คำศัพท์ หมวด R (หน้า 1/97)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 "Rajabhat Institute Suan Sunandha Rajabhat University" “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา”
2 "Reduce the reuse of some common found in Thailand? "ลดนำกลับมาใช้ใหม่รีบางอย่างที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยหรือไม่?
3 "Respect the dangers of this dynamic natural process and stay out of closed areas." "เคารพอันตรายของกระบวนการทางธรรมชาติแบบไดนามิกนี้และอยู่นอกพื้นที่ปิด"
4 're in the same room with them?” on a sliding scale from 1 to 100. อยู่ในห้องเดียวกันกับพวกเขา? "ในระดับเลื่อนจาก 1 ถึง 100
5 (R = 0.626 **) Support from the management (r = 0.576 **) The availability of the responsible person (skills = knowledge) (r = 0.567 **) รองลงมา เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (r=0.626**) การสนับสนุนจากผู้บริหาร (r=0.576**) ความพร้อมของผู้รับผิดชอบงาน(ทักษะความรู้ความสามารถ)(r=0.567**)
6 (R = 0.719 **), followed by progress (r = 0.626 **). ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานมากที่สุด (r=0.719**) รองลงมา เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (r=0.626**)
7 (R)-non-8-en2-ol (R) ปลอด-8-en2 เฒ่า
8 (Rachadasri Sansitakul, 2005). (รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2548)
9 (Ready Mixed) (พร้อมผสม)
10 (red) all over เถือก
11 (Reduced packaging compared with similar products and (บรรจุภัณฑ์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันและ
12 (Reduced packaging compared with similar products and parts) (บรรจุภัณฑ์ที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกัน)
13 (Ref: LnMnzp) (Ref: LnMnzp)
14 (reply) with many reservations แบ่งรับแบ่งสู้
15 (Reported to bring chemicals into the refinery. For use in process) (รายงานว่าจะนำสารเคมีเข้าโรงกลั่นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต)
16 (RFLP) (RFLP)
17 (RFLP) analysis using EcoRI, Rsa or DdeI (Promega) in a reaction volume of 10 ìL (RFLP) โดยใช้ EcoRI, Rsa หรือ DdeI (Promega) ในปริมาณปฏิกิริยาที่ 10 ลิล
18 (RFLP) using EcoRI, Rsa or DdeI (Promega) at 10 L   (RFLP) โดยใช้ EcoRI, Rsa หรือ DdeI (Promega) ในปริมาณปฏิกิริยาที่ 10 ลิล  
19 (Right-handed, left to Pittsburgh) (ถนัดขวาหันข้างซ้ายให้พิทเชอร์)
20 (RPM, board form) and achieved scores in the normal range of intelligence (Courchesne et al. 2012). (RPM, แบบฟอร์มบอร์ด) และบรรลุคะแนนในช่วงสติปัญญาปกติ (Courchesne et al. 2012)
21 (RPM, Boards Formation) and achieve scores in normal intelligence. (Courchesne et al. 2012) Indeed, current studies add to the available data to be cautious in interpreting autism results in Wechsler scales or batteries. (RPM, แบบฟอร์มบอร์ด) และบรรลุคะแนนในช่วงสติปัญญาปกติ (Courchesne et al. 2012) แท้จริงการศึกษาในปัจจุบันเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ให้เห็นความระมัดระวังในการตีความผลออทิสติกในเครื่องชั่งของ Wechsler หรือแบตเตอรี่
22 (Ruhl et al., 2005) prevention of inflammation, thrombosis (Ruhl et al, 2005) การป้องกันการติดเชื้อ, การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
23 ,raply , raply
24 -Read, write, listen to English. - อ่านเขียนฟังภาษาอังกฤษ
25 -Remove long space in Province, Latitude and Longitude - ลบพื้นที่ยาวในจังหวัดละติจูดและลองจิจูด
26 .rehcaet ruoy tcepdert,mtsum uoy เศษซากปรักหักพัง, mtsum uoy
27 3rd floor is a plain room with 11 rooms. ชั้นที่ 3 เป็นห้องพักธรรมดา มี 11 ห้อง พ
28 3rd Floor, Department of Intellectual Property ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
29 3rd Floor, Department of Intellectual Property or Provincial Commercial Office in every province. ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
30 3rd grade, 1st - 3rd grade) and 4th grade ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3) และ ม. 4
31 3rd Phase 14%-18% 9-12 Months เฟสที่ 3 14% -18% 9-12 เดือน
32 3rd place is MBC Korean Drama Filming Location. สถานที่ ที่ 3 คือ MBC สถานที่ถ่ายทำละครของประเทศเกาหลี
33 3rd time ครั้งที่ 3
34 3rd year ชั้นปีที่ 3
35 4R Model Connections การเชื่อมต่อรุ่น 4R
36 R R
37 R พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
38 R พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
39 R Kelly R Kelly
40 R Kelly Celine Dion With Lyrics R Kelly Celine Dion พร้อมเนื้อร้อง
41 R pictures R รูปภาพ
42 R u busy] R u ยุ่ง]
43 R u close to bangkok R u ใกล้กรุงเทพฯ
44 R u feel better R u รู้สึกดีขึ้น
45 R u free today? R u ฟรีวันนี้หรือไม่?
46 R u married คุณแต่งงานหรือยัง
47 R u single R u single
48 R u single ??? R u เดียว ???
49 R u there on work มีงานทำอยู่
50 R&B คำย่อของ Rhythm and Blues
51 R&D คำย่อของ research and development
52 R&R คำย่อของ rock and roll
53 R. Kaschel R. Kaschel
54 R. Kaschel R. Kaschel
55 R. Kaschel Department of Psychology, University of Osnabrueck, 49074 Osnabrueck, Germany R. Kaschel ภาควิชาจิตวิทยา University of Osnabrueck, 49074 Osnabrueck, Germany
56 R.1 Prince of the Chakri Dynasty ร.1 องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
57 R.i.p ขอแสดงความเสียใจ
58 R.N.(The Royal Navy) ร.น.
59 R1 50k, R2 100K, R3 200K lets grow more! R1 50k, R2 100K, R3 200K lets grow more!
60 R2 and R4 are called black. R2 และ R4 เราเรียกว่า สีดำ
61 Rabat เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
62 Rabbet ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, ต่อด้วยวิธีการบาก
63 Rabbet บาก
64 Rabbet รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)
65 Rabbi ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
66 Rabbi พระในศาสนายิว, ผู้นำศาสนายิว
67 Rabbinic เกี่ยวกับกฎหมายยิว
68 Rabbinical เกี่ยวกับกฎหมายยิว
69 Rabbit กระต่าย
70 Rabbit กระต่าย
71 Rabbit กระต่ายบอกว่า
72 Rabbit ขนกระต่าย
73 Rabbit พูดไม่หยุด
74 Rabbit เถาะ
75 Rabbit เนื้อกระต่าย
76 Rabbit dog หมากระต่าย
77 Rabbit food ผักสลัด, ผักกาดหอม
78 Rabbit friend กระต่ายเพื่อนรัก
79 Rabbit has a low turtle value is too low. กระต่ายได้ประเมินค่าเจ้าเต่าน้อยต่ำเกินไป
80 Rabbit is an animal that wants to eat. กระต่ายคือสัตว์ที่อยากเลี้ยง
81 Rabbit on พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
82 Rabbit Rabbit is Rabbit Rabbit is
83 Rabbit Rabbit is a mammal. 2.Rabbit กระต่าย เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง
84 Rabbit with 5-inch legs, 4-inch back legs กระต่ายมีขาหน้าที่มี 5 นิ้ว ขาหลังมี 4 นิ้ว มีสะโพ
85 Rabbits are small mammals. กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก
86 Rabbits' fur will change colors depending on the season. ขนสัตว์ของกระต่ายจะเปลี่ยนสีตามฤดูกาล
87 Rabble ชนชั้นต่ำ
88 Rabble ฝูงชนที่วุ่นวาย
89 Rabble สามัญชน
90 Rabble-rouser ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
91 Rabid ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง, บ้าคลั่ง
92 Rabid ซึ่งติดเชื้อโรคกลัวน้ำ
93 Rabies โรคกลัวน้ำ
94 Rabies โรคพิษสุนัขบ้า, โรคกลัวน้ำ
95 Rabies rabies is spread when animals are infected by scratching or biting other animals or humans. [1] Saliva from infected animals can also be transmitted through rabies if exposed to the eyes, mouth or nose. โรคพิษสุนัขบ้าแพร่เมื่อสัตว์ที่ติดเชื้อข่วนหรือกัดสัตว์อื่นหรือมนุษย์[1] น้ำลายจากสัตว์ที่ติดเชื้อยังสามารถส่งผ่านโรคพิษสุนัขบ้าได้หากสัมผัสกับตา ปากหรือจมูก
96 Rabitartificial Rabitartificial
97 Raccoon ตัวแร็คคูน (คล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)
98 Raccoon หนังของตัวแร็คคูน
99 Race กระแสน้ำ
100 Race กลุ่ม, ชนิด, ประเภท, จำพวก
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่