คำศัพท์ หมวด Q (หน้า 1/10)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Quentin" the ordinary boy ... "เควนติน" เด็กหนุ่มธรรมดา...
2 (Questionnaires) with students in Chitralada School (Questionnaires) กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
3 ?Q-?3{Bi0搴?削??`洲PA扱麽?Z?帗玻?>l己鐻{⺄牪鈓癭 ? Q-? 3 {Bi0搴? 削 ?? `洲 PA 扱麽? Z? 帗玻?> ลิตร己鐻 {⺄牪鈓癭
4 ?Q-?3{Bi0搴?削?唕)翴?Y饔R 玻?>l己鐻{⺄牪鈓癭 ? Q-? 3 {Bi0搴? 削? 唕) 翴? Y饔 R 玻?> ลิตร己鐻 {⺄牪鈓癭
5 ?Q-?3{Bi0搴?削K?嶵普鱶U虞2蓿P玻?>l己鐻{⺄牪鈓癭 ? Q-? 3 {Bi0搴? 削 K? 嶵普鱶 U 虞 2 蓿 P 玻?> ลิตร己鐻 {⺄牪鈓癭
6 ?Q??????????°????S'{??Óß÷??^í8??????Û??,cà?)Ü?? ? Q ?????????? ° ???? S '{?? OSS ÷ ?? ^ i8 ?????? U ??, CA?) Ü ??
7 Q พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
8 Q พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
9 Q-tip ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง
10 Q.E.D. ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
11 Q.e.d. ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
12 Q.v ดู (คำย่อของ quod vide), โปรดดู
13 Q1 he does not produce. Q1 เขาไม่ได้ผลิต
14 QA is a working position on the production control system. QA เป็นตำแหน่งที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบการผลิต
15 QA is important in the quality of drug delivery to consumers. QA มีความสำคัญในเรื่องคุณภาพของยาสู่มือผู้บริโภค
16 QA must control the quality of the project. QA ต้องควบคุมคุณภาพของโครงการ
17 QA officer using Auto CAD program to read metal mold. เจ้าหน้าที่ QA ใช้โปรแกรม Auto cad อ่านแบบ แม่พิมพ์โลหะ
18 Qatar กาตาร์
19 Qatar การ์ต้า
20 Qatar ประเทศการ์ต้า
21 QC and Produced Unchecked WI-SD-0222 Before Use. Sale for 77 '' fabric pages, but do not specify whether to cut out 2 "to match WI-SD-0222. QCและผลิตไม่ได้ตรวจสอบ WI-SD-0222 ก่อนการใช้งาน.Sale ขอใช้หน้าผ้า 77'' แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องตัดออก 2'' ให้ตรงกับ WI-SD-0222 ตามเอกสาร
22 QC in factory QC ในโรงงาน
23 QCC Activity for Skill Employee QCC กิจกรรมสำหรับพนักงานฝีมือ
24 QCC Activity of Employee Skill QCC กิจกรรมของพนักงานทักษะ
25 QCC Activity of Skill Employee กิจกรรม QCC ของพนักงานฝีมือแรงงาน
26 QCC Activity for Employee Skill QCC กิจกรรมสำหรับพนักงานทักษะ
27 QCC Activities for kpi related กิจกรรม QCC สำหรับ kpi ที่เกี่ยวข้อง
28 QCC Clinique คลีนิกข์ QCC
29 QCC Clinique Project โครงการ QCC Clinique
30 QCC experience: 3 issues ประสบการณ์ QCC : 3 เรื่อง
31 Qi is good ... take care of yourself. ฉีสบายดีนะ...ดูแลตัวเองด้วย
32 Qi you look more beautiful, you are fine ฉี คุณดูสวยมากขึ้น คุณสบายดีนะ
33 Qi you look more beautiful. ฉี คุณดูสวยมากขึ้น
34 Qi, you look more beautiful and grow up as a girl, not as a child as before. ฉี คุณดูสวยมากขึ้นและเติบโตเป็นสาวน้อยไม่ใช่เป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
35 Qing Qing has long straight black hair. Qing Qing มีขนสีดำยาวตรง
36 Qingdao ชิงช่า
37 Qingdao flag ธงคัทซึ
38 Qo Qo
39 QoS covers the following aspects: QoS ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
40 Qout Qout
41 QR Payment will be displayed at payment counter. QR การชำระเงินจะแสดงที่เคาน์เตอร์การชำระเงิน
42 Qrgeq Qrgeq
43 Qt คำย่อของ quart
44 QTY QTY
45 QTY: 1 set QTY : 1 set
46 Qua ในบทบาทของ
47 Quack ซึ่งหลอกลวง
48 Quack ต้มตุ๋น, ล่อลวง
49 Quack นักต้มตุ๋น, นักต้ม
50 Quack ร้องเป็นเป็ด, ร้องเสียงคล้ายเป็ด
51 Quack หมอเถื่อน
52 Quack หมอเถื่อน
53 Quack หมอเถื่อน, แพทย์เถื่อน
54 Quack เสียงเป็ดร้อง, เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด
55 Quack โฆษณาชวนเชื่อ
56 Quack medicine ยากลางบ้าน
57 Quackery วิธีการหลอกลวง, วิธีการต้มตุ๋น
58 Quackish ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งปลิ้นปล้อน
59 Quacks of a duck ก้าบๆ
60 Quacksalver คนล่อลวง, คนปลิ้นปล้อน
61 Quacksalver หมอเถื่อน, หมอกำมะลอ, แพทย์เถื่อน
62 Quad ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์, แท่งตะกั่ว ชิ้นใหญ่ที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
63 Quad ประกอบด้วยคน 4 คน, ประกอบด้วยของ 4 อย่าง
64 Quad ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน
65 Quad สี่เหลี่ยมจัตุรัส
66 Quadra แม่พิมพ์ขนาดเล็ก
67 Quadragesima ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
68 Quadragesima วันอาทิตย์แรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์
69 Quadrangle พื้นที่สี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยตึก
70 Quadrangle รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
71 Quadrangular ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
72 Quadrant หนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม, สิ่งที่คล้ายของวงกลม
73 Quadrantal ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วนของวงกลม
74 Quadraphonic เกี่ยวกับการบันทึกหรือสร้างเสียง 4 แถบ
75 Quadrat ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในการเรียงพิมพ์
76 Quadrat พื้นที่สี่เหลี่ยมที่ใช้ในการศึกษาพืชและสัตว์
77 Quadrate ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
78 Quadrate ทำให้ปรับตัว, ทำให้สอดคล้อง
79 Quadrate ปรับตัว, เห็นด้วย
80 Quadrate สี่เหลี่ยมจตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า
81 Quadratic เกี่ยวกับสมการ 2 ชั้น
82 Quadratic equation สมการซึ่งมีตัวไม่รู้ค่าเป็นจำนวนยกกำลังสอง
83 Quadratically อย่างเป็นสมการ 2 ชั้น
84 Quadratics สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation
85 Quadrature การสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส
86 Quadrennia คำนามพหูพจน์ของ quadrennium
87 Quadrennial ช่วงทุก 4 ปี, การเกิดขึ้นเป็นเวลา 4 ปี
88 Quadrennial ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี, ซึ่งมีอายุ 4 ปี
89 Quadrennially โดยเกิดขึ้นทุก 4 ปี
90 Quadrennium การฉลองครบรอบ 4 ปี
91 Quadri- สี่
92 Quadriad กลุ่ม 4 คน
93 Quadricentennial การฉลองครบรอบ 400 ปี
94 Quadrilateral ที่มีสี่ด้าน
95 Quadrilateral รูปสี่เหลี่ยม
96 Quadrilateral รูปสี่เหลี่ยม
97 Quadrilateral รูปสี่เหลี่ยม
98 Quadrilaterally อย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม
99 Quadrille การเต้นรำ 4 คู่, ดนตรีประกอบการเต้นรำ
100 Quadrillion ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่