คำศัพท์ หมวด R (หน้า 1/100)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Rachinuthit" is therefore the name for this building. "ราชินูทิศ" จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา
2 "Rajabhat Institute Suan Sunandha Rajabhat University" “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา”
3 "Really! “จริงหรอ!
4 "Really! So you eat it all. I go to do it again for my friend. You will definitely like it. You say? "จริง ๆ ! ดังนั้นคุณกินมันทั้งหมดฉันไปทำมันอีกครั้งเพื่อเพื่อนของฉันคุณจะชอบแน่นอนคุณพูด?
5 "Really! So you eat it all. I'll make it again for my friend. She will definitely like it, won’t she? " "จริง ๆ ! คุณกินหมดแล้วฉันจะทำมันให้เพื่อนของฉันอีกครั้งเธอจะชอบมันแน่ ๆ
6 "Reduce the reuse of some common found in Thailand? "ลดนำกลับมาใช้ใหม่รีบางอย่างที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยหรือไม่?
7 "Respect the dangers of this dynamic natural process and stay out of closed areas." "เคารพอันตรายของกระบวนการทางธรรมชาติแบบไดนามิกนี้และอยู่นอกพื้นที่ปิด"
8 're in the same room with them?” on a sliding scale from 1 to 100. อยู่ในห้องเดียวกันกับพวกเขา? "ในระดับเลื่อนจาก 1 ถึง 100
9 (R = 0.626 **) Support from the management (r = 0.576 **) The availability of the responsible person (skills = knowledge) (r = 0.567 **) รองลงมา เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (r=0.626**) การสนับสนุนจากผู้บริหาร (r=0.576**) ความพร้อมของผู้รับผิดชอบงาน(ทักษะความรู้ความสามารถ)(r=0.567**)
10 (R = 0.719 **), followed by progress (r = 0.626 **). ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานมากที่สุด (r=0.719**) รองลงมา เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (r=0.626**)
11 (R)-non-8-en2-ol (R) ปลอด-8-en2 เฒ่า
12 (Rachadasri Sansitakul, 2005). (รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2548)
13 (Ready Mixed) (พร้อมผสม)
14 (real estate management การจัดการอสังหาริมทรัพย์
15 (Receive an additional value of 20,000 baht) (รับเพิ่มมูลค่า 20,000 บาท)
16 (red) all over เถือก
17 (Reduced packaging compared with similar products and (บรรจุภัณฑ์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันและ
18 (Reduced packaging compared with similar products and parts) (บรรจุภัณฑ์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกัน)
19 (Ref: LnMnzp) (Ref: LnMnzp)
20 (renewable energy) (พลังงานหมุนเวียน)
21 (reply) with many reservations แบ่งรับแบ่งสู้
22 (Reported to bring chemicals into the refinery. For use in process) (รายงานว่าจะนำสารเคมีเข้าโรงกลั่นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต)
23 (RFLP) (RFLP)
24 (RFLP) analysis using EcoRI, Rsa or DdeI (Promega) in a reaction volume of 10 ìL (RFLP) โดยใช้ EcoRI, Rsa หรือ DdeI (Promega) ในปริมาณปฏิกิริยาที่ 10 ลิล
25 (RFLP) using EcoRI, Rsa or DdeI (Promega) at 10 L   (RFLP) โดยใช้ EcoRI, Rsa หรือ DdeI (Promega) ในปริมาณปฏิกิริยาที่ 10 ลิล  
26 (Right-handed, left to Pittsburgh) (ถนัดขวาหันข้างซ้ายให้พิทเชอร์)
27 (Rigid tube) (without acid, no smell) STONE BROTHER (แบบหลอดแข็ง)(แบบไม่มีกรดไม่มีกลิ่น) STONE BROTHER
28 (rough ride) (ขี่หยาบ)
29 (RPM, board form) and achieved scores in the normal range of intelligence (Courchesne et al. 2012). (RPM, แบบฟอร์มบอร์ด) และบรรลุคะแนนในช่วงสติปัญญาปกติ (Courchesne et al. 2012)
30 (RPM, Boards Formation) and achieve scores in normal intelligence. (Courchesne et al. 2012) Indeed, current studies add to the available data to be cautious in interpreting autism results in Wechsler scales or batteries. (RPM, แบบฟอร์มบอร์ด) และบรรลุคะแนนในช่วงสติปัญญาปกติ (Courchesne et al. 2012) แท้จริงการศึกษาในปัจจุบันเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ให้เห็นความระมัดระวังในการตีความผลออทิสติกในเครื่องชั่งของ Wechsler หรือแบตเตอรี่
31 (Ruhl et al., 2005) prevention of inflammation, thrombosis (Ruhl et al, 2005) การป้องกันการติดเชื้อ, การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
32 *Real attitude of giving * ทัศนคติที่แท้จริงของการให้
33 ,raply , raply
34 -Read, write, listen to English. - อ่านเขียนฟังภาษาอังกฤษ
35 -Remove long space in Province, Latitude and Longitude - ลบพื้นที่ยาวในจังหวัดละติจูดและลองจิจูด
36 -rol e an d valu e - ควบคุม e และ d ค่า e
37 -rol e an d valu e - ควบคุม e และ d ค่า e
38 -RS -RS
39 .rehcaet ruoy tcepdert,mtsum uoy เศษซากปรักหักพัง, mtsum uoy
40 2RS accepts only 500 contestants, so contestants should prepare their bodies and mind 2RS รับผู้เข้าแข่งขัน 500 คนเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมร่างกายจิตใจให้พร้อม
41 2RS stands for the word "cycling". Swimming is organized in March every year. 2RS ย่อมาจากคำว่า วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ จะจัดในเดือนมีนาคมของทุกปี
42 3R is Reuse, Recycle, Reduce 3R คือ Reuse, Recycle, Reduce
43 3R Learning various basic subjects 3R การเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆ
44 3rd floor is a plain room with 11 rooms. ชั้นที่ 3 เป็นห้องพักธรรมดา มี 11 ห้อง พ
45 3rd Floor, Department of Intellectual Property ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
46 3rd Floor, Department of Intellectual Property or Provincial Commercial Office in every province. ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
47 3rd grade, 1st - 3rd grade) and 4th grade ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) และ ม. 4
48 3rd installment งวดที่ 3
49 3rd installment, the employer agrees to pay 4,133,100 baht (four million one hundred thirty three thousand one hundred baht only) when the contractor has งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินเป็นจำนวน 4,133,100 บาท ( สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
50 3rd installment, the employer agrees to pay 4,133,100 baht (four million one hundred thirty three thousand one hundred baht only) when the contractor has Add to the building structure Reinforcing the building structure, machinery platform, lighting system, elevator improvement, delivery งวดที่ 3 นายจ้างตกลงที่จะจ่ายเงิน 4,133,100 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น) เมื่อผู้รับเหมาได้เพิ่มลงในโครงสร้างอาคารเสริมโครงสร้างอาคารเสริมเครื่องจักรโครงสร้างระบบไฟส่องสว่างลิฟท์ปรับปรุงการส่งมอบ
51 3rd largest food storage box กล่องถนอมอาหารใบที่3ใหญ่ที่สุด
52 3rd Phase 14%-18% 9-12 Months เฟสที่ 3 14% -18% 9-12 เดือน
53 3rd place is MBC Korean Drama Filming Location. สถานที่ ที่ 3 คือ MBC สถานที่ถ่ายทำละครของประเทศเกาหลี
54 3rd time ครั้งที่ 3
55 3rd time, redeem 40 $ to truewallet ครั้งที่3แลก 40$เข้าtruewallet
56 3rd to 5th ribs, near their costal cartilages กระดูกที่ 3 ถึงที่ 5 ใกล้กับกระดูกอ่อนซี่โครง
57 3rd year ชั้นปีที่ 3
58 3rd year education มัฐยมศึกษาปีที่3
59 4R Model Connections การเชื่อมต่อรุ่น 4R
60 6RESULTS AND DISCUSSIONS 6RESULTS และการอภิปราย
61 R R
62 R พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
63 R พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
64 R future cash flows will be, classified in the Group’s consolidated statement of cash flows as cash flows used in financing activities. กระแสเงินสดในอนาคตจะถูกจัดประเภทในงบกระแสเงินสดรวมของกลุ่ม บริษัท เป็นกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน
65 R has a steep learning curve which use graphical user interfaces (GUI) to encompass point and-click interactions, but they generally do not have the polish of the commercial offerings. R มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันซึ่งใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) เพื่อรวมจุดโต้ตอบและคลิก แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่มีข้อเสนอเชิงพาณิชย์
66 R Kelly R Kelly
67 R Kelly Celine Dion With Lyrics R Kelly Celine Dion พร้อมเนื้อร้อง
68 R Packages for the R แพ็คเกจสำหรับ
69 R pictures R รูปภาพ
70 R There is a queue to travel to Bangkok 2 times. This term is first, Saturday 9 and Sunday 10 February, 2nd time, Thursday 14th and Friday 15th February. After that, there will be no queue to go to Bangkok until the final exam. R มีคิวต้องเดินทางไปกรุงเทพ อีก 2 ครั้ง ในเทอมนี้ คือ ครั้งแรกวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะไม่มีคิวไป กรุงเทพ จนกว่าจะสอบปลาย
71 R u busy] R u ยุ่ง]
72 R u close to bangkok R u ใกล้กรุงเทพฯ
73 R u feel better R u รู้สึกดีขึ้น
74 R u free today? R u ฟรีวันนี้หรือไม่?
75 R u hindu คุณฮินดู
76 R u job or self work คุณทำงานหรือทำงานด้วยตัวเอง
77 R u married คุณแต่งงานหรือยัง
78 R u married or single? คุณแต่งงานหรือโสด
79 R u married? คุณแต่งงานหรือยัง?
80 R u single R u single
81 R u single ??? R u เดียว ???
82 R u there on work มีงานทำอยู่
83 R&A Associates อาร์ เอ แอนด์แอสโซซิเอทส์
84 R&B คำย่อของ Rhythm and Blues
85 R&D คำย่อของ research and development
86 R&R คำย่อของ rock and roll
87 R. R
88 R. Heller, "Folk Fortune," Forbes, September 4, 2000, 67 หม่อมราชวงศ์เฮลเลอร์ "Folk Fortune" Forbes, 4 กันยายน 2000, 67
89 R. Kaschel R. Kaschel
90 R. Kaschel R. Kaschel
91 R. Kaschel Department of Psychology, University of Osnabrueck, 49074 Osnabrueck, Germany R. Kaschel ภาควิชาจิตวิทยา University of Osnabrueck, 49074 Osnabrueck, Germany
92 R.1 Prince of the Chakri Dynasty ร.1 องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
93 R.i.p ขอแสดงความเสียใจ
94 R.N.(The Royal Navy) ร.น.
95 R1 50k, R2 100K, R3 200K lets grow more! R1 50k, R2 100K, R3 200K lets grow more!
96 R1: The running cost of the host vehicle is its own fuel consumption R1: ค่าใช้จ่ายในการใช้งานของยานพาหนะโฮสต์คือการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของตัวเอง
97 R1: The running cost of the host vehicle is its own fuel consumption R1: ค่าใช้จ่ายในการใช้งานของยานพาหนะโฮสต์คือการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
98 R2 and R4 are called black. R2 และ R4 เราเรียกว่า สีดำ
99 Rabat เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
100 Rabbet ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, ต่อด้วยวิธีการบาก
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่