บทความน่ารู้

Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เราได้รู้แล้วว่าในประโยค วลี หรือคำ หนึ่งนั้นๆ อาจจะประกอบไปด้วยส่วนของคำศัพท์หลายส่วนได้ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า การเติมคำข้างหน้า หรือ ข้างหลัง คำศัพท์หลัก ก็สามารถทำให้เกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ได้ ไปดูกันเลย

 

 

Prefix อุปสรรค

1.อุปสรรค (prefix)
อุปสรรค
 (Prefix) คือหน่วยที่เล็กที่สุดของความหมายในภาษา และ ไม่สามารถอยู่ลำพังได้ เป็นส่วนที่เติมหน้ารากศัพท์ (root or stem) เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์นั้น โดยจะไม่เปลี่ยนหน้าที่ของรากศัพท์ ดังนั้นคำที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เหมือนเดิมแต่มีความหมายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนไป เช่น 
- เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
- เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ดีขึ้น แย่ลง 
หรืออาจจะเติมหน้ารากศัพท์เพื่อ บอกทัศนคติ ตำแหน่งที่ตั้ง ลำดับที่ จำนวน

 

*เวลาเติม Prefix “un” หน้า root word จะเปลี่ยนความหมายให้เป็นตรงข้าม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ prefixes บางตัวอย่างที่พบบ่อย ๆ

 

อุปสรรคที่สำคัญมีดังนี้ 
1. อุปสรรค (Prefixes) ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ"No" หรือ"Not" เช่น
un not unfair
in not inconvenient
im not impossible

 

 1. อุปสรรค(Prefixes) สถานที่ ตำแหน่ง(Placement) เช่น
  inter among international
  ex out exclude
  sub under subtitle
 2. อุปสรรค(Prefixes) ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเวลา(Time) เช่น
  pre first pre-school
  pro for, before pro-America
  post after post-graduate
 3. อุปสรรค(Prefixes) ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจำนวนเลข(Number) เช่น
  tri three tri angular
  uni one unify

 

Example

 

อุปสรรค(prefix) +

รากศัพท์ (Root)

= คำใหม่(New word)

1. fore - (ก่อน) +

tell (บอก)

= foretell (ทำนาย)

2. miss - (ผิด) +

lead (นำ)

= mislead (นำไปในทางที่ผิด)

3. en (ทำให้) +

danger (อันตราย)

= endanger (ทำให้เป็นภัย)

4. contra (ต่อต้าน,ปะทะ) +

dict (พูด)

= contradict (ปฏิเสธ)

5. over (เหนือ) +

head (ศีรษะ)

= overhead (เหนือศีรษะ)

 

 

 

Root คำศัพท์หลัก/พื้นฐาน

2.Root or Stem
รากศัพท์ (Root or Stem) เป็นส่วนที่แสดงถึงความหมายพื้นฐานหรือความหมายหลัก(Basic Meaning)ของคำ เมื่อเติม Prefix หรือ Suffix เข้าไปแล้วก็จะเป็นคำขึ้นมา โดยที่ความหมายของรากศัพท์ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนความหมายไป รากศัพท์ (roots) เป็นส่วนที่เป็นฐานของคำและเป็นตัวหลักเพื่อสร้างคำอื่น ๆ เพิ่มขึ้น และรากศัพท์เป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีก รากศัพท์อาจเกี่ยวข้องกับจำนวนเลข (Numbers) การวัด (Measurement)การเคลื่อนไหว (Motion) การกระทำ (Action)ความรู้สึก (Senses) คุณภาพ (Quality) กฎหมาย (Law) และสังคม (Social) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับจำนวนเลข (Numbers) เช่น
semi one half
mono one
bi two
cent hundred

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับการวัด (Measurement) เช่น
graph / graphy a device to write or record 
meter a device to measure

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Motion) เช่น
vent to come

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับการกระทำ (Action) เช่น
stat / stit / sist to stand up

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึก (Senses) เช่น
voc / vok voice; to call

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับคุณภาพ (Quality) เช่น
clar bright
dur hard; strong

รากศัพท์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย (Law) และสังคม (Social)เช่น
ver true; to prove
civ / cit city; government
cert to be sure or certain; approve

 

ตัวอย่างเช่น

 

1. contort = con (ร่วมกัน, ด้วยกัน) เป็น prefix + tort (บิด) เป็นรากศัพท์ 
ดังนั้นความหมายของ contort คือ ทำให้คด, งอ, บิด

2. torsion = tors (บิด) เป็นรากศัพท์ + ion (การ,ความ) เป็น suffix 
ดังนั้นความหมายของ torsion จึงมีความหมายว่า "การบิด"

3. irremovable = ir (ไม่) เป็น prefix + remove (เคลื่อนย้าย) เป็นรากศัพท์ 
+ able (สามารถ) เป็น suffix 
ดังนั้นความหมายของคำ irremovable จึงมีความหมายว่า "เคลื่อนย้ายไม่ได้"

4. circumlocution = circum (รอบๆ)เป็น prefix + locu (พูด) เป็นรากศัพท์ + tion 
(การ , ความ) เป็น suffix 
ดังนั้นความหมายของ circumlocution จึงมีความหมายว่า "การพูดจาแบบอ้อค้อม"

5. triarchy = tri (สาม)เป็น prefix + archy (การปกครอง) เป็นรากศัพท์ 
ดังนั้น triarchy จึงมีความหมายว่า "การปกครองโดยคน 3 คน "

 

 

 

Suffix ปัจจัย

 1. ปัจจัย (Suffix)

ปัจจัย (Suffix)ปัจจัยคือส่วนที่เติมหลังรากศัพท์มักจะเปลี่ยนความหมายและหน้าที่ของคำด้วย หรือเป็นส่วนหนึ่งของคำที่อยู่ข้างหลังคำหลัก (Base words) หรือรากศัพท์ (Roots) โดยทั่วไป ปัจจัย(Suffixes) ช่วยชี้แนะชนิดของคำ (Parts of speech) เช่นการเติมปัจจัย -er , -ist , -or หลังคำหลัก และทำให้คำหลัก(Base words) เปลี่ยนชนิดของคำเป็นคำนาม
ประเภทของปัจจัย (Suffixes) สรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่ทำให้กริยาเป็นคำนาม คือ ปัจจัยที่เติมหลังคำกริยา แล้วเปลี่ยนคำหลักเป็นชนิดของคำนาม เช่น
ation combine combination
ment payment payment
er paint painter
al propose proposal
2. ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นคำนาม คือ ปัจจัยที่เติมหลังคำคุณศัพท์ แล้วเปลี่ยนเป็นชนิดของคำนาม เช่น 
ness kind kindness
ce absent absence
ism human humanism
3. ปัจจัยที่ทำให้คำนามเป็นคุณศัพท์ คือ ปัจจัยที่เติมหลังคำนาม แล้วเปลี่ยนเป็นชนิดของคำศัพท์ เช่น 
ful success successful
ish selfish selfish
4. ปัจจัยที่ทำให้คำกริยาเป็นคุณศัพท์ คือ ปัจจัยที่เติมหลังคำกริยา แล้วเปลี่ยนเป็นชนิดของคำคุณศัพท์ เช่น
ing amuse amusing
able remark remarkable
ive creat creative

 

 1. ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นกริยาวิเศษณ์ คือ ปัจจัยที่เติมหลังคำคุณศัพท์ แล้วเปลี่ยนเป็นชนิดของคำกริยาวิเศษณ์เช่น
  ly private privately

 

 1. ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นกริยา คือ ปัจจัยที่เติมหลังคำคุณศัพท์ แล้วเปลี่ยนเป็นชนิด ของคำกริยา เช่น
  ize civil civilize
  en bright brighten

 

ตัวอย่างเช่น

 

คำ(Word ) +

ปัจจัย (Suffix)

คำใหม่(New word)

1.kind (adj) +

Ness

= kindness (noun)

2. assist (verb) +

Ant

= assistant (noun)

3.danger (noun)+

Ous

= dangerous (adjective)

4. use (verb) +

Ful

= useful(adjective)

5. instant (noun)+

Ly

= instantly (adverb)

 

 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์หน่วยคำที่ประกอบอยู่ในคำศัพท์
1. Oxygen is an invisible gas.
Definition = cannot be seen 
Prefix = in 
Root= vis 
Suffix= ible 
Part of speech= adj
2. Barbara talks incessantly.
Definition =without stopping, constantly
Prefix =in 
Root = cess 
Suffix = ant 
Suffix = ly 
Part of speech = adverb
3. The school board allocatedsome money for the purchase of computer equipment.
Definition = to distribute for a specific purpose
Prefix = al 
Root = loc 
Suffix = ate 
Suffix = ed 
Part of speech = verb
4. There are laws against indecent behavior.
Definition = not conforming to standards, not appropriate
Prefix = in 
Root = dec 
Suffix = ent 
Part of speech = adj. 
5. Ever since he was sick, Vincent's hair has looked flat and lusterless.
Definition = without shine, dull 
Root = lust 
Suffix = less 
Part of speech = adj. 
6. Yoko is reading a nonfiction book.
Definition = literature that is based on fact, not fiction
Prefix = non 
Root = fict 
Suffix = ion 
Part of speech = noun 
7. It finally occurredto Sam that the more he studied the better grade he received.
Definition = to come to mind, happen 
Prefix = oc 
Root = curr 
Suffix = ed 
Part of speech = verb 
8. Some products have disclaimers written on their packages.
Definition = a denial of legal responsibilities and demands
Prefix = dis 
Root = claim 
Suffix = er 
Part of speech = plural noun 
9. Carlos placed the camera on a tripod.
Definition = a three - legged stand 
Prefix = tri 
Root = pod 
Part of speech = noun 
10. Katrina was readmitted to school after a year off. 
Definition = allowed in again 
Prefix = re 
Prefix = ad 
Root = mit 
Suffix = ed 
Part of speech = verb

 

 

ขอขอบคุณและอ้างอิงแหล่งที่มา :http://www.learners.in.th/blogs/posts/241747

 

Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่บทความ

แยกประเภทบทความ ตามลักษณะของเนื้อหา