คำศัพท์ หมวด O (หน้า 1/98)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Obligation to provide and fasten "ภาระหน้าที่ในการจัดหาและยึด
2 "Office of Irrigation No. 6 held the National Children's Day Year 2019" “สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”
3 "offshoring' entire functions. "offshoring" ทั้งฟังก์ชัน
4 "offshoring' entire functions. This means that large tranches of workers who would previously have been part of a permanent workforce (such as administrative departm "offshoring" ทั้งหน้าที่ซึ่งหมายความว่าคราวที่ใหญ่ของคนงานที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานถาวร (เช่น departm บริหาร
5 "Oh Tom. "ทอมทอม
6 "Oh, the color is very good for you." “โอ้ สีมันเข้ากับคุณมากเลย”
7 "Okay, honey, get ready to go," her mom said. "เอาล่ะแม่เตรียมไป" แม่ของเธอบอก
8 "Once the​ "เมื่อ
9 "Once you've completed the updosing, could you switch people over to peanuts? That may happen; probably will." "เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับปรุงคุณสามารถเปลี่ยนคนไปถั่วลิสงหรือไม่ที่อาจเกิดขึ้นอาจจะ."
10 "Once​ the​ players put toothpaste inmy boots, " he​ says. "เมื่อผู้เล่นใส่รองเท้าบูทยาสีฟัน" เขากล่าว
11 "One started giving Eric some gyp, so Eric decided to give it back. Now we're all getting battered. Bryan Robson, captain of England, he's in there. Typical Bryan, he's swung this punch and there's a hook on the wall. “ หนึ่งเริ่มให้เอริคยิปซั่มดังนั้นเอริคจึงตัดสินใจคืนให้ทีนี้เราทุกคนก็พังทลายไบรอันร็อบสันกัปตันของอังกฤษเขาอยู่ที่นั่นโดยทั่วไปไบรอันเขาเหวี่ยงหมัดนี้และมีตะขออยู่บนกำแพง
12 "One sunny egg" and "Mullet" “ไข่ปลากระบอกแดดเดียว” และ “ปลากระบอกร้า”
13 "Online Database Project to Evaluate Potential "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภา
14 "Only You" falls in love over and over. “มีแต่คุณเท่านั้น” ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า
15 "Or ” หรือ
16 "Or" lure "means" fall ", but" Chu "has no meaning nearby, so there is an attempt to make a meaningful word because" Sue " หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ชู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้น จึงมีความพยายามทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก "ซู
17 "Others want to do" "คนอื่นต้องการทำ"
18 "Our computer dating service has helped many couples get together." "บริการเดทคอมพิวเตอร์ของเราได้ช่วยให้คู่รักหลาย ๆ คู่ได้ร่วมกัน"
19 "Out, "ออก,
20 "out, out brief candle! life's but a "ออกมาจากเทียนสั้น ๆ ! ชีวิตมี แต่
21 "Out, out brief candle! life's but a walking shadow... "ออกไปทำเทียนสั้น ๆ ! ชีวิตมี แต่เงาเดิน ...
22 "Out, out brief candle! life's but a walking shadow..." "ออกไปทำเทียนสั้น ๆ ! ชีวิตมี แต่เงาเดิน ... "
23 "Overlooking" that implies that “overlooking” ที่เป็นนัยยะว่าเป
24 "Overlooking" that is meant to be a deliberate gaze for a long time “overlooking” ที่เป็นนัยยะว่าเป็นการจ้องอย่างจงใจเป็นเวลานานก
25 "Overlooking" that is meant to be a deliberate stare for a longer period of time due to the desire to stare, whether it be people, pets or things “overlooking” ที่เป็นนัยยะว่าเป็นการจ้องอย่างจงใจเป็นเวลานานกว่าเหตุต่อสิ่งที่ประสงค์จะจ้องไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์เลี้ยง หรือ สิ่งของ
26 'Of course it'll never sing,' he said to himself, 'but perhaps if it's very beautiful, little Igor will like it just the same.' "แน่นอนว่าจะไม่มีวันร้องเพลงหรอก" เขาพูดกับตัวเองว่า "แต่บางทีถ้ามันสวยงามมากอิกอร์เพียงเล็กน้อยจะชอบมันเหมือนกัน"
27 'Of course, little Igor,' said his father, smiling. "แน่นอนอิกอร์น้อย" พ่อพูดยิ้ม
28 'One kilogram! 'หนึ่งกิโลกรัม!
29 'One kilogram,' the old man replied. "หนึ่งกิโลกรัม" ชายชราตอบ
30 'One more special thing?' 'สิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่ง'?
31 'or'1=1 'or'1 = 1
32 (OECD, 2010). (OECD, 2010)
33 (of a tumour) not malignant. (ของเนื้องอก) ไม่ร้ายกาจ
34 (of an elephant) be in rut ตกน้ำมัน
35 (of the ears) ring อื้ออึง
36 (Of)medium height (สูงปานกลาง
37 (Old world;subfamily Dacinae) (โลกเก่า; Dacinae อนุวงศ์)
38 (Old world;subfamily Dacinae). (โลกเก่า; Dacinae อนุวงศ์)
39 (on-time) (ตรงเวลา)
40 (Online Quiz and Test Buildings) (ส่วนการสร้างแบบทดสอบและสอบออนไลน์)
41 (only men ). (ผู้ชายเท่านั้น)
42 (or a mix of the two can be devised). (หรือทั้งสองอย่างสามารถผสมกันได้)
43 (Or friends you ask to help me with) special points as well (หรือเพื่อนที่คุณขอให้ช่วยฉันด้วย) จุดพิเศษเช่นกัน
44 (Or kites) kites, tundra and kite hoods. (หรือว่าว) ว่าว, ทุนดราและว่าวปลาวาฬ
45 (Or kites) kites, tundra and kite hoods. (หรือว่าวอีลุ่ม) ว่าวปลาโทดโทงและว่าวประทุน
46 (Or more precisely, the allegories of lover. (หรืออย่างแม่นยำมากขึ้น, ชาดกของคนรักของ
47 (Or part) in cash instead of such allocation (หรือบางส่วน) เป็นเงินสดแทนการจัดสรรดังกล่าว
48 (Ordering to turn on the power in the home by connecting the control devices such as mobile phones via the Internet) is (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) เป็นต
49 (Oryza Sativa L.), a cross-bred strain from the Khao Hom Nin Rice variety which is well (Oryza Sativa L. ) สายพันธุ์ข้ามพันธุ์จากข้าวพันธุ์ข้าวหอมฮม
50 (Osaka, Japan) B-Tocopherol and S-tocotrienol were purchased from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, USA). (โอซาก้า, ญี่ปุ่น) B-Tocopherol และ S-tocotrienol ซื้อจาก บริษัท Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, USA)
51 *only applicable to non-Myanmar citizen; * ใช้ได้เฉพาะกับพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวพม่าเท่านั้น
52 *only applicable to the applicant who is under 18 years; * เฉพาะผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
53 -ock เล็กน้อย, ไร้ค่า
54 -onym ชื่อ
55 -operation -operation
56 -or การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ
57 -or ผู้ซึ่ง
58 -orium สถานที่, อุปกรณ์
59 -ory สถานที่, อุปกรณ์
60 -ory เกี่ยวกับ, มีหน้าที่, มีเหตุผล
61 -ory เกี่ยวข้องกับ, เป็นของ
62 -ose เต็มไปด้วย
63 -ose เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ
64 -osis การกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข
65 -osis ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเป็นโรค
66 -ous เต็มไปด้วย
67 .On the .บน
68 .On the other hand, the facility did not have adequate ในทางตรงกันข้ามสถานที่ไม่เพียงพอ
69 8o.0ihkp 8o.0ihkp
70 =of do not be angry with me = อย่าโกรธฉัน
71 O Achieving ultra-low latency even when simultaneously making calls and playing games on phones, with the primary SIM card used for calls and the other for data connections. O บรรลุแฝงต่ำพิเศษแม้ในขณะที่การโทรออกและเล่นเกมบนโทรศัพท์ด้วยซิมการ์ดหลักที่ใช้สำหรับการโทรและอีกสายหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล
72 O Comparted with the GPU Turbo, GPU Turbo 2.0 significantly enhances graphics processing efficiency and gaming experience (feature, temperature-monitoring, touch-screen, network optimization, frame rate and graphics processing quality). O พึ่งพา GPU Turbo GPU Turbo 2.0 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลกราฟิกและประสบการณ์การเล่นเกม (คุณลักษณะการตรวจสอบอุณหภูมิหน้าจอสัมผัสการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอัตราเฟรมและคุณภาพการประมวลผลกราฟิก)
73 O It is recommended that the General Manager selection guide is used to recruit all General Managers O แนะนำให้ใช้คู่มือการคัดเลือกผู้จัดการทั่วไปเพื่อรับสมัครผู้จัดการทั่วไปทั้งหมด
74 O พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
75 O พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
76 O Block up original door frame O ปิดกั้นกรอบประตูเดิม
77 O Cut O ตัด
78 O Cut in new door O ตัดประตูใหม่
79 O & B CEO & CEO Office Room ห้องพักและสำนักงาน CEO O&B เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน
80 O 33. Reduce conflicts O 33. ลดความขัดแย้ง
81 O = - Open a university store, increase the opportunity to sell more of the students have a lot. O= - เปิดร้านในมหาวิทยาลัยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นจากนิสิตที่มีจำนวนมาก
82 O and the public still did not feel O และประชาชนยังไม่รู้สึก
83 O be known on a global scale O เป็นที่รู้จักในระดับโลก
84 O Employees have lost organs or lost the ability of other organs or bodies. O ลูกจ้างมีการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายอื่นๆ
85 O Employees lose organs or lose performance of organs or bodies O ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย
86 O further verify the test results, O ตรวจสอบผลการทดสอบเพิ่มเติม
87 O GAME IS OVER AND NO RESULT เกมดังมากขึ้นและไม่มีผลลัพธ์
88 O improve health, don’t skip that first meal. O ปรับปรุงสุขภาพอย่าข้ามมื้อแรก
89 O koʻu makua kāne hoʻokahi me kahi keiki ua make wau i kaʻu wahine aloha i nā lā 4 i hala aku nei ... He aha kāu hana O koʻu makua kāne hoʻokahi ฉัน kahi keiki ua ทำ wau ฉัน kaʻu wahine aloha ฉันnālā 4 ฉัน hala aku nei ... เขา aha kāu hana
90 O level การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
91 O my goot really you are butty full O ของฉัน goot จริงๆคุณ butty เต็ม
92 O secure a position as a Korean-Thai language Translator รักษาความปลอดภัยในฐานะนักแปลภาษาเกาหลี - ภาษาไทย
93 O Shopping by GMM (Thailand), CJO Shopping from Korea . ช่อง O Shopping โดยบริษัทร่วมทุน GMM (ประเทศไทย), CJO Shopping จากประเทศเกาหลี
94 O swap your Home City and World Time city O เปลี่ยนเมืองบ้านและเมืองเวลาโลกของคุณ
95 O take 11 with me and dump them so easy 1000+ evert time O ใช้เวลา 11 กับฉันและการถ่ายโอนข้อมูลพวกเขาเพื่อให้ง่าย 1000 กลับเวลา
96 O that parents can have a place to come to help them make decisions and share ideas. O บิดามารดาสามารถมีสถานที่ที่จะมาช่วยพวกเขาในการตัดสินใจและแบ่งปันความคิด
97 O The Mole เป็บต่ ุ
98 O vets examine them carefully before e race begins สัตวแพทย์ควรตรวจสอบพวกมันอย่างถี่ถ้วนก่อนการแข่งขัน
99 O'clock นาฬิกา
100 O'clock โดยนาฬิกา, ตามนาฬิกา
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่