คำศัพท์ หมวด O (หน้า 1/73)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "offshoring' entire functions. "offshoring" ทั้งฟังก์ชัน
2 "offshoring' entire functions. This means that large tranches of workers who would previously have been part of a permanent workforce (such as administrative departm "offshoring" ทั้งหน้าที่ซึ่งหมายความว่าคราวที่ใหญ่ของคนงานที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานถาวร (เช่น departm บริหาร
3 "Okay, honey, get ready to go," her mom said. "เอาล่ะแม่เตรียมไป" แม่ของเธอบอก
4 "Once you've completed the updosing, could you switch people over to peanuts? That may happen; probably will." "เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับปรุงคุณสามารถเปลี่ยนคนไปถั่วลิสงหรือไม่ที่อาจเกิดขึ้นอาจจะ."
5 "One sunny egg" and "Mullet" “ไข่ปลากระบอกแดดเดียว” และ “ปลากระบอกร้า”
6 "Online Database Project to Evaluate Potential "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภา
7 "Only You" falls in love over and over. “มีแต่คุณเท่านั้น” ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า
8 "Or ” หรือ
9 "Our computer dating service has helped many couples get together." "บริการเดทคอมพิวเตอร์ของเราได้ช่วยให้คู่รักหลาย ๆ คู่ได้ร่วมกัน"
10 'Of course it'll never sing,' he said to himself, 'but perhaps if it's very beautiful, little Igor will like it just the same.' "แน่นอนว่าจะไม่มีวันร้องเพลงหรอก" เขาพูดกับตัวเองว่า "แต่บางทีถ้ามันสวยงามมากอิกอร์เพียงเล็กน้อยจะชอบมันเหมือนกัน"
11 'Of course, little Igor,' said his father, smiling. "แน่นอนอิกอร์น้อย" พ่อพูดยิ้ม
12 'One kilogram! 'หนึ่งกิโลกรัม!
13 'One kilogram,' the old man replied. "หนึ่งกิโลกรัม" ชายชราตอบ
14 'One more special thing?' 'สิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่ง'?
15 'or'1=1 'or'1 = 1
16 (OECD, 2010). (OECD, 2010)
17 (of a tumour) not malignant. (ของเนื้องอก) ไม่ร้ายกาจ
18 (of an elephant) be in rut ตกน้ำมัน
19 (of the ears) ring อื้ออึง
20 (Of)medium height (สูงปานกลาง
21 (on-time) (ตรงเวลา)
22 (Online Quiz and Test Buildings) (ส่วนการสร้างแบบทดสอบและสอบออนไลน์)
23 (Or kites) kites, tundra and kite hoods. (หรือว่าว) ว่าว, ทุนดราและว่าวปลาวาฬ
24 (Or kites) kites, tundra and kite hoods. (หรือว่าวอีลุ่ม) ว่าวปลาโทดโทงและว่าวประทุน
25 (Or more precisely, the allegories of lover. (หรืออย่างแม่นยำมากขึ้น, ชาดกของคนรักของ
26 (Osaka, Japan) B-Tocopherol and S-tocotrienol were purchased from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, USA). (โอซาก้า, ญี่ปุ่น) B-Tocopherol และ S-tocotrienol ซื้อจาก บริษัท Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, USA)
27 *only applicable to non-Myanmar citizen; * ใช้ได้เฉพาะกับพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวพม่าเท่านั้น
28 *only applicable to the applicant who is under 18 years; * เฉพาะผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
29 -ock เล็กน้อย, ไร้ค่า
30 -onym ชื่อ
31 -operation -operation
32 -or การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ
33 -or ผู้ซึ่ง
34 -orium สถานที่, อุปกรณ์
35 -ory สถานที่, อุปกรณ์
36 -ory เกี่ยวกับ, มีหน้าที่, มีเหตุผล
37 -ory เกี่ยวข้องกับ, เป็นของ
38 -ose เต็มไปด้วย
39 -ose เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ
40 -osis การกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข
41 -osis ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเป็นโรค
42 -ous เต็มไปด้วย
43 .On the .บน
44 .On the other hand, the facility did not have adequate ในทางตรงกันข้ามสถานที่ไม่เพียงพอ
45 =of do not be angry with me = อย่าโกรธฉัน
46 O Achieving ultra-low latency even when simultaneously making calls and playing games on phones, with the primary SIM card used for calls and the other for data connections. O บรรลุแฝงต่ำพิเศษแม้ในขณะที่การโทรออกและเล่นเกมบนโทรศัพท์ด้วยซิมการ์ดหลักที่ใช้สำหรับการโทรและอีกสายหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล
47 O Comparted with the GPU Turbo, GPU Turbo 2.0 significantly enhances graphics processing efficiency and gaming experience (feature, temperature-monitoring, touch-screen, network optimization, frame rate and graphics processing quality). O พึ่งพา GPU Turbo GPU Turbo 2.0 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลกราฟิกและประสบการณ์การเล่นเกม (คุณลักษณะการตรวจสอบอุณหภูมิหน้าจอสัมผัสการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอัตราเฟรมและคุณภาพการประมวลผลกราฟิก)
48 O It is recommended that the General Manager selection guide is used to recruit all General Managers O แนะนำให้ใช้คู่มือการคัดเลือกผู้จัดการทั่วไปเพื่อรับสมัครผู้จัดการทั่วไปทั้งหมด
49 O พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
50 O พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
51 O Block up original door frame O ปิดกั้นกรอบประตูเดิม
52 O Cut O ตัด
53 O Cut in new door O ตัดประตูใหม่
54 O 33. Reduce conflicts O 33. ลดความขัดแย้ง
55 O = - Open a university store, increase the opportunity to sell more of the students have a lot. O= - เปิดร้านในมหาวิทยาลัยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นจากนิสิตที่มีจำนวนมาก
56 O further verify the test results, O ตรวจสอบผลการทดสอบเพิ่มเติม
57 O level การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
58 O my goot really you are butty full O ของฉัน goot จริงๆคุณ butty เต็ม
59 O secure a position as a Korean-Thai language Translator รักษาความปลอดภัยในฐานะนักแปลภาษาเกาหลี - ภาษาไทย
60 O swap your Home City and World Time city O เปลี่ยนเมืองบ้านและเมืองเวลาโลกของคุณ
61 O take 11 with me and dump them so easy 1000+ evert time O ใช้เวลา 11 กับฉันและการถ่ายโอนข้อมูลพวกเขาเพื่อให้ง่าย 1000 กลับเวลา
62 O that parents can have a place to come to help them make decisions and share ideas. O บิดามารดาสามารถมีสถานที่ที่จะมาช่วยพวกเขาในการตัดสินใจและแบ่งปันความคิด
63 O The Mole เป็บต่ ุ
64 O'clock นาฬิกา
65 O'clock โดยนาฬิกา, ตามนาฬิกา
66 O'clock โมง
67 O'er คำย่อจาก over
68 O'er คำย่อจาก over
69 O'Leary โอรี่แอล
70 O-Cedar Angler Angle Broom O-Cedar Angler Angle Broom
71 O. nilotica and O. nilotica และ
72 O. nilotica and Poecilia reticulata are in this group, indicating their capacity to tolerate unfavorable conditions that has undoubtedly contributed to their success as an invader species. O. nilotica และ Poecilia reticulata อยู่ในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทนต่อสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยที่มีส่วนร่วมอย่างไม่ต้องสงสัยต่อความสำเร็จของพวกเขาในฐานะสายพันธุ์ที่รุกราน
73 O. niloticus and C. striata along with T. tricopterus and T. vittatus were found at sites where ammonia ranged between 500 and 1,700 mg NH3·N·l−1 (pH 7.6–7.8 and oxygen 4 mg·l−1 to O. niloticus และ C. striata พร้อมกับ T. tricopterus และ T. vittatus พบในบริเวณที่มีแอมโมเนียอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,700 mg NH3 · N · l-1 (pH 7.6-7.8 และออกซิเจน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร -1 ถึง
74 O. niloticus and C. striata along with T. tricopterus and T. vittatus were found at sites where ammonia ranged between 500 and 1,700 mg NH3·N·l−1 (pH 7.6–7.8 and oxygen 4 mg·l−1 to 6 O. niloticus และ C. striata พร้อมกับ T. tricopterus และ T. vittatus พบในบริเวณที่แอมโมเนียอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,700 mg NH3 · N · l-1 (pH 7.6-7.8 และออกซิเจน 4 มก. · 1 ถึง 6
75 O.E.M O.E.M
76 O.K. ใช้ได้, โอเค, ตกลง
77 O.K. Sir. When you arrived. Tell me as name Tony เรียบร้อยครับ เมื่อมาถึง บอกว่าชื่อโทนี่ได้เลยครับ
78 O.n.o คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
79 O.T. โอที
80 O7 O7
81 Oaf คนโง่, คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ
82 Oafish โง่, ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า
83 Oak ต้นโอ๊ก
84 Oak โอ๊ก
85 Oak ไม้โอ๊ก
86 Oak apple ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
87 Oak tree ต้นโอ๊ก
88 Oak! โอ้ก
89 Oaken ที่ทำจากไม้โอ๊ก
90 OAKLEY OAKLEY
91 Oakum เชือกด้ายดิบ
92 Oanthisa Oanthisa
93 Oar กรรเชียง
94 Oar กระเชียง
95 Oar คนพายเรือ
96 Oar พายเรือ, พาย, แจว
97 Oar พายเรือ, พาย, แจว
98 Oar แจว
99 Oar ไม้พาย
100 Oar the Kayak boat พายเรือแคนู
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่