คำศัพท์ หมวด P (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Paper city" but what is paper city? "เมืองกระดาษ" แต่เมืองกระดาษคืออะไรกัน?
2 "Participants". "Participants" .
3 "Path to Dream", we have to aim. "เส้นทางสู่ความฝัน" เราต้องมุ่งมั่น
4 "Path to Dream", we have to aim. “เส้นทางสู่ฝัน” คนเราต้องมีจุดมุ่งหมาย
5 "Path to Dreams" “เส้นทางสู่ฝัน”
6 "People are often too busy nowadays to go out and meet one another," explains O'Neil. "คนทั่วไปมักจะยุ่งมากในปัจจุบันที่จะออกไปข้างนอกและพบกันและกัน" โอนีลอธิบาย
7 "People don't care for you "คนไม่สนใจคุณ
8 "People have been educated. “ประชาชนได้รับความรู้
9 "Physics" I'm an enthusiast. ”ฟิสิกส์”ฉันเป็นคนกระตือรือร้น
10 "Potential location" โครงการ "ทำเลศักยภาพ"
11 "Production of ceiling bards" "การผลิตฝ้าเพดาน"
12 "Production of heat shield" “การผลิตแผ่นฝ้ากันความร้อน”
13 "Production of insulating ceiling bards" "ผลิตฝ้าเพดานฉนวน"
14 'Pay me now, or I'll call the police.' 'จ่ายเงินให้ฉันตอนนี้หรือฉันจะโทรหาตำรวจ'
15 'Pay you for what?' จ่ายอะไรให้บ้าง?
16 'People can understand and explain their thoughts, feelings and behaviors. ‘คนเราสามารถเข้าใจ และอธิบาย ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์
17 'Perhaps there's some way to put those delicious smell in bottles. บางทีอาจจะมีกลิ่นหอมอร่อย ๆ ในขวด
18 'Perhaps you could make him a bird out of wood?' บางทีคุณอาจจะทำให้เขาเป็นนกออกจากป่า?
19 'Ping Bing Ping' is in jail! จุดจบซุปตาร์ ‘ฟ่าน ปิงปิง’ ติดคุก !
20 (Padillo, Weyersdorf, & Reshef, 1997). (Padillo, Weyersdorf, และ Reshef, 1997)
21 (panel/y (แผง / Y
22 (parks, mass (สวนสาธารณะมวล
23 (Part of the sweetness is like) (ส่วนของความหวานแล้วแต่ชอบ)
24 (particle intensity in time at the Sun) at a = 1.0 AU show on (ความเข้มของอนุภาคในเวลาที่ดวงอาทิตย์) ที่ a = 1.0 AU แสดงเมื่อ
25 (particularly because in this case the burden may be shared more evenly, whereas in the case of job quotas the redistributive burden falls on a small subset of the majority community). (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะในกรณีนี้ภาระอาจจะใช้ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในขณะที่ในกรณีของโควต้างานภาระแบ่งแยกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ของชุมชนส่วนใหญ่)
26 (pause) I'm sorry . (หยุดชั่วคราว) ฉันขอโทษ
27 (Perhaps a matter of concern) regarding internal resource considerations. (บางทีอาจเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง) ในเรื่องการพิจารณาทรัพยากรภายใน
28 (Perhaps it should be taken into consideration) (บางทีอาจเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง) ในเรื่องการพิจารณาทรัพยากรภายใน แต่อัตร
29 (personal) circumstances อัตภาพ
30 (pH ≤ 4.5) indicated a good quality of liquid fertilizer. (pH ≤ 4.5) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของปุ๋ยน้ำที่ดี
31 (Phuket). (กต.ตร.) สภ.ป่าตอง
32 (Please comment) (โปรดแสดงความคิดเห็น)
33 (police) inspector สารวัตร
34 (political) campaign poster ป้ายหาเสียง
35 (politicate) candidate ผู้ลงรับเลือกตั้ง
36 (PORT) came together in 1998 to identify and publish best (PORT) มารวมกันในปี 2541 เพื่อระบุและเผยแพร่อย่างดีที่สุด
37 (positional leaders, employees, customers, and shareholders) are continuously acting, interacting, reacting, and adapting to each other (ผู้นำตำแหน่งพนักงานลูกค้าและผู้ถือหุ้น) กำลังดำเนินการโต้ตอบโต้ตอบและปรับตัวต่อเนื่อง
38 (Postage 75 % percent per months) (ไปรษณีย์ร้อยละ 75 ต่อเดือน)
39 (Preferably, molded items weighing 25 grams or over.) (ควรใช้แม่พิมพ์ที่มีน้ำหนัก 25 กรัมขึ้นไป)
40 (press CTRL+A and then CTRL+C (กด CTRL + A แล้ว CTRL + C
41 (previously called manic depression). (ก่อนหน้านี้เรียกว่าภาวะซึมเศร้า manic)
42 (prince) with his father, who is a Persian, has invaded Babylon's Maharaja. (prince) กับพ่อของเขาซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียได้ไปบุกเมืองบาบิลอนของมหาราชา
43 (Princess Ahmad and Annie take the Prince up on the bed) (เจ้าหญิงอาฮมัดและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
44 (Princess Alice and Annie take the Prince up in the bed) (เจ้าหญิงอลิสและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
45 (Princess Anis and Annie take the Prince up in the bed) (เจ้าหญิงอนิสและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
46 (Princess Annas and Annie take the Prince up in the bed) (เจ้าหญิงอนัสและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
47 (proceed) in jerks กึกกัก
48 (proposed) bill ร่างพระราชบัญญัติ
49 (PSI: Coding and Symbol Search) are the third and fourth distinct indexes which together comprise WISC-IV FSIQ. (PSI: Coding and Symbol Search) เป็นดัชนีที่แตกต่างกันสามและสี่ที่ประกอบด้วย WSIC-IV FSIQ
50 (psychoterratic syndrome) (psychoterratic syndrome) ได้
51 (public switched telephone network) (เครือข่ายโทรศัพท์แบบสาธารณะ)
52 (p\.0005; r = .611), VCI (p\.0005; r = .618), WMI (p\.005; r = .438) and PSI (p\.0005, r = .605) (p \ .0005; r = .611), VCI (p \ .0005; r = .618), WMI (p \ .005; r = .438) และ PSI (p \ .0005, r = .605)
53 *please note i am very backed up with emails, please allow several days for me to get back to you. * โปรดทราบว่าฉันได้รับการสนับสนุนจากอีเมลมากเกินไปโปรดรอให้ฉันกลับไปหาคุณอีกหลายวัน
54 *Please note: this e-mail was sent from an address that cannot accept incoming e-mail. * โปรดทราบ: อีเมลนี้ถูกส่งจากที่อยู่ที่ไม่สามารถรับอีเมลขาเข้าได้
55 ,people ,คน
56 -pathy ภาวะความรู้สึก
57 -Patriotic services -มีใจรักการบริการ
58 -Perform first aid - จัดให้มีการปฐมพยาบาล
59 -Phase displacement - การกระจัดของเหลว
60 -phil ผู้รัก, เป็นมิตรกับ
61 -phile ผู้รัก, เป็นมิตรกับ
62 -phobia ความกลัว, ความเกลียด
63 -phone เสียง
64 -Prepared company accounts and tax returns for audit. - บัญชี บริษัท ที่ได้รับการจัดเตรียมและรายงานภาษีสำหรับการตรวจสอบ
65 -Present I working Mason Acoustics company in Draftsman. - ปัจจุบันฉันทำงาน บริษัท เมสันอะคูสติกใน Draftsman
66 -printing) -printing)
67 -provide blank instead of the word “null” for the column that have no data ระบุว่างแทนคำว่า "null" สำหรับคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล
68 -provide blank instead of the word “null” for the column that have no data   ระบุว่างแทนคำว่า "null" สำหรับคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล  
69 -provide blank instead of the world “null” for the column that have no data   ระบุว่างแทนโลก "null" สำหรับคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล  
70 .Pakphum n .Pakphum n
71 5pm break time เวลาพัก 5 โมงเย็น
72 6pm - 7pm 18.00-19.00 น.
73 P พี
74 P ตำรวจ (คำย่อของ police)
75 P พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
76 P หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)
77 P เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p
78 P & G P & G
79 P & G products in the category of lashes won the Cleo Beauty Award. สินค้า P&G ในหมวดหมู่แชมพู่ ได้รับรางวัล Cleo Beauty
80 P & G products were awarded in the shampoo category. สินค้า P&G ได้รับรางวัลในหมวดหมู่แชมพู
81 P & P has sent a quotation to me, attached documents 10 documents. พีแอนด์พี ได้จัดส่งใบเสนอราคาให้แล้วนะค่ะเอกสารตามแนบจำนวน 10 ใบ
82 P / o with new รบกวนขอ p/o ใหม่ด้วยค่ะ
83 P after school time Pเมื่อหมดเวลาเรียน
84 P'nan P'nan
85 P'note tell me. P'note บอกฉัน
86 P'tal P'tal
87 P-orbital P-ออร์บิทัลได้
88 P-Orbital is higher but can not separate its energy. P-ออร์บิทัลสูงขึ้นแต่ไม่สามารถแยกพลังงานของ
89 P-values ​​were 0.001 and <0.001, respectively. โดยให้ค่า P-value เท่ากับ 0.001 และ <0.001 ตามลำดับ
90 P-values ​​were 0.593 and 0.566, respectively. โดยให้ค่า P-value เท่ากับ 0.593 และ 0.566 ตามลำดับ
91 P.m. พีเอ็ม
92 P.m. หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
93 P.M. หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
94 P.R. พีอาร์
95 P.r.n เมื่อจำเป็น, เมื่อต้องการ
96 P.S. ป.ล.
97 Pa พ่อ
98 Pa info: พะอาทิต
99 Pa Pao Waterfall is located at Ban Pah, Bacho District, Bacho District, Narathiwat Province. น้ำตกปาเปาตั้งอยู่ที่บ้านป่าอำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
100 Pa Pao Waterfall is located at Ban Pah, Bacho District, Bacho District, Narathiwat Province. น้ำตกปาโจ ตั้งอยู่ที่บ้านปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสเป็นน้ำตกใหญ่ที่มีน้ำตลอดปี
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่