คำศัพท์ หมวด P (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Pa Phu Lo Temple", the forest temple of Isan "วัดป่าภูก้อน" วัดป่าแห่งภาคอีสาน
2 "Pan Pan Naga Prasert" or anyone known by him as ina Pangina Heals ’, the top queen of Thailand and also co-host of the Drag Race Thailand program ‘ปันปัน นาคประเสริฐ’ หรือที่ใครๆ รู้จักเขาในนาม ‘Pangina Heals’ แดร็กควีนตัวท็อปของเมืองไทยและยังเป็น Co-Host ของรายการ Drag Race Thailand
3 "Paper city" but what is paper city? "เมืองกระดาษ" แต่เมืองกระดาษคืออะไรกัน?
4 "Participants". "Participants" .
5 "Path to Dream", we have to aim. "เส้นทางสู่ความฝัน" เราต้องมุ่งมั่น
6 "Path to Dream", we have to aim. “เส้นทางสู่ฝัน” คนเราต้องมีจุดมุ่งหมาย
7 "Path to Dreams" “เส้นทางสู่ฝัน”
8 "People are often too busy nowadays to go out and meet one another," explains O'Neil. "คนทั่วไปมักจะยุ่งมากในปัจจุบันที่จะออกไปข้างนอกและพบกันและกัน" โอนีลอธิบาย
9 "People don't care for you "คนไม่สนใจคุณ
10 "People have been educated. “ประชาชนได้รับความรู้
11 "Perhaps happiness is not money. “บางทีการมีความสุขไม่ใช่การมีเงินทอง
12 "Physics" I'm an enthusiast. ”ฟิสิกส์”ฉันเป็นคนกระตือรือร้น
13 "Pollution in my country" “ มลพิษในประเทศของฉัน”
14 "Potential location" โครงการ "ทำเลศักยภาพ"
15 "Pottermore "พอตเตอร์มอร์
16 "Production of ceiling bards" "การผลิตฝ้าเพดาน"
17 "Production of heat shield" “การผลิตแผ่นฝ้ากันความร้อน”
18 "Production of insulating ceiling bards" "ผลิตฝ้าเพดานฉนวน"
19 "Pulau Pieti", the word "Pulau" means the island. The word "Piapi" means a kind of sea-tree species such as grains and mangroves “ปูเลาปิอาปิ” คำว่า “ปูเลา” แปลว่าเกาะ คำว่า “ปิอาปิ” แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง
20 'Pay me now, or I'll call the police.' 'จ่ายเงินให้ฉันตอนนี้หรือฉันจะโทรหาตำรวจ'
21 'Pay you for what?' จ่ายอะไรให้บ้าง?
22 'People can understand and explain their thoughts, feelings and behaviors. ‘คนเราสามารถเข้าใจ และอธิบาย ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์
23 'Perhaps there's some way to put those delicious smell in bottles. บางทีอาจจะมีกลิ่นหอมอร่อย ๆ ในขวด
24 'Perhaps you could make him a bird out of wood?' บางทีคุณอาจจะทำให้เขาเป็นนกออกจากป่า?
25 'Ping Bing Ping' is in jail! จุดจบซุปตาร์ ‘ฟ่าน ปิงปิง’ ติดคุก !
26 'Polaroid's problem, he diagnosed, 'was that they kept thinking of themselves as a camera. 'ปัญหาของโพลารอยด์เขาวินิจฉัย' คือพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นกล้อง
27 (p<0.05). (p <0.05)
28 (Padillo, Weyersdorf, & Reshef, 1997). (Padillo, Weyersdorf, และ Reshef, 1997)
29 (panel/y (แผง / Y
30 (parks, mass (สวนสาธารณะมวล
31 (Part of the sweetness is like) (ส่วนของความหวานแล้วแต่ชอบ)
32 (particle intensity in time at the Sun) at a = 1.0 AU show on (ความเข้มของอนุภาคในเวลาที่ดวงอาทิตย์) ที่ a = 1.0 AU แสดงเมื่อ
33 (particularly because in this case the burden may be shared more evenly, whereas in the case of job quotas the redistributive burden falls on a small subset of the majority community). (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะในกรณีนี้ภาระอาจจะใช้ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในขณะที่ในกรณีของโควต้างานภาระแบ่งแยกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ของชุมชนส่วนใหญ่)
34 (Past ability) (ความสามารถในอดีต)
35 (pause) I'm sorry . (หยุดชั่วคราว) ฉันขอโทษ
36 (Perform bug fixes, requests) (ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการร้องขอ)
37 (Perhaps a matter of concern) regarding internal resource considerations. (บางทีอาจเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง) ในเรื่องการพิจารณาทรัพยากรภายใน
38 (Perhaps it should be taken into consideration) (บางทีอาจเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง) ในเรื่องการพิจารณาทรัพยากรภายใน แต่อัตร
39 (personal) circumstances อัตภาพ
40 (pH ≤ 4.5) indicated a good quality of liquid fertilizer. (pH ≤ 4.5) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของปุ๋ยน้ำที่ดี
41 (Phuket). (กต.ตร.) สภ.ป่าตอง
42 (Please comment) (โปรดแสดงความคิดเห็น)
43 (please find attached file in Yellow highlight ) (โปรดดูไฟล์แนบใน Yellow highlight)
44 (police) inspector สารวัตร
45 (political) campaign poster ป้ายหาเสียง
46 (politicate) candidate ผู้ลงรับเลือกตั้ง
47 (Polyvinylchloride) or better known as PVC (PVC) used to make water pipes (Polyvinylchloride) หรือที่รู้จักกันดีว่า พีวีซี (PVC) ใช้ทำท่อน้ำประปา
48 (PORT) came together in 1998 to identify and publish best (PORT) มารวมกันในปี 2541 เพื่อระบุและเผยแพร่อย่างดีที่สุด
49 (positional leaders, employees, customers, and shareholders) are continuously acting, interacting, reacting, and adapting to each other (ผู้นำตำแหน่งพนักงานลูกค้าและผู้ถือหุ้น) กำลังดำเนินการโต้ตอบโต้ตอบและปรับตัวต่อเนื่อง
50 (Postage 75 % percent per months) (ไปรษณีย์ร้อยละ 75 ต่อเดือน)
51 (Practicing Uthayathi Mahathera) that worldly education progresses more as the world changes (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) ว่า การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
52 (Preferably, molded items weighing 25 grams or over.) (ควรใช้แม่พิมพ์ที่มีน้ำหนัก 25 กรัมขึ้นไป)
53 (press CTRL+A and then CTRL+C (กด CTRL + A แล้ว CTRL + C
54 (previously called manic depression). (ก่อนหน้านี้เรียกว่าภาวะซึมเศร้า manic)
55 (prince) with his father, who is a Persian, has invaded Babylon's Maharaja. (prince) กับพ่อของเขาซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียได้ไปบุกเมืองบาบิลอนของมหาราชา
56 (Princess Ahmad and Annie take the Prince up on the bed) (เจ้าหญิงอาฮมัดและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
57 (Princess Alice and Annie take the Prince up in the bed) (เจ้าหญิงอลิสและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
58 (Princess Anis and Annie take the Prince up in the bed) (เจ้าหญิงอนิสและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
59 (Princess Annas and Annie take the Prince up in the bed) (เจ้าหญิงอนัสและแอนนี่พาเจ้าชายขึ้นไปบนเตียง)
60 (proceed) in jerks กึกกัก
61 (Prohibit temporary use, strictly prohibited) for cars with black smoke values ​​exceeding the standard limit (50 per cent). (ห้ามใช้ชั่วคราว , ห้ามใช้เด็ดขาด) แก่รถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานกำหนด (ร้อยละ 50) ซึ่งในปี 2546 ได้เริ่มมาตรการนำร่องบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
62 (proposed) bill ร่างพระราชบัญญัติ
63 (PSI: Coding and Symbol Search) are the third and fourth distinct indexes which together comprise WISC-IV FSIQ. (PSI: Coding and Symbol Search) เป็นดัชนีที่แตกต่างกันสามและสี่ที่ประกอบด้วย WSIC-IV FSIQ
64 (psychoterratic syndrome) (psychoterratic syndrome) ได้
65 (Public Organization), Ministry of Science and Technology (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 (public switched telephone network) (เครือข่ายโทรศัพท์แบบสาธารณะ)
67 (p\.0005; r = .611), VCI (p\.0005; r = .618), WMI (p\.005; r = .438) and PSI (p\.0005, r = .605) (p \ .0005; r = .611), VCI (p \ .0005; r = .618), WMI (p \ .005; r = .438) และ PSI (p \ .0005, r = .605)
68 *please note i am very backed up with emails, please allow several days for me to get back to you. * โปรดทราบว่าฉันได้รับการสนับสนุนจากอีเมลมากเกินไปโปรดรอให้ฉันกลับไปหาคุณอีกหลายวัน
69 *Please note: this e-mail was sent from an address that cannot accept incoming e-mail. * โปรดทราบ: อีเมลนี้ถูกส่งจากที่อยู่ที่ไม่สามารถรับอีเมลขาเข้าได้
70 ,people ,คน
71 -pathy ภาวะความรู้สึก
72 -Patriotic services -มีใจรักการบริการ
73 -Perform first aid - จัดให้มีการปฐมพยาบาล
74 -Performed accounts payable functions for construction expenses. - ฟังก์ชั่นบัญชีเจ้าหนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
75 -Petkovsek et al., 2015). -Petkovsek et al., 2015)
76 -Phase displacement - การกระจัดของเหลว
77 -phil ผู้รัก, เป็นมิตรกับ
78 -phile ผู้รัก, เป็นมิตรกับ
79 -phobia ความกลัว, ความเกลียด
80 -phone เสียง
81 -Prepared company accounts and tax returns for audit. - บัญชี บริษัท ที่ได้รับการจัดเตรียมและรายงานภาษีสำหรับการตรวจสอบ
82 -Present I working Mason Acoustics company in Draftsman. - ปัจจุบันฉันทำงาน บริษัท เมสันอะคูสติกใน Draftsman
83 -printing) -printing)
84 -properties -สรรพคุณ
85 -provide blank instead of the word “null” for the column that have no data ระบุว่างแทนคำว่า "null" สำหรับคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล
86 -provide blank instead of the word “null” for the column that have no data   ระบุว่างแทนคำว่า "null" สำหรับคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล  
87 -provide blank instead of the world “null” for the column that have no data   ระบุว่างแทนโลก "null" สำหรับคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูล  
88 .Pakphum n .Pakphum n
89 .President of University of El Dorado's Student Marketing Organization . ประธานองค์กรการตลาดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย El Dorado
90 5pm break time เวลาพัก 5 โมงเย็น
91 6pm - 7pm 18.00-19.00 น.
92 =People leave all kinds of pe things in my limousine- scarves, packages, and even shoes. = ผู้คนทิ้งสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่างไว้ในรถลีมูซีนของฉันแพ็คเกจและแม้แต่รองเท้า
93 P พี
94 P ตำรวจ (คำย่อของ police)
95 P พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
96 P หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)
97 P เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p
98 P & G P & G
99 P & G products in the category of lashes won the Cleo Beauty Award. สินค้า P&G ในหมวดหมู่แชมพู่ ได้รับรางวัล Cleo Beauty
100 P & G products were awarded in the shampoo category. สินค้า P&G ได้รับรางวัลในหมวดหมู่แชมพู
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่