictions and took the opportunity to ar (ไม่น้อยโดยมิลล์ตัวเอง) ว่าเอดินบะระทบทวนยับเยินและแก้ไขออกมิลล์ของหัวรุนแรงทางการเมืองข้อคิดเห็นBut in the series of supplements to Encyclopedia Britannica from 1816 to 1824, Mill found fewer restrictions and took the opportunity to ar
44 (Note: The Posters’ and Outsiders’ Judgment columns are the predicted self-enhancement means when posts contained a standard deviation more of the topic indicated in the row label and all other features were at their mean levels. (หมายเหตุ: คอลัมน์การตัดสินของ Poster และ Outsiders 'คือการคาดการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเองหมายถึงเมื่อโพสต์มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากขึ้นในหัวข้อที่ระบุในป้ายกำกับแถวและคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ในระดับเฉลี่ยของพวกเขา
45 (notice) Your image is suspected of violating the rule and it has been removed currently. (สังเกตเห็น) ภาพของคุณถูกสงสัยว่าละเมิดกฎและปัจจุบันได้ลบออกแล้ว
46 (November–April). (พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน)
47 (Now Amnat Charoen District) Chanuman District (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมาน
48 (NRR) listed on the packaging. (NRR) ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์
49 (Number, condition, tool, etc.) (จำนวน,สภาพเครื่องมือ ฯลฯ)
50 *Note : P’ Krittika can access MM02 all plants (8601, 8602, 8603) * หมายเหตุ: P 'Krittika สามารถเข้าถึง MM02 ได้ทั้งหมด (8601, 8602, 8603)
51 -n ทำด้วย, เกี่ยวกับ
52 -natured ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
53 -ness ภาวะ
54 -ness สภาพ, ลักษณะ
55 -nomy การกระจาย, กฎ, การจัดการ
56 2nd ลำดับที่ 2
57 2nd ลำดับที่ 2
58 2nd Anniversary to be Known ฉลองครบรอบ 2 ปีเป็นที่รู้จัก
59 2nd Amendment การแก้ไขครั้งที่ 2
60 2nd dose given between 5 & 13 mth after 1st dose or 3 doses each of 0.5 mL at 0, 1, 6 mth. ให้ยาครั้งที่ 2 ระหว่าง 5 และ 13 เดือนหลังจากรับประทานครั้งที่ 1 หรือ 3 ครั้งทุก 0.5 mL ที่เวลา 0, 1, 6 เดือน
61 2nd Floor ชั้นที่ 2
62 2nd Floor Black แผ่นพื้นชั้น 2 สีดำ
63 2nd floor MDF (MDF 2) เบ้ารับเสาพื้นชั้น 2 (MDF 2 น.)
64 2nd floor underfloor plinth (MDF 2 hrs) เบ้ารับเสาใต้พื้นชั้น 2 (MDF 2 น.)
65 2nd floor underfloor plinth (MDF 2 hrs) เบ้ารับเสาใต้พื้นชั้น 2 (MDF 2 น.)
66 2nd hand สินค้ามือ2
67 2nd hand clothes เสื้อผ้ามือ2
68 2nd installment งวดที่ 2
69 2nd Phase 12%-16% 5-8 Months เฟสที่ 2 12% -16% 5-8 เดือน
70 2nd scenario สถานการณ์ที่ 2
71 2nd Security Company กองร้อยรักษาความปลอดภัย ที่ 2
72 2nd semester of academic year 2018 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
73 2nd time ครั้งที่ 2
74 2nd time (Asian Games 2018) ครั้งที่ 2 (เอเชียนเกมส์ 2018)
75 2nd year of 2018 ประจำปี 2018 ครั้งที่ 2
76 2nd year student of Faculty of Science and Technology นักศึกษาปี2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 2nd year students นิสิตชั้นปีที่2
78 2nd year, 177 people, counts for 11 people. ชั้นปีที่2 จำนวน 177 คำนวณได้ 11 คน เลือกตัวอย่างแบบไม่ใส่คืนได้หมายเลข
79 8nv 8nv
80 @namwan top side 132.50 and of break may go higher ด้านบนของ @namwan ด้านบน 132.50 และการแบ่งอาจสูงขึ้น
81 N พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
82 N พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
83 N addition, our results are in agreement N นอกจากนี้ผลของเราอยู่ในข้อตกลง
84 N any seemingly quiet pond the still waters actually teem with tiny pond dwellers called Euglena gracilis. บ่อที่เงียบสงบดูเหมือนว่าน่านน้ำที่ยังคงไหลอยู่ท่ามกลางผู้อาศัยในบ่อน้ำเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Euglena gracilis
85 N contrast to the amount of Yuan Power required to activated the Yuan Dan in the past in order to achieve a certain offensive impact, the current Yuan Spirit merely needed half of it. N ตรงกันข้ามกับจำนวนเงินหยวนที่จำเป็นในการเปิดใช้งานหยวนแดนในอดีตเพื่อให้บรรลุผลกระทบที่น่ารังเกียจบางอย่างหยวนวิญญาณปัจจุบันเพียงต้องการครึ่งหนึ่งของมัน
86 N how to register Swensen's card sections, replace copy as follows: N วิธีการลงทะเบียนส่วนของการ์ดของ Swensen ให้เปลี่ยนสำเนาดังนี้:
87 N ot many teenagers would say that they really like folk music. วัยรุ่นหลายคนคงจะบอกว่าพวกเขาชอบดนตรีพื้นบ้านจริงๆ
88 N the experiment light traveled from the air, through the glass, through the water, through the back of the glass, and then back through the air, before hitting the arrow. N แสงทดลองเดินทางจากอากาศผ่านกระจกผ่านน้ำผ่านด้านหลังของแก้วแล้วย้อนกลับไปในอากาศก่อนที่จะกดปุ่มลูกศร
89 N the first era of globalization, the strategies of MNEs in the developing world had been straightforward. N ยุคแรกของยุคโลกาภิวัตน์กลยุทธ์ของ MNEs ในประเทศกำลังพัฒนาได้ง่ายขึ้น
90 N the future I would like to work on a worldwide tour such as a Air Hostess, ในอนาคตฉันอยากจะร่วมงานทัวร์ทั่วโลกเช่น Air Hostess,
91 N the future I would like to work on a worldwide tour such as a Air Hostess, because I want to ในอนาคตฉันอยากจะทำงานในทัวร์ทั่วโลกเช่น Air Hostess เพราะฉันต้องการ
92 N the future I would like to work on a worldwide tour such as a Air Hostess, because I want to go around the world but my language is not good. ในอนาคตฉันอยากจะทำทัวร์ทั่วโลกเช่น Air Hostess เพราะฉันอยากไปทั่วโลก แต่ภาษาของฉันไม่ดี
93 N the Portuguese business environment it is normal to give a gift to customers and partners. N สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโปรตุเกสเป็นเรื่องปกติที่จะให้ของขวัญแก่ลูกค้าและคู่ค้า
94 N these circumstances, as with all off airport N สถานการณ์เช่นนี้กับสนามบินทั้งหมด
95 N what size i e N อะไรขนาด e
96 N, volume, duration etc.), Top brands, Usage frequency N, ปริมาณ, ระยะเวลา ฯลฯ ) แบรนด์ยอดนิยมความถี่การใช้งาน
97 N-aided studies on effects on maize and balance sheets of different forms of N fertilizer / Amnat Suwanarit ... [et al.] การศึกษาแบบ N-aided ผลกระทบต่อข้าวโพดและสมดุลของปุ๋ย N / Amnat Suwanarit ... [et al.]
98 N-bicarbonate is a free ion and is in the eight-sided crystalline field. F-ออรNบิทัลเมื่อเป็นไอออนอิสระและอยู่ในสนามผลึกรูปทรงแปดหน้า
99 N. ตัวย่อของคำนาม (noun)
100 N/A >> Internal approve N / A >> อนุมัติภายใน
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่