คำศัพท์ หมวด ฆ (หน้า 1/2)

No. คำศัพท์ คำแปล
1 Layman ฆราวาส
2 Laic ฆราวาส, คนสามัญ
3 Laical ฆราวาส, คนสามัญ
4 Layman ฆราวาส, ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์
5 Laywoman ฆราวาสหญิง
6 Death ฆาต
7 Murderer ฆาตกร
8 Murderer ฆาตกร
9 Murderer ฆาตกร, คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน
10 The killer conceals his own faults that destroy others. ฆาตกรปกปิดความผิดของตัวเองที่ทำลายคนอื่น
11 Homicide ฆาตกรรม
12 Murder ฆาตกรรม
13 Murder ฆาตกรรม, ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต
14 Massacre ฆาตกรรมหมู่, สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ
15 Murderess ฆาตกรหญิง
16 Assassinate ฆ่า
17 Cancel ฆ่า
18 Croak ฆ่า
19 Cut down ฆ่า
20 Cut down ฆ่า
21 Cut off ฆ่า
22 Lay violent hands on oneself ฆ่า
23 Waste ฆ่า
24 Croak ฆ่า (คำสแลง)
25 Turf ฆ่า (คำสแลง)
26 Bump off ฆ่า (คำสแลง), กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย
27 Waste ฆ่า (คำสแลง), ฆาตกรรม
28 Do for ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ)
29 Look after ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ)
30 Finish off ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), ฆาตกรรม
31 Rub out ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), ทำฆาตรกร
32 Hit ฆ่า (ทางอาชญากรรม), ทำฆาตกรรม
33 Despatch ฆ่า, ทำให้ตาย
34 Do someone to death ฆ่า, ทำให้ตาย
35 Kill off ฆ่า, ทำให้ตาย
36 Make away with ฆ่า, ทำให้ตาย
37 Polish of ฆ่า, ทำให้ตาย
38 Carry off ฆ่า, ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต
39 Account for ฆ่า, ยิง, จับ (สัตว์, คน, เครื่องบิน)
40 Bag ฆ่า, ล่าเหยื่อ
41 Shed blood ฆ่า, สังหาร
42 Destroy ฆ่า, สังหาร, คร่าชีวิต
43 Kill ฆ่า, เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม
44 Cack ฆ่าคน, ฆ่า
45 Killed an equal number in 25 weeks ฆ่าจำนวนเท่ากับใน 25 สัปดาห์
46 Blow one's brains out ฆ่าด้วยการยิงศีรษะ, (ยิง)เป่าสมอง
47 Hang ฆ่าด้วยการแขวนคอ
48 Kill with ฆ่าด้วยวิธี, ทำให้ตายด้วย
49 Gas ฆ่าด้วยแก๊ส
50 Commit suicide ฆ่าตัวตาย
51 Dutch act ฆ่าตัวตาย
52 Dutch cure ฆ่าตัวตาย
53 Suicide ฆ่าตัวตาย
54 Take one's own life ฆ่าตัวตาย
55 Suicide herself ฆ่าตัวตายเอง
56 Suicide by taking medication ฆ่าตัวตายโดยการกินยา
57 Die by one's own hand ฆ่าตัวเอง, ตายเพราะตัวเอง, ฆ่าตัวตาย
58 Slay ฆ่าทารุณ, สังหารโหด, สังหารหมู่
59 Kill two birds with one stone. ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
60 Kill ฆ่าปิดปาก
61 Kill ฆ่าฟัน
62 Put down ฆ่าสัตว์
63 Put away ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ)
64 Butcher ฆ่าสัตว์ขาย
65 Slaughter ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
66 Bag ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์)
67 Martyr ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
68 Electrocute ฆ่าหรือทำร้ายด้วยกระแสไฟฟ้า
69 Put an animal out of its misery ฆ่าอย่างไร้ความเมตตา
70 Kill Jennifer the Real And load the data manually. ฆ่าเจนนิเฟอร์จริงและโหลดข้อมูลด้วยตนเอง
71 Kill Jennifer the Real ฆ่าเจนนิเฟอร์ตัวจริง
72 Sterilize ฆ่าเชื้อ
73 Disinfect ฆ่าเชื้อโรค, ทำให้ปลอดเชื้อ
74 Pasteurise ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง
75 Pasteurize ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง
76 Kill us, get revenge, then the bad guys. ฆ่าเราใช่กูแก้แค้นแล้วไอ้พวกอ่อน
77 Kill time ฆ่าเวลา
78 Beguile with ฆ่าเวลา, เพลิดเพลินไปกับ
79 Twiddle one's thumbs ฆ่าเวลาด้วยการกระดิกนิ้วเล่น
80 Pass the time ฆ่าเวลาด้วยการทำบางสิ่ง
81 Lynch ฆ่าแขวนคอด้วยอำนาจศาลเตี้ย, ลงประชาทัณฑ์
82 Crucify ฆ่าโดยการตรึงกางเขน
83 Suffocate ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก
84 Strangle ฆ่าโดยการบีบคอ, รัดคอ, บีบคอ
85 Strangle ฆ่าโดยการบีบคอ, รัดคอ, บีบคอ
86 Gong ฆ้อง
87 Gong ฆ้อง, กระดิ่งไฟฟ้า
88 Flog เฆี่ยน
89 Whup เฆี่ยน (คำนี้ใช้ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา), ตีอย่างแรง
90 Lash เฆี่ยน, ฟาด, ตี, หวด, โบย
91 Thresh เฆี่ยน, ฟาด, หวด, โบย
92 Thrash เฆี่ยน, หวด, โบย, ฟาด
93 Flog เฆี่ยน, โบย, ฟาด
94 Strap เฆี่ยนด้วยสายหนัง
95 Cat เฆี่ยนด้วยแส้
96 Quirt เฆี่ยนด้วยแส้, โบยด้วยแส้, ลงแส้
97 Flog เฆี่ยนตี
98 Flagellate เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา)
99 Trounce เฆี่ยนตี, โบย
100 Thong เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง
ดูคำศัพท์อื่น ๆ ตามหมวดหมู่