บทความน่ารู้ หน้า : 5

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

  หมวดหมู่
Grammar Grammar Lesson Tense TOIEC ภาษาอังกฤษทั่วไป กริยา 3 ช่อง ความรู้ภาษาอังกฤษ เทศกาลสำคัญ
คำกริยา
คำกริยา
Grammar
คือคำที่แสดงการกระทำหรือบอกสภาพของประธานของประโยค
คำสรรพนาม
คำสรรพนาม
Grammar
เวลาเราจะเรียกหรือกล่าวถึงคนอื่น เราสามารถเรียกชื่อคนคนนั้นได้โดยตรง แต่หากต้องเรียกซ้ำหรือต้องกล่าว
คำนำหน้าคำนาม
คำนำหน้าคำนาม
TOIEC
คำนำหน้าคำนาม (Articles) คำ article แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
คำนาม
คำนาม
Grammar
คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน   สัตว์   สถานที่  สิ่งของ และนามธรรม   เช่น  student, policeman, dog,
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
Grammar
ทุกวันนี้เราจะนิยมเห็นการเขียนภาษาไทยโดยเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ หลายครั้ง หลายคำก็ดูขัดตา บ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับตัวอักษรภาษาไทย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับตัวอักษรภาษาไทย
Grammar
ตัวอักษรภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับตัวอักษรภาษาไทยแล้ว เราจะเห็นได้ว่าสามารถถอดรูปเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
Grammar
English Alphabets : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
Parts of speech ส่วนของคำ
Parts of speech ส่วนของคำ
Grammar
ชนิดของคำในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดหลัก
คำนามนับได้ กับ นามนับไม่ได้
คำนามนับได้ กับ นามนับไม่ได้
Grammar
Countable nouns (คำนามนับได้) คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งที่สามารนับจำนวนได้ ส่วนคำนามอีกกลุ่มที่ใช้เรียก
ประโยค If-clause
ประโยค If-clause
Grammar
ประโยค If-clause ก็คือประโยคเงื่อนไข คือถ้าทำอย่างนั้น ผลจะเกิดเป็นอย่างนี้